Kongressen 2019

BILAGA 11

Förslag: Uppdatera styrdokument “Arvoderingsvillkor ordförande”

Förbundsstyrelsens förslag till uppdatering av styrdokument “Arvoderingsvillkor ordförande”

Bakgrund

Förbundsstyrelsen har gjort en utvärdering av hur styrelsearbetet fungerat de senaste åren. Då en heltidsarvoderad förbundsordförande har varit välbehövligt för organisationen de senaste åren är det inte säkert att det är den bästa modellen att arbeta efter framöver. Därför har förbundsstyrelsen tagit fram detta förslag till Kongressen för att öppna upp för att fördela arvodet som idag går helt till förbundsordföranden på annat sätt inom styrelsen.

Vi tror att det kan sänka trösklarna för att söka sig till ordförandeuppdraget och motivera till att söka till andra poster i förbundsstyrelsen.

I detta förslag finner du först de nuvarande arvoderingsvillkoren, följt av förslag till uppdaterade arvoderingsvillkor.

Förbundsstyrelsen yrkar att:

Kongressen 2019 antar det uppdaterade förslaget till arvoderingsvillkor i förbundsstyrelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUVARANDE ARVODERINGSVILLKOR:

Arvoderingsvillkor för heltidsarvoderad ordförande

Antagna av Ung Media Sveriges årsmöte 2012-10-21

Reviderade på Ung Media Sveriges årsmöte 2015-11-21

Reviderade på Ung Media Sveriges årsmöte 2016-11-12

Syfte

Syftet med att arvodera Ung Media Sveriges förbundsordförande är att tillföra mer resurser till förbundet. Genom att göra detta kan förbundsordföranden ägna sig åt sitt förtroendeuppdrag på heltid, något som inte anses möjligt på en helt ideell post.

Genom en förbundsordförande som har tid och möjlighet att prioritera förbundets arbete kommer många fördelar. Bland annat säkerställs bättre kontakt mellan förbundsstyrelsens och medlemmarna, bättre möjlighet för förbundsordförande att leda och inspirera förbundsstyrelsens arbete samt bättre möjlighet att representera förbundet externt.

Beslut om arvodering

Årsmötet fattar beslut om arvoderingar genom att besluta om innehållet i detta dokument samt genom att fastställa vem/vilka som ska arvoderas. Förbundsstyrelsen kan välja att dra in arvodet enligt rubriken ”indraget arvode” i detta dokument samt utse eventuell ersättare.

Arvoderingen ska inte likställas med en anställning hos Ung Media. En av de stora skillnaderna är att ordföranden tillsätts och kan avsättas av årsmötet. Det finns inte heller något arbetsgivaravtal mellan Ung Media Sverige och den förtroendevalde.

Förbundsordförande arbetar enligt arbetsbeskrivningen för förbundsordförande.

Tillgänglighet

Förbundsordförande ska ha en hög tillgänglighet för medlemmarna, kansliet och förbundsstyrelsen. Under mandatperioden ska Ung Media vara ordförandens primära engagemang/uppdrag då arvoderingen ska möjliggöra ett engagemang på heltid.

För att förbundsordförande ska orka med det roliga men också krävande arbetet så måste denne under perioder ta en paus från att vara tillgänglig för förbundet. Sådan ledighet godkänns av förbundsstyrelsen.

Sjukdom

Vid långvarig sjukdom ska på den femtonde dagen av sjukfrånvaro ska sjukdomen anmälas till Försäkringskassan för vidare ersättning från dem.

Omkostnader i uppdraget

För utlägg inom uppdraget, samt resor, kost och logi ersätts förbundsordförande i enlighet med Ung Medias styrdokument gällande ersättningar.

Indraget arvode

Om förbundsordförande väljer att avgå från sin post under mandatperioden ska arvodet dras in från och med den dag då personen meddelat sin avgång.

Förbundsstyrelsen har möjlighet att dra in ordförandes arvode om denne missköter sitt uppdrag. Vid indraget arvode på förbundsstyrelsens beslut ska en månads arvode betalas ut efter det att beslutet fattats.

 

Arvode och förmåner

Nivån på ordförandes arvode ska månatligen vara 45 % av gällande prisbasbelopp.

Tjänstepension

På Ung Media Sveriges årsmöte 2016-11-12 beslutades att införa Tjänstepension ITP till förbundsordförande.

FÖRSLAG TILL NYA ARVODERINGSVILLKOR:

Arvoderingsvillkor för Ung Media Sveriges förbundsstyrelse

Antagna av Ung Media Sveriges årsmöte 2019-04-28

Villkor för arvodering

Ung Media Sveriges förbundsstyrelse får mandat att förfoga över 50 % av gällande prisbasbelopp per månad att fördela inom förbundsstyrelsen, där minst 20 % läggs på förbundsordförande. Resterande belopp kan beslutas att läggas på arvodering av annan styrelseledamot i förbundsstyrelsen eller slopas helt. Förbundsstyrelsen kan också besluta att ge generalsekreteraren på kansliet i uppgift att förfoga över resterande belopp, till exempel genom att anställa arbetskraft på kansliet.

Syfte

Syftet med att ge Ung Media Sveriges förbundsstyrelse ett arvode att förfoga över är att tillföra mer resurser till förbundet. Genom att göra detta kan förbundsstyrelsen kan frigöra tid för sitt uppdrag på ett annat sätt än vad som är möjligt på en helt ideell post.

Bland annat säkerställs bättre kontakt mellan förbundsstyrelsen och medlemmarna, bättre möjlighet för förbundsordförande att leda och inspirera förbundsstyrelsens arbete samt bättre möjlighet att representera förbundet externt.

Beslut om arvodering

Årsmötet fattar beslut om arvoderingar genom att besluta om innehållet i detta dokument samt beloppet på arvodet.

Arvoderingen ska inte likställas med en anställning hos Ung Media, då ledamöterna väljs av årsmötet och inte anställs. Det finns inte heller något arbetsgivaravtal mellan Ung Media Sverige och den förtroendevalde. Förtroendevalda som arvoderas arbetar enligt respektive arbetsbeskrivning för rollen eller enligt specifik arbetsbeskrivning som beslutas av förbundsstyrelsen.

Tillgänglighet

Förbundsordförande har ett extra ansvar att finnas tillgänglig för förbunsstyrelsen och generalsekreteraren. Därför sätts den lägre gränsen till att förbundsordföranden tilldelas minst 20% av arvodet och lägger därmed motsvarande minst 8 timmar i veckan på att arbeta med förbundet.

Om förbundsordföranden önskar ta en längre ledighet och därmed inte finnas till hands minst 8 timmar per vecka ska det godkännas av förbundsstyrelsen.

Sjukdom

Vid långvarig sjukdom ska på den femtonde dagen av sjukfrånvaro ska sjukdomen anmälas till Försäkringskassan för vidare ersättning från dem.

Omkostnader i uppdraget

För utlägg inom uppdraget, samt resor, kost och logi ersätts arvoderad i förbundsstyrelsen i enlighet med Ung Medias styrdokument gällande ersättningar.

Indraget arvode

Om förbundsordförande eller annan arvoderad ledamot väljer att avgå från sin post under mandatperioden ska arvodet dras in från och med den dag då personen meddelat sin avgång.

Förbundsstyrelsen har möjlighet att dra in ordförandes eller övrig ledamots arvode om denne missköter sitt uppdrag. Vid indraget arvode på förbundsstyrelsens beslut ska en månads arvode betalas ut efter det att beslutet fattats.

Tjänstepension

Fördbundsordförande får tjänstepension ITP som betalas i relation till tjänstgöringsgrad.