PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

  Cicle Formatiu de Grau Superior de Fotografia (LOE)

MÒDUL  MEF02-HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

2

4

Departament:    Història de l’art i del disseny

Professorat responsable:

Alba López Galmés

Correu electrònic: agalmes@escoladisseny.com

Cap de departament

Francisca Margarita Torrens Barceló

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

El mòdul Història de la fotografia pertany al primer curs del cicle formatiu i cerca donar a l’alumnat els coneixements adequats pel que fa ala fotografia des del seu naixement fins a l’actualitat.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Sense requisits

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

1. Comprendre el llenguatge i les particularitats de la fotografia i d’altres mitjans de comunicació gràfica i visual.

2. Conèixer els orígens i l’evolució de la fotografia en relació amb el context històric-artístic.

3. Entendre l’evolució històrica, tècnica i formal de la fotografia, i identificar les principals tendències, autors i obres.

4. Analitzar i valorar les obres fotogràfiques en la seva dimensió artística, comunicativa i expressiva.

5. Demostrar interès i sensibilitat sobre les imatges fotogràfiques que es realitzen en l’actualitat.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

1. Orígens i expansió de la fotografia. La seva relació amb altres manifestacions artístiques.

2. Els gèneres fotogràfics i la seva evolució. La fotografia en relació al context històric-artístic.

3. Recorregut per l’evolució històrica, tècnica i estètica de la fotografia. Manifestacions més significatives. Tendències, estils i autors més rellevants.

4. La fotografia en els mitjans de comunicació. Influència i aplicacions tecnològiques.

5. Tendències i realitzacions actuals.

4.1. Continguts temàtics

UD I. Els antecedents. El descobriment. El daguerrotip. La imatge sobre paper.

 • Abans de la fotografia
 • El descobriment
 • El llançament del daguerrotip i la consagració de Daguerre com a inventor
 • Primeres gèneres: el retrat i el paisatge
 • Una nova professió i primers usos de la forografia
 • El calotip, la imatge sobre paper: el procediment negatiu-positiu.
 • La imatge multiplicable

UD II. Expansió i professionalització de la fotografia

 • La invenció del col·lodió
 • Avenços tècnics
 • Els nous professionals: Nadar, Cameron.
 • L’auge de la fotografia.
 • Gèneres fotogràfics: els retratistes, les primeres fotografies pictoricista, el fotomuntatge
 • Nous usos de la fotografia: documentació i registre. Els reportatges de guerra: Dnieper. La fotografia aèrea.

UD III. El XIX. La relació entre Art i forografia

 • Invenció de la placa seca
 • El procediment del gelatino-bromur.
 • Laboratoris i productes. Normalització internacional.
 • La fotografia artística
 • La fotografia d’afeccionat. George Eastman i la Fundació Kodak.
 • La cronofotografia i la seva influència en els arts plàstiques.
 • Repercusions de la placa seca en la fotografia: La fotografia pictorialista.

UD IV. El XX.  La fotografia en el nou segle.

 • Alfred Stieglitz i “Photo-Secession”, el pas del pictorialisme a la modernitat.
 • El grup f/64
 • La nova objectivitat
 • Les avantguardes i la fotografia
 • La bauhaus i la fotografia
 • El documentalisme social.
 • Eugene Atget.

UD V. La fotografia com a document social a la primera meitat del segle XX

 • Context Històric
 • El reportatge gràfic (bèl·lic i social)
 • La fotografia documental i el reportatge fotogràfic.
 • La fotografia social als EEUU:  la Photo League i de la Farm Security Administration.
 • El fotoperiodisme.
 • El documentalisme soviètic
 • Moda i publicitat: la fotografia comercial i publicitària

Noves tècniques:

 • La descomposició del moviment
 • La imatge en relleu: l’estereoscòpia i la imatge panoràmica
 • El flash. Instruments per a la mesura de la llum.
 • El color.
 • La càmera.
 • Fotografia digital.

