sigla noua jpg

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România

tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792 

sigla fmv

Programul de internariat 2017-2018

Internariat în medicina animalelor de laborator

În conformitate cu:

Consiliul Facultatii de Medicina Veterinara a hotarat in data 24.07.2017 introducerea programului de intarnariat si in anul 2017-2018, dupa cum urmeaza:  

Denumirea programului: Internariat în medicina animalelor de laborator

Durata programului: 12 luni

Perioada: noiembrie 2017 – noiembrie 2018.

Statutul internului: student bursier

Nr. de locuri: 1

Selecția candidaților: concurs

Coordonator program: Conf. Dr. Bogdan Sevastre.

Metodologia de admitere

Înscrierea candidaților

Perioada de înscriere: 3-17 octombrie 2017. Dosarele se depun la registratura Universității până ora 15.30.

Condiţii de înscriere a candidaţilor:

- să posede diplomă de „Doctor medic veterinar” sau echivalent, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată național pentru derularea unui program de medicină veterinară;

- să fie înscris în Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR);

- să fie doctorand al USAMV Cluj-Napoca;

- să nu figureze în evidenţele CMVR (sau echivalent național) cu sancţiuni disciplinare;

- să nu desfăşoare concomitent activităţi clinice paralele care să genereze concurenţă neloială

Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (ex. activitate în clinici sau cabinete private);

- să cunoască limba română la nivel minim B2 (pentru candidații care nu au cetățenia română).

Acte necesare la dosar:

- Adresa de înaintare a dosarului (accesibila pe site-ul FMV Cluj-Napoca – Spitalul de Urgență);

- Copie legalizată după diploma de absolvire a Facultăţii de Medicină Veterinară sau după

adeverința de studii;

- Curricululm vitae;

- Adeverinţă medicală tip de la medicul de familie;

- Adeverinţă de la CMVR sau echivalent național ;

- Recomandare de la coordonatorul de doctorat;

- Declaraţie pe proprie răspundere că în perioada stagiului de pregătire nu va desfăşura în paralel

activităţi cu profil medical-veterinar care să genereze concurenţă neloială Facultăţii de Medicină

Veterinară din Cluj-Napoca (ex. activitate în clinici sau cabinete private);

- Atestat de cunoaștere a limbii române (candidați străini)

- Adeverință privind calitatea de student doctorand al USAMV pe perioada desfășurării

programului de internship;

Concursul

Selecţia candidaţilor se va face prin concurs organizat la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca în data de 10.11.2016 ora 1000.

Organizarea concursului:

Comisia de concurs va fi alcătuită din:

- Preşedinte: Prof.dr. Liviu Bogdan

- Membri:         Prof. Dr. Ioan Marcus

                Conf. Dr. Bogdan Sevastre

                Asist. Univ. Dr.: Orsolya Sarpataki

Selecţia candidaţilor se va face în următoarele etape:

1. Analiza dosarelor de concurs. Rezoluţia la această probă se va face cu „Admis” sau „Respins”. Rezultatul acestei probe va fi adus imediat la cunoştinţa candidatului.

2. Interviu. Această probă va consta în prezentarea de către candidat a unui memoriu din care să rezulte clar (a) experienţa și cunoștiințele în domeniu în domeniu, (b) motivaţia alegerii acestui tip de specializare şi integrarea acesteia în planul de dezvoltare al carierei și (c) competențele profesionale (comunicare, muncă în echipă, evaluarea riscurilor, sensibilitate la suferința animalelor). Expunerea poate fi liberă sau poate fi sub formă de prezentare în Power Point și va fi urmată de întrebări și discuții. Punctajele acordate de fiecare membru al comisiei vor fi cuprinse între 1 și 10. Media punctajelor acordate va avea o pondere de 50% în nota finală.

3. Proba practică va consta în manipularea, contenția, administrarea de substanțe medicamentoase, și recoltarea de probe biologice la animalele de laborator din a speciilor de animale de laborator aflate în UCUAL FMV.

