PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE IL·LUSTRACIÓ

MÒDUL   MEI10-TÈCNIQUES GRÀFIQUES TRADICIONALS

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Segon

Primer

4

4

Departament:   Dibuix i Representació Gràfica

Professorat responsable:

Federico García Balestena-

Correu electrònic:fgarcia@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic:aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Les tècniques de gravat i estampació, a més de l’interès en elles mateixes, suposen una porta a diferents llenguatges gràfics importants per a l’il·lustrador

1.3. Requisits per cursar el mòdul

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

Conèixer els diferents sistemes d´estampació tradicional.

Utilitzar la xilografia, la calcografia, la litografia i la serigrafia com a recursos tècnics i expressius d´il.lustració.

Entendre aquests procediments com el precedent de les tècniques d´impressió industrials.

Desenvolupar la sensibilitat en quant a altres llenguatges gràfics.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics.

El gravat com a forma d´expressió artística.

Tècniques i sistemas d´estampació.

Premses, eines i materials.

El paper, les tintes, altres suports i materials.

Materials i procediments no-tòxics.

Organització i manteniment del taller.

Recomanacions bàsiques de seguretat, higiene i protecció mediambiental de la especialitat.

Sistemes d’impressió. En relleu, en rotogravat (en hueco), planogràfic, permeogràfic.

1. Linografia

2. Xilografia i tipografia

3. Punta seca

4. Aiguafort de línia

5. Aiguatinta

6. Litografia

7. Serigrafia

4.2.Distribució temporal

Opció B:

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Setembre

24-4oct

1 – Introducció

Impressió tipogràfica

Presentació del mòdul.

Classe expositiva.

Carpeta d’aprenentatge.

Octubre

9-19

linografia

Classe expositiva, disseny, creació de la matriu i estampació.

23-2nov

punta seca

Novembre

6-15

aiguafort

20-29

aiguatinta

Desembre

4-14

serigrafia

18-10gen

litografia

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

DAWSON . Guía completa de grabado e impresión. Madrid. Blume, 1996

CHAMBERLAIN. Grabado en madera, Madrid Blume, 1988

CAMBERLAIN . Aguafuerte y grabado. Madrid. Blume, 1988

MARA .Manual de serigrafía. Madrid. Blume,.1988

5.3. Altres recursos

Material audiovisual

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

És una asignatura  bàsicament, de taller, a partir d’unes nocions teòriques prèvies.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Taller

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules de dibuix per preparar matrius.

Taller de tècniques d´estampació.

6.4. Activitats interdisciplinàries

-

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

-

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament::

El Departament, en data 7-09-2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:

1.Analitzar i identificar raonadament estampes de cadascuna de les tècniques de gravat i estampació.

2.Plantejar imatges adequades per a una tècnica de gravat concreta.

3.Utilitzar amb destresa les tècniques de gravat i estampació, dur a terme correctament la seqüència de cada procediment, identificar els problemes que sorgeixen i solucionar-los en funció de la qualitat del producte gràfic final.

4.Explorar amb iniciativa les possibilitats tècniques i expressives dels procediments i dels materials no tòxics de les tècniques d’estampació i utilitzar-los de manera creativa en el context de l’especialitat.

5.Aconseguir qualitat en la impressió i estampació dels originals.

6.Realitzar correctament les tasques de manteniment i neteja del taller, així com la posada a punt de la maquinària, eines i instal·lacions que garanteixin el seu perfecte estat de conservació i funcionament.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control,manteniment taller.)

NR

1,6

10%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

2,3,4,5,

90%

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Carpeta d´aprenentatge

NR

2,3,4,5

50%

Prova objectiva final

NR

1,2,6

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

--