Reisjärven kristillinen opisto                                                Liite 3/8/2019

PERUSOPPIJAKSON OPETUSSUUNNITELMA 2019-2020

 

1. TAVOITEKUVA JA TOIMINTA-AJATUS

TAVOITEKUVA (visio):

TOIMINTA-AJATUS:

2. ARVOT, TAVOITTEET, TOIMINTAPERIAATTEET JA TIIMIT

ARVOT:

TAVOITTEET:

TOIMINTAPERIAATTEET:

TIIMIT:

3. KEHITTÄMISSTRATEGIA JA PAINOPISTEALUEET

4. OPISTON OPPIMISNÄKEMYS

5. OPINTOLINJOJEN TAVOITTEET

KAIKILLE YHTEISET OPPIAINEET (ei Erityislinja)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Linjojen suuntautumisopinnot

AIKUISLINJA (AL)

LINJAN SUUNTAUTUMISOPINNOT

ERITYISLINJA (EL)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINNOT

KÄDEN TAIDOT

VALINNAISET OPINNOT

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA (KL)

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

LUKIO-OPINTOJEN LINJA (LOL)

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

LUONTO- JA ERÄLINJA (LEL)

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA (STL)

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

TEKNISEN TYÖN LINJA (TL)

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

YRITTÄJYYSLINJA (YL)

SUUNTAUTUMISOPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

Hevostenhoito ja ratsastus

Kotitalous

Kuvataide

Kädentaidot

Liikunta

Matematiikka

Mediaopinnot

Musiikki

Ohjelmointi

Psykologia

Vieraat kielet

Yhteiskuntaoppi

6. HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

7. OPISTON YHTEINEN TOIMINTA

Kolmen jakson järjestelmä

Opistotunti

Juhlat ja kotiväen vierailut

Joulujuhla

Kodinpäivä.

Ympäristöpäivä

Kevätjuhla

Vierailijapäivät

Opistoillat

Juhlat, seurat, aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset

8. OPPILASKUNTA PIENOISYHTEISKUNTANA

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

10. OPISTON ITSEARVIOINTI, KEHITTÄMISRYHMÄT JA OPETUSSUUNNITTELU

11. OPISTON OPISKELIJA-ARVIOINTI

OSAAMISMERKKIEN (Open badges) KEHITTÄMINEN

12. OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

1. TAVOITEKUVA JA TOIMINTA-AJATUS

TAVOITEKUVA (visio):

Reisjärven kristillinen opisto on yhteisöllinen ja verkostoitunut sisäoppilaitos, jonka luova, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö toteuttaa ja kehittää laadukasta koulutusta ja tarjoaa eväitä elämään.

Jämsän Kristillisen Kansanopiston, Ranuan kristillisen kansanopiston ja Reisjärven kristillisen opiston yhteinen visio vuodelle 2020:

 

Vuonna 2020 olemme vetovoimaisia ja monipuolista osaamista tarjoavia, taustayhteisömme kristillisiä arvoja kunnioittavia koulutus- ja palvelukeskuksia.

 

Opistojen yhteiset tavoitteet strategiakaudella 2016-2020

 

  1. Opiskelijan, nuoren ja aikuisen halu ja kyky oppia uutta vahvistuu ja hänen taitonsa toimia yhteisönsä ja sen tulevaisuuden hyväksi lisääntyy.
  2. Kehitämme pedagogiikkaa ja oppimisympäristöä kokonaisvaltaisesti.
  3. Henkilöstömme on hyvinvoivaa, ammattitaitoista, motivoitunutta ja itseään kehittävää.
  4. Opistojemme toiminnan taloudellisuutta ja tasapainoisuutta kehitetään yhteistyössä.
  5. Toimimme hyvämaineisena opistona, joka tarjoaa koulutusta kolmen eri opiston kautta.

TOIMINTA-AJATUS:

Reisjärven kristillinen opisto on sisäoppilaitos, joka toteuttaa yleissivistävää ja yhteiskunnallista vapaan sivistystyön koulutusta. Opisto järjestää avoimen yliopiston opintoja sekä koulusta vaikeasti vammaisille ja taustayhteisönsä tarpeisiin.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.(Vapaan sivistystyön laki 29.12.2009)

Reisjärven kristillisen opiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Opiston koulutuksessa painottuvat arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Uskontokasvatus ja -opetus pohjaa Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen. Koulutuksen painoalueita ovat yleissivistävät ja yhteiskunnalliset aineet. Opisto järjestää lisäksi taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta. Osana koulutustehtäväänsä opisto järjestää koulutusta vaikeasti vammaisille. (Reisjärven kristillinen opiston ylläpitämislupa)

Opisto toimii yhteistyöverkostossa Jämsän ja Ranuan kristillisten kansanopistojen kanssa ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden kansanopistojen ja alueen oppilaitosten kanssa.

2. ARVOT, TAVOITTEET, TOIMINTAPERIAATTEET JA TIIMIT

ARVOT:

Reisjärven kristillisen opiston arvoja ovat:

TAVOITTEET:

Reisjärven kristillisen opiston tavoitteena on

TOIMINTAPERIAATTEET:

Reisjärven opiston henkilöstön toimintaperiaatteita ovat:

TIIMIT:

Reisjärven opiston henkilöstö toimii tiimeinä, joissa tehdään moniammatillista yhteistyötä, oivaltavaa ongelmanratkaisua ja opiston toiminnan kehittämistyötä. Jokainen tiimin jäsen on tärkeä. Henkilöstö on jakaantunut työalatiimeihin ja vastuualatiimeihin.

Työalatiimit:

(pe klo 11-12/13)                opettajat (8), kuraattori, kuraattori

(ma klo 11.30-12)                kiinteistönhoitaja siht, laitoshuoltaja, laitoshuoltaja

(to klo 13-13.30)                opettaja (tarpeen mukaan)

(ti klo 9-10)                         taloussihteeri siht, taloussihteeri, koulusihteeri

(ke klo 14.30-15.30)                avustajat

Vastuualatiimit:

(to klo 12-13)                         hankekoordinaattori siht, kotitalouden opettaja,

ravitsemustyön esimies, laitoshuoltaja, kuraattori

(ma klo 8-9)                        erityisopettaja, kuraattori, opo

(pe klo 8-9)                        yrittäjyyden opettaja siht, rehtori, vararehtori, kieltenopettaja,

hankekoordinaattori

(pe klo 8-9)                        opettaja varapj, terveys- ja liikunta-alan opettaja siht, kokki,

                                 laitoshuoltaja, viestinnän opettaja        

(ke klo 15.30-16.30)                 

(n. 4 kertaa/v)                         työsuojeluvaltuutettu (yhteiskunnallisten aineiden

                                 opettaja) varapj, 1. varavaltuutettu (taloussihteeri) siht, 2.

                                 varavaltuutettu (kokki), asiamies (kiinteistönhoitaja)

(to klo 12-13)                        terveys- ja liikunta-alan opettaja siht, kieltenopettaja,

                                 rehtori, hallinto- ja taloussihteeri, kokki

3. KEHITTÄMISSTRATEGIA JA PAINOPISTEALUEET

Reisjärven kristillistä opistoa kehitetään elinikäisen oppimisen ajatusta toteuttavana yhteisöllisenä sisäoppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön kristilliset arvot. Kehittämistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Kehittämisen painopistealueet:

4. OPISTON OPPIMISNÄKEMYS

Opiston opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan konstruktivististen oppimisnäkemysten periaatetta. Niiden mukaan ihminen on aktiivinen oppija, joka itse konstruoi eli rakentaa tietoa hierarkkisesti rakentuneiksi sisäisiksi malleiksi. Oppiminen on aktiivista yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta.

Opiskelija kantaa vastuun oppimisestaan, asettaa itse tavoitteensa, arvioi niiden toteutumista ja rakentaa kokemustensa pohjalta aiempia tietorakenteitaan. Hän oppii paljon opiskelijatovereiltaan yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Koska jokainen opiskelija hahmottaa maailmaa persoonallisesti, oppimisessa tarvitaan opiskelijan ja opettajan yhteissuunnittelua. Opiskelijan oppimistavoitteet jäsentyvät oppimisprosessin aikana.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oma-aloitteisuuteen, tiedon itsenäiseen soveltamiseen ja kokemiseen sekä kokemuksen kautta, tekemällä ja oivaltamalla oppimiseen. Opettaja on opiskelijasta aidosti kiinnostunut ja häntä kunnioittava ohjaaja, hyväksyvä mutta kriittinen arvioija, aito kehittäjä ja lämmin tukija, joka antaa opiskelijalle haasteita ja visioita, mutta antaa hänen visioida myös itse. Hän tähtää ohjaamisella siihen, että opiskelija käyttää ja soveltaa saavuttamiaan tietoja ja taitoja.

Sisäoppilaitoksen eli internaatin mahdollisuuksia hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä. Opistokoti toimii kodinomaisena oppimisympäristönä, jossa toteutetaan internaattipedagogiikkaa:

Tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittäminen:

Opistossa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa 2016-2020 Nuoret tekevät tulevaisuuden.

Rehtori mahdollistaa yrittävän kulttuurin rakentumisen ja tuo uudet kokeilut ja verkostoyhteistyön osaksi arkipäivän tekemistä. Hän uudistaa oppimisympäristöjä ja huolehtii positiivisesta ilmapiiristä ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Hän toimii esimerkkinä tehden aktiivisesti yhteistyötä yritysten, työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kannustava opettaja ja opiston työntekijä huolehtii positiivisesta ja kannustavasta ilmapiiristä. Hän osallistuu oppimisympäristöjen ja menetelmien uudistamiseen ja kannustaa opistolaisia rakentamaan tavoitteellisesti omaa tulevaisuuttaan. Hän tekee yhteistyötä yritysten, työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.

Motivoitunut opistolainen kantaa vastuuta omasta oppimisesta ja osaamisen hankkimisesta, innostaa ja kannustaa kavereita yrittämään yhdessä. Hän toimii aktiivisena tiimin, yhteisön ja yhteistyöverkoston jäsenenä. Hän osallistuu oppimisympäristöjen kehittämiseen ja rakentaa positiivista ilmapiiriä. Hän testaa, rakentaa tavoitteellisesti omaa tulevaisuuttaan.  

Opiston työviikko:

Opiston työviikko muodostuu kahden tunnin oppimis- tai valinnaispajoista. Paja muodostuu yhdestä tai kahdesta oppiaineesta. Opistopäivä alkaa aamupalalla klo 8.15 ja aamuhartaudella klo 8.45. Lounastauko kestää tunnin. Iltaisin on opiskelijajohtoisia kerhoja. Perjantai on projektipäivä, jolloin pidetään opistotunti, linjapalaveri ja työskentelyä erilaisten projektien parissa. Aamupäivällä voidaan toteuttaa myös solukyläilyjä, johon opiston työntekijät osallistuvat. Projektityöskentely voi liittyä linjan opintoihin, oppiaineen työskentelyyn, teemapäivän valmisteluun ja henkilökohtaisten tai yhteisten projektien toteuttamiseen. Projektipäivän päätteeksi pidetään lautakuntien kokoukset, jonka jälkeen on lautakuntien työskentelyaikaa.

Opettajat kokoontuvat tiistai-torstaiaamuisin pedagogisille aamukahveille, jolloin he suunnittelevat ja valmistelevat opetusta rinnakkain ja yhdessä. Henkilökunnan kahvipalaveri pidetään torstaisin. Henkilöstö kokoontuu noin kerran kuukaudessa kuukausipalaveriin. Kasvatustiimin kokous pidetään lähtöperjantaisin. Muut tiimit kokoontuvat toimintakalenteriin sovittuina aikoina. Oppilaskunnan opistoneuvosto kokoontuvat keskiviikkoisin. Keskiviikkoiltana on iltahartaus.   