Rezoluţia la această probă se va face prin acordarea de note cuprinse între 1 şi 10. Media punctajelor acordate de comisie va avea o pondere de 50% în nota finală.

Afişarea rezultatelor se va face în ziua concursului.

USAMV Cluj-Napoca va încheia un contract de studii cu persoana declarată admisă, în care se vor stipula drepturile şi obligaţiile părţilor. Pe toată perioada desfășurării programului, internii vor avea calitatea de student și vor beneficia de o bursă de studii oferită de facultate, din fonduri proprii, în cuantum de 900 lei/lună.

Programul de pregătire:

1. Pregătirea teoretică va consta în (1) întâlniri periodice cu cadrele didactice și medicii veterianari specializați în în știința animalelor de laborator (din facultate și din exterior) şi elaborarea de studii bibliografice (referate), conform calendarului elaborat de coordonatorul de program şi a obiectivelor programului (Anexa 1), implicarea în activități de cercetare în domeniul științei animalelor de laborator finalizate cu publicarea şi prezentarea a cel putin a unui articol în reviste de specialitate.

2. Pregătirea practică va consta în efectuarea de stagii de pregatire Unitatea de Creștere și Utilizarea a Animalelor de Laborator (UCUAL) a FMV.

3. Activitate didactica. Internul are un rol activ în educația studenților, îndrumarea studenților din cercurile științifice ale disciplinelor, ce au ca activitate studii pe animale de laborator, pentru activitățile ce se desfășoară în UCUAL. Internul  poate fi antrenat ca lector în derularea cursurile de formare profesională pentru medicii veterinari practicieni, în funcție de competențele dobândite.

4. Unitatea de Creștere și Utilizarea a Animalelor de Laborator (UCUAL) a FMV Cluj-Napoca, timp de 12 luni, în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2017;

5. Participări la workshop-uri, școli de vară, conferințe și congrese.

6. Pregătirea examenului de evaluare a competențelor acumulate: Noiembrie 2018.

Evaluarea competențelor:

         Cuantificarea rezultatelor activității din cadrul programului de Internariat se va face pe tot parcursul stagiului prin raportul de activitate lunar, și prezentări de referate bibliografice pe baza tematicii din Anexa 1.

        Evaluarea finală va consta în susținerea în fața comisiei a unui raport final al stagiului de activitate noiembrie 2018.

Certificarea competențelor:

Finalizarea studiilor se va face printr-un raport final al stagiului și a unui examen pe care internul îl susține în fața unei comisii, stabilită de către coordonatorul de internariat şi constituită din cadre didactice din domeniu. Expunerea raportului final al stagiului poate fi liberă sau poate fi sub formă de prezentare în Power Point și va fi urmată de întrebări și discuții. Calificativul în urma susținerii raportului final şi a prezentării de caz  poate fi "admis" sau "respins".

Rezultatul prezentării raportului final de stagiu si a cazului clinic se comunică în ziua susținerii acestuia sau cel târziu în ziua următoare, la avizierul Facultății sau a sălii de desfăşurare a examenului şi pe pagina Web proprie.

Absolvenții programului de „Internariat în medicina animalelorde laborator” care sunt validați de către comisie ca admiși la raportul final al stagiului şi a susţinerii cazului clinic vor primii un „Certificat de absolvire” eliberat de catre FMV şi USAMV Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca

25.07.2017

Coordonator program,                                                                             Decan,

Conf. Dr. Bogdan Sevastre                                                                 Prof. Dr. Liviu Bogdan


Anexa 1.

Obiectivele programului de instruire și formare profesională

Bioetică și legislație

Obiective:

Creșterea și bunăstarea animalelor de laborator

Obiective:

Asistența sanitar veterinară la animalelor de laborator

Obiective:

Anestezie, terapie intensivă și monitorizare

Obiective:

Chirurgie generală

Obiective:

Patologie Clinică

Obiective:

Patologie

Obiective:

Formare profesională: