Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

Краще з нових надходжень у грудні 2019 року

Y:\обробка\Сайт грудень\1.jpg

005:339.92(075.8)

М50        Менеджмент міжнародного бізнесу [Текст] : наук.-метод. посіб. / [Д.Т. Бікулов, О.О. Головань, Н.М. Коваленко та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 376 с.

У науково-методичному посібнику повною мірою розкрито сутність наукових основ державного регулювання міжнародного бізнесу, розглянуто інвестування міжнародного бізнесу, стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу,

кооперацію в міжнародному бізнесі, а також прогнозування діяльності міжнародних кооперацій та бренд-менеджмент міжнародного бізнесу.

Посібник містить розділи, викладені в логічній послідовності. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань студентів.

Науково-методичний посібник рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», а також викладачів, науковців та для осіб, які цікавляться проблемами менеджменту міжнародного бізнесу.

Y:\обробка\Сайт грудень\10.jpg

355.457/.458(477)(07)

В75  Воронін, В.М.

 Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону [Текст] : правовий посіб. / В.М. Воронін, О.Л. Ісаєв, Р.І. Марценишин. - Вид. 2-е, допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2019. - 246 с.

Видання щодо регламентації правового забезпечення діяльності громадських формувань з охорони державного кордону є збірником законодавчих і нормативних документів, що визначають організаційну і правоохоронну діяльність громадських формувань та відповідальність осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства в галузі охорони державного кордону.

У посібнику окреслено правовий сегмент повноважень громадських формувань, що діють у межах вимог Закону України «Про участь громадян в охороні порядку і державного кордону».

Збірник розрахований на представників громадських формувань, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, приватних охоронних структур, а також службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Y:\обробка\Сайт грудень\11.jpg

615.851(035)

П24  Пезешкіан, Н.

 Лексикон позитивної психотерапії [Текст] : довідник / Н. Пезешкіан, А. Азіз ; пер. з нім. М.В. Отенка ; за ред. С.А. Отенко. - Київ : Талком, 2019. - 192 с.

У книжці видатний німецький психотерапевт, основоположник методу позитивної психотерапії Носсрат Пезешкіан та його колега Анас Азіз стисло

виклали основні поняття позитивної психотерапії і суміжних напрямів психології та психіатрії.

Словниковий розділ книжки доповнено додатком з прикладами та ілюстраціями.

Актуальність позитивної психотерапії зумовлена тим, що метод загалом осучаснив психотерапію, увібравши й узагальнивши найцінніше з напрацювань попередників, залишаючись відкритим для подальшого розвитку.

Видання стане у пригоді всім, хто опановує або застосовує метод позитивної психотерапії, хто цікавиться питаннями психології та психотерапії, студентам, які вивчають ці дисципліни.

Y:\обробка\Сайт грудень\12.jpg

368.031:368.032(477)(075.8)

Б61  Білик, О.І.

Державне і приватне страхування. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О.І. Білик, М.К. Хім. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 232 с.

Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг, і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України.

У навчальному посібнику викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову термінологію, питання самопідготовки, тести та практичні завдання. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, наукових і практичних працівників.

Y:\обробка\Сайт грудень\2.jpg

004.92(075.8)

Ж91  Журавчак, Л.М.

Програмування комп‘ютерної графіки та мультимедійні засоби [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 276 с.

Посібник містить теоретичний та практичний матеріал із дисциплін «Засоби програмування комп‘ютерної графіки» та «Програмування мультимедійних систем».

У його першій частині викладено базові принципи розроблення і програмування систем комп‘ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа, друга присвячена власне мультимедіа – моделям організації, структурі та засадам функціонування, взаємодії з комп’ютерними мережами.

Для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», а також для всіх, хто бажає самостійно навчитися працювати із програмованими мультимедійними системами. Може бути корисним для фахівців-початківців, що працюють у галузі мультимедіа, аспірантів і науковців, а також  розробників програмного забезпечення.

Y:\обробка\Сайт грудень\3.jpg

336.76(075.8)

В27  Величкін, В.О.

Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / В.О. Величкін, М.В. Тимошенко. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. - 124 с.

У навчальному посібнику «Фінансовий інжиніринг» розкрито зміст таких основних інструментів фінансового інжинірингу, як форварди, ф‘ючерси, опціони, свопи, їх гібридні та синтетичні комбінації,

 а також інструментів з фіксованим доходом та інструментів власного капіталу.

Значну увагу приділено стратегіям і технологіям фінансового інжинірингу: управлінню вартістю бізнесу, корпоративним стратегіям з використанням інструментів власного капіталу, ризик-менеджменту з його процесами управління активами та пасивами, хеджуванням та сек‘юритизацією, електронним рейтингом і програмною торгівлею.

Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, наукових і практичних працівників.

Y:\обробка\Сайт грудень\4.jpg

51

С86  Строгац, С.

Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку [Текст] / С. Строгац ; пер. з англ. А. Дудченко. - Київ : Наш формат, 2019. - 256 с.

Математика – це не прісний набір формул. Вона скрізь, якщо знати, куди поглянути. Як розгледіти синусоїди у смужках зебри? Що таке математика матраців? Як кидки в баскетболі пояснюють основи числення?

