190319 SOIP4: Závěry a požadavky vůči projektu “Rezidence Park Kavčí Hory” (Central Group, arch. Pleskot) a vůči záměrům výškové výstavby uvedeným v Metropolitním Plánu Prahy (tzv. místům hladin věží)

I.

Závěry a požadavky vůči projektu “Rezidence Park Kavčí Hory” (Central Group, arch. Pleskot) a vůči záměrům výškové výstavby uvedeným v Metropolitním Plánu Prahy (tzv. místům hladin věží)

Uvádíme je pro stručnost na začátek, jejich popis a odůvodnění závěrů následuje v dalších kapitolách

A) Očekávaná témata mise

1) Výšková zástavba Pankráce

2) Masarykovo nádraží (komplex Zahy Hadid) je přímo v hranici Pražské památkové rezervace

3) Připomínky k Metropolitnímu plánu Prahy

4) Novela Stavebního zákona a Památkového zákona

5) Pražské stavební předpisy

B) Návrh požadavků k Tématu 1) Výšková zástavba Pankráce X Trvale udržitelný rozvoj Pankrácké pláně

Jako “uživatelé” Pankrácké pláně od DOSS (dotčených orgánů státní správy a samosprávy) požadujeme:

B.1) Rezidence Park Kavčí Hory - celková redukce záměru

(Odkaz na požadavky již předložené Zastupitelstvu a Radě formou návrhu na revokaci usnesení Rady o podmínkách výstavby RPKH)

B.1.a) Redukce územního kódu

B.1.a.1) Rozhodně nesouhlasíme s navýšením kódu G na I

B.1.a.2) Nesouhlasíme s navýšením kódu G na H

B.1.a.3) Požadujeme zachování kódu G

B.1.a.4) Doporučujeme snížení kódu z G zpět na F, než byl navýšen oproti Office Parku Hochtief blíže Děkanky (považujeme za absurdní, aby výše položená část areálu podél Pujmanové měla vyšší kód)

B.1.b) Redukce rozměrů objektu

B.1.b.1) Požadujeme omezit výšku projektu Rezidence Park Kavčí Hory do výšky jako měla předchozí verze projektu “housenek” Hochtiefu

B.1.b.2) Požadujeme redukovat plošný limit (půdorys) projektu RPKH

B.1.c) Redukce vlivů na životní prostředí

B.1.c.1) Požadujeme omezení vlivů na životní prostředí na polovinu

B.1.d) Redukce dopravní obsluhy

B.1.d.1) Požadujeme omezit kapacitu indukované dopravní obslužnosti projektu RPKH na polovinu

B.1.e) Změna funkční náplně objektu - zajištění funkční soběstačnosti areálu (město krátkých vzdáleností)

B.1.e.1) Umístění mateřské školky, která kapacitou stěží zajistí potřeby obyvatel RPKH nepovažujeme za kompenzaci, ale za zajištění potřeb obyvatel areálu

B.1.e.2) Požadujeme změnu funkční náplně areálu tak, aby v něm byly zajištěny pro jeho obyvatele základní funkce - obchodní síť, kultura, rekreace/sport a pracovní příležitosti - tedy aby v areálu byl příkladně naplněn koncept města krátkých vzdáleností

B.2) Revitalizace koncepce zástavby Pankrácké pláně

B.2.a) Požadujeme provést urbanistickou inventuru koncepce dostavby Pankráce (viz. schéma 40 objektů na Pankráci + Tučňák)

B.2.b) Požadujeme provést SEA výše uvedené koncepce

B.2.c) Požadujeme stanovení reálných nepřekročitelných územních limitů

B.2.d) Požadujeme realizovat Dolínkem přislíbenou studii dopravy (inventuru) jako dvakrát proběhlo v rámci dvou dřívějších EIA (zhotovitel AGA letiště a City Plan) - máme k tomu kontakt na Pernerovu dopravní fakultu Univerzity Pardubice -> Alžbětě Rejchrtové (Zelení) to zablokoval Zdeněk Kovářík (ODS)

B.2.e) Požadujeme aktualizovat koncepci zástavby Pankráce tak, aby byla rozumná

B.2.f) Požadujeme participativní projednání na ZHMP a na OZMČP4 každého dílčího realizačního projektu

B.3) Územní limity

B.3.a) Uplatnit Územní limity Prahy 4 z roku 2012 (© starosta Horálek) - schváleny Zastupitelstvem MČ Prahy 4, ale zamítnuty orgány Prahy jako Podnět P539 ZMPLA

B.3.b) Uplatnit územní limity Generelu veřejných prostranství Prahy 4, poslední změna stavu projednání na 5. zasedání Rady číslo 5R-185/2019 dne 06.03.2019

B.3.c) Uplatnit limitující připomínky Prahy 4 k MPP pro lokality na Pankráci, v okolí a na Budějovické

B.3.d) Uplatnit územní limity projektu Zelená osa Prahy 4

B.4) Podněty a hodnocení prof. Ing. arch. Karla Maiera

Zapracovat podněty z neformální konzultace s prof. Ing. arch. Karlem Maierem, CSc. (web kliknout), vedoucím Ateliéru Maier (web kliknout), vedoucím Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT Praha (web kliknout).

B.4.a) Požadavky na širší územní vazby

B.4.b) Požadavky na prostorové uspořádání významných sousedících lokalit:

B.4.b.1) Lokality

B.5) Metropolitní plán Prahy

B.5.a) Zrušit místa hladin věží v oblasti Pankráce a Budějovické v MPP

B.5.b) Zrušit výškovou hladinu Kouckého / Hlaváčkovy veduty nad Pankrácí

B.5.c) Aktualizovat výškové návrhové limity budov v souladu se stanovenými územními limity

B.6) Uplatnění procedur posuzování vlivů, objektivní posuzování; rozhodování podložené fakty k realizaci rozumných cílů na základě rozumných plánů

B.6.a) SEA/EIA

B.6.b) HIA

B.6.c) RIA

B.6.d) PIA

F) Procesní představa, jak na to

  1. Revokovat Usnesení Rady o podmínkách výstavby RPKH
  2. Zpracovat předjednanou studii Pankráce
  3. Stanovit nepřekročitelné územní limity pro celou Pankráckou pláň
  4. Aktualizovat koncepci zástavby Pankrácké pláně
  5. Upravit projekty

SOIP Praha 4, spolek + Petiční výbor