UD VI. De la postguerra als anys 60

 • Context històric
 • La fotogtafia humanista: Rebert Doineseau
 • La fotografia Subjectiva: Otto Steinert
 • Fotografia de moda des del final de la II Guerra Mundial als anys 70

UD VII. Fotografia artística contemporània de la segona meitat del segle XX

 • Fotografia comercial contemporània.
 • El fotografisme publicitari
 • L’estètica contemporània i la fotografia.

UD VIII. La fotografia arreu del món

UD IX. Fotografia a Espanya i a les Illes Balears

4.2.Distribució temporal

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

1

X

2

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

9

X

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

- Ang, Tom, Fotografía: la historia visual definitiva, Editorial DK, Madrid, 2015

- Sougez, Marie-Loup (coord.), Historia General de la fotografia, Editorial Cátedra, Madrid, 2007

5.2. Bibliografia complementària

- Ades, Dawn, Fotomontaje, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002

- Adams, Ansel, El negativo. Trilogía fotográfica de Ansel Adams 2, Editorial Omnicón, Madrid, 1999

- Adams, Ansel, La cámara. Trilogía fotográfica de Ansel Adams 1, Editorial Omnicón, Madrid, 2001

- Adams, Ansel, La copia. Trilogía fotográfica de Ansel Adams 3, Editorial Omnicón, Madrid, 1996

- Agee, James i Evans, Walker, Elogiemos ahora a hombres famosos, Seix Barral, Barcelona, 1993

- Alberich, Jordi, Fotografia i fi de segle. Art, discurs i fotografia en el trànsit de la postmodernitat, Col·lecció Zitzània, Di7 Edició, Palma

de Mallorca, 1999

- Anderson, Perry, Los orígenes de la posmodernidad, Anagrama, Barcelona, 2000

- Arbaïzar, Philippe i Picaudé, Valérie (eds.), La confusión de los géneros en fotografía, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005 - Assouline, Pierre, Cartier-Bresson: el ojo del siglo, Círculo de Lectores/ Galaxia Guttemberg, Barcelona, 2002

- AV, Brassaï, del surrealismo al informalismo, Fundació Tàpies, Barcelona, 1993

– AV, España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976, Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1976

- AV, Fotografía americana 1890-1965 en The Museum of Modern Art New York, IVAM, centro Julio González, València, 1996

- AV, Fotografia americana del segle XX, Fundació «La Caixa», Barcelona, 1991

- AV, Joel-Peter Witkin, Centro de Arte Reina Sofia, Ministerio de Cultura, Madrid, 1988

- AV, La fotografía del siglo XX, Museum Ludwig Colonia, Taschen, Madrid, 2001

- AV, Nadar, les années créatrices: 1854-1860, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994

- AV, Pierre Molinier, IVAM, Centro Julio González, València, 1999

- AV, Raoul Hausmann, IVAM/Generalitat Valenciana, València, 1994

- Barthes, Roland, Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces, Ediciones Paidós, Barcelona

- Batchen, Geoffrey, Arder en deseos: la concepción de la fotografía, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004

- Benjamin, Walter, Discursos interrumpidos, Taurus, Barcelona, 1989

- Berne, Betsy, Entrevista a Cindy Sherman exclusiva per a la TATE, (http://www.tate.org.uk/magazine/issue5/sherman.htm);- Bonini, Giuseppe, Raoul Hausmann, Ediciones Orbis, Barcelona, 1984

- Calvo Serraller, Francisco, El arte contemporáneo, Editorial Taurus, Madrid, 2014 (2001)

- Castellanos, Paloma, Diccionario histórico de la fotografía, Editorial Istmo, Madrid, 1999

- Cravens, R. H., Edward Weston, Könemann, New York, 1998

- Elger, Dietmar, Dadísmo, Taschen, Bonn, 2004

- Ewing, William, El cuerpo. Fotografías de la configuración humana, Editorial Siruela, Madrid, 1996

- Fontcuberta, Joan, Estética fotográfica. Selección de textos, Editorial Blume, Barcelona, 1984

- Fontcuberta, Joan, Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1990 - Freund, Gisèle, La fotografia como documento social, Editoral Gustavo Gili, Barcelona, 1976

