CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

L’avaluació serà contínua, individualitzada i formativa a partir de les activitats realitzades a classe i a casa(sempre el treball de classe tindrà una continuÏtat a casa mitjançant els deures corresponents). Es realitzaran tres avaluacions ordinàries i una extraordinària (setembre)

En cada període d’avaluació l'alumnat farà proves escrites, on  es tractaran aspectes teòrics i pràctics desenvolupats durant el curs. Amb aquestes proves es pretén avaluar a l’alumnat respecte a la correcta asimilació dels conceptes, la capacitat de raonar i desenvolupar estratègies per a la resolució de problemes .Els alumnes que acumulin retards o faltes injustificades podran perdre el dret a l’avaluació contínua.

Si es troba a un alumne/a copiant a un examen se l’avaluarà amb un zero, sigui quin sigui el curs, grup o tipus d’avaluació. Amb aquesta nota s’actuarà en conseqüència segons els criteris disposats en aquesta programació.

A principi de curs, durant el mes d’Octubre es farà una PREAVALUACIÓ a l’alumnat de 1r de Batxillerat per informar a les famílies del seu rendiment

A 4t. d'ESO es concretarà de la següent manera:

Actitud/treball(de 0 a 1 punt):

Es valorarà especialment:

-la participació activa en els debats i diàlegs aprenent a valorar la seva conveniència en la resolució de problemes humans.

- La iniciativa pròpia en la proposta d'activitats per a la classe.

Quadern i feines (de 0 a 1 punt): hi ha d’haver totes les explicacions i els exemples de classe. Els exercicis i deures amb els corresponents enunciats, treballats pels alumnes i degudament corregits també hi han de ser.

examens (de 0 a 8 punts): proves escrites

la nota final de juny serà la mitjana aritmètica de les notes de cada avaluació.

A  1r Batxillerat es concretará de la següent manera:

Actitud/treball(de 0 a 1 punt):

Es valorarà especialment:

-la participació activa en els debats i diàlegs aprenent a valorar la seva conveniència en la resolució de problemes humans.

- La iniciativa pròpia en la proposta d'activitats per a la classe.

Quadern i feines (de 0 a 1 punt): hi ha d’haver totes les explicacions i els exemples de classe. Els exercicis i deures amb els corresponents enunciats, treballats pels alumnes i degudament corregits també hi han de ser.

examens (de 0 a 8 punts): proves escrites

A 2n Batxillerat

La nota de cada avaluació correspondrà a la mitjana de totes les notes de les proves escrites corresponents. Un alumne/a aprova al maig/juny si ha aprovat cada avaluació, i en aquest cas,la nota final de l’avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de totes les notes de cada avaluació.

L’actitud es valorarà especialment  ( de 0 a 1 punt ) :

-la participació activa en els debats i diàlegs aprenent a valorar la seva conveniència en la resolució de problemes humans.

- La iniciativa pròpia en la proposta d'activitats per a la classe.

la nota final de juny serà la mitjana aritmètica de les notes de cada avaluació.

A Fonaments d’administració i gestió. 2n Batxillerat es concretará de la següent forma:

Actitud/treball ( de 0 a 2 punts ):

Es valorarà especialment:

-la participació activa en els debats i diàlegs aprenent a valorar la seva conveniència en la resolució de problemes humans.

- La iniciativa pròpia en la proposta d'activitats per a la classe.

Quadern i feines (de 0 a 5 punt): hi ha d’haver totes les explicacions i els exemples de classe. Els exercicis i deures amb els corresponents enunciats, treballats pels alumnes i degudament corregits també hi han de ser.

examens (de 0 a 3 punts): proves escrites. Aquesta puntuació es pot afegir a la feina de classe .

la nota final de juny serà la mitjana aritmètica de les notes de cada avaluació.

CRITERIS DE RECUPERACIONS

-Un alumne aprova l'assignatura a l’avaluació ordinària de juny (maig en 2n. de batxillerat)  si la seva nota final de juny es un 5 o més.( que serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions)

-L'alumnat que tingui alguna avaluació suspesa farà  una  darrera prova el mes de juny:

-no hi ha examen de pujar nota ja que es valora tot el procés evolutiu d’aprenentatge de l’alumnat al llarg del curs).

 

-L’examen de setembre consistirà en una prova global de tota l’assignatura elaborada pel Departament.