Published using Google Docs
Regulamin Rajdu PŁ "Jura"
Updated automatically every 5 minutes

§ 1. CEL IMPREZY

1.1.    Promocja walorów historycznych, krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych obszaru Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.

1.2.    Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

§ 2. NAZWA IMPREZY

Rajd Politechniki Łódzkiej „Jura 2019”

§ 3. ORGANIZATOR

Organizatorem rajdu pieszego jest Studencki Klub Turystyczny „PŁazik”, zwany dalej „Klubem”

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1 Liczba miejsc jest limitowana pojemnością schroniska. Liczy się kolejność nadsyłania kompletnych zgłoszeń. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie maila na adres jura@plazik.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem jura.plazik.pl

4.2 W rajdzie startować mogą jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16-ty rok życia i uczestniczą w rajdzie za pisemną zgodą i na odpowiedzialność swojego opiekuna prawnego.

4.2 W przypadku nie wzięcia udziału w imprezie, wpisowe oraz pozostałe koszty związane z uprzednim zapisem na rajd nie będą zwracane.

4.3 Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłku wyznacza kierownik rajdu.

4.4 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

a. poinformowania Klubu najpóźniej wraz z zapisem na rajd o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych mogących wpłynąć na dyspozycję uczestnika podczas rajdu lub mogących stwarzać ryzyko zagrożenia zdrowia dla uczestnika rajdu lub osób trzecich,

b. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz innych osób wyznaczonych do organizacji rajdu przez Klub. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;

c. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz przewodnika;

d. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości lub podstemplowanej legitymacji;

e. Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku;

f. Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika;

g. Czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik grupy;

h. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne, które ujawnią się w trakcie rajdu bezzwłocznie należy zgłaszać organizatorowi rajdu;

i. Obowiązują zachowania proekologiczne,

5. Organizator nie pokrywa kosztów powrotu z rajdu uczestnika wydalonego z dalszego udziału w rajdzie w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru uczestnika na koszt własny.

§ 5. ZAPEWNIENIA ORGANIZATORÓW

Organizatorzy rajdu pieszego zapewniają uczestnikom:

a. Wyżywienie wraz z napojem na zakończenie Rajdu;

b. Ubezpieczenie;

c. Znaczki Rajdowe.

Organizator nie zapewnia środków ochrony mienia posiadanego przez uczestników rajdu, każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za mienie zabrane na rajd.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wszelkich informacji udziela organizator rajdu.

6.2 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku, w szczególności zakazane jest spożywanie środków odurzających mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia innych uczestników rajdu.

6.3 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń organizatora.

6.4 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

6.5 W szczególności Organizator nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku samowolnych działań uczestnika lub w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu przez uczestnika.

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy.

6.6 Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych na stronie internetowej organizatora oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

6.7 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za uczestników Rajdu.

6.9 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.