- Gautrand, Jean-Claude, Brassaï, 1899- 1984, Taschen, Colònia, 2004

- Gersheim, Alison i Gersheim, Helmut, Historia gráfica de la fotografía, Editorial Omega, Barcelona, 1967

- Giménez-Frontín, José Luis, Niñas. Lewis Carroll fotógrafo o el otro lado del espejo, Editoral Lumen, Barcelona, 1983

- Gómez Isla, José (coord.), Man Ray, Instituto Leonés de Cultura, Diputación Provincial de León, 1995

- González, Laura, Fotografía y pintura ¿Dos medios diferentes?, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005

- Guasch, Anna Maria, El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 554; - Harker, Margaret, Los grandes fotógrafos. Julia Margaret Cameron, Ediciones Orbis, 1983

- Harvey, David, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu Editores, Buenos

Aires, 1998

- Hecken, Sylvia, Alfred Stieglitz, Köneman, New York, 1997

- Jeffrey, Ian, La fotografía, Ediciones Destino, Barcelona, 1999

- Krauss, Rosalind, Cindy Sherman 1975-1993, Editorial Rizzoli International Publications Inc, New York, 1993

- Krauss, Rosalind, Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002

- Lemagny, Jean-Claude i Rouille, André (dir), Historia de la fotografía, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1989 (1986)

- Muybridge, Eadweard, Animals in Motion, Dover Publications Inc., New York, 1957 (1899)

- Newhall, Beaumont, Historia de la fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Ediciones Gustavo Gili, Barcelona, 1983 - Ovendem, Graham (ed.), Pre-Raphaelite Photography, Academy Editions, London, 1972

- Prado, Juan Manuel (ed.), Man Ray, Ediciones Orbis, Barcelona, 1983

- Renau, Josep, The American Way of Life. Fotomontajes, 1952-1966, Ediciones Gustavo Gili, Barcelona, 1983

- Scharf, Aaron, Arte y fotografía, Alianza Editorial, Madrid, 2001

- Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Editorial Edhasa, Barcelona, 1996

- Sougez, Marie-Loup, Historia de la fotografía, Editorial Cátedra, Madrid, 1981

- Stelzer, Otto, Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981

- Talbot, Willian Henry Fox, The pencil of nature, Editorial Da Capo Press, New York, 1968

- Tausk, Petr, Historia de la fotografía del siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico, Editorial Gustavo Gili, 1978

- Tilkin, D., Nueva York y el arte moderno. Alfred Stieglitz y su círculo (1905-1930), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,

Madrid, 2004

- Tranche, Rafael R. (ed.), De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad, Ocho y medio, libros de cine, Madrid, 2006

- Vanci-Perahim, Marina, Man Ray, Edicions Polígrafa, Barcelona, 1997

- Zubiaur Carreño, Francisco Javier, Historia del Cine y de otros medios audiovisuales, Ediciones Universidad de Navarra,

Pamplona, 1999

5.3. Altres recursos

Materials online i power points de la professora

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d'alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades. Comentari d'imatges i textos. Les activitats programades seran presencials i no presencials.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Els continguts es distribuiran al llarg del curs. Al primer semestre es tractarà fins la unitat didàctica numero 5/6  i al segon les unitats didàctiques 6 a 9. A cada tema es farà una introducció, es desenvoluparan els conceptes i es faran anàlisis i comentaris d'imatges, comentaris de text i comparacions entre imatges de diferents èpoques i/o tendències.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Ordinador i projector. Pissarra digital Presentacions en Power Point Fotocòpies.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Des de l'assignatura col·laborarem amb les altres activitats que es desenvolupin al centre quan estiguin relacionades amb l'assignatura o així es demani des d'altres mòduls.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Possibles visites a exposicions i/o museus relacionades amb els continguts del mòdul.

Conferències sobre diferents aspectes de la fotografia (col·leccionisme, documentació, associacions fotogràfiques

6.6. Atenció a la diversitat

Es contempla l'atenció a la diversitat en les maneres d’aprendre i de comunicar. Se cercarà fomentar la capacitat personal de l'alumnat per aportar punts de vista, facilitar la interacció dins del grup i permetre diferents maneres de comunicar el propi coneixement.

