SUOMEN SILMÄHOITAJAT RY

 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

 

Aika:        9.11.2018 klo 15

Paikka:        Scandic Kuopio -hotelli

Satamakatu 1, Kuopio

ESITYSLISTA 

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja Merja Korhonen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle:

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Päätösehdotus: Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan Maria Hyttinen ja sihteeriksi Johanna Alaloukusa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tehdään esitys.

Päätös: 

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava hallituksen päättämässä ammattilehdessä ja yhdistyksen internetsivuilla vähintään 15 päivää aikaisemmin. Ilmoitus on laitettu yhdistyksen nettisivuille 11.9.2018.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

5. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT

Todetaan läsnäolijoiden lukumäärä ja nimet erillisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

6. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS

Esittely: Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Korhonen esittelee vuoden 2017 toimintakertomuksen.

Päätösehdotus: Toimintakertomus ehdotetaan hyväksyttäväksi.

Päätös: 

7. SELONTEKO YHDISTYKSEN TALOUDEN TILASTA 2017 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Esittely: Yhdistyksen rahastonhoitaja Kati Nieminen esittelee tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017 ja käy läpi tilintarkastajien lausunnon.

Päätösesitys: Ehdotetaan merkitsemään tiedoksi vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto.

Päätös:

8. TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VAHVISTAMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Päätösehdotus: Ehdotetaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

Päätös: 

9. VUODEN 2019 TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Puheenjohtaja Merja Korhonen esittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman.

Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi sekä toiminta- että taloussuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös:

10. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

10.1. Vuosikokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu, että vuosikokouksesta on ilmoitettava jäsenille viisitoista (15) päivää aikaisemmin yhdistyksen hallituksen päättämissä alan ammattilehdissä. Aikaisemmin vuosikokouksesta on ilmoitettu Silmähoitaja-lehdessä, mutta ko. lehteä ei enää julkaista.

Päätösesitys: Koska Silmähoitaja-lehteä ei enää julkaista, hallitus esittää, että sääntöihin kirjataan seuraava muutos: Vuosikokouksesta on ilmoitettava jäsenille viisitoista (15) päivää aikaisemmin yhdistyksen internetsivuilla.

Päätös:

10.2. Hallituksen kokoonpanon pienentäminen

Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu, että yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, 5-7 varsinaista jäsentä ja 5-7 henkilökohtaista varajäsentä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että sääntöjä muutetaan siten, että hallitukseen valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan lisäksi 4-5 varsinaista jäsentä ja 4-5 henkilökohtaista varajäsentä.

Päätös:

10.3. Tilintarkastajan valinta

Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu, että vuosikokous valitsee seuraavaksi tilikaudeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että sääntöihin kirjataan seuraava muutos: Vuosikokous valitsee kuluvaksi tilikaudeksi yhden (1) tilintarkastajan, joka valitsee tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös:

11. TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUDEKSI 2018

Vuoden 2017 tilintarkastajana toimi Katja-Riina Kuosa-Kaartti (KHT, KTM) Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy:stä. Hän on käytettävissä edelleen.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018 valitaan Katja-Riina Kuosa-Kaartti Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy:stä.

Päätös: 

12. VUODEN 2019 JÄSENMAKSUN HYVÄKSYMINEN

Jäsenmaksu on ollut 25 €/jäsen/vuosi.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään ennallaan (25 €/jäsen/vuosi).

Päätös: 

             

13. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2019-2020

Esitys: Kokous käy yhdistyksen puheenjohtajan vaalin.

Päätös:

14. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE KAUDELLE 2019-2020

Nyt erovuoroisia hallituksen varsinaisista jäsenistä ovat Kati Nieminen, Petra Westerholm, Johanna Alaloukusa ja Anu Soininen sekä varajäsenistä Netta Haikola ja Irmeli Stenroos. Lisäksi tulee valita varajäsen hallituksesta eronneen Maria Hyttisen tilalle. Tulee siis valita neljä varsinaista ja kolme varajäsentä.

Esitys: Kokous käy hallituksen neljän varsinaisen ja kolmen varajäsenen vaalin valiten erovuoroisten tilalle henkilöt seuraavaksi kaudeksi 2019-2020 eli vuosiksi 2019 ja 2020.

Päätös: 

15. YHDISTYKSEN INTERNET-SIVUT

Yhdistyksen internetsivut on uudistettu viimeisen kahden vuoden ajan. Sivujen kautta tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja. Yhdistyksen internetsivujen (www.suomensilmahoitajat.fi) ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan. Sivujen käyttöä jäsenistön informoinnissa pyritään lisäämään.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi annettu selvitys.

Päätös: 

        

16. MUUT ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN