GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDM05-DIBUIX DE FIGURA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segon

Primer

Específica

4

Departament:     Dibuix i representació gràfica

Idioma:   Català/castellà

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mercedes Prieto Melero

Correu electrònic: mprieto@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

És una assignatura de caràcter teoricopràctic que proporciona un coneixement general sobre la representació del cos humà i les seves proporcions en funció d'algunes variables com edat, gènere, complexió, etc. Aporta dades útils a l'hora d'idear propostes de disseny.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

2.2. Perfil professional

El coneixement del cos humà, les seves proporcions, l’equilibri i el moviment són imprescindibles per al disseny de moda i la representació de la figura humana en propostes d'indumentàries i col·leccions de moda.

3. Requisits

Haver aprovat Dibuix de primer

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT11-  Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionants tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-   Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació del disseny de moda.
-   Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

5. Resultats d’aprenentatge

Conèixer  els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació del disseny de moda.

Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

Desenvolupar la capacitat crítica cap als criteris socials, culturals i econòmics que intervenen en la creació del cànon de figura humana per al disseny de moda.

Representar de forma simplificada la figura humana en diferents complexions i edats per comunicar idees relatives a propostes de disseny

6. Continguts

BLOC I: EL COS, CÀNON i PROPORCIÓ

Aspectes anatòmics, disposició i proporcions del cos humà. Esquelet i musculació de la dona, home i infant.

Els cànons de proporcions. Variacions i adaptacions. El cànon de moda. Mètodes de recerca i experimentació.

 

BLOC II: MOVIMENT

Equilibri i moviment. L´escorç. Mètodes de recerca i experimentació.

 

BLOC III: EXPRESSIÓ I MÈTODES D’INVESTIGACIÓ

Estudi detallat i expressivitat del cap, del rostre i de les parts d’aquests.

Anàlisi i estructura de les extremitats.

Mètodes de recerca i experimentació.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Tipus d'agrupació: Les classes s'organitzen en sessions de grup gran (la totalitat del grup)
Modalitats organitzatives:
a) Activitats de treball presencial (en les quals és present la  professora):
Classes teòriques  i pràctiques on s'exposen continguts, es generen comentaris col·lectius sobre els temes tractats, és plantejant exercicis pràctics i es proporciona una atenció al treball individual per tal de resoldre els dubtes que sorgeixin a partir dels exercicis plantejats.
Hi ha una sessió setmanal de tres blocs lectius de durada.
b) Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present la professora):
La realització dels exercicis requereix treball autònom (no presencial)

Mètode expositiu: Es presentaran els temes abans de proposar exercicis.
Resolució d’exercicis pràctics: L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa. Es plantejaran per escrit els exercicis, on quedaran reflectits continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com la data de lliurament i el tipus de presentació/ suport.
Treball no presencial: Hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat, per a plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Es considera part del treball de l’alumne l'organització del seu treball autònom.
Comentaris i avaluació col·lectiva: Al lliurament dels exercicis

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques/comentaris col·lectius

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

13 hores

Resolució d'exercicis pràctics

Grup gran

Realització  i seguiment de exercicis pràctics

30 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució d'exercicis pràctics

Individual

Realització d’exercicis pràctics

55 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula espaiosa amb taules de dibuix

Projector amb pantalla

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

Assistència a activitats, conferències i exposicions relacionades amb la matèria, en funció de la disponibilitat a la ciutat

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

L' assistència mínima al 80% de les activitats presencials és imprescindible per a l'avaluació per l'itinerari A. Acordat en reunió de Departament de Dibuix i representació gràfica 07/09/2018.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa en l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologies i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

És necessari lliurar en termini el 80% dels exercicis per romandre en l'itinerari A

Convocatòria ordinària:
I
tinerari A (alumnat que assisteix al 80% o més de les classes i presenta els treballs amb regularitat): Els treballs no entregats i/o no superats es lliuraran el 8 de gener com a data límit.
Itinerari B (alumnat que no assisteix al 80% o més de les classes i/o acumula treballs sense lliurar): Els treballs no entregats i/o no superats es lliuraran el 8 de gener com a data límit i la prova objectiva final es realitzarà en la setmana d'exàmens de període ordinari del 14 al 18 de gener  segons el calendari acadèmic.
Convocatòria extraordinària:
Data límit  de lliurament de treballs
22 de gener
l'examen es realitzarà en el termini establert (28 de gener a l’1 de febrer)

Tant en l'itinerari A com en el B, és necessari el lliurament del 100% dels exercicis i/o treballs i obtenir una nota mínima de 4 en cadascun d'ells. La nota mitjana del conjunt ha de ser igual o major que 5.
En els exàmens o proves obtenir una nota mínima de 5
En l'avaluació extraordinària, s'apliquen els mateixos criteris que en l'itinerari B
No es considera lliurat un treball si no està a tots els suports demanats. Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola.
Depenent del tipus, objectius  i duració, hi podrà haver exercicis sense nota numèrica.

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control,  comentaris en grup, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04 i CA07

15%

---

Treballs  pràctics

R

CA05, CA06, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

85%

50%

Prova objectiva final

R

CA05, CA07, CA08, , CA15

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografía i documentació complementària

9.1. Bibliografía bàsica: 

DRUDI, E.; PACI, T (2001) Dibujo de figurines para el diseño de Moda .Amsterdam . The  Pepin Press BV

LOOMIS, A. (1943) Figure Drawing for All it's Worth

WATANABE, N. (2009) Ilustración de moda contemporánea. Barcelona. Promopress

9.2. Bibliografía complementària: 

HOPKINS, J. (2010) El dibujo en la moda.GG  Barcelona

FERNÁNDEZ, A. y MARTÍN,G. (2007). Dibujo para diseñadores de moda. Barcelona: Ed. Parramón

MOREAUX, A. (2003)  Anatomía artística del hombre. Madrid . Ediciones Norma

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions