Školní rok 2020/2021

Třída: 6.B

                                                       Výuka z domova

Třídní učitel: Rozmánek Roman

Kontakt: rozmanek@zsfrymburk.cz, tel. 723380420

Konzultační hodiny: Prosím rodiče i žáky, aby mě v případě potřeby (pokud nelze využít email) kontaktovali na mobilním čísle od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00.

Sdělení:

výuka z domova probíhá v TEAMS,  platí níže uvedený rozvrh, který naleznete také v “Teams kalendáři “, nebo ve složce “ Týdenní plánv Teams

Výuka a účast na online hodinách je i nadále povinná.

Nepřítomnost žáka omlouvají pouze rodiče u třídního učitele, prosím buď formou SMS zprávy na tel. 723380420

obědy:

OBĚDY PO DOBU VÝUKY Z DOMOVA SE STÁLE ŘÍDÍ TÍMTO (JE TŘEBA SI JE PŘIHLÁSIT) http://zsfrymburk.cz/v1/node/690

 

 výuka z domova

 od 18.1  

8:30 - 9.00

9:00-9.30

 9:30 - 10:00

10:00-10:30

10:30 - 11:00

11:00-11:30

12:00

 12:30

13:00  13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

PO

TH

ČJ

 

     

ČJ

ÚT

   

 M

     

 M

ST

      

 

   

 AJ

     

 AJ

ČT

   

  Z

  D

 

  Z

  D

 

 F

  

F

TH - třídnická hodina, ČJ - český jazyk, M - matematika

AJ - angličtina, Z - zeměpis, D - dějepis, M - matematik, F - fyzika

Týdenní plány:       od 18.1-22.1

.    

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

mluvnice-slovní druhy 

čítanka-pohádky

              bratří Grimů

dú v Teams

Matematika

Odčítání desetinných čísel, slovní úlohy

Dú: uč.:

základní: 8/85, 4/86, 1/88

dobrovolný: B2: 1/86, 5/88

Úlohy vyřešte do sešitu, důležitý je i postup, ne jen pouhé výsledky, následně vyfotografujte a nakonec uložte do Teams.

Angličtina

Unit 3-Healthy living

pracovní sešit-str.28 cvičení 1-4, str 29 cv. 1-7

vocabulary Unit 3

( slovíčka) str. 139-140

dobrovolné úlohy v UMIMETO.org

Zeměpis

Sféry země - Atmosféra

dú v Teams

Dějepis

 • Egypt - shrnutí, kontrolní test
 • Řecko

Egypt - test - zadání máte v Teams - termín do 21.1.

(pracujte s učebnicí a Vaším portfoliem)

Fyzika

 Fyzika Hustota látek

Dú:

základní:

 1, Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3 . Jaká je jeho hustota?

2, Těleso z látky o hustotě 3 800 kg/m3 má objem 0,001 m3 . Jaká je jeho hmotnost?

3, Vypočítej objem tělesa, které je z látky o hustotě 5 600 kg/m3 , má-li hmotnost 224 kg

Dobrovolný: uč.:  10/44

Přírodopis

 • Houby(uč.str.11-14,

videopříspěvky)

 • Lišejníky (uč.str. 15-16)
 • Symbióza  (internet) 
 • Fotosyntéza (videopříspěvky)
 • Svět rostlin (videopříspěvek)
 • Mechy

(učebnice str. 16-18)

 • Kapradiny     (učebnice str. 18-21)
 • Nahosemenné rostliny (učebnice str .22-25)

Domácí práce:

 • SYMBIÓZA (internetové zdroje)
 •  HOUBY

(videopříspěvky v Teamsu)

 • FOTOSYNTÉZA (videopříspěvky v Teamsu)
 • SVĚT ROSTLIN (v Teamsu)
 • KŘÍŽOVKA (tajenka SYMBIÓZA, MYKORHIZA nebo FOTOSYNTÉZA)
 • MECHY - výpisky z učebnice + PS

cv. 8/str. 3 

 • KAPRADINY - výpisky z uč. str. 18-21 + PS cv. 9/str. 3, cv.11/str. 4: zašli ke kontrole do 18.1.
 • NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - výpisky z učebnice + písemný záznam důležitých a zajímavých informací z videopříspěvků + PS str. 6/ cv.13,14

(podrobné zadání v Teamsech) - do 28.1. 

 • vypracuj test do 18.1.

Informatika

Kontakty na vyučující

OV (občanská výchova), Roman Rozmánek, rozmanek@zsfrymburk.cz

ČJ (český jazyk), Roman Rozmánek, rozmanek@zsfrymburk.cz

M  (matematika),Antonín Duda, duda@zsfrymburk.cz 

VV (výtvarná výchova),Mgr. Gabriela Krejzová, krejzova@zsfrymburk.cz

D (dějepis),Ing. Irena Schenková, schenkova@zsfrymburk.cz

HV (hudební výchova), Mgr. Eliška Rolníková, rolnikova@zsfrymburk.cz

F (fyzika), Mgr. Antonín Duda, duda@zsfrymburk.cz 

INF (informatika - vždy lichý týden), Mgr. Štefan Kakaš, kakas@zsfrymburk.cz

 (přírodopis), Mgr. Gabriela Krejzová, krejzova@zsfrymburk.cz

AJ (anglický jazyk), Roman Rozmánek, rozmanek@zsfrymburk.cz

(pracovní činnosti - vždy sudý týden), Roman Rozmánek, rozmanek@zsfrymburk.cz

Z (zeměpis), Roman Rozmánek, rozmanek@zsfrymburk.cz

TV (tělesná výchova chlapci), Mgr. Jan Vopátek, vopatek@zsfrymburk.cz; KH: středa 13:30 - 14:30

TV (tělesná výchova dívky), Mgr. Barbora Plačková, plackovabarbora@zsfrymburk.cz

www.UMIMETO.ORG 

Škola zakoupila licence pro online procvičování na výše uvedeném webu.

Žáci se zaregistrují svým emailem a pro připojení do třídy zadají příslušné heslo pro vstup.

Kód pro žáky pro přístup do třídy 6.B: OK376

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

touto cestou bych  Vás chtěl informovat o pokračování výuky na dálku, tj. průběhu distanční výuky. Po podzimních prázdninách se zatím ještě nevrátíme zpátky do školy, bude tedy výuka pokračovat pomocí online rozvrhu, který je vyobrazen níže.

Dle nařízení vlády ČR distanční výuka, tj. plnění úkolů a jejich včasné odevzdání učitelům a zároveň online přítomnost na jednotlivých vyučovacích hodinách se stávají pro všechny žáky a žákyně povinné. V případě, že žák nebo žákyně nebudou z online výuky rodiči řádně omluveni, může se to brát jako neomluvená hodina. Stejně tak opakované neplnění zadané práce učitelem, bude tato práce hodnocena jako nedostatečná tudíž známkou pět. Děkuji za pochopení a Vaši spolupráci

Roman Rozmánek.

Sledujte týdenní plány a zadané úlohy v online prostředí Microsoft Office.

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

11/1-15/1

       online výuka

 

 

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby

7:55 - 8.40

 8:50-9.35

9:50 - 10:35

10:45-11:30

11:40 - 12:25

12:35 - 13:20

PO

   OV

   M

ČJml

 

  INF

  INF

ÚT

   PŘ

   M

    AJ

   F

    Z

        ČJsl

ST

   ČJlit

  AJ

      D

  HV

   

ČT

   AJ

  ČJ

    M

Z

   TV

      TV

D

  ČJčd

    M

VV

VV

        F