Documentació Aplicació SAM 1.0                  


DOCUMENTACIÓ
APLICACIÓ SAM 1.0

Tecnologies de la Informació 2

IES Mossen Alcover 2018

13.04.2018

ÍNDEX

ÍNDEX        1

Introducció.        2

Objectius de SAM.        3

Objectius docents        3

Objectius de l’aplicació.        4

Com funciona SAM?        5

DEMANA NOM        5

JUGA AL JOC        5

MOSTRA SCOREBOARD        6

Estructura de SAM        7

Arxiu index.php        8

Arxiu sam.php        8

Arxiu scoreboard.php        8

Arxiu estils.css        8

Arxiu joc.js        8

Arxiu connexio.php        8

Base de dades DBSAM        8


Introducció.

SAM 1.0 és una aplicació que han creat en Pere Moyà, en Nico Rueda, en Toni Santandreu i en Martí Santandreu. I  en Pere Antoni Bennàssar el professor de informàtica que ha tengut la sort de comptar amb ells per dur a terme aquesta aplicació.

SAM ha tengut els objectius de cobrir els continguts blocs del currículum docent de l’assignatura TIC2 de segon de batxillerat. Tot el procés de creació de l’aplicació SAM ha seguit la metodologia basada en problemes englobades dins un projecte comú.


Objectius de SAM.

Objectius docents

Els objectius docents han estat els de crear i mantenir una motivació per realitzar pas a pas aquesta aplicació.

Bàsicament recorrer tot el camí necessari per desenvolupar l’aplicació.

Per la realització del projecte s’ha emprat:

Per realitzar el projecte es varem fer exercicis pràctics per tal de conèixer els llenguatges.

Exercicis de html, css i javascript a :

Desprès es van fer classes sobre el projecte, va agafar el nom de SAM. Es va decidir que:

Objectius de l’aplicació.

Els objectius bàsics són els de crear una aplicació que empri tots els llenguatges que s’han estudiat, HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql i alguns frameworks. Per això SAM treballa amb el paradigma de programació sobre tres capes. Aquest fet permet experimentar i conèixer molts de detalls dels llenguatges explicats.

Les tres capes són:

 1. Capa client.                 Navegador. HTML, Javascript, HTML
 2. Capa lògica.                PHP.
 3. Capa de dades.         Mysql, Apache, OS.

Aquest document mostrarà els detalls per el manteniment i coneixement dels interiors d’aquesta aplicació.


Com funciona SAM?

L'Aplicació està muntada dins un servidor i és accesible desde un client navegador o una aplicació mòbil amb accés a la xarxa internet. La seva adreça es http://sam.gimnesia.net. El diagrama de joc és el següent:

DEMANA NOM -----> JUGA AL JOC ------> MOSTRA SCOREBOARD

DEMANA NOM

JUGA AL JOC

 1. SAM genera un nombre és aleatori dins un interval conegut (0-100).
 2. El jugador té un nombre d’intents.A l’inici de la partida el nombre de intents s’inicialitza a 10.
 1. El jugador tria un nombre segons cregui i pitja per fer un intent.
 1. Resta un intent al jugador.
 2. L’aplicació dona una indicació de “el nombre és major”, “el nombre és menor” o “has endevinat”.
 3. Quan el jugador endevina el nombre. No acaba el joc. L’aplicació:
 1. Suma 2 al nombre de intents.
 2. Suma cinc punts més al jugador.
 3. Genera un altre nombre per endevinar.
 4. Inicialitza els màxims i mínims.
 5. Continua amb el joc.
 1. Quan el jugador ha acabat els intents:
 1. L’aplicació obri la pàgina SCOREBOARD.php i li passa les variables de puntuació i nom mitjançant un POST.

        

MOSTRA SCOREBOARD


Estructura de SAM

SAM té una estructura on arxius s’encarreguen de controlar parts específiques de l’aplicació.

Els arxius principals són: index.php, sam.php i scoreboard.php. També s’empren disseny.css, joc.js i connexio.php. L’aplicació també accedeix a una base de dades per registrar i mostrar els resultats.

Arxiu index.php

Arxiu sam.php

Arxiu scoreboard.php

Arxiu estils.css

Arxiu joc.js

Arxiu connexio.php

Base de dades DBSAM