У цій книжці автор проведе математичну екскурсію: від рівня садочка до університетського, даючи можливість будь-кому розібратися в цьому предметі й полюбити його. Навіть якщо маєте страх перед математикою, ви просто не зможете відірватися від книжки.

Y:\обробка\Сайт грудень\5.jpg

621.3:621.38(075.8)

Е50        Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення [Текст] : навч. посіб./ [Ю.Я. Бобало, П.Г. Стахів, Н.Б. Шаховська та ін.] ; за ред. Ю.Я. Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 100 с.

Розкрито особливості та описано сучасні системи електронного навчання. Розглянуто принципи алгоритмізації контролю рівня засвоєння знань.

Висвітлено поняття електронного підручника і засади його використання на прикладі підручника з навчальної дисципліни «Основи теорії електронних кіл». Викладено структуру програмного засобу дистанційного навчання, особливості хмарних обчислень та Великих даних для організації дистанційного навчання, навчання та самонавчання.

Особливу увагу звернено на особливості організації вивчення електротехнічних дисциплін, зокрема лабораторного практикуму, для осіб з особливими потребами та дистанційне оцінювання їхніх знань.

Y:\обробка\Сайт грудень\6.jpg

614.253(075.8)

Г15  Галіяш, Н.Б.

 Комунікативні навички в медицині [Текст] : посібник / Н.Б. Галіяш, Н.В. Петренко, Н.А. Бількевич. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. - 132 с.

Комунікативна компетентність є необхідною складовою професійної підготовки медичних працівників, оскільки уміння знайти правильний підхід до пацієнта дозволяє покращити рівень задоволення від наданої медичної допомоги.

У виданні представлено систематизований виклад основних понять, правил та технік комунікативної компетентності з урахуванням міжнародних стандартів комунікації, представлено основні протоколи спілкування в певних ситуаціях.

Посібник призначений для студентів навчальних закладів медичного спрямування усіх рівнів акредитації, практична робота яких передбачає спілкування з пацієнтами, а також буде корисним і для практикуючих лікарів.

Y:\обробка\Сайт грудень\7.jpg

811.161.2‘27(075.8)

К68  Корольова, В.В.

 Гендерна лінгвістика [Текст] : навч. посіб. / [В.В. Корольова]. - Дніпро : Ліра, 2019. - 84 с.

Сучасна лінгвістика переживає своєрідний тендерний бум, що підтверджує поява нової галузі мовознавства – гендерної лінгвістики, що співвідносить мову з особистістю за ознакою соціальної статі.

Гендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні вияви пізнання світу крізь призму чоловічого й жіночого бачення, в також вплив статі на мовну практику та мовну поведінку.

У посібнику подано теоретичні питання й завдання для роботи на практичних заняттях з «Гендерної лінгвістики». Наведено список рекомендованої літератури, тематику доповідей, тестові завдання для перевірки набутих знань. Посібник містить низку рубрик «Це цікаво!», що допомагають опанувати матеріал й увиразнюють науковий текст.

Розраховано на студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти.

Y:\обробка\Сайт грудень\8.jpg

338.5(075.8)

К84  Круш, П.В.

 Ціноутворення [Текст] : підручник / П.В. Круш, О.І. Андрусь. - Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. - 292 с.

Розкрито основні положення теорії ціноутворення, функції ціни, принципи, фактори та закономірності ціноутворення.

Висвітлено класифікаційні ознаки та види цін сучасної економіки. Обґрунтовано особливості формування цінової політики, стратегії і тактики ціноутворення в умовах ринку, подано витратні, параметричні та ринкові методи ціноутворення. Проаналізовано особливості державного регулювання процесів ціноутворення в умовах ринку.

Подані теоретичні, практичні матеріали, тестові завдання сприятимуть опануванню студентами дисципліни, а фахівцям із ціноутворення підприємств допоможуть у формуванні ефективних цін і стратегій їх забезпечення.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Економіка», викладачів, аспірантів, науковців з усіх галузей економіки, а також фахівців-практиків із ціноутворення підприємств національної економіки.

Y:\обробка\Сайт грудень\9.jpg

316.7-055.2

Г87          Громадянська освіта жінок місцевих громад [Текст] : програма тренінгу / [авт.кол.: Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова, Л.Б. Жовтило, О.О. Кочанова]. - Допов. вид. - Кропивницький : Вид. Лисенко В.Ф., 2019. - 76 с.

У виданні представлено програму тренінгу «Громадянська освіта жінок місцевих громад», що розроблена за концепцією Інституту соціокультурного менеджменту в рамках проекту «Залучення через освіту».

Програма тренінгу складається з чотирьох тематичних модулів. Кожен модуль має теоретичну складову та її практичне закріплення, шляхом виконання учасниками тренінгу різноманітних вправ та завдань. Цільова аудиторія – жінки територіальних громад. Платформа для проведення заходів за програмою: заклади культури і освіти.

Програма апробована та адаптована до потреб жінок сільських громад та жінок громад малих містечок.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua