PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
DISKUSNÍHO SERVERU OKOUN.CZ
ve znění ze dne
15. 6. 2018

1. NA ÚVOD

1.1.        Webové stránky Okoun.CZ (dále jen „webová stránka“) provozuje Pavel Kolesnikov, IČ 63688620, kontaktní e-mail: webmaser@okoun.cz, uživatelské jméno „Koles“ (dále jen „poskytovatel“).

1.2.        Poskytovatel může tyto podmínky jednostranně změnit. V takovém případě na tuto změnu bude uživatel upozorněn zprávou zobrazenou na hlavní straně webové stránky. Pokud uživatel se změnou podmínek nesouhlasí, může smlouvu vypovědět v souladu s čl. 7.3 těchto podmínek.

2.        UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn na základě registrace uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem a stisknutí tlačítka Zaregistrovat“). Uživatel není povinen své osobní údaje (při registraci nebo ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, ale odpovídá za to, že ve svém uživatelském účtu uvedl správnou e-mailovou adresu, na kterou mu lze doručovat zprávy od poskytovatele.

2.2.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.        PODMÍNKY SLUŽBY

3.1.        Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména vkládat a odstraňovat příspěvky v diskusních klubech, zakládat a spravovat diskusní kluby, komunikovat s jinými uživateli a vkládat, spravovat a odstraňovat své údaje, to vše za účelem uložení těchto informací v databázi webové stránky a jejich zobrazení takovému okruhu uživatelů, případně veřejnosti, který je určen místem, kam byly informace vloženy (dále jen „služba“).

3.2.        Služba je poskytována bezúplatně.

3.3.        Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem zprovoznění uživatelského účtu (viz čl. 2.1 těchto podmínek).

3.4.        Uživatel může vkládat a odstraňovat příspěvky v diskusních klubech i bez přihlášení k uživatelskému účtu. V takovém případě se smlouva o poskytování služeb uzavírá vždy na každý takový úkon uživatele zvlášť, a to na dobu odesílání obsahu na server poskytovatele. Tyto podmínky se na takovou smlouvu použijí přiměřeně, uživatel je však vždy povinen respektovat pravidla využívání služby (viz čl. 4 těchto podmínek).

3.5.        Poskytovatel není povinen službu poskytnout v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo třetích osob, zejména v případě výpadků v dodávce elektrické energie, výpadků datové sítě, jiných poruch způsobených třetími osobami nebo zásahů vyšší moci. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.        PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

4.1.        Uživatel nesmí v rámci služby vkládat informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

4.1.1.        zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

4.1.2.        zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

4.1.3.        porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

4.2.        Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

4.3.        Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

4.4.        Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

4.5.        Poskytovatel v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá za obsah informací vkládaných uživateli ani za protiprávní úkony uživatelů. Poskytovatel neodpovídá ani za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

4.6.        Poskytovatel neodpovídá za žádná doporučení nebo informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

4.7.        Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací vkládaných uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb uzavřenou s uživatelem. V případě, že v souvislosti s informacemi vloženými uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn tyto informace neprodleně odstranit.

4.8.        Poskytovatel je oprávněn smazat podle svého rozhodnutí jakékoli informace vkládané uživateli v rámci služby nebo toto oprávnění delegovat na jinou osobu.

4.9.        V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je uživatel povinen předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

4.10.        Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku a dále texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby (dále společně jen jako „autorská díla“) mohou být jednotlivě nebo jako celek chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit zasahovat do práv autorů těchto děl či pořizovatelů databází či je neoprávněně užívat. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

5.        LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1.        Uživatel uděluje poskytovateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít veškeré informace, které vloží do diskusních klubů v rámci služby včetně autorských děl, která mohou být jejich součástí (dále jen “dílo”).

5.2.        Licence podle těchto podmínek je poskytována bezúplatně jako nevýhradní ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho vložení v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku vložení informací v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.

5.3.        Poskytovatel je oprávněn dílo upravovat, měnit či zpracovávat, zařazovat do souboru a spojovat s jinými díly, to vše i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. Poskytovatel u díla, včetně díla změněného, vždy uvede přezdívku (nick) uživatele, který dílo v rámci služby vložil.

