membrets IES.JPG

LLIBRET INFORMATIU

IES “Violant de Casalduch”

(Benicàssim)

Curs escolar 2018-19

 

Alumnat

MncWohzy40EuU6JSqA3Vq_3FfL-yUIRYPED4HWwh_D_LNpypkcX7AVY3ZpwNCY6Tma-PrxxX8mhifkNJHjkakV5rYKdRzY_3OY721GqoqnBN7oelJ21xMuZIL7LOjdU21qtSHjz7yV3f4qPlMX36Fn2HAdcSBEFSN9H5D3hxqLykimuhLG4jsKDCd5DOI-IbXgipCjCLqAF1WHquu7GunN--ZdGhiMdSYihzyZ-vafG9kd7Nuw300_a4VWkHz_oCPI-zfebnLrXXlpkoSw1G0C1YLMKE1VOKzoDHILs84_qH8hdX8N8jMvPkbt-WdNz8zFW7XWbmfZjmIyTUSlLwlH8cUdq9W58FWvTlt22nB9wvcfg6LJEnWQn-0WPqItzffqCMqcsm7Sbv7vHnBDCP1Ibu55knEN_Tmf3X90aEwDLiiO9QALpSW1N_oT-S7V49C9aNuFyCgXK3zCNF8maYAWjt5x2H3Xm_LrUL3FHQowPD9yg2HA581oYXStWtFtnHAebCYxVQarLcWpkFx0L7bXfPfwfO0ol8SHj6_PDHymdp5VITf0AvsF0zrqM1Sy-VxmX1NdE5KVhSGGz7E1lfB7AYmIbM53ti4TSqNDU78g539n7GvaE2eA=w856-h639-no


CONTINGUTS

1.- INFORMACIÓ GENERAL        2

2.- INFORMACIÓ ACADÈMICA        2

2.1.- HORARI LECTIU        2

2.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE        3

3.- NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT        3

4.- NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA        4

5.- BANC DE LLIBRES DE TEXT        5

6.- GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0        6

REQUISITS ACCÉS WEB FAMÍLIA - CERTIFICATS SEGURETAT        8

7.- AULES ESPECÍFIQUES I TAQUILLES        9

8.- PROJECTES I PROGRAMES EDUCATIUS        10

9.- CONSELL ESCOLAR        10

10.- CÀRRECS UNIPERSONALS        11

11.- TUTORIES I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES        11

11. – CAPS DE DEPARTAMENT        12

12. HORARI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES        13

9. – SITUACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE.        16


1.- INFORMACIÓ GENERAL

IES Violant de Casalduch

                Agda Castelló s/n

                12560  Benicàssim (Castelló)

                Telèfon: 964 39 94 10

                Fax: 964 39 94 11

                Pàgina web: http://www.iesbenicassim.es

                Correu electrònic: 12005283@gva.es

2.- INFORMACIÓ ACADÈMICA

2.1.- HORARI LECTIU

L’horari lectiu per al curs 2018/2019 és el següent:

hores            díes

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:15 - 9:10

9:10 - 10:05

10:05 - 11:00

11:00 - 11:25

Pati 

Pati

Pati

Pati

Pati

11:25 - 12:20

12:20 - 13:15

13:15 - 14:10

14:10 - 14:15

 Descans 

Descans 

 

 Descans 

Descans 

14:15 - 15:10

Alumnat de Batxillerat i Cicles

 Alumnat de 3ESO , 4ESO, Batxillerats i Cicles.

 

 Alumnat de 3ESO , 4ESO, Batxillerats i Cicles.

Alumnat de Batxillerat i Cicles

2.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

Al Projecte educatiu del nostre centre apareixen com a principals objectius:

3.- NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT

Les normes que apareixen a continuació són d’obligat compliment per al bon funcionament del centre.

  1. La puntualitat és un aspecte fonamental per tal d’aconseguir un correcte funcionament del centre. Recordeu que heu de respectar l’horari establert. La porta de l’institut es tancarà a les 8:20 h. L’alumne que arribe més tard no podrà entrar al centre fins a la següent hora.
  2. Tots som responsables de l’ordre i la neteja del centre. Contribuïm a mantenir tots els espais nets i ordenats.
  3. Tots som responsables del manteniment de les instal·lacions i el mobiliari. Contribuïm a mantenir-los en perfectes condicions.
  4. Les faltes d’assistència hem de justificar-les al nostre tutor/a a través de l’agenda o aportant els justificants necessaris.
  5. Si hem d’eixir del centre durant la jornada escolar necessitem una autorització signada pels pares.
  6. No podem usar el mòbil en cap espai del centre.
  7. Hem de respectar els nostres companys, professorat i personal del centre.
  8.  L’atenció i el silenci són necessaris per a mantenir l’ambient de treball propi d’un centre educatiu.

Informació complementària.

A principi de l’escolarització de l’alumne al centre, les famílies signen un full de compromís per fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats pels seus fills/es. Si les famílies no es comprometen, l’alumnat corresponent es veurà privat de la participació en les activitats extraescolars que organitze el centre.

4.- NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El disseny lingüístic particular del centre (DLP), és el marc legal que regula l’ús de les dues llengües oficials en l’àmbit educatiu. Tot el professorat ha de garantir el seu compliment:

  1. El disseny de línies del centre per al curs 2018-19 serà: 1r - 4t ESO (tot PEV). En els grups de PEV (Programa d’ensenyament en valencià) totes les assignatures s’impartiran en valencià.

   Batxillerat

 

1r Batx.

2n Batx.

Matemàtiques

Valencià

Valencià

Filosofia

Valencià

Valencià 

Dibuix Tècnic

Valencià 

Castellà

Educació Física

Valencià

Valencià

Llatí

Castellà

Valencià

Geografia i Història

Castellà

Castellà

Economia

Valencià

Castellà

Biologia i Geologia

Castellà

Castellà

Física i Química

Castellà

Castellà

CiclesFormatius

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Dinàmica

Valencià

Valencià

Senderisme

Valencià

BTT

Valencià

Jocs

Valencià

Fonaments

Valencià

Valencià

Metodologia

Valencià

Gestió / FOL

Castellà

Castellà

Esports  Col·lectius

Valencià

A més a més, s’ha de tindre en compte que:

5.- BANC DE LLIBRES DE TEXT

Per a qualsevol incidència relacionada amb els llibres de text cal consultar amb la coordinadora del Banc de llibres.

A continuació teniu les normes bàsiques del programa de reutilització:

Tot l’alumnat que participe al programa de reutilització de llibres tenen el dret de rebre un lot de llibres en bon estat. És deure de tot l’alumnat tindre cura i conservar els llibres en bones condicions, ja què, els llibres de text es reutilitzen per a altres companys i companyes, almenys durant 6 anys.

Per a garantir un òptim procés de préstec de llibres, la comissió de llibres exposa les següents normes d’actuació i ús dels llibres de text que són d’obligat compliment per tots els qui participen al programa de reutilització:

1.-  El primer dia de classe, l’alumnat rebrà un lot amb els llibres corresponents al seu nivell.

2.-  Una vegada rebut el llibre, ha de posar-hi el seu nom, curs, grup i any acadèmic al segell que apareix a la primera pàgina, mai a la tapa.

3.- És obligatori folrar els llibres durant la primera setmana del curs per ajudar a la seua bona conservació, si no vol ser sancionat.

4.- Retornament del llibres: En finalitzar cada curs, l’alumnat haurà de retornar els llibres que ha utilitzat durant el curs. També té obligació de retornar els llibres aquell/a alumne qui abandoni els estudis a l’institut abans de finalitzar el curs. Els llibres retornats hauran d’estar en condicions aprofitables perquè altres alumnes els puguen utilitzar.

5.- El professorat de les diferents assignatures valorarà l’estat dels llibres un per un (aprofitables o inservibles)

6.- Quan un alumne o alumna lliura un llibre no aprofitable (perquè ha fet un mal ús), no està folrat o no torna el llibre, haurà d’abonar una sanció a la comissió si no vol perdre el dret a continuar dins del programa de reutilització al proper curs.

6.- GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0

PASSOS PREVIS:

1.- Sol·licitud de servici.

Al sobre de matrícula trobarà la sol·licitud per poder accedir al Web Famílies.

La sol·licitud no cal renovar-la cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar- lo. Pot sol·licitar-ho el pare/tutor, la mare/tutora o ambdós.

2.- Recepció del correu amb l’enllaç a la Web i la contrasenya.

ACCÉS

Introduïsca en qualsevol navegador d’Internet la següent adreça

https://familia2.edu.gva.es

En la pantalla inicial se sol·licita:

a.- “Document” (el seu NIF, NIE, Passaport)

b.- “Contrasenya” (la rebuda en el correu)

Oferix la possibilitat de canviar d’idioma fent clic en la bandera.

c.- Faça clic en el botó “Entrar”.

Una vegada dins tindrà accés a les instruccions, canvi de contrasenya,

subscripcions i a la resta de servicis que es detallen a continuació.

FUNCIONALITATS

Disposa d’un menú lateral amb les diferents opcions o funcionalitats a l’esquerra:

• Faça clic en cada icona o paraula per a visualitzar les diferents opcions.

A la dreta podrà veure les dades següents: nom de l’alumne/a (si té més d’un

fill/a en el centre, podrà visualitzar les dades de cada un fent clic en el seu nom,

el segon apareixerà a la dreta del primer,...), idioma, nom pare/mare/tutor/a amb

el seu NIF / NIE / Passaport, Any acadèmic, Grup, nom del professor/a tutor/a i

nom del centre, com es veu en la següent imatge.

CANVI DE CONTRASENYA

Permet (i convé) “Canviar la contrasenya” per una altra més fàcil de recordar per l’usuari/a.

En cas d’oblit haurà de demanar al centre que li genere una nova.

• Faça clic a canviar contrasenya.

SUBSCRIPCIONS

En esta pantalla la família pot marcar aquells servicis a què se subscriu per a rebre un correu electrònic automàtic. Quan el seu fill/a tinga noves notes, avisos o faltes en esta Web, ITACA enviarà la notificació a l’adreça de correu electrònic que s’indique baix, per defecte la que figura en la sol·licitud que van realitzar els pares o tutors legals de l’alumne.

- Marque les caselles que desitge.

-  Faça clic en el botó "Guardar canvis".

QUALIFICACIONS

A partir de la data de publicació introduïda pel centre, per a cada avaluació, esta Web mostrarà les qualificacions de l’alumnat.

AVISOS

Els avisos o notes informatives que el professorat redacta per a les famílies, es visualitzen en esta pantalla des del moment que es creen. Les famílies poden introduir la seua resposta en el quadre inferior. El professor/a què haja enviat l’avís podrà llegir la resposta immediatament.

FALTES D’ASSISTÈNCIA I VALORACIÓ DE L’ACTITUD O COMPORTAMENT.

Quan les faltes d’assistència a els retards són introduïts a ITACA, les famílies les veuen en esta pantalla. Mostra el detall del dia, l’hora, si és absència/retard/valoració de l’actitud o comportament, l’assignatura i el professor que impartix eixa sessió

CALENDARI D’AVALUACIONS I D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

La família pot comprovar les dates de les avaluacions programades pel centre, així com les Activitats Complementàries o Extraescolars que el centre ha marcat (recents o de pròxima realització, en les que participa o va participar el grup de l’alumne/a).

REQUISITS ACCÉS WEB FAMÍLIA - CERTIFICATS SEGURETAT

1.  Connectar amb ITACA I CERTIFICATS SEGURETAT

Adreça Producció Internet ITACA: https://familia2.edu.gva.es  (alternativa https://familia.edu.gva.es )

Este accés implica la instal·lació dels certificats de seguretat de l’ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) .

El navegador sol·licitarà la instal·lació dels mateixos. En general bastarà d’Acceptar el certificat.

Nota: si haguera alguna incidència, respecte del certificat, disposa d’instruccions que ha de seguir per a la descàrrega de certificats; estan en:

http://www.accv.es, concretament en

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/certificados.zip

Descarregue els certificats i procedisca a instal·lar-los: en primer lloc, guarde l’arxiu.

Seleccione la carpeta i botó Guardar novament, al descomprimir l’arxiu (doble clic) obtindrà:

Per a cada un d’ells: faça doble clic i, a continuació, en el botó “instal·lar certificat” (seguisca els passos de l’assistent).

Disposa de més informació, formulari d’ajuda i telèfon en http://www.accv.es/ciudadanos/

2.  Requeriments del Navegador I

Requereix: Firefox

Ha de permetre finestres emergents per a la web ITACA.

7.- AULES ESPECÍFIQUES I TAQUILLES

Per tal d’optimitzar recursos (material de recolzament, audiovisual...) i espais, l’institut (aprovació en Claustre de maig de 2010) s’organitza utilitzant aules específiques per a totes les assignatures, és a dir, cada assignatura tindrà aules fixes on acudiran els diferents grups.

De la mateixa manera, per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat amb el material escolar, cada alumne podrà disposar d’una taquilla (aprovació en Consell escolar de setembre de 2010) abonant 15 € anuals (dels quals recuperarà 10 € quan abandonen l’institut en cas de no haver malmés la taquilla). 

L’alumnat de 1r d’ESO o nouvingut serà informat de tots els detalls pel seu tutor/a. Per llogar una taquilla, l’alumne pot demanar informació a Consergeria i/o tutor/a.

8.- PROJECTES I PROGRAMES EDUCATIUS

El nostre centre realitza i participa en diversos projectes educatius. A continuació apareix una breu explicació de tots ells.


