TRYZUB

УКРАЇНА

МАТЕЇВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

Коломийського району Івано-Франківської області

сьоме демократичне скликання

(перша сесія)

(третє пленарне засідання)

РІШЕННЯ

Від 05 лютого 2017 року                        с.Матеївці                               № 45-І/2017

Про Програму розвитку

фізичної культури та спорту

в Матеївецькій об’єднаній

територіальній громаді  

на 2017-2021 рр.

Заслухавши та обговоривши Програму розвитку фізичної культури та спорту в Матеївецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2021 роки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИЛА :

 1.        Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту в Матеївецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2021 роки (додається).

         2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради передбачити в сільському бюджеті потребу в коштах на виконання Програми.

3. Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на засіданнях постійних комісій, та на сесіях сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Вікторія Гуменюк) та з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Людмила Дмитерко).

Сільський голова

об’єднаної територіальної громади                                              Петро Книшук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням першої сесії (третє пленарне засідання Матеївецької сільської  ради об’єднаної територіальної громади

від 05.02.2017 року №45-І/2017

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

 В МАТЕЇВЕЦЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

на 2017-2021 роки

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

Мета Програми

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Матеївецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2021 роки (далі Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень.

Метою Програми є:

Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

- формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами;

Напрямки розвитку фізичної культури та спорту

Дія Програми охоплює наступні напрямки:

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського, районного, обласного бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених Програмою, наведено нижче.

        Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання  місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів,  відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Виконання Програми розраховано на 2017-2021 роки  в сумі 2,5 млн грн

Управління і контроль за ходом виконання Програми

Управління виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді і спорту, культуриМатеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми.

Фінансове забезпечення розвитку

фізкультурно-спортивної сфери в об’єднаній територіальній громаді

Розвиток фізкультурно-спортивної сфери громади має здійснюватись шляхом залучення:

Проблеми розвитку сфери

фізичної культури і спорту в громаді

Аналіз сучасного розвитку фізичної культури і спорту в об’єднаній громаді виявив основні проблеми:

  1. Потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери.
  2. Недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань.
  3. Недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною культурою і спортом.
  4. Недостатня організація спортивно-масових заходів спільно проведених спортивними товариствами і спортивними федераціями.
  5. Недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур щодо розвитку фізичної культури і спорту.
  6. Не створено систему пропаганди здорового способу життя.
  7. Необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів в районі.
  8. Відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-масової роботи.
  9. Відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді.
  10. Формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у галузі фізичного виховання.

Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої

та спортивної діяльності в громаді.

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері:

1. Забезпечити освітню сферу «Фізична культура» в громаді висококваліфікованими фахівцями, створити умови для підвищення їх професійного рівня в системі курсової підготовки та проведення щорічного конкурсу «Учитель року з фізичної культури», «Тренер року».

2. Систематично проводити у навчальних закладах всіх ступенів спортивно-масову роботу, у тому числі з видів спортивного туризму.

3. Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно від відомчої належності для занять дітей і сільського населення фізичною культурою і спортом.

4. Зберегти практику проведення уроків футболу в загальноосвітніх школах різних ступенів.

5. Створити при ЗОШ громади шкільні спортивні клуби для організації позакласної роботи, залучивши до цієї роботи ветеранів спорту .

6. Проводити серед учнівської молоді багатоступеневі комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор,  фізкультурно-оздоровчі заходи патріотичного спрямування «Козацький гарт», «Нащадки козацької слави», «Чорний ліс».

7. Проводити серед учнів закладів освіти футбольний фестиваль „Даруємо радість дітям" та спортивні змагання "Майбутній олімпієць".

8. Організувати в загальноосвітніх школах проведення  уроку на тему "Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя та зміцнення здоров'я".

Фізкультурно-оздоровча робота

у виробничій та соціально-побутовій сферах

1. Організовувати серед організацій, установ, підприємств огляд-конкурси з фізкультурно-масової та оздоровчої роботи.

2. Передбачати у регіональних програмах соціально-економічного та культурного розвитку будівництво спортивних об'єктів в сільській місцевості.

3. Організовувати серед сіл огляд-конкурси з фізкультурно-масової та спортивної роботи, проведення сільських спартакіад.

Спортивна діяльність

1. Проводити спортивні заходи, чемпіонати першості, кубки громади з різних видів спорту, турніри, присвячені знаменним датам.        

2. Створити умови для підготовки різних команд громади і окремих спортсменів з різних видів спорту для їх успішних виступів на районних обласних; Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками, фізичне виховання серед сільського населення.

1. Проводити щорічні змагання з військово-прикладних і спортивно-технічних видів спорту, спартакіади допризовної молоді громади на базі Дебеславцівського гуртка по туризму.

2. Ввести в практику роботи проведення змагань серед інвалідів і дітей з фізичними вадами.

3. Надавати         спортивні споруди незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять дітей-інвалідів, забезпечивши їх відповідним обладнанням та інвентарем.

4. Організувати щорічне оздоровлення дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з фізичними вадами, дітей із малозабезпечених сімей.

5. Розробити систему фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед сільського населення громади. Провести всеобуч по здоровому способу життя, загартуванню, харчуванню, екології, руховій активності.

6. Здійснювати моральне та матеріальне стимулювання спортсменів, фахівців фізичної культури і спорту, які працюють на селі, за рахунок позабюджетних коштів.

7. Забезпечити створення необхідних умов для заняття фізкультурою і спортом сільського населення громади.

Матеріально-технічне, організаційне та фінансове забезпечення розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді.

         1. Провести паспортизацію спортивних споруд громади для визначення їх технічного стану і оснащення згідно з нормативами проведення фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи

2.Для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, надання фізкультурно-оздоровчих послуг та створення сприятливих умов для громадян на заняття фізичною культурою і спортом розвивати фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Матеївецької ОТГ :

-встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям в селах Дебеславці, Пилипи, Семаківці;

-провести капітальний ремонт роздягалень на сільських стадіонах в селах Дебеславці, Семаківці;

-будівництво модульного спортзалу біля школи в селах Дебеславці;

- капітальний ремонт приміщення ДНЗ (ігровий зал) в селі Залуччя;

- придбання спорт інветаря для шкіл та дошкільних навчальних закладів;

-капітальний ремонт (добудова спортивної кімнати) у Тростянецькій ЗОШ І ст.;

-облаштування дитячого майданчика біля відділення зв’язку в селі Пилипи;

-облаштування  спортивної площадки біля школи в селі Кропивище;

- реконструкція спортивної площадки біля Замулинецької  ЗОШ І-ІІІ ст.

- облаштування спортивного майданчика біля ДНЗ (дитячого садка) «Ромашка» в с.Матеївці.

Виконання Програми розраховано на 2017-2021 роки  

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис. гривень)

У тому  числі  за роками

2017

2018

2019

2020

2021

Місцеві бюджети

2500

500

500

500

500

500

Інформаційне забезпечення

1.Висвітлювати роботу кращих колективів фізичної культури, проведення різноманітних спортивних змагань в засобах масової інформації: радіо, телебачення, газетах.

Секретар сільської ради                                                          Світлана Селезінка