En el cas d'alumnat amb problemes greus d'audició, visió, motricitat o d'altres que es determinin, i de l'alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge s'estableixen estratègies adequades d'atenció a la diversitat en funció de cada cas però sense la possibilitat d'adaptacions curriculars significatives.

Pel que fa a l'alumnat d'altes capacitats intel·lectuals es prendran les mesures curriculars més adequades a cada cas.

D'altra banda, i en funció dels diferents tipus d'aprenentatge (sinestèsic, visual o autiditiu) també s'atén a la diversitat en el plantejament de les activitats.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

Es recomana l’assistència a les activitats lectives per un seguiment adequat de la matèria i la entrega dels treballs dins eltermini establert. Per a l’avaluació contínua es requereix un mínim d’assistència d’un 60% a les activitats lectives.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:

CA1. Analitzar i interpretar les variables formals, estilístiques i tècniques de les imatges fotogràfiques en relació amb el context històric- artístic en què es produeixen.

CA2. Identificar les manifestacions, estils, autors significatius i les seves aportacions i innovacions més rellevants en el context del’especialitat.

CA3. Explicar raonadament l’evolució tècnica i formal de la fotografia, en relació amb el context històric i cultural, utilitzant adequadament la terminologia específica.

CA4. Valorar críticament les fotografies sobre la base del coneixement històric i en relació a les seves característiques tècniques i formals

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Proves orals/escrites en grup/individal(debats d’aula, treballs, projectes)

NR

CA1, CA2, CA3, CA4

40%

---

Proves objectives parcials

R

CA1, CA2, CA3, CA4

60%

---

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3, CA4.

100%

Total

100 %

100 %

(*) NR (no recuperable) o R (recuperable).

(**) Es puntuarà en una escala d’1 a 10. S’aprova amb un 5. Per fer mitjana en el cas de l’avaluació contínua s’ha de tenir com a mínim un 4 de cada procediment d’avaluació.

Proves orals/escrites en grup/individal (debats d’aula, treballs, projectes): Els alumnes desenvoluparan a l’aula les tasques encarregades pel professor amb el material que aquest els proporcionarà. Les activitats pràctiques s’avaluaran a l’examenparcial.

Proves objectives parcials: Es realitzaran dues proves parcials per semestre. A cada una es durà a terme un examen escritsobre la matèria explicada a les classes magistrals i treballada a les pràctiques i per mitjà de l’estudi autònom. La prova constarà de preguntes breus i de lectura/explicació d’imatges, que s’han de respondre en un temps limitat i amb un nombre màxim de folis.

Prova objectiva final: Sessió a l’aula per dur a terme un examen escrit sobre la matèria. La prova constarà de preguntes breus i de lectura/explicació d’imatges, que s’han de respondre en un temps limitat i amb un nombre màxim de folis.

Aquest examen es durà a terme a finals del semestre, en la data oficial de l’examen durant el període d’avaluació complementària, i serà recuperable durant el període d’avaluació extraordinària.

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniquesd’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació (**)

Prova objectiva final

NR

CA1, CA2, CA3, CA4.

100%

Procediments i tècniquesd’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació (**)

(*) NR (no recuperable) o R (recuperable).

(**) Es puntuarà en una escala d’1 a 10. S’aprova amb un 5.

Prova objectiva final: Sessió a l’aula per dur a terme un examen escrit sobre la matèria. La prova constarà de preguntes breusi de lectura/explicació d’imatges, que s’han de respondre en un temps limitat i amb un nombre màxim de folis.

Aquest examen es durà a terme a finals del semestre, en la data oficial de l’examen.

8. Altres observacions

Per superar aquesta assignatura es recomana l’assistència regular a les activitats lectives i un estudi programat dels continguts amb periodicitat setmanal. Així mateix és important la consulta de la bibliografia recomanada i la realització del treballd’investigació que es proposarà al començament del curs.