9.- CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. La composició actual és la següent:

President

Quini Vellón Segarra

President/a AMPA

Julia García Manrique

Cap d'Estudis

Edu Roselló Aguilar

Sector                   Professors/es

Bea Blat

Mª Carmen Martí

Secretària

Marián Rodríguez Lara

Isabel Feliu Oliu

Lola Corbalán

Representant PAS

Mª Carmen Lucena

Miguel A. Pastor

Representant Ajuntament

Javier Alonso

Javi Quintanilla

Elena Llopis Bueno

Sector                     Mares/Pares

José M. Ordaz Fernández

Sector                         Alumnes

Daniel Galindo

Alejandra Bes Martí

Alex Teodor Gherghe

José Llopis

Sara Bou Pérez

Jose M. Avilés Sánchez

Jordi Domènech

Delfina Cerdán

10.- CÀRRECS UNIPERSONALS

CÀRREC

NOM I COGNOMS

Director

Quini Vellón Segarra

Cap d'estudis

Edu Roselló Aguilar

Secretària

Marián Rodríguez Lara

Vicedirectora

Ana Ovando Moros

Vicesecretària

Carolina Cervelló Garcia

Coordinadora ESO

Pietat Franch

Cap de família de Cicles Formatius

Vicent Bort Aparici

        

A part de l’hora de visita, també es pot concertar una entrevista a qualsevol altra hora de les que els càrrecs disposen per al desenvolupament de les seues funcions.

11.- TUTORIES I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. Els tutors/es assignats a cada grup tenen una hora setmanal d’atenció a pares/mares.

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (octubre) i una altra a la meitat (gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. El centre compta amb un programa de mediació entre iguals per solventar i recolzar l’alumnat amb problemàtica d’aquest tipus.

És molt important que quan les famílies observen amonestacions i/o incidències, s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).

1ESOA

Laura Pérez

4ESOA

Jorge Muruais

1ESOB

Isabel Valls

4ESOB

Miguel Ángel Pastor

1ESOC

Júlia Bellés

4ESOC

Adrià Marco

1ESOD

Teresa Signes

4ESOD

Elena Villa

1ESOE

(Elena Verchili) Laura Castro

4PR4

Merche Soler

1ESOF

Miguel Senent

1BATA

César Catalán

1ESOG

Raquel Ramia

1BATB

Yolanda Pallarés

2ESOA

Susana Francisco

1BATC

Rosa Romero

2ESOB

María Pareja

2BAHA

JuanCarlos Granell

2ESOC

Toni García

2BAHB

Víctor Rovira

2ESOD

Tatiana Branchadell

2BACC

Rosa Moreno

2ESOE

Claudio Domènech

1CFB

Santiago Larrabeiti

2ESOF

Roberto Lucas

2CFB

Amadeo Prades

2ESOG

Elvira Sánchez

1CFM

Lluís Carbó

3ESOA

Jordi Villarroya

1CFSA

Teresa Royo

3ESOB

Begoña Bellés

1CFSB

Cristian Blanco

3ESOC

Pilar Rubio

2CFM

Lledó Mallol

3ESOD

Gaspar Falomir

2CFSA

José López

3ESOE

Rejane Huige

2CFSB

Arantxa Esteban

3PMAR

Gemma Laliena

11. – CAPS DE DEPARTAMENT

Anglés

Victoria Martínez

Geografía i història

Miguel Ángel Cerdán

Biologia

Laura Pérez

Grec

Ana Ovando

Castellà

Gemma Laliena

Informàtica

Toni Vera

Dibuix

Fran Medina

Llatí

Lourdes Bonet

Economia

Jesús Gil

Matemàtiques

Madoli Badenes

Educació Física

Isa Feliu

Música

Elena Llopis

Filosofia

Guillem Boscà

Orientació

Miguel Llopis

F.O.L.