5. OPINTOLINJOJEN TAVOITTEET

Opetusta annetaan kahdeksalla opintolinjalla.

KAIKILLE YHTEISET OPPIAINEET (ei Erityislinja)

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

Elämäntaito: 10 ov

Tavoitteet

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla, teemapäivinä ja retkillä, joiden aiheena ovat mm. opiskelutaidot, arjen hallinta, tulevaisuuden suunnittelu, kulttuuriperinteen vaaliminen, kansainvälisyys, ihmisenä kasvaminen, terveet elämäntavat orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen. Sisältöä muokataan ryhmäkohtaisesti.  

Opinto-ohjaus: 1 ov

Tavoitteet

Sisältö: Opinto-ohjaus koostuu linjanohjaajan vetämistä linjatunneista sekä opinto-ohjaajan järjestämistä teemapäivistä, ryhmätunneista ja yksilöllisistä ohjauskeskusteluista. Opinto-ohjauksen teemapäivinä työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen tutustutaan asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten avulla. Linjatuntien tarkoituksena on opintojen ja yhteistoiminnan ohjaaminen. Linjanohjaaja käy myös henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa. Opinto-ohjaajalta opiskelijat saavat yksilö- tai pienryhmäohjausta erityisesti ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisen työssäoppimisjakson (TOP) suunnittelemista. Tarvittaessa opinto-ohjaukseen sisältyy tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä ammatinvalintapsykologin konsultaatiota.

Oppilaskuntatoiminta 1-5 ov

Tavoitteet: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 10 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa monenlaisia tapahtumia ja teemapäiviä opistovuoden aikana. Toimintaa toteutetaan oman oppilaitoksen opiskelijoille teemapäivien aikana sekä oppilaitoksessa vieraileville erilaisia tapahtumina tai vierailujen yhteydessä. Lautakuntien ja opintolinjojen yhteissuunnittelu ja tapahtumien toteutus kasvattaa organisointiin ja työnjakoon liittyvä taitoja.

Tavoitteet

Sisältö: Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan, teemapäiviin ja opiston tapahtumiin liittyviä projekteja. Tapahtumiin liittyvän toiminnan suunnittelua ja toteutusta.

Uskonto: 1,5 ov

Raamattutieto, kirkon oppi ja kristillinen usko: 0,5 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Opiskelija osallistuu aamuhartauksiin ja jumalanpalveluksiin, joissa luetaan ja käydään läpi Raamatun tekstejä kirkkovuoden mukaan. Opiskelija osallistuu raamattutiedon tenttiin ja tekee ryhmissä alustuksen kristillisen opin teemoista. Oppitunneilla keskustellaan alustusten pohjalta.  

Ihmisen elämä ja etiikka: 0,5 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema, kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta, hyvän ja pahan käsitteet, kristillinen etiikka ja etiikan teoriat, yksilöeettisiä kysymyksiä, yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä, nuorten elämänkysymykset, ihmissuhteet ja niiden hoitaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelijat osallistuvat tentteihin, kirjoittavat oppimistehtävän ja toteuttavat ryhmissä alustuksen. Kurssilla painotetaan ryhmissä ja yhdessä keskusteluja.

Martti Luther ja uskonpuhdistus, Lars Levi Laestadius ja lestadiolainen herätysliike: 0,5 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Martti Lutherin elämä ja toiminta, reformaatio ja sen vaikutukset, Lars Levi Laestadiuksen elämä ja toiminta, lestadiolaisen herätysliikkeen historia ja toiminta, lestadiolaisuuden hajaannukset ja niiden korostukset.

Linjojen suuntautumisopinnot

AIKUISLINJA (AL)

Aikuislinjan tavoite on kehittää suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, vuorovaikutustaitoja ja opiskelutekniikkaa sekä saada valmiuksia tutkimuksen tekemistä ja korkeakouluopintoja varten.

LINJAN SUUNTAUTUMISOPINNOT

Avoimen yliopiston opinnot, 15 ov (25 op)

Avoimen yliopiston opinnot järjestetään kunkin yliopiston omien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan: Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov (25 op), Erityispedagogiikan perusopinnot 15 ov (25 op).

Fysioterapian perusteet, 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Fysioterapian perusteet sisältävät mm.  ihmisen anatomian ja manuaalisten taitojen perusteita. Ne auttavat ymmärtämään ihmiskehon toimintaa sekä antavat perusvalmiuksia ihmiskehon rakenteiden tunnistamisen sekä manuaaliseen pehmytkudoskäsittelyyn.

Liikunnan ohjauksen perusteet, 1 ov

Tavoite: 

Sisältö: Terveys- ja kuntoliikunnan käsitteitä sekä kunnon kehittymisen fysiologiaa.  Tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa sekä kestävyyskuntoa ylläpitäviin liikuntalajeihin ja -tekniikoihin tutustuminen (kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily, kuntopiiri, kahvakuula, jousiammunta, melonta, joukkuepelit). Liikunnan tuntisuunnitelman laatiminen ja liikuntatuokion ohjaaminen sekä yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen.

Monikulttuurisuusopinnot,  1 ov

Tavoite:

Sisältö: Aikuislinjan opintomatkan suunnittelu ja toteutus. Mahdollisiin matkakohteisiin tutustuminen tiimeissä ja vaihtoehtojen esittely muulle ryhmälle. Matkakohteen valinta sekä budjetin ja opintomatkan ohjelman suunnittelu.

Puheviestintä: 2 ov

Tavoite:

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10-15 minuutin esitys valitusta aiheesta,  ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, tilannepuheita, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Erilaiset tulevaisuuteen suuntaavat, vahvuuksia ja itsetuntemusta kehittävät sekä uravalmiuksia kartoittavat harjoitukset yksin ja ryhmissä. Työnhakutaitojen kehittäminen ja työnhaun asiakirjojen laatiminen. Ryhmätyötaitoja ja työnhakuvalmiuksia edistävien teemapäivien ja työpajojen järjestäminen muille opiskelijoille yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Lisäksi tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteita (laskukaavat, taulukkojen ja kaavioiden laatiminen). Oman osaamisportfolion laatiminen kurssin sisältöön liittyvistä aiheista.

Suomen kieli 4,0 ov

Alkeistaso (beginner level), 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan kommunikointia erilaisissa tilanteissa, opitaan kielen rakenteita ja ääntämistä sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä.

Jatkotaso (intermediate level), 2 ov

Edeltävät opinnot: alkeistason opinnot tai alkeistasoa vastaava, muulla tavoin hankittu kielitaito.

Tavoite: 

Sisältö: harjoitellaan kommunikointia eri tilanteissa, syvennetään tietämystä kielen rakenteista.

Työssä oppiminen, 4 ov

Tavoite: 

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Tutustuminen tapahtuu etupäässä opistolla eri työtehtävissä. Tehtäviä ovat mm. suurkeittiöharjoittelu, erityislinjalaisten avustus, laitoshuoltajana toimiminen ja opettajan sijaisuudet.

ERITYISLINJA (EL)

Erityislinjan tavoitteena on antaa yhteiskunnassa tarvittavia elämäntaitoja sekä valmentavaa opetusta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti erilaisista elämäntilanteista ja työtehtävistä. Opinnot antavat valmiuksia ammatillisiin opintoihin ja itsenäisempään asumiseen.

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT

ELÄMÄNTAIDOT

Elämäntaito: 10 ov

Tavoite: 

Sisältö: Tavoitteet toteutuvat opistovuoden aikana opistotunneilla,  teemapäivinä ja retkillä, joiden aiheena ovat mm. opiskelutaidot, arjen hallinta, tulevaisuuden suunnittelu, kulttuuriperinteen vaaliminen, kansainvälisyys, ihmisenä kasvaminen, terveet elämäntavat orientaatio opintoihin, erilaisuuden hyväksyminen. Sisältöä muokataan ryhmäkohtaisesti.  

Uskonto: 2,0 ov

Tavoite:

Sisältö: Raimo Österbergin kodin  kuvaraamatun mukaan raamatunkertomukset tutuksi. Työskentelytapoina ovat flanellokuvien käyttäminen Raamatun kertomuksen kertaamisessa sekä piirtäminen ja laulaminen sekä keskustelu aiheen syventäjinä.

Liikunta: 2,5 ov

Tavoite:

Sisältö: Yleisurheilulajeista pituushyppyä, keihäänheittoa, pallonheittoa ja juoksua harjoitellaan alkusyksyllä. Sisäliikunnassa erilaiset palloilulajit (koripallo ja lentopallo), salibandy, liikuntaleikit, taukojumpat ja voimistelu kuuluvat ohjelmaan. Kuntosalin hyödyntäminen ja uinti sekä vesijumppa sisältyvät opetukseen.

Yhteiset projektit: 1,0 - 4,0 ov

Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa monenlaisia tapahtumia ja teemapäiviä opistovuoden aikana. Toimintaa toteutetaan oman oppilaitoksen opiskelijoille teemapäivien aikana sekä oppilaitoksessa vieraileville erilaisia tapahtumina tai vierailujen yhteydessä. Lautakuntien ja opintolinjojen yhteissuunnittelu ja tapahtumien toteutus kasvattaa organisointiin ja työnjakoon liittyvä taitoja.

Tavoite: 

Sisältö: Tehdään omia ja oppilaskunnan toimintaan, teemapäiviin ja opiston tapahtumiin liittyviä projekteja. Tapahtumiin liittyvän toiminnan suunnittelua ja toteutusta.

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Äidinkieli, 1,5 ov

Tavoite:

Sisältö: Kirjoitelmien kirjoittaminen, kirjojen lukeminen, esiintyminen ja näytteleminen, luetun ymmärtämisen tehtävien tekeminen ja kuullun ymmärtämisen harjoitukset. Suomen kansallisteos Kalevalan pääasiat tutuksi. Johan Runebergin ja Aleksis Kiven tuotannosta tutustumme joihinkin alueisiin, esim. seitsemän veljeksen tarinaan ja Runebergin tekemiin virsiin. Esiintymisharjoituksina runojen lausuminen, pantomiimiesitykset ja pienten satunäytelmien esittäminen.

Englanti, 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Harjoituksia keskustelujen, leikkien ja roolien avulla. Englanninkieliset laulut ja laululeikit, sanastoharjoitukset.

Ystäväkerho, 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Sosiaali-. ja terveysalan linjan opiskelijat järjestävät mm. leikkihetkiä, leivontaa, laululeikkituokioita, askarteluja, taidepajoja, nuotioiltoja, lettukestejä ja  retkiä yhdessä erityislinjan opiskelijoiden kanssa.

YHTEISKUNTATAIDOT

Opinto-ohjaus, 0,5 ov

Tavoite: 

Sisältö: Linjatuntien aiheina opiskelujen ohjaaminen, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut linjanohjaajan kanssa, opinto-ohjaajan antamat ohjaustunnit ja opinto-ohjauksen teemapäivät soveltuvin osin.

