Guia del curs - Any acadèmic 2019-20

Objectius generals del curs

Textos orals

Textos escrits

Lèxic i aspectes semàntics

Avaluació

Objectius generals del curs

Adquirir l'habilitat o capacitat de:

 • Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.

 • Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
 • Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies digitals, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
 • Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
 • Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
 • Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.
 • Reconèixer el valor afegit que aporten les tecnologies digitals als processos comunicatius i col·laboratius en l’aprenentatge de llengües.

Textos orals

Textos escrits

 • Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites de textos orals breus o d’extensió mitjana, clars i ben articulats, en varietat estàndard, que tractin de temes generals, quotidians, d’actualitat o relacionats amb  experiències i interessos personals, articulats a una velocitat lenta o mitjana i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, i sempre que les condicions acústiques siguin bones,  es pugui tornar a escoltar el que s’ha dit i se’n puguin confirmar alguns detalls.
 • Produir i coproduir textos orals breus o d’extensió mitjana, senzills i clarament organitzats sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interès personal tant cara a cara com a través de mitjans tècnics, amb una correcció suficient i un repertori de lèxic i estructures d’ús freqüent relacionat amb les situacions més predictibles, amb una fluïdesa que permeti mantenir la línia del discurs i una pronunciació clarament intel·ligible.
 • Participar en  converses i discussions senzilles, espontàniament o de forma preparada, amb un o més interlocutors sobre temes familiars o d’interès personal en situacions quotidianes o d’aprenentatge, expressant reaccions i opinions.
 • Mediar a nivell oral de forma bàsica entre parlants d’anglès o de diferents llengües en situacions en què es produeixin intercanvis senzills d’informació relacionats amb assumptes quotidians o d’interès personal.

 • Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites de textos escrits

breus o d’extensió mitjana, clars i ben articulats, en varietat estàndard, que tractin de temes generals, quotidians, d’actualitat o relacionats amb les seves experiències i interessos, articulats a una velocitat normal i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics.

 • Produir i coproduir textos escrits breus o d’extensió mitjana senzills i clarament organitzats sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interès personal amb una correcció suficient i un repertori de lèxic i estructures d’ús freqüent relacionat amb les situacions més predictibles, amb els recursos bàsics de cohesió textual i respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals.
 • Mediar a nivell escrit de forma bàsica entre parlants d’anglès o de diferents llengües en situacions en què es produeixin intercanvis senzills d’informació relacionats amb assumptes quotidians o d’interès personal.
 • Reformular un text clar, ben articulat i que tracti de temes generals pper a una altra persona amb diferents finalitats, per exemple superar una barrera lingüística o cultural.
 • Escriure e-mails personals informals i textos narratius i descriptius, seguint les convencions i formats adequats.

Continguts

Lèxic i aspectes semàntics

 • Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del nivell.
 • Famílies lèxiques: sinònims, antònims, mots polisèmics... adequats al nivell.
 • Formació de paraules. Paraules derivades: prefixos (a-, un-, de-, dis-, in-/im-/il-,/ir-, mis-, re-, self-...); sufixos (-tion, -ity, -ness, -ment...); mots compostos i paraules que poden tenir diferents funcions.
 • Abreviacions, sigles, símbols freqüents i acrònims.
 • Onomatopeies i paraules d’origen onomatopeic.
 • Mots transparents o pròxims i falsos amics.
 • Frases fetes, dites i refranys.
 • Mots polisèmics.
 • La collocation lèxica.
 • Marcadors discursius i connectors.

Morfosintaxi

 1. El substantiu: tipus (comptables i incomptables i casos especials; concrets i abstractes); morfologia del substantiu (gènere, nombre...), formes diferents per a diferent gènere, plurals irregulars, formes invariables i acord verbal d’alguns noms col·lectius; complementació del nom substantiu.
 2. Els determinants: articles definits i indefinits; ús i omissió de l’article; quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives; expressions partitives.
 3. Els pronoms: pronoms relatius, pronoms possessius (casos especials), pronoms quantitatius i formes comparatives, pronoms distributius, els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits).
 4. L’adjectiu: adjectius substantivats, graduables i absoluts, so i such;  collocations freqüents (adverbi + adjectiu), ordre dels adjectius dins el sintagma.
 5. El verb: la complementació del verb, verbs transitius i intransitius, verbs transitius dobles, formes no personals (construccions amb infinitiu amb to i sense o amb –ing, participi i –ed participi, verbs copulatius, verbs predicatius estàtics i de canvi, verbs amb partícules separables i inseparables, verb patterns, verbs modals seguits d’infinitiu present, veu passiva, temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives)
 6. Les preposicions i les locucions preposicionals de lloc, temps i moviment.
 7. Els adverbis i les locucions adverbials: freqüència, manera, temps i lloc.

Sintaxi

 1. L’oració simple: modificacions de l’estructura bàsica de l’oració. Tag questions i respostes curtes.
 2. L’oració composta: la coordinació (oracions conjuntives, juxtaposades, disjuntives i adversatives) i la subordinació (oracions de relatiu defining i non-defining, amb preposició i reduïdes; oracions adverbials temporals, concessives, causals i consecutives).
 3. L’estil indirecte amb els verbs say, tell i ask.
 4. Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero, first, second i third, i reconeixement de mixed conditional sentences)

Ortografia

 1. Representació gràfica de fonemes i sons: regularitats més freqüents entre grafies i sons (diferents grafies per a un mateix so o diferents sons per a una mateixa grafia), homògrafs...
 2. Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites i casos especials (cometes, guió i dos punts).
 3. Ús del guionet en paraules compostes.
 4. Ús de l’apòstrof: consolidació (formes contractes, ‘s genitive amb plurals i noms acabats en s, x...)
 5. Ortografia de les contraccions: verbs auxiliars i modals, les formes negatives.
 6. Abreviatures i sigles

Fonètica i fonologia

 1. Combinacions de sons vocàlics (diftongs) i consonàntics (consonant clusters)
 2. Processos fonològics (encadenació, elisió...)
 3. Encadenació i elisió.
 4. Accent, ritme i entonació: patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats, el ritme (síl·labes i accents)
 5. Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la mateixa pronunciació.
 6. Diferent accentuació d’una paraula segons la seva funció: nom/verb o adjectiu/verb i  canvi de la síl·laba tònica en la derivació.
 7. Parònims:  mots d’ús freqüent amb pronunciació similar que es poden confondre.
 8. Weak forms
 9. Grafemes muts
 10. Pronunciació del sufix -ed per al passat i el participi passat de verbs regulars.

Avaluació

Per als alumnes dels cursos extensius, hi haurà una prova oficial de Certificat de Nivell B1 el dijous, 28 de maig de 2020 a les 16.00 (s’ha d’arribar a l’escola a les 15.30 amb el DNI o Passaport).

Pel que fa als cursos intensius, la prova de B1 per als cursos del primer quadrimestre serà el dia 17 de gener de 2020, i per als del segon quadrimestre serà el mateix dia que la dels cursos extensius, és a dir, el 28 de maig de 2020.

En tots els casos, per obtenir el Certificat de Nivell B1 cal un mínim de 65 punts en total i un mínim de 50 a cadascuna de les parts.