Belén Navío

Religió

Mª Carmen Toro

Física i química

Bea Blat

Tecnologia

Ramón Alemany

Francés

Carla Monfort

Valencià

Joan Carles Langa

12. HORARI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

Cognom

Nom

Atenció famílies

ALEMANY

RAMON

Dimecres, 10.05

BADENES

MADOLI

Dimarts, 10.05

BADENES

PEPE

Dimecres, 12.20

BARBERÁ

JUAN

Dijous, 12.20

BELLÉS

BEGOÑA

Dilluns, 10.05

BELLÉS

JÚLIA

Dijous, 10.05

BLANCO

CHRISTIAN

Dijous, 10.05

BLAT

BEATRIZ

Dimecres, 11.25

BONET

LOURDES

Dijous, 11.25

BONILLA

IVÁN-DAVID

Dimecres, 12.20

BORT

VICENT

Dijous, 12.20

BOSCÀ

GUILLEM

Dijous, 12.20

BRANCHADELL

TATIANA

Dimecres, 11.25

CANO

CELIA

Dimarts, 12.20

CARBÓ

LLUÍS

Dimecres, 13.15

CASTRO

LAURA

Divendres, 9.10

CATALÁN

CÉSAR

Dimarts, 11.25

CERDÁN

MIGUEL ÁNGEL

Dilluns, 9.10

CERVELLÓ

CAROLINA

Dilluns, 12.20

CLEMENTE

VÍCTOR

Divendres, 12.20

CORBALÁN

LOLA

Divendres, 12.20

COSTA

IRENE

Dilluns, 11.25

DEL ÁGUILA

CARMEN

Dilluns, 12.20

DOMÉNECH

CLAUDI

Dimarts, 12.20

ESTEBAN

ARANTXA

Dijous, 11.25

FABÓN

PILAR

Dimecres, 12.20

FALOMIR

GASPAR

Divendres, 11.25

FELIU

ISABEL

Dimecres, 9.10

FRANCH

PIETAT

Dijous, 11.25

FRANCISCO

SUSANA

Dilluns, 10.05

GARCÍA

ISRAEL

Dijous, 9.10

GARCÍA

TONI

Dimecres, 9.10

GRANELL

JUAN CARLOS

Divendres, 12.20

HUIGE

RÉJANE

Dimecres, 11.15

LALIENA

GEMMA

Dilluns, 10.05

LANGA

JOAN CARLES

Dijous, 12.20

LARRABEITI

SANTIAGO

Divendres, 12.20

LEÓN

JULIO

Divendres, 11.25

LLOPIS

ELENA

Dimecres, 10.05

LLOPIS

MIGUEL

Divendres, 12.20

LÓPEZ

JOSÉ

Dijous, 11.25

LUCAS

ROBERTO

Dimarts, 10.05

MALLOL

LLEDÓ

Divendres, 12.20

MARCO

ADRIÀ

Dijous, 11.25

MARTÍ

Mª CARMEN

Dimarts, 10.05

MARTÍNEZ

VICTORIA

Dijous, 11.25

MEDINA

FRAN

Dimecres, 10.05

MONFORT

CARLA

Dimecres, 12.20

MORENO

ROSA

Dijous, 12.20

MURUAIS

JORGE

Dimarts, 12.20

NAVÍO

BELÉN

Dijous, 10.05

OVANDO

ANA

Dimecres, 10.05

PALLARÉS

YOLANDA

Dilluns, 10.05

PAREDES

CLARA

Dilluns, 11.25

PAREJA

MARÍA

Dijous, 11.25

PASCUAL

FERNANDA

Divendres, 10.05

PASTOR

MIGUEL ANGEL

Divendres, 10.05

PÉREZ

LAURA

Dimarts, 10.05

PRADES

AMADEO

Dimarts, 12.20

RAGA

JESÚS

Dilluns, 10.05

RAMIA

RAQUEL

Dilluns, 9.10

RODRÍGUEZ

MARIAN

Dilluns, 11.25

ROIG

LAURA

Dijous, 11.25

ROMERO

ROSA

Dilluns, 10.05

ROSELLÓ

EDUARD

Dimarts, 12.20

ROVIRA

VÍCTOR

Dimecres, 10.05

ROYO

TERESA

Dimarts, 10.05

RUBIO

PILAR

Divendres, 10.05

SALES

ANA

Dijous, 11.25

SANCHEZ

ELVIRA

Dimecres, 10.05

SENENT

MIGUEL

Dilluns, 12.20

SIGNES

TERESA

Dimecres, 11.25

SOLER

MERCEDES

Dimarts, 10.05

SOS

VICENT

Dijous, 10.05

TORO

CARMEN

Dilluns, 11.00

TUÑÓN

JUAN

Dilluns, 10.05

VALLS

ISABEL

Dimecres, 10.05

VELLÓN

QUINI

Dimecres, 10.05

VERA

ANTONIO

Dijous, 11.25

VERCHILI

ELENA

Divendres, 9.10

VILLA

ELENA

Dijous, 11.25

VILLARROYA

JORGE

Dilluns, 12.20


9. – SITUACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE.

SITUACIÓ GENERAL


EDIFICI PRINCIPAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EDIFICI NOU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copia de logo_ies_violantdecasalduch.png