6.        ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.        Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

6.2.        Poskytovatel tak, jak je výše (viz čl. 1.1 těchto podmínek) identifikován, má postavení správce osobních údajů, které mu uživatel poskytl při registraci nebo které uživatel vložil v rámci služby (dále jen „osobní údaje“). Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.3.        Osobní údaje jsou zpracovávány primárně pro účely splnění smlouvy uzavřené podle těchto podmínek. Kontaktní údaje poskytnuté uživatelem při registraci jsou nezbytné pro budoucí komunikaci poskytovatele s uživatelem při plnění smlouvy, budou použity výlučně pro tento účel a bez jejich poskytnutí nelze smlouvu uzavřít. Ohledně dalších údajů, které uživatel z vlastního rozhodnutí vloží v rámci služby, je jejich zpracování (v podobě uložení do databáze a zobrazení na webové stránce) předmětem poskytované služby. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je tedy jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.

6.4.        Osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro účely splnění případných právních povinností poskytovatele. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění právních povinností dodavatele, např. poskytnutí povinné součinnosti orgánům činným v trestním řízení.

6.5.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

6.6.        Příjemcem osobních údajů mohou být poskytovatel hostingu webové stránky, provozovatel analytiky používání stránek, v případě cookies (viz čl. 6.7 těchto podmínek) dále zadavatelé inzerce nebo jiné osoby, v případě plnění právních povinností dodavatele též orgány veřejné moci.

6.7.        Tato webová stránka používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory sloužící k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. Při používání webové stránky slouží cookies poskytovateli nebo třetím stranám. Uživatel může nastavením svého internetového prohlížeče zakázat nebo povolit používání cookies. V případě zákazu cookies je však možné, že některé funkce webové stránky nebude uživatel moci využívat.

6.8.        Za podmínek stanovených v čl. 15−21 GPDR má subjekt údajů právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na kontaktech poskytovatele (viz čl. 1.1 těchto podmínek). Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

7.        TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1.        Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Tím není dotčen čl. 3.4 těchto podmínek.

7.2.        Uživatel, který je v postavení spotřebitele, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to zasláním sdělení poskytovateli (způsobem dle čl. 8 těchto podmínek), k čemuž může uživatel využít vzorový formulář (viz čl. 9.8 těchto podmínek).

7.3.        Uživatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět zasláním žádosti o odstranění svého uživatelského účtu poskytovateli (způsobem dle čl. 8 těchto podmínek). Výpověď je účinná okamžikem doručení poskytovateli, poskytovatel je povinen uživatelský účet odstranit do 5 pracovních dnů.

7.4.        Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět zejména v případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (zejména čl. 4 těchto podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů. Výpověď je účinná okamžikem doručení uživateli.

7.5.        Informace vložené uživatelem prostřednictvím služby za trvání smlouvy není poskytovatel povinen po skončení trvání smlouvy smazat, pokud se na tom s uživatelem nedohodne. Tím nejsou dotčena práva uživatele jako subjektu údajů podle čl. 6.8 těchto podmínek.

8.        DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

8.1.        Korespondence mezi uživatelem a poskytovatelem související s poskytováním služeb může být se souhlasem druhé smluvní strany doručována prostřednictvím soukromých zpráv (vzkazníku) v rámci služby. Poskytovatel na webové stránce vystupuje pod uživatelským jménem „Koles“. Zpráva se považuje za doručenou až poté, co druhá strana potvrdí její přečtení.

8.2.        V ostatních případech bude korespondence mezi uživatelem a poskytovatelem související s poskytováním služeb doručována prostřednictvím e-mailu. Kontaktní e-mail poskytovatele je webmaser@okoun.cz. Kontaktním e-mailem uživatele je e-mailová adresa uvedená v jeho uživatelském účtu. Uživatel odpovídá za to, že ve svém uživatelském účtu uvedl správnou e-mailovou adresu, na kterou mu lze doručovat zprávy od poskytovatele. V případě doručování prostřednictvím e-mailu se zpráva považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání.

9.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.        Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2.        Stížnosti uživatelů vyřizuje poskytovatel na svých kontaktech (viz čl. 1.1 těchto podmínek). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na e-mail uživatele. K řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce.

9.3.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb na kontaktech poskytovatele (viz čl. 1.1 těchto podmínek).

9.4.        Služba je poskytována v českém jazyce. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

9.5.        Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.6.        Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna nebo jednotlivá práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

9.7.        Smlouva o poskytování služeb včetně těchto podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

9.8.        Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 7.2 těchto podmínek):

Adresát: webmaser@okoun.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služby pro uživatelský účet vedený pod přezdívkou (nickem): [XXXXX]

Datum: [XXXXX]

Jméno uživatele: [XXXXX] (shodné se jménem uvedeným při registraci)
E-mail uživatele: [XXXXX] (shodný s e-mailem uvedeným při registraci)