Закон визначає правові основи здійснення ініціативної спелеологічної  діяльності в Україні з пошуку, відкриття, дослідження та вивчення всіх типів печерних об'єктів громадськими  спелеологічними організаціями (спелеоклубами), встановлення правового статусу печер та  їх дослідників.

Закон формалізує й регламентує дуже багато тих умовностей і правил взаємин спелеологів між собою та з держорганами, що малися на увазі неявно або за замовчуванням. Це дозволить виключити дуже багато непорозумінь і конфліктів, оскільки усні правила кожний розуміє по-різному, а ті, які маються на увазі за замовчуванням, - взагалі діаметрально протилежно.

Закон спрямований на захист інтересів спелеологів, результатів їх праці, гарантії пріоритету першовідкривачів і перших дослідників печер, в першу чергу тих, хто прийшов у спелеологію всерйоз і надовго.

Здійснена в Законі регламентація забезпечує:

Даний закон покликаний звести воєдино численні норми, пов'язані із законодавчим оформлення прав спелеологів на свої печери, та дати дороговказ тим спелеоклубам, які прагнуть узаконити свої права на печеру.  

Прийняття спеціалізованого "Закону про печери та спелеологічну діяльність" захистить результати праці багатьох поколінь і сотень спелеологів від їхнього присвоєння й подальшого їх неминучого руйнування далекими від спелеології бізнес-фірмами.

Тільки посилання на ДЕРЖАВНИЙ ЗАКОН буде мати вирішальну роль у захисту печер та оптимальному розв'язку відповідних проблем з органами влади.

Законом визнається та закріплюється специфічна та провідна роль спелеологів в справі пошуку, відкриття, дослідження, охорони і розпорядження печерами.

Закон унормовує та кодифікує правові, організаційні, соціальні та економічні основи базових аспектів спелеологічної  діяльності та регламентує її основні засади.

Закон визначає функції, повноваження й обов'язки всіх  сторін та учасників спелеологічної діяльності.

Цілі Закону :

Закон спрямований на вирішення наступних задач:

  1.  нормалізація та узаконення базових аспектів спелеологічної діяльності з пошуку, дослідження та вивчення спелеологами всіх типів карстових об'єктів;
  2.  представлення та захист інтересів спелеоклубів і спелеологів у органах влади на законодавчій основі;
  3.  визнання ініціативної діяльності та закріплення ролі, місця та прав спелеоклубів і індивідуальних спелеологів по розвідуванню, перше-проходженню, дослідженню, використанню, обліку та первинній документації печер;
  4. узагальнення досвіду та кодифікація всього спектра відносин спелеологічної діяльності;
  5. визначення функцій та врахування інтересів, повноважень та обов'язків всіх сторін спелеологічної діяльності, а також джерел фінансування цих функцій.
  6. нормативне регулювання основ використання печер;
  7. формалізація процедур обліку відкритих печер і механізму  кадастрового обліку печер;
  8. розвиток практики екологічно безпечного та ефективного керування печерними ресурсами;
  9. визначення і нормування специфічної поняттєвої та термінологічної бази спелеологічної діяльності.

Закон  враховує світовий досвід нормативно-правового регулювання питань охорони, вивчення й використання печер, а саме: рекомендації "Етичного кодексу" Міжнародного союзу спелеологів (UIS), Міжнародного Союзу Охорони Природи (ІUCN/WCPA), Конвенції  Європейської  Екомережі (European  Ecological Network),  прийнятої Радою Європи, документа ЮНЕСКО «Керівні принципи охорони печер і карсту» (Guidelines for cave and karst protection, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1996), рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття (1995р.), а також  міжнародні договори України та відповідні нормативно-правові акти.