Kansalaistaito, 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Terveyskasvatus :henkilökohtaisen hygienian hoito, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja kuntoilun merkitys, kotitapaturmat ja niiden ehkäisy, asumisvalmennus: kodin siisteyteen ja ylläpitoon liittyvät asiat, ihmissuhteet asuntolaelämässä, rahankäyttö ,työelämään ja vapaa-aikaan valmentautuminen, tunne-elämän- ja ihmissuhdetaitojen harjoittelua, vammaisuuteen liittyvien erilliskysymysten pohdintaa

Matematiikka: 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Matemaattisen ajattelun kehittäminen jokaisen omalla tasolla. Lukukäsite tutuksi, yhteen- ja vähennyslaskujen, kerto- ja jakolaskujen, kellonaikojen, rahankäytön ja muiden sanallisten tehtävien harjoittelua. Harjoittelua pyritään järjestämään käytännön tilanteissa, kuten kaupassa ja kioskissa asioinnissa.

Oppilaskuntatoiminta, 1 ov

Tavoitteet: Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa

Sisältö: Opiston oppilaskunta muodostuu opistoneuvostosta ja sen alaisuudessa toimivista 13 lautakunnasta. Opistoneuvosto on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin. Opistoneuvostossa ideoidaan yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan syyslukukauden alussa vaaleilla.

Lautakunnat muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Sen  kartoittamiseksi opiskelijoille tehdään lukuvuoden aluksi kysely. Opiston opiskelijat ja useimmat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Lautakunnat kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Ne huolehtivat vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ne toimivat vuorollaan myös teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina sekä osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös opistoneuvoston jäsenenä. Opiskelijoille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa.

Työtoiminta, 1-3 ov

Tavoite: 

Sisältö: Tilojen siistimistä, autojen imurointia ja siivousta (pieni maksu retkirahastoon), kalusteiden huoltoa ja esim. vanhojen huonekalujen maalausta, yleisten tilojen ja ulkosisäänkäyntien siistimistä ja sisustamista.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

LUOVA TOIMINTA

Kuvataide, 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Erilaisten tekniikoiden harjoittelua mm. akvarelli, kuivapastelli, grafiikka, akryyli, kankaanmaalaus ja muovailu erilaisista massoista.Yhteistoiminnalliset harjoitteet, esitykset, äidinkielen kertomusten kuvittaminen ja niiden pohjalta tehtävät esitykset.

Musiikki, 1 ov

Tavoite: 

Sisältö: Siionin laulut, virret, kansanlaulut, lastenlaulut ja –leikit tutuksi. Klassisen musiikin kuuntelu ja tunnetuimpien säveltäjien teokset tutuksi. Erilaisten soittimien käyttäminen säestyksessä (kellopelit, triangelit, marakassit, palikat ym.)

KÄDEN TAIDOT

Kotitalous, 2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, erilaiset taikinat, perusruuanvalmistus, keittiöhygienia, kotitalouden jätehuolto, pöydän kattaminen ja hyvät pöytätavat.

Tekninen työ, 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Vuoden aikana voidaan valmistaa esim. ekologinen palapelilinnunpönttö ja jakkara,  sekä kasataan erilaisia tuotteita.

Tekstiilityö, 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Yksilöllisten taitojen ja kiinnostusten mukaan kankaan käsittelyä eri tekniikoin, kudontaa, ompelua , huovutusta.

VALINNAISET OPINNOT

Hevostenhoito, 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Hevosten ja ponin hoitoa ja siivousta tallilla. Talutusratsastusta ja mahdollisesti ratsastusta ratsastuskentällä.

Työssä oppiminen, 2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO- jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Muut valinnaiset opinnot valitaan opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien ja erityisen tuen tarpeen mukaan (ks. kohta valinnaiset).

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA (KL)

Käytännön työn linjan tavoitteena on yleissivistävien opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja perusteita käytännön ammattialoille, tekstiilialan sekä kotitalouden opintoihin. Linjalla on mahdollisuus korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja. 

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Kotitalous: 4  ov

Tavoite: 

Sisältö: Terveellinen ravitsemus, perusruuanvalmistus ja –leivonta, juhlien järjestäminen, erityisruokavaliot, erilaiset ruokakulttuurit, ateriasuunnittelu, pöydän kattaminen, ruuantarjoilu, kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö, keittiöhygienia, keittiön jätehuolto ja suurkeittiön toimintaympäristö.

Kotitalouden projektityö: 0,5 ov

Tavoite:

Sisältö: Ateriakokonaisuus, hankintalista, ruoka-/leivontaohjeet, toteutuksen kuvaus sekä arviointi.

Tekstiilityö: 3,0 ov

Tavoite:

Sisältö: Opiskelija suunnittelee ja valmistaa vapaavalintaisesti erilaisia tekstiilejä sekä perinteisillä että uusilla menetelmillä; esim. kudonta, huovutus, virkkaus, neulonta, ompelu, kankaan kuviointi eri menetelmillä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vanhan tekstiilin uusiokäyttöä ja vaatteiden korjaamista.

Työssä oppiminen: 2,0 ov

Tavoite: 

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO- jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Äidinkieli, puheviestintä, 1 ov

Tavoite: 

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta,  ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

LUKIO-OPINTOJEN LINJA (LOL)

Lukio-opintojen linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta ja valmentaa lukio-opintoihin. Linjalla on mahdollisuus kehittää kielitaitoa ja suorittaa lukion oppimäärää vastaavia kursseja.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Puheviestintä, lukion kurssi  2 ov: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Tavoite:

Sisältö: vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet, puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi, kielellinen ja ei-kielellinen viestintä, arjen vuorovaikutustilanteet, esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä, esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu,  puheviestinnän kulttuurisia piirteitä.

Englanti, lukion 1. kurssi, A-oppimäärä (Kieli ja maailmani): 1 ov  

Tavoite:

Sisältö: Tekstit käsittelevät eri kulttuureista tulevien englantia puhuvien henkilöiden elämää ja ihmissuhteita. Kieliopin aiheina sanajärjestys, aikamuodot, konditionaali ja ehtolauseet. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Oppikirja: Daffue-Karsten L., Davies M, ym.  On Track 1, Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2017 (HANKITTAVA ITSE)

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

Musiikki ja minä (MU1), 1 ov

Tavoite: 

Sisältö: Osallistumalla musiikilliseen toimintaan opiskelija saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja mahdollisuuksien mukaan muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään

Kuvataide - Kuvat ja kulttuurit (KU1), 1 ov

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja. Opiskelija käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja. Opiskelija tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä. Opiskelija tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Opiskelija tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen. Opiskelija  ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Keskeiset sisällöt

• omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina.

• vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä

• erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista

• kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot

• kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot

• taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt

Kurssilla keskitytään kuvallisen kulttuurin tuottamiseen projektityöskentelynä tekemällä yhteistaideteos johonkin opiston juhlaan, suunnitellaan ja toteutetaan opiston muille opiskeloijoilla suunnattu taideteemapäivä ja osallistutaan opiston ulkopuolelle suuntautuvaan yhteisötaideprojektiin.

Lukion äidinkieli. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8): 1 ov

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

Tavoite:

Sisältö:

Työssä oppiminen: 2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TOP-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TOP-jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TOP-paikat itse.

VALINNAISET OPINNOT

(ks kohta valinnaiset)

LUONTO- JA ERÄLINJA (LEL)

Luonto- ja erätaitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopiste on fyysisen ja psyykkisen kestävyyden ja sinnikkyyden lisääminen. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoituksilla, joita järjestetään luonnossa vallitsevissa olosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen aihealueita. Tavoitteena on antaa valmiuksia luonnon oikeaan hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Linjalla on mahdollisuus suorittaa erätaidon peruskurssi. 

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Avoimen yliopiston opinnot: 15 ov (25 op)

Avoimen yliopiston opinnot järjestetään kunkin yliopiston omien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan: Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov (25 op), Erityispedagogiikan perusopinnot 15 ov (25 op),

.

Erätaito: 10 ov

Tavoite: 

Sisältö: Muonitus, leiriytyminen ja retkeilyvarusteet. Selviytymiskurssi, kanoottivaellus ja koskenlaskuretki, lyhyempiä retkiä, joilla harjoitellaan leiriytymistä ja ruuanlaittoa. Suunnistuskoulutus, suunnistuskilpailu ja yösuunnistusharjoitus. Kulkureitin valinta ja vesistön ylitys erilaisia menetelmiä käyttäen. Turvallinen aseenkäsittely, ammunnat ampumaradalla ja metsästysretki. Metsähallituksen luontopalveluihin tutustuminen. Opiston  retkeilypolun kunnossapitoa ja kehittämistä. Neljän päivän vaellus jalan sekä samanpituinen hiihtovaellus. Selviytymiskurssi talviolosuhteissa. Kevättalvella kymmenen päivän retkikuntavaellus tunturilapissa. Ihmisen fysiologian kannalta tärkeät seikat vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa toimittaessa. Pitkäkestoisen  fyysisen rasituksen ravinto-opin perusteet. Ensiapu eräolosuhteissa.

Luonto- ja ympäristötieto: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Lajien tunnistaminen; Suomen linnut ja nisäkkäät ja 100 yleisintä kasvilajia. Sääilmiöt ja sään ennustaminen. Ympäristönsuojelun perusteet, perehtyminen mm. ilmaston lämpenemisen syihin ja seurauksiin. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen maailmanlaajuisena haasteena. Kestävään kehitykseen perustuva kulutus, yksittäiset kulutuspäätökset ja niiden vaikutus ympäristölle. Luonnon virkistyskäytön monet mahdollisuudet. Metsäluonnon hoitaminen siinä käytettäviin työkaluihin ja koneisiin perehtyen.

Työssä oppiminen: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO-jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Äidinkieli

Puheviestintä: 1 ov

Tavoite: 

Sisältö: Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA (STL)

Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta sekä valmiuksia sosiaali- ja terveysalalle. Linjalla on mahdollisuus suorittaa hoitoalaan liittyviä teoriaopintoja sekä ensiavun perus- ja jatkokurssit. 

Yleistavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on oppia toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa; harjaantua empaattisissa vuorovaikutustaidoissa; saada valmiuksia toimivaan kokonaispersoonallisuuteen ja joustavaan osaamiseen; harjaantua oma-aloitteisuuteen, itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen luovasti; sisäistää myönteinen asenne kehityksensä ja kykyjensä mukaiseen oppimiseen; harjaantua suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen ja itsearviointiin; harjaantua itsensä ilmaisemiseen tilanteen mukaan ja asiallisesti myös vieraalla kielellä; käyttää ohjausta oppimisen, kasvun ja kehityksen tukena; harjaantua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen ja projektityöhön.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Ensiavun perus- ja jatkokurssi (EA 1 ja 2): 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Suoritetaan ensiavun perus- ja jatkokurssit (EA 1 ja 2).

Lasten hoito ja huolenpito: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: YK:n ihmisoikeusjulistus ja Suomen perustuslaki: perusoikeudet, etiikka, moraali ja arvot, ihmiskäsitykset, sosiaali- ja terveysalan arvoperusta, sosiaali- ja terveysalan ammattieettiset periaatteet, laki potilaan oikeuksista, ihmisen elämänkaari, ihmisen psyykkinen itsesäätely, lapsen (0-8v) fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys, lapsen perustoiminnot, lapsen leikki ja leikin kehittyminen, päivähoitoa ohjaavat säädökset ja päivähoitojärjestelmä, lapsilähtöinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, päivähoidon muodot, ohjaava kasvatus, hoito-, kasvatus- ja palvelusuunnitelma, kasvatuksen osa-alueet, varhaiskasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, yhteistyö ja kasvatuskumppanuus, erilaiset perheet, perheiden tukeminen ja ohjaaminen, ehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojelun toimintaperiaatteet, lapsen sairaudet ja hoito: pitkäaikaissairaudet ja yleisimmät lastentaudit, lasten laulut, leikit ja käden taitojen kehittäminen.

Lukion äidinkieli. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8): 1 ov

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

Tavoite:

Sisältö:

Lukion terveystieto. Terveyden perusteet (TE1): 1 ov

Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Tavoitteet: Tavoitteena on että, opiskelija

Sisällöt: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi. Omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu. Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus. Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit. Terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja.

Työssä oppiminen: 2-3 ov

Tavoite: 

Sisältö: Viikon mittaisilla työssäoppimisjaksoilla tutustua ja osallistua sosiaali- ja terveysalan työhön lasten, vammaisten tai vanhusten parissa. Jaksolta saatuja kokemuksia ja havaintoja käsitellään myös reflektointitehtävien avulla. 

Varsinaisten työssäoppimisjaksojen lisäksi opiskelijat tarjoavat opiskeluvuoden aikana lähialueen perheille ja muille asukkaille kotiapua. Opiskelijat huolehtivat töiden vastaanottamisesta, yhteydenpidosta perheisiin, laskuttamisesta sekä muusta palvelun organisoimisesta. Keräämillään varoilla opiskelijat suunnittelevat matkan tai toiminnallisen päivän yhdessä suunnitteleman ohjelman mukaisesti.

Vammaisten hoito ja huolenpito: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Kehitysvammaisuus, kuntoutus, asuminen, päivätoiminta ja työ, palvelusuunnitelma, yleisimmät kehitysvammat. Opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa kurssin aikana ja harjoittelevat kehitysvammaisten avustamista opiston erityislinjalla ja Rantaniemen asumispalveluyksikössä sekä pitävät ystäväkerhoa kehitysvammaisille opiskelijoille.

Vanhusten hoito ja huolenpito: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: hyvä vanhuus, vanhuus elämänkaaren vaiheena, hoito – ja hoivatyön arvot vanhustyössä, ihmiskäsitys, hoitotyön periaatteet, sosiaalinen, psykologinen ja fyysinen vanheneminen, toimintakyky, voimavarat ja niiden tukeminen, terveydenhuollon palvelujärjestelmä ikääntyvillä, ikääntyneiden yleisimpiä sairauksia ja niiden aiheuttamia muutoksia toimintakykyyn, vanhusten mielenterveys.

Äidinkieli, puheviestintä: 1 ov

Tavoite: 

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Kaikki harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, väittely, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

TEKNISEN TYÖN LINJA (TL)

Teknisen työn linjan tavoittena on kehittää opiskelijan valmiuksia teknisille ammattialoille. Opinnoissa vahvistetaan käytännön tekemisen taitoja, kuten uskallusta tarttua työhön, rohkeutta kokeilla erilaisia teknisiä ratkaisuja pelkäämättä epäonnistumista sekä kasvattaa sinnikkyyttä ja vastuuta omasta työstä.

Teknisen työn opetus tapahtuu valmentavalla otteella, jossa jokaisen opiskelijan toiminta, tiedot ja kokemukset tuodaan jakoon yhteisen keskustelun kautta (dialogi). Keskustelun eli dialogin tavoitteena on muuttaa oppilaiden omien töiden (projektit) valmistuksessa syntyvät kokemukset ja työskentelyn lomassa hankittu teoriatieto uudeksi osaamiseksi. Kokonaisuutena Teknisen työn linjan opiskelu on kokemuksellista yhteistoiminnallista oppimista. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työskentelyyn ja sinnikkääseen harjoitteluun sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Työskentelyn lopputulos on vain yksi osa-alue arvioinnin kokonaisuudessa.   Linjalla on mahdollisuus korottaa joitakin peruskoulun arvosanoja. 

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Teknisen työn dokumentointi: 0,5 – 4 ov

Tavoite: 

Sisältö: Video-, powerpoint- tai kuvaesityksen tekeminen, jossa on kerrottu tehdyn työn valmistusvaiheet ja työohjeet. Työn esittäminen linjan opiskelijoille.

Tekninen työ: 8  ov

Yleistavoitteet
Teknisen työn opintojen kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opinnot: 3D-teknologia, metalliteknologia, puuteknologia, remontti- ja kiinteistöteknologia sekä sähköteknologia. Päätavoite teknisessä työssä on valmistaa tuotteita ja saada tekemisestä onnistumisen kokemuksia.

Painotuksen em. teknisen työn osa-alueiden suhteen opiskelija tekee oman mielenkiintonsa mukaan siten, että jokaista aihetta hän opiskelee vähintään puolen (0,5 ov) opintoviikon verran (yksi työ). Arviointi- ja suoritusmerkinnät kirjataan aihealueittain sen mukaan, mitä opiskelija on töissään ja opinnoissaan painottanut.

3D-teknologia:

Tavoite: 

Sisältö:  SketchUp -mallinnusohjelman käyttö tuotesuunnittelussa. Opiskelija suunnittelee tuotteen mallinnusohjelman avulla valmiiksi jaettavaksi kuvaksi asti. 3D-tulostimen (Ultimaker2+) ja CNC-jyrsimen (Roland MDX-540) käyttö osana kurssia.

Metalliteknologia:

Tavoite:

Sisältö: Yleisimpiin metallintyöstökoneisiin ja -menetelmiin sekä liitostekniikoihin tutustuminen. Työstölaitteita ovat mm. vannesaha, tig- ja mig-hitsauskone, kanttikone, levyleikkuri, smirkelit sekä ahjo.

Puuteknologia: 

Tavoite:

Sisältö: Yleisimpiin puuntyöstökoneisiin ja -menetelmiin sekä liitostekniikoihin tutustuminen. Työstölaitteita ovat mm. vannesaha, oiko- ja tasohöylä, katkaisusaha, pyörösaha, talttaporakone, hiomakoneet ja alajyrsin.

Remontti- ja kiinteistöteknologia:

Tavoite:

Sisältö: Telttasaunapaljuprojektin rakentaminen yhdessä oman linjan kanssa. Korjaus- ja huoltotehtävien tekeminen (mm. maalaus-, rakentamis-, traktori-, lvi-työt) opiston kiinteistötiimin ohjeistamana.

Sähköteknologia:

Tavoite: 

Sisältö: Aktiivistereokaiuttimien tai muun vastaavan tuotteen valmistaminen, viallisten sähkölaitteiden korjaaminen lain sallimissa puitteissa.

Työssä oppiminen: 2 ov

Tavoite: 

Tavoite:

Sisältö: Työelämään tutustuminen omien kokemusten ja havaintojen kautta. Työssä oppimisen raportin kirjoittaminen. TO-jakson kesto on 5 (palkatonta) työpäivää. TO-jaksoja on kaksi. Opiskelija hankkii TO-paikat itse.

Äidinkieli, puheviestintä: 1 ov

Tavoite: 

Sisältö:  Erilaisten puhetilanteiden teoriaa ja toteutusta. Harjoitukset videoidaan. Kurssilla käydään monipuolisesti viestinnän perusasioita, mm.10 minuutin esitys valitusta aiheesta, ryhmäkeskustelu, myyntiesitys, minuutin puheita, muita ilmaisutaidon harjoituksia.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

YRITTÄJYYSLINJA (YL)

Yrittäjyyslinjan opintojen tavoitteena on edistää vastuullisuutta, yrittäjämäistä työotetta sekä valmiuksia sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Opinnoissa vahvistetaan yrittäjyysvalmiuksia, joihin kuuluvat muun muassa luovuus, innovatiivisuus, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, yrittäjyyteen kasvaminen, talouden hallinta, kestävä kehitys, vastuun ottaminen, itsetunto ja rohkeus, elämänhallinta ja pelkojen voittaminen. Yrittäjyyslinjan perusperiaatteena on tekemällä oppiminen.

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Käytännön yritystoiminta: 5 ov

Tavoite:

Sisällöt: Lukuvuoden mittaisen NY - Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisen tiimiyrityksen perustaminen, toiminnan ylläpitäminen ja yrityksen lakkauttaminen. Yritystoimintaan liittyvien asiakirjojen toiminnan raportointi ja oppimistuloksien kirjaaminen blogiin. 24 h innovointileiri.

Visuaalinen suunnittelu: 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Tiimiyrityksen visuaalisen ilmeen ja tuotteen suunnittelu, tuotteiden pakkausten ja myyntimateriaalin sekä brändäyksen suunnittelu, messuosaston suunnittelu ja toteutus.

Yrittäjyysvalmiudet: 2 ov

Tavoite: 

Sisällöt: Viikottaiset oppimiskeskustelut yritystoiminnan eri osa-alueista tiimiyritysten toiminnassa vastaan tulevien käytännön tilanteiden valossa. Yritysmuodot ja lainsäädäntö, ideointi ja innovointi, myynti, markkinointi, talousosaaminen, johtaminen, asiakaspalvelu.

Yritystalous: 1 ov

Tavoite:

Sisällöt: Yritystalouden keskeiset käsitteet, kannattavuuslaskenta, käyttökate, muuttuvat kustannukset, kiinteät kustannukset, investoinnit, yrittäjän vastuut, talouden seuranta. Liiketaloussuunnitelman ja kirjanpidon laatiminen omalle yritykselle.

 

Yrityselämään tutustuminen: 3 ov

Tavoite:

Sisällöt: Vierailut erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin, yrittäjien vierailut ja etävierailut opistolla, kaksi 5 päivän yrityselämään tutustumisjaksoa (syksyllä ja keväällä).

Yrittäjyysmessujen järjestäminen: 1 ov

Tavoite: 

Sisällöt: Yrittäjyysmessut on Reisjärvellä vuosittain järjestettävä messutapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Reisjärven yrittäjät ry:n ja lähialueen yritysten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijat muodostavat messuorganisaation, jonka vastuulla on messujen käytännön järjestelyt.

Yrittäjän tietotekniikka: 1 ov

Tavoite:

Sisältö: yrityksen toimintaan liittyvät asiakirjat, toiminnan raportointi blogissa, näppäilytaidon kehittäminen, markkinointi internetissä, yrityksen kotisivut, verkkokauppa, tiimiyritysten toiminnassa ilmenevien tietoteknisten tarpeiden ratkaiseminen.

Puheviestintä, lukion kurssi  1 ov: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Tavoite:

Sisältö: vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet, puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi, kielellinen ja ei-kielellinen viestintä, arjen vuorovaikutustilanteet, esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä, esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu,  puheviestinnän kulttuurisia piirteitä.

VALINNAISET OPINNOT

(ks. kohta valinnaiset)

VALINNAISET OPINNOT

Hevostenhoito ja ratsastus

Hevostenhoito ja ratsastus: 1-2 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Osallistuminen ratsastustunneille ja hevosten hoitamiseen.

Ilmaisutaito

Ilmaisutaito: 1 ov

        Tavoitteet:

Sisältö: Opiskelijat tekevät yksin, pareittain ja ryhmänä erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia (aistiharjoituksia, pantomiimeja, mielikuvaharjoituksia, näytelmiä jne), jotka tukevat ilmaisutaidon, tunnetaitojen, vuorovaikutustaitojen ja esiintymistaidon kehitystä sekä luovuutta, spontaaniutta ja yhteishenkeä. Empatiataitoja opetellaan harjoituksilla, jotka käsittelevät vaikeita sosiaalisia ilmiöitä kuten kiusaaminen, yksinäisyys, rasismi jne.

Kotitalous

Hygieniaosaaminen (erillinen todistus)

Tavoitteet:

Sisältö: Mikrobiologian perusteet ja elintarvikkeiden kontaminaatio, ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.

Juhlakurssi: 2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Yleistä tietoa juhlien järjestämisestä, erilaiset juhlat, juhlaruuat ja –leivonnaiset, pöydän kattaminen ja ruuantarjoilu sekä keittiöhygienia.

Leivontakurssi: 2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Erilaiset taikinat, yleisimmät dieettileivonnaiset sekä keittiöhygienia.

Suurkeittiöharjoittelu: 1 - 3 ov

Tavoite: 

Sisältö:  Suurkeittiön toimintaympäristö, keittiöhygienia, keittiön puhtaanapito, astianpesu, ruuanvalmistus, esivalmistelutyöt, leipominen, suurkeittiön laitteiden käyttö ja tarjoilulinjaston huolto.

Kuvataide

Kuvataide - Osallisena mediassa: 2 ov (Lukion kurssi KU3)

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että

Sisältö: Kurssilla oppilaat käyttävät median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, ja osallistuvat mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen ja takastelevat mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Kurssin aikana opiskelija syventyy digitaalisen valo- ja videokuvauksen sekä kuvankäsittelyn perusteisiin. Opiskelija toteuttaa videoita osana opiston mediaviestintää. Osallistuminen opiston somekanavien (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat) sisällöntuotantoon.

Kuvataide - Piirustus ja kuvittaminen: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Havaintopiirustusta ja valon varjon tutkimista, elävän mallin piirustusta. Tussi- ja pastellipiirustusta. Sekatekniikkaa ja digikuvittamista omiin töihin ja  oppilaitoksen erilaisiin julkaisuihin.

Kuvataide - Taiteen monet maailmat: 2 ov (Lukion kurssi KU4)

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että

Sisältö: Kurssin aikana opiskelija syventyy kuvataiteen eri tekniikoihin ja ilmaisumuotoihin kuten akvarelli- ja temperamaalaukseen, taidegrafiikkaan, kuvanveistoo. Opiskelija tutustuu Suomen ja maailman taiteeseen eri aikakausina, ja tulkitsee taidetta draamallisesti sekä intertekstuaalisesti ja pohtii erilaisia taidekäsityksiä omassa työskentelyssään. Opiskelija perehtyy kuvataiteen mahdollisuuksiin kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä, kohtaamisen mahdollistajana ja kulttuuriperinnön uudistajana.

Kädentaidot

Kiinteistönhoidon harjoittelu 1,5 - 3 ov

Tavoite:

Sisältö: Kiinteistönhoitajan valvomien monipuolisten korjaus- ja huoltotehtävien tekeminen (mm. maalaus-, rakentamis-, traktori-, lvi-, turvallisuusalan työt).

Korutyöt 1-2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Kurssilla valmistetaan hopeatyötöitä hopealangasta ja –levystä. Työmenetelmiä ovat muun muassa ketjulenkkien tekeminen, taonta, juottaminen ja hiekkavalu. Kurssilla on mahdollisuus toteuttaa korutöitä myös muista korumateriaaleista kuten helmistä ja nahasta.

Puutöiden perusteet, 2 ov

        Tavoitteet:

        Sisältö: Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan omia tarve-esineitä puusta käsityövälineitä ja puuntyöstökoneita ja pintakäsittelyvälineitä hyödyntäen. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aloittelijoille, joilla on vain vähän aikaisempaa kokemusta puuntyöstöstä.

Remonttirakentaminen, 4 ov

Tavoite:

Sisältö: Kurssilla tehdään pienissä ryhmissä monipuolisia rakennusalan töitä. Remontoidaan asuinhuoneistoa, saunaa, sisä- ja ulkovarastoa, grillikotaa sekä muita pienempiä kohteita.

Tekstiilityö: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Oppilas suunnittelee ja tekee vapaavalintaisesti erilaisia tekstiilejä sekä perinteisillä että uusilla menetelmillä; maton kudonta, huovutus, virkkaus, kudonta, ompelu, kankaan käsittely eri menetelmillä. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa vanhan tekstiilin uusiokäyttöä ja vaatteiden korjaamista.

Liikunta

Juoksukoulu: 1,5 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Juoksuharjoittelun teoria: Perusteet, harjoitusohjelmat, voimaharjoittelu, venyttely, rasitusvammat, terveys, varusteet, olosuhteet sekä harjoittelu ja ravitsemus ennen maratonia. Käytännön harjoittelu: Viikoittaiset harjoitusohjelman mukaiset juoksulenkit, joista osa ohjatusti. Lukuvuoden lopussa mahdollisuus osallistua maratonille tai puolimaratonille.

Jääkiekko: 1,5 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Jääkiekon pelaaminen jäähallissa varusteet päällä. Luistelua, kiekonkäsittelyä ja joukkuepelaamista kehittävät lyhyet harjoitteet. Rajuja kontakteja ei sallita (herrasmiessäännöt).

Lentopallo 1 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Kurssilla tehdään pallonhallintaa ja pelitietoutta lisääviä yksilö- , pari- ja pienryhmäharjoitteita ja pelejä.

Lihaskuntoharjoittelu ja lihashuolto 1 ov

        Tavoitteet:

Sisältö: Kurssilla tehdään ryhmässä crossfit-tyyppistä lihaskuntoharjoittelua. Harjoittelu ja lihashuolto tapahtuu oman kehon painolla  ja kahvakuulilla.

Liikuntakerhot: 0,5-3 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Harjoitukset ja pelit kerhomuotoisena.

Terveyttä liikkeellä, mahdollisuus suorittaa lukion liikunnan 3. kurssi (LI3): 1 ov

Tavoite: 

Sisältö:  Tuntien aikana ylläpidetään tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa monipuolisesti. Tunneilla kehitetään lihaskuntoa ja kestävyyttä erilaisilla harjoituksilla ja joukkuepeleillä. Menetelminä ovat mm. kuntopiiri, kuntosali, kuntonyrkkeily, pallopelit, frisbeegolf, jousiammunta ja muut erilaiset harjoitukset yksin ja ryhmissä. Kurssilla opiskelijoita kannustetaan oman fyysisen kunnon ja toimintakyvyn seurantaan. Mahdollisuus suorittaa lukion liikunnan kurssin oppimäärä tekemällä liikuntasuunnitelmaa ja pitämällä liikuntapäiväkirjaa.

Yhdessä liikkuen, lukion liikunnan 4. kurssi (LI4): 1 ov

Tavoite: 

Sisältö: Kurssin sisällöt rakentuvat eri liikuntatilojen rajoitusten puitteissa ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä suunnitellen. Sisällöissä painottuvat luonto- ja elämysliikunnan lajit, eri palloilulajien syvemmät lajitaidot sekä pelinlukutaitojen kehittäminen erityisesti joukkuepelaamisen näkökulmasta. Toiminnalla pyritään mahdollisimman sujuvaan joukkuepelaamiseen erikokoisissa ryhmissä. Tuntien lajisisältöinä ovat mm. melonta, ultimate, frisbeegolf, beachvolley, katusähly, katukoris, pipolätkä, sähly, lentopallo ja koripallo. Kunkin lajin kohdalla syvennetään jo aiemmin opittua kunkin opiskelijan omasta lähtökohdasta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

Hyvinvointia liikkuen, lukion liikunnan 5. kurssi (LI5): 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Kurssin sisällöt rakentuvat eri liikuntatilojen puitteissa ja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Toiminnassa keskitytään yhteishengen kohottamiseen ja elämysten kokemiseen peruskoulun lajivalikoimasta poikkeavien lajien parissa. Tuntien lajisisältöinä ovat mm. frisbeegolf, lumikenkäily, jääkiekko, kaupunkisota ja lumipeliareenan rakentaminen, jousiammunta, melonta, oppilaiden pienryhminä toisilleen suunnittelemat liikuntatunnit, rentoutus, vesiliikunta ja seikkailulliset harjoitteet.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1-2 ov

Tavoite:

Sisältö: Tietoa ja käytännönharjoituksia kurssin teemoihin liittyen. Oman hyvinvoinnin tarkastelua ravitsemuksen, liikunnan ja terveellisten elämäntapojen näkökulmasta. Työpaikan käytäntöhin ja turvallisuuteen tutustumista työssäoppimisjakson aikana. Tehtävien tekemiseen käytetään Työkykypassi-ohjelmistoa ja mobiilisovellusta soveltuvin osin. Kurssin sisältönä myös työelämän ja tapahtumien turvallisuusasiakirjoihin perehtyminen.

Matematiikka

Matematiikka: Lähihoitajan matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 1 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Perusmatematiikka: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, kymmenpotenssimuodot,verranto, pituus, pinta-ala ja tilavuus. Lääkematematiikka: annostamiseen liittyviä käsitteitä, kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen, lääkkeen annostaminen painon mukaan, liuokset ja tiputusnopeus. Elämänhallinnan matematiikka: ravitsemuksen matematiikka, talous- ja tilastomatematiikka.

Matematiikka, peruskoulun kertaus: 1 ov

Tavoitteet: 

Sisältö: Matemaattinen ajattelu, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot ja geometria.

Matematiikka: Luvut ja lukujonot (MAY1), lukion oppimäärää vastaava kurssi: 1 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi, muotoa ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen,  geometrinen jono ja summa.

Mediaopinnot

Radiotyö: 2 ov

Tavoite:

Sisältö: Kurssilla tehdään pienempiä ja laajempia radio-ohjelmia opiston ja Kesäseuraradion tarpeisiin. Harjoitellaan suorien lähetysten äänitarkkailua ja toimittamista aidoissa tilanteissa.

Someviestintä, 2 ov

Tavoite: 

Sisältö: Eri somekanaviin tutustuminen markkinoinnin näkökulmasta. Maksettu somemarkkinointi käytännössä. Youtube-videoiden kuvaus, editointi ja tuotanto. Osallistuminen opiston somekanavien (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) sisällöntuotantoon.

Toimittajakurssi: 2 - 5 ov

Tavoite: 

Sisältö: Kurssilla perehdytään toimittajan työhön ja lehdentekoon. Vuoden aikana tehdään useita opiston lehtiä ja noin satasivuinen vuosikirja. Lisäksi kirjoitetaan juttuja eri lehtiin.

Musiikki

Kuoro, 1 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Kuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi-, kolmi- ja neliäänisiä sekakuorolauluja, hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia klassisia kuoro- ja koululauluja. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa.

Kamarikuoro, 2 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Kurssilla perehdytään äänenmuodostukseen ja harjoitellaan sitä. Kamarikuoro laulaa neljä- ja viisiäänisiä lauluja musiikin eri aikakausilta. Kamarikuoro esiintyy runsaasti erilaisissa tilaisuuksissa. Kamarikuorolaiset toimivat aktiivisesti kuorojen yhteisprojekteissa.

Edellyttää osallistumista isoon kuoroon.

Naiskuoro, 1 ov

Tavoite: Kokea laulamisen iloa ja saada valmiuksia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisten laulujen laulamiseen.

Sisältö: Naiskuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja. Kuorossa opetellaan myös kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa.

Mieskuoro, 1 ov

Tavoite: Kokea laulamisen iloa ja saada valmiuksia yksi-, kaksi- ja kolmiäänisten laulujen laulamiseen.

Sisältö: Mieskuorossa harjoitellaan yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä hengellisiä lauluja ja virsiä sekä vuodenaikoihin sopivia kuoro- ja koululauluja. Kuorossa opetellaan myös kuorolaulun vaatimaa äänenkäyttötekniikkaa. Kuoro esiintyy aktiivisesti opiston tilaisuuksissa ja juhlissa. Kuorolaiset voivat myös toimia esilaulajina opiston tilaisuuksissa.

Kuoronjohto, 0,5-1 ov

Tavoite:

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kuoronjohdon perusteisiin. Harjoitellaan johtamista myös opiston kuoroissa.

Pianon ja urkujen soitto, 0,5 - 1,5 ov

Tavoite:

Sisältö: Opetellaan virsien ja laulujen säestämistä uruilla, tutustutaan opiskelijan soittotaito huomioon ottaen urkukirjallisuuteen, toimitaan taitojen mukaan säestäjänä opiston tilaisuuksissa. Tutustutaan urkuihin soittimena. Opetellaan pianonsoittoa opiskelijan lähtötilanne huomioon ottaen.

Ohjelmointi

Ohjelmoinnin perusteet, verkkokurssi 1 ov

Tavoitteet:

Sisältö: Ohjelmointikurssi on verkkokurssi, jolla opetellaan ohjelmoinnin alkeita. Se ei vaadi yhtään esitietoja ohjelmoinnista. Tavoitteena on oppia tekemään yksinkertainen peli Javascript-ohjelmointikielellä. Kurssi alkaa ohjelmoinnin perusasioilla ja jatkuu yksinkertaisen pelin toiminnan toteuttamiseen.

Psykologia

Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1), 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta, ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta. Perustietoa tunteista ja motivaatiosta, kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa. Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan, perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta, esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä. Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus. Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista, oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta. Tehokkaat opiskelumenetelmät, motivaatio ja oppiminen. Psykologisen tiedon muodostuminen, psykologian tutkimuskohteet, arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero. Esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä, psykologia tieteenä, tutkimuskohteet, tutkimustavat, sovellusalat ja koulukunnat. Mikä on psyyke ja miten sitä on mahdollista tutkia? Psyykkisen toiminnan luonne. Sosiaalipsykologian perusteita

Oppikirja: Aarnio K. et. al. Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen. Keuruu: Otava 2016 , 1 painos.

Terveystieto

Lukion terveystieto. Terveyden perusteet (TE1): 1 ov

Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Tavoitteet: Tavoitteena on että, opiskelija

Sisällöt: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, opiskeluhyvinvointi. Omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu. Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus. Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit. Terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja.

Vieraat kielet

Englannin keskustelu ja rakenteet: 1 ov

Tavoite:

Sisältö: Harjoitellaan kielen perusrakenteita, puhumisen sujuvuutta ja kielen kuuntelemista, opetellaan eri aihepiirien sanastoa, harjoitellaan käytännön kielitaitoa keskustellen, pelaten, laulaen ja leikkien. Perehdytään uskonnolliseen sanastoon. 

Englanti, lukion 1. kurssi, A-oppimäärä (Kieli ja maailmani): 1 ov  

Tavoite:

Sisältö: Tekstit käsittelevät eri kulttuureista tulevien englantia puhuvien henkilöiden elämää ja ihmissuhteita. Kieliopin aiheina sanajärjestys, aikamuodot, konditionaali ja ehtolauseet. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Oppikirja: Daffue-Karsten L., Davies M, ym.  On Track 1, Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2017

Englanti, peruskoulun kertaus: 1 ov

Tavoitteet:

Opiskelija

Sisältö: Tunneilla käsitellään peruskielioppia sekä laajennetaan sanastoa ja harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita. Kurssilla kerrataan peruskoulun englannin oppimäärän keskeisimmät asiat. Oppikirjan tekstien avulla tutustutaan matkailusanastoon ja yleisiin kielenkäyttötilanteisiin, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen, ravintolassa ja kaupassa toimiminen, sekä ihmissuhteet. Kieliopin aiheina perusaikamuodot, ehtolauseet, sanajärjestys, ajan ja paikan prepositiot.  

Oppikirja: Otava, Take off!

Ruotsi, lukion 1. kurssi, B1-oppimäärä (Minun ruotsini): 1 ov, verkkokurssi 

Tavoite:

Sisältö: Tekstit käsittelevät opiskelijan omaa elämää koskettavia teemoja: harrastuksia, urheilua, koulunkäyntiä, musiikkia ja tietotekniikkaa. Lisäksi kurssi sisältää harjoitusta ruotsin kielen käytöstä arkipäivän viestintätilanteissa, sekä tietoa ruotsalaisesta ja suomenruotsalaisesta kulttuurista. Kurssilla opiskeltavia kielioppiasioita ovat persoonapronominit, verbien taivutus ja käyttö, sanajärjestys, apuverbit, substantiivien taivutus ja käyttö, refleksiiviverbit sekä lukusanat.

Oppikirja: Appel, Fagerholm, ym. Precis 1, Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2016 (HANKITTAVA ITSE)

Venäjän alkeet: 1 ov

Tavoitteet:  

Sisältö: Venäjän kielen alkeet, käytännön kielitaidon harjoittelua.

Viron alkeet: 1 ov

Tavoite: 

Sisältö: Viron kielen alkeet, käytännön kielitaidon harjoittelua. Oppikirjana Keelesild.

Yhteiskuntaoppi

Suomalainen yhteiskunta (YH1), 1 ov

Yhteiskuntatiedon kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaiseen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Kurssi sivuaa kaikkia aihekokonaisuuksia, mutta erityisesti kurssilla painottuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sillä kurssi syventää opiskelijan ymmärtämystä demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kykyä muodostaa perusteltuja mielipiteitä, kunnioittaa muiden mielipiteitä ja kannustaa opiskelijaa vastuullisesti osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.

Tavoite: 

Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys, väestörakenne,  hyvinvointivaltion rakentuminen ja hyvinvointivaltion mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisessä. Valta käsitteenä, vallankäytön muodot ja poliittiset järjestelmät. Vaikuttaminen demokratiassa ja kansalaisyhteiskunnassa. Globaali vaikuttaminen, sen haasteet ja keinot moniarvoisessa maailmassa. Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät, perusoikeudet. Tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat turvallisuusuhat. Sosiaalipolitiikan tarkoitus ja keinot.

Oppikirja: Kohi A. et.al. Forum 1. Suomalainen yhteiskunta 6. painos. Keuruu: Otava, 2016.

6. HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijan opinnot koostuvat linjan syventävistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista, jotka ovat tarjolla kaikille perusoppijakson opiskelijoille.

Henkilökohtaisia opintosuunnitelmia voidaan muuttaa kesken lukuvuoden linjanohjaajan kanssa käytävän kehityskeskustelun kautta. Opiskelijat sitoutetaan ja ohjataan opiskelemaan säännöllisesti valitsemissaan opinnoissa. Heille tarjotaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea opintojen toteuttamiseen tarpeen mukaan.

Opiskelijat tekevät opintovalinnat Wilmassa opiston aloitusviikolla.

7. OPISTON YHTEINEN TOIMINTA

Kolmen jakson järjestelmä

Opiston perustyökausi jakaantuu kolmeen jaksoon: opiston syksy, opiston talvi, opiston kevät. 1.-2. jaksosta annetaan opiskelijalle jaksopalaute, joka sisältää opiskelijan itsearvioinnin ja opiston työntekijöiden sanallisen ja/tai numeraalisen arvioinnin. Osa opiston oppiaineista toteutetaan kursseina, osa on jaoteltu tasaisesti koko vuodelle.

Opistotunti

Opiston opiskelijat ja vastuussa olevat opettajat kokoontuvat kerran viikossa rehtorin tai vararehtorin johtamalle opistotunnille, jossa käsitellään sisäoppilaitoksen yhteisiä ja elämänhallintaan liittyviä asioita, tiedotetaan tulevasta toiminnasta ja luodaan yhteishenkeä.

Teemapäivät

Opistovuoden aikana järjestetään 40-50 teemapäivää, joiden aikana toimintakalenteriin merkityn suunnitelman mukaisesti perehdytään valittuun erityisteemaan. Tavoitteena on luoda opiston yhteishenkeä, laajentaa yleissivistystä, oppia yhteistyön taitoja ja yhteiskunnassa toimimista ja oppia elämyksellisesti vierailijoiden ja yhteisten tapahtumien kautta. Opettajat toimivat vuorollaan teemapäivän vastuuhenkilöinä yhteistyössä kuraattorien kanssa.

Juhlat ja kotiväen vierailut

Yhteisten juhlien ja tapaamisten tarkoituksena on lujittaa opiston ja kodin yhteistyötä.

Vierailijapäivät

Opistoon otetaan vastaan vierailijaryhmiä suunniteltuina päivinä. Opiskelijat ja henkilöstö esittelevät opistoa ja järjestävät vuorollaan vierailijoille ohjelmaa. Vierailijapäivien tavoitteena on tiedottaa opiston toiminnasta ja lujittaa taustayhteisön ja opiston suhdetta. Vierailijapäivän vastuuhenkilönä toimii päivystävä opettaja sekä illalla kuraattori.

Opistoillat

Perjantai-iltaisin järjestetään opiskelijoille tarkoitettu opistoilta. Vastuuhenkilöinä toimivat kuraattorit sekä tarvittaessa viikon päivystävä opettaja. Kuraattorit vastaavat illan ohjelmasta yhteistyössä eri linjojen opiskelijoiden ja oppilaskunnan, erityisesti ohjelmalautakunnan kanssa.

Juhlat, seurat, aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset

Perusoppijakson aikana järjestetään vuodenaikoihin ja kirkkovuoden tapahtumiin liittyviä juhlia sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Reisjärven kunnan järjestämiin juhliin. Maanantai-perjantaiaamuisin on kaikille tarkoitettu aamuhartaus. Seuroja järjestetään keskiviikko- ja lauantai-iltaisin sekä sunnuntaisin yhteistyössä Reisjärven Rauhanyhdistyksen kanssa. Jumalanpalveluksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Reisjärven seurakunnan kanssa. Opiston kuorot esiintyvät jumalanpalveluksissa.

8. OPPILASKUNTA PIENOISYHTEISKUNTANA

Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, jonka puitteissa saadaan valmiuksia ja kokemuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta sekä lisätään yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat kuraattorit.

Opistoneuvosto vastaa oppilaskunnan toiminnasta. Se on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyöelin, joka kokoontuu lukuvuoden aikana keskiviikkoisin. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin ja joskus johtokuntaan asti. Kasvatustiimin oppilaskuntaa koskevat asia välittyvät lautakuntiin opistoneuvoston kautta. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä.

Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 10. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Opistoneuvostossa on edustaja jokaisesta lautakunnasta. Opiston opiskelijat ja useat työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä. Opiskelijoille ja työntekijöille annetaan kokoustekniikan koulutusta opistovuoden alussa. Lautakunnat toimivat vuorollaan teemaviikonvaihteiden vastuuryhminä päivystävien opettajien ohjaamina ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi. Lautakunnat arvioivat toimintaansa ja raportoivat siitä opistoneuvostolle tammikuun alussa. Alkukeväällä järjestetään koko oppilaskunnan pienoisyhteiskunnan väliseminaari ja loppukeväällä kehittämisseminaari, joissa arvioidaan ja kehitetään oppilaskunnan toimintaa. Kaikki lautakunnat keräävät oman toimintansa puitteissa varoja yhteistä opintomatkaa varten.

Hevostenhoitolautakunta huolehtii päivittäin opiston hevosista sekä opiskelijoiden tuomista hevosista yhteistyössä omistajien kanssa. Lisäksi lautakunta osallistuu toimintansa puitteissa erilaisiin ulkoilutapahtumiin. Tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta päivittäisistä työtehtävistä sekä innostaa muita hevosten pariin.

Keittiölautakunta ideoi ja kehittää opiston ruokailutapahtumiin liittyviä asioita sekä järjestää toimialaansa liittyviä tapahtumia opintomatkan hyväksi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lautakunta huolehtii seurakahvituksesta ja retkien eväistä. Lautakunta huolehtii omavalvonnan toteutumisesta eri tilanteissa. Lautakunta koulutetaan omavalvontaan syksyllä. Tavoitteena on oppia vastuunkantamista ja yhdessä tekemisen taitoja.

Kioskilautakunta vastaa opiston kioskin ylläpitämisestä ja järjestää toimintansa puitteissa tempauksia, joiden avulla kerätään varoja opintomatkan hyväksi. Tavoitteena on oppia yhteistyötaitoja ja yhdessä yrittämistä.

Liikuntalautakunta huolehtii opiston monipuolisten liikuntatapahtumien, terveystempauksien ja kuntokampanjan järjestämisestä. Lautakunta organisoi erilaisia turnauksia, ohjaa yhteisiä pelivuoroja sekä huolehtii liikuntavälinevaraston järjestyksestä yhteistyössä siivoojien kanssa. Lautakunta on mukana suunnittelemassa lasketteluretkeä. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita terveisiin elämäntapoihin ja liikunnan säännölliseen harrastamiseen.

Medialautakunta kerää kuva- ja tekstimateriaalia opistovuoden ajalta sekä muutamia järjestää valokuvailtoja. Lautakunta kokoaa opistovuoden kuvista muistitikun. Lautakunta järjestää opistokalenterin myymisen myyntikilpailun avulla. Lisäksi se on osaltaan mukana teemaviikonloppujen toteuttamisessa. Tavoitteena on tiedottaa opiston toiminnasta ja tehdä opistoa tunnetuksi.

Musiikkilautakunta järjestää musiikkitapahtumia ja huolehtii opiston laulukansioista ja lauluvihkoista. Tavoitteena on innostaa opistolaisia hyvän musiikin ja laulamisen harrastukseen sekä luoda musiikkitoiminnan avulla yhteishenkeä. Lautakunta osallistuu musiikkikahvila- tapahtuman järjestämiseen.

Ohjelmalautakunta järjestää ohjelmailtoja yhteistyössä kuraattoreiden, opettajien ja muiden lautakuntien kanssa. Lautakunta on osaltaan mukana teemapäivien toteuttamisessa vastuuhenkilönä toimivan opettajan kanssa. Lautakunta ideoi ja organisoi ohjelmia opiston opiskelijoille ja vieraille vuodenaikojen tapahtumien mukaisesti. Kevään opintomatkan suunnittelu yhteistyössä henkilökunnan kanssa kuuluu lautakunnan tehtäviin. Tavoitteena on luoda yhteishenkeä, rohkaista opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen ja aktivoida opiskelijat yhdessä yrittämiseen.

Somelautakunta vastaa videoblogin julkaisemisesta. Lautakunta kuvaa, editoi ja julkaisee kahden viikon välein videon opiston elämästä. Lautakunta tuottaa myös muuta sisältöä opiston sosiaalisen median kanaviin. Lautakunta koostaa keväällä videoblogien ja muun videomateriaalin pohjalta opistovideon. Lautakunta huolehtii videoprojektoripöydän siirtämisestä liikuntasalissa järjestettäviin tilaisuuksiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on oppia mediataitoja ja markkinointiviestintää.

Tekninen lautakunta osallistuu opiston kiinteistöjen huoltamiseen yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa. Tavoitteena on tekemällä oppiminen, yhteistyötaitojen oppiminen sekä vastuun ottaminen oman elinympäristön kunnostamisesta.

Viihtyvyyslautakunta vastaa opiston paperinkeräyksestä, jätteiden lajittelusta ja ympäristötalkoista sekä ideoi ympäristöön liittyvien teemapäivien ohjelmaa. Lautakunta opettaa ja motivoi kestävästä kehityksestä. Lautakunta kehittää opiston viihtyvyyttä henkilökunnan kanssa ja vastaa opiston somistamisesta erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Opistobussin siisteydestä huolehtiminen kuuluu lautakunnan vastuutehtäviin. Lautakunta toteuttaa opistopaidan suunnittelukilpailun, tilauksen ja myynnin. Tavoitteena on edistää elinympäristön kunnioittamista, parantaa opiston viihtyvyyttä ja edistää kestävän kehityksen toteutumista opistossa.

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Opisto tekee yhteistyötä SRK:n sisarjärjestöjen LLC:n ja SFC:n kanssa. Opistoon otetaan eri puolilta maailmaa kansainvälisten opintojen linjalle vuosittain 6-8 vaihto-oppilasta, jotka kertovat eri tilanteissa omasta maastaan ja kulttuuristaan. Heistä kuusi tulee LLC:n kautta USA:sta ja Kanadasta. Eri maiden kulttuurit ja tavat ovat esillä teemapäivien ja kansainvälisyyteen liittyvien lyhytkurssien yhteydessä. Tavoitteena on tehdä opintomatka ulkomaille, jonka puitteissa opitaan arkipäivän kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuuden kohtaamista.

10. OPISTON ITSEARVIOINTI, KEHITTÄMISRYHMÄT JA OPETUSSUUNNITTELU

Koulutuksen arvioinnin tehtävänä on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua opetushallituksen toimeenpanemaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Oman toiminnan arviointi on jokaisen oppilaitoksen tehtävä. Itsearviointi on osa oppivan organisaation toimintaa. Reisjärven kristillisen opiston itsearviointia suunnittelee, kehittää ja toteuttaa opiston rehtori yhteistyössä koko opiston henkilöstön kanssa.

Itsearviointi on opiston kehittämisen työkalu. Opistoa kehitetään yleissivistävänä sisäoppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön arvot. Kehittämistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Itsearvioinnissa oppilaitos ja sen ylläpitäjä sekä henkilöstö ja opiskelijat arvioivat itse toimintansa tuloksellisuutta. Arviointi on jatkuva prosessi, jossa tarkastellaan opiston tuloksellisuutta tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Huomiota kiinnitetään vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Saatuja tuloksia käytetään opiston toiminnan kehittämisessä.

Perusoppijakson itsearviointi toteutetaan vaiheittain:

Henkilöstö kehittään omaa työtään käyttäen apuna itsearviointia ja kehityskeskusteluja.

Lyhytkurssien itsearvioinnissa käytetään ajoittain kurssien päättyessä toteutettavaa kyselyä. Arvioinnin tuloksia käytetään noin viiden vuoden välein järjestettävillä lyhytkurssien kehittämiskursseilla. Lyhytkurssitoimintaa ja perusoppijaksoa kehitetään Reisjärven, Jämsän ja Ranuan opistojen yhteisessä pedagogiikan kehittämisryhmässä.

Arvioinnista ja kehittämisryhmien työskentelystä raportoidaan johtokunnalle. Arviointia kehitetään tarpeen mukaan ottaen huomioon opetushallinnon ohjeet. Arvioinnin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Ranuan ja Jämsän kristillisten kansanopistojen kanssa. Osallistutaan kansanopistojen yhteisiin arviointiprojekteihin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaisvaltainen itsearviointityö luo pohjaa opetussuunnittelulle ja opiston jatkuvalle kehittämiselle. Opetussuunnittelua johtaa opiston rehtori. Linjanohjaajat kehittävät linjansa opetusta yhteistyössä muiden opettajien, rehtorin ja opiston ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Perusoppijakson toimintasuunnitelma hyväksytään johtokunnan kesäkokouksessa.

11. OPISTON OPISKELIJA-ARVIOINTI

Opiskelija-arvioinnissa käytetään sanallisen arvioinnin lisäksi arvosanaluokkia 1-5:

Erinomainen (5): Osaa eritellä ja suhteuttaa asioita. Tekee laajoja yleistyksiä tilanteisiin, joita ei ole opetettu ja koettu. Pohtii asioita eri näkökulmista ja näkee niiden välisiä ristiriitoja. Suunnittelee ja toteuttaa asioita itsenäisesti eri vaihtoehtojen pohjalta. Käyttää kokemuksiaan ja löytää uusia sovelluksia. Arvioi asioiden merkityksellisyyttä ja suhteita monipuolisesti.

Kiitettävä (4): pystyy asioiden erittelyyn ja sisäisten yhteyksien pohtimiseen. Päättelee asioita opitun pohjalta ja soveltaa käytäntöön. Pystyy tekemään yleistyksiä opetettuihin ja koettuihin tilanteisiin. On itsenäinen ja oma-aloitteinen. Arvioi oppimaansa eri näkökulmista.

Hyvä (3): Hallitsee kurssin keskeiset asiat. Tekee päätelmiä useamman näkemyksen pohjalta. Pyrkii soveltamaan opittua. Pyrkii omatoimisuuteen. Arvioi oppimaansa oman kokemuksen pohjalta.

Tyydyttävä (2): Asioiden esittelyssä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Tiedot koostuvat irrallisista joskin asiaankuuluvista yksityiskohdista. Tekee tehtävät, mutta suoritustaso vaihtelee. Riippuvainen ohjauksesta. Ottaa tiedot vastaan ja pyrkii pohtimaan opittua. Tekee päätelmiä yhden näkemyksen pohjalta.

Välttävä (1): Epäjohdonmukainen opittujen asioiden esittelyssä, ei paneudu olennaiseen. Tieto koostuu irrallisista yksityiskohdista. Ei pohdi opittua. Annettujen tehtävien laiminlyönti ja passiivisuus opetustilanteissa. Ei ota ohjausta vastaan eikä pysty itseohjautuvuuteen.

Kirjallisten vastausten arvostelussa käytetään seuraavia kriteereitä:

Erinomainen (5): vastaukset selkeitä, jäsentyneitä, monipuolisesti asioita tarkastelevia, perusteltuja ja soveltavia.

Kiitettävä (4): vastaukset sisältävät oleellisen asian ja niitä on osittain sovellettu ja perusteltu.

Hyvä (3): vastaukset sisältävät keskeiset asiat, joita on jossain määrin eritelty.

 Tyydyttävä (2) - välttävä (1): vastauksissa on jotakin oikeaa, mutta oleellisia asioita ja ilmiöitä ei ole osattu esittää ja tarkastella.

OSAAMISMERKKIEN (Open badges) KEHITTÄMINEN

Opistossa kehitetään osaamismerkkejä, joita opiskelijat voivat suorittaa opistovuoden aikana. Osaamismerkit otetaan käyttöön asteittain. Niitä kehitetään yhteistyössä Ranuan ja Jämsän kansanopistojen kanssa. Pilottiryhmänä toimii yrittäjyyslinja. Seuraavaksi mukaan tulevat oppilaskunnan toiminta ja elämäntaito-kokonaisuus. Lopulta osaamismerkit laajennetaan kaikkeen soveltuvaan toimintaan.

Osaamismerkkien rinnalla säilytetään perinteisen numeroarviointi jatko-opintokelpoisuuden ja hyväksilukujen takia. Osaamismerkit eivät ole vielä niin laajalle levinneitä, että arviointi voisi perustua pelkästään niihin. Numeroarvosanat muodostuvat jatkossa opiskelijan saavuttamien osaamismerkkien perusteella.

12. OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiston opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä sekä huolehtia opistoyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristön terveellisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuollon vastuulla on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden osallisuutta opistoyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opistoyhteisössä työskenteleville.

Opiskeluhuollon kokonaistarve ja opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisia kyselytietoja ja opiston omia itsearviointikyselyjä.  Syyslukukauden lopussa kuraattorit toteuttavat kyselyn, jossa kartoitetaan kiusaamista, päihteitä, terveyttä, esteettömyyttä sekä opiskeluhuollon ja ohjauksen saatavuutta ja tasa-arvoisuutta. Keväällä toteutetaan loppuarviointi, joissa kartoitetaan kiusaamista, päihteitä, terveyttä, esteettömyyttä sekä opiskeluhuollon ja ohjauksen saatavuutta ja tasa-arvoisuutta. Opiskeluhuoltoa kehitetään jatkuvasti saadun arviointipalautteen pohjalta.  

Opiston opiskeluhuoltopalveluista huolehtivat koko opiston henkilöstö yhteistyössä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa.

Opiston opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen sisältyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden takaaminen. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen opistossa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko opistoyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiston työntekijöillä on vastuu sekä opistoyhteisön että opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja he voivat ohjata opiskelijoita käyttämään asiantuntijapalveluja.    

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon yhteisöllisessä toteuttamisessa lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteistyössä toimitaan myös nuorten  hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien kunnan ja alueen viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Opistossa toimii moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa rehtori tai vararehtori. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat heidän lisäkseen kuraattorit ja erityisopettaja.

Opiskeluhuoltoryhmä:

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan suostumuksella. Ryhmän kokoaa opiston opetuksen tai opiskeluhuollon työntekijä, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijoiksi voidaan nimetä ryhmään henkilöitä vain opiskelijan luvalla. Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuvat harkintaan, käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen.   

Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö huolehtii opiskeluhuoltokertomuksen laatimisesta ja toimittamisesta opiskeluhuollon rekisteriin. Vastuuhenkilö kirjaa opiskeluhuoltokertomukseen välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot, jotka tarvitaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain 20 §:n mukaan.

Opistossa vastuuhenkilöinä toimivat pääsääntöisesti opiston kuraattorit. Opiskeluhuoltorekisteriä pidetään yllä Google Drivessä. Sen ylläpitämisestä vastaa kuraattori.

Monialaisen asiantuntijaryhmän jäseneksi voidaan kutsua linjanohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, vararehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja tai etsivän nuorisotyön edustaja. Mikäli kumpikaan vakituisista vastuuhenkilöistä ei ole paikalla, ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Tavoitteena on, että ryhmässä on 3-5 asiantuntijaa.

Opistossa toimii kurinpitolautakunta, johon kuuluvat rehtori tai vararehtori, kuraattori sekä opiskelijoiden valitsema edustaja. Kurinpitolautakunta antaa lausuntonsa opiskelijoiden määräaikaisista erottamisista. Opiskelijan lopullisesta erottamisesta päättää opiston johtokunta.

a. Ohjauksen järjestäminen

Opiston ohjaustoiminnan tavoitteena on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki opiston henkilöstöön kuuluvat työalansa mukaan ja oppilaskunnan pienoisyhteiskunnassa.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä ja ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi.  

Opinto-ohjausta toteutetaan opinto-ohjaajan, linjanohjaajan, aineopettajien, kuraattorin ja terveydenhoitajan toimesta. Opinto-ohjaaja toteuttaa sekä ryhmäohjausta että yksilöohjausta. Linjanohjaaja tarkistaa säännöllisesti opiskelijoiden opinto-ohjelmat ja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä. Oppilaitoksiin hakuvaiheessa tehdään yhteistyötä myös etsivän nuorisotyön kanssa mahdollisuuksien mukaan.

b. Opiskelun tehostettu tai erityinen tuki

Tukitoiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa opisto-opintonsa.  Tehostetun ja erityisen tuen vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja.

Tehostettua tukea tarvitsee opiskelija, joka joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai ei kykene keskittymään yhteiseen toimintaan.

Erityistä tukea tarvitsee opiskelija, jonka opiskeluedellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Oppimistilanteet, näytöt ja kokeet järjestetään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskelijoiden erityisen tuen tarpeen kartoitusta. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa luki-testit. Jos tukitoimia tarvitaan, niiden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi.

Erityisjärjestelyistä päättää rehtori monialaisen asiantuntijaryhmän ehdotuksesta. Voidaan käyttää seuraavia erityisratkaisuja ja niiden yhdistelmiä:

- Työjärjestyksen keventäminen. Linjanohjaaja ja kuraattori neuvottelevat kontaktiopetuksen vähentämisestä. Päätöksen tekee tarvittaessa rehtori.

- Itsenäinen opiskelu. Opiskelija voi poikkeuksellisesti opiskella joitakin itsenäisiä suorituksia tai osasuorituksia. Opiskelijalle voidaan antaa itsenäisten suoritusten lisäksi erilaisia mahdollisuuksia näyttää osaamisensa.

- Opiskelija voidaan vapauttaa koulunkäynnistä määräajaksi. Määräaikainen vapauttaminen vaatii konsultoinnin opinto-ohjaajan ja terveydenhoitajan kanssa. Vapauttamisesta päättää rehtori.

- Opiskelija voi tarvittaessa itse pyytää tai opettaja voi ehdottaa opiskelijalle tukiopetusta. Opiskelijoille toteutetaan tarpeen mukaan opiskelua pienryhmässä tai vertaisohjausta tukioppilaiden toimesta.

c. Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Reisjärven kunnan ja peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa. Yhteyshenkilönä poliisin, sosiaalitoimen ja etsivän nuorisotyön suuntaan on kuraattori.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen opiskelijan tervettä kasvua ja kehitystä ja siten luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Tiedot opiskelijasta siirretään tarvittaessa huoltajan luvalla terveydenhoitajalta toiselle seuraavaan kouluun siirryttäessä.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia: 1) edistämällä ja valvomalla opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. 2) edistämällä ja turvaamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun opiskeluhuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa, opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaamiseen. 3)järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on myös koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen. Opiskeluterveydenhuolto toimii terveystiedon opetuksen tukena. Ajankohtaisia terveysasioita otetaan keskusteluun terveystiedon tunneilla.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä oppilaitoksessa terveydenhoitajalla terveydenhoitajan vastaanottoaikoina ilman erillistä ajanvarausta. Vastaanotoilla arvioidaan monipuolisesti opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.

Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa opiskelijaa hakeutumaan asianmukasiin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Keskeistä on terveyskasvatus, neuvonta, keskustelu, kuuntelu, terveysongelmien ehkäisy, sairausvastaanotot, perheiden tukeminen ja hoitoonohjaus.

Fyysisissä vaikeuksissa opiskelija kääntyy päivystäjän puoleen. Opiskelija ohjataan mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitajan vastaanotolle, josta hänet ohjataan lääkärin vastaanotolle. Päivystäjä voi tilata lääkäriajan myös suoraan. Lääkäri ohjaa opiskelijan tarvittaessa erikoissairaanhoidon piiriin. Fysioterapiaan voi ohjata joko terveydenhoitaja tai lääkäri.

Psyykkisissä vaikeuksissa opiskelija ottaa yhteyttä kuraattoriin tai linjanohjaajaan. Hänet ohjataan terveydenhoitajalle tai psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa varaa ajan lääkärille. Lääkäri voi edelleen ohjata opiskelijan erikoissairaanhoitoon nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Täysi-ikäinen opiskelija ohjataan mielenterveystoimistoon. Sosiaalitoimi voidaan pyytää tarvittaessa tueksi.

Sosiaalisissa vaikeuksissa pyritään keskustelemaan opiskelijan kanssa. Kuraattori tai terveydenhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä sosiaalitoimeen, lääkäriin tai koulupsykologiin. Opiskelijan ollessa täysi-ikäinen opisto pyrkii ensisijaisesti hoitamaan asiat suoraan hänen kanssaan.

Hammashuollosta vastaa opiskelijan kotikunta. Akuuteissa tapauksissa opiskelija on oikeutettu käyttämään Selänteen palveluja. Päivystäjä varaa ajan hammaslääkäriin. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Jos opiskelija joutuu käymään hammashuollossa kouluajalla, hänen tulee pyytää käynnistä todistus hammashuollosta, joka palautetaan linjanohjaajalle.

d. koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattorin ja psykologin antamalla opiskelun ja koulunkäynnin tuella ja ohjauksella edistetään kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden ja perheiden ja muiden läheisten kanssa. Sillä tuetaan opiskelijaoppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä opiston työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Opiskeluhuollon kuraattorin tai psykologin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata saamaan muita opiskeluhuollon palveluja.

Yhteyden ottaminen kuraattori- tai psykologipalvelujen saamiseksi:

- opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisajan.

- opiston työntekijä voi yhdessä opiskelijan kanssa ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisajan (ellei yhteydenottaminen yhdessä ei ole mahdollista, opiskelijan tulee kertoa yhteydenotosta ja antaa mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä).

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kodin ja opiston yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on tukea oppimisen edellytyksiä, terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja opiskelun esteettömyyttä. Yhteistyö järjestetään niin, että opiskelija saa tukea opiskelua ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen. Opisto on aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi. Lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Opistolaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään avajaisjumalanpalvelus, jonka jälkeen opiston henkilökunta esittäytyy. Samalla vanhemmat ja huoltajat kutsutaan syksyllä pidettävälle kahden päivän kurssille, jonka tavoitteena on lujittaa kodin ja opiston yhteistyötä. Kurssilla kerrotaan neljän opiskelujakson järjestelmästä ja jaksopalautteista sekä opiskeluhuollon toimintatavoista. Opiskeluhuolto esitellään Räisälänmäen ABC-oppaassa.

Opiskelijan perheet kutsutaan opiston joulujuhlaan, kotiväen päivään sekä kevätjuhlaan.

Kodin ja koulun yhteistyössä käytetään sähköistä Wilma-ohjelmaa. Tunnukset ohjelman käyttöön annetaan avajaispäivänä tai lähetetään välittömästi sen jälkeen. Tunnuksista huolehtii vararehtori.

Linjanohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen edistymistä. Linjanohjaajat ottavat tarvittaessa yhteyttä huoltajiin opintoihin liittyvissä asioissa sekä poissaolojen ja mahdollisten muiden ongelmien vuoksi. Kotiin voivat olla yhteydessä elämänhallintaan liittyvissä asioissa myös kuraattorit. Täysi-ikäisten opiskelijoiden asiat hoidetaan ensisijaisesti opiskelijan itsensä kanssa, mutta tarvittaessa opetetaan yhteyttä huoltajiin opiskelijan suostumuksella.

Tarvittaessa yhteistyöhön otetaan mukaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoita.

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua opiskeluhuoltosuunnitelman laadintaan ja arviointiin huoltajien kurssin yhteydessä.

Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma sisältyy liitteenä olevaan opiston kriisitoimintamalliin sekä varhaisen puuttumisen malliin.

Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta (omavalvonta)

Opiston rehtori vastaa opiston opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamisesta. Laatupäällikkö toteuttaa siihen liittyvän arvioinnin. Johtoryhmä toimii opiston kehittämisryhmänä. Opiskeluhuoltosuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä koko henkilöstön, vanhempien ja opiskelijoiden kanssa osana opiston laatujärjestelmää.

Opiskelijat osallistuvat kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen toimimalla aktiivisesti oppilaskunnan eri lautakunnissa sekä tukioppilaina. Opiskelijat arvioivat ja kehittävät oppilaskunnan toimintaa kehittämisseminaareissa kaksi kertaa lukuvuodessa.

Opiskelijat arvioivat opiskeluhuollon toimivuutta lukuvuoden väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa. Arviointitulokset ja niistä johdetut kehittämisideat käydään läpi vuosittain johdon katsemuksessa ja henkilöstön palavereissa. Johdon katselmuksista tiedotetaan opiston johtokuntaa vuosittain.

Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa opiskeluhuollon suhteen vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä.

Opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmat käydään läpi vuosittain johtoryhmässä. Suunnitelmat kuuluvat opiston työntekijöiden perehdytysmateriaaliin.