GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Titol Superor d’ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: OP-15 DIBUIX D’EXPRESSIÓ I IDEACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i Quart

Primer

Optativa

6

Departament:   :     Dibuix i representació gràfica

Idioma: Català

Horari: Dimarts de 13.05 a 15h i Dijous de 8 a 9.50h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Carme Estivill Peiró

Correu electrònic:cestivill@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

 

2.2. Perfil professional

S’estableix la necessitat de formar professionals que siguin capaços de plantejar i resoldre projectes amb

plantejaments creatius i comunicatius sobre la base del domini de la representació gràfica i la expressivitat

que els hi permet, a la vegada, desenvolupar i comunicar idees amb destresa i efectivitat.

 

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Dibuix.

3.2. Requisits recomanables 

Coneixements bàsics de Dibuix, Color i composició. Coneixements imprescindibles de sistemes de representació:, especialment de perspectiva cònica.

L’actitud ha de ser la d’estar en absoluta disposició d’adquirir noves destresses però sobre tot a treballar i desenvolupar el volum de feina que se li demana per a assolir els objectius que l’assignatura planteja.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

.CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació

5. Resultats d’aprenentatge

1. Coneixement

Recordar informació apresa prèviament. Reconèixer informacions, idees, fets, símbols.

2. Comprensió

Demostrar que s’han après els conceptes.

Entendre, "fer-se seu", allò que s’ha après; això es demostra quan es presenta la informació d’una altra manera, es

transforma, se cerquen relacions, s’associa a un altre fet, s’interpreta les possibles causes i conseqüències.

3. Aplicació

Aplicar el que s’ha après per resoldre un problema, seleccionar, transferir i utilitzar dades i lleis per completar un

problema o tasca, aplicar les destreses adquirides a noves situacions que es presenten, utilitzar la informació rebuda

en situacions noves i concretes per resoldre problemes.

4. Anàlisi

L’estudiant ha de se capaç de distingir, classifica i relaciona evidències o estructures d’un fet, d’una qüestió, es fa preguntes, elabora

hipòtesis.

Distingir el tot en les seves parts i poder resoldre problemes a partir del coneixement adquirit.

Intenta entendre l’estructura de l’organització del material informatiu examinant les parts de les quals es compon.

La informació que obtingui li servirà per elaborar conclusions divergents.

5. Síntesi

Crear, integrar, combinar idees, planejar, proposar noves maneres de fer. Crear aplicant els coneixements i habilitats

anteriors per produir alguna cosa nova o original.

6. Avaluació

Triar entre diferents alternatives i justificar l’elecció especificant els criteris utilitzats

6. Continguts

.

Descriptors BOIB:

Aprofundiment en l’estudi dels mitjans, els processos, les tècniques i els mètodes gràfics en combinació amb els digitals.

Estudi i anàlisi dels elements i els conceptes representatius, expressius, comunicatius i interactius de la matèria, la forma, el color, l’espai i el moviment. Dibuix i disseny. Creació de l’espai plàstic i anàlisi de l’adequació a diferents plantejaments projectuals. Memòria icònica. Les teories perceptives. Il·lusions i fenòmens òptics. Dibuix d’estudi o esbós i dibuix expressiu.

Mètodes compositius i comunicatius. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

 

BLOC 1

Dibuix d’observació i comunicació (observar, pensar i inventar)

L’apunt

Dibuix d’ideació. Dibuix com a eina per a la representació i comunicació.

Procediments: tècniques humides i seques, tècnica mixta.

L’escala

BLOC 2

Percepció visual.

Experimentació amb procediments gràfics.

Enquadrament i composició. Indicadors de profunditat.

Expressivitat dels llenguatges gràfics.

BLOC 3 (3 setmanes)

Interrelació dels plantejaments projectuals a les diferents especialitats mitjançant la utilització de les tècniques i els

mètodes gràfics.

7. Metodologia docent

.Classes teòriques (grup gran): exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació (classes magistrals, exposicions orals individuals o en grup).

 • Classe expositiva participativa : S’exposa oralment els continguts de la matèria. Cada tema porta la seva explicació,
 • precisant els objectius a assolir i el seu sistema d’avaluació.
 • L’assignatura compte amb una pàgina web on l’alumne disposa de tots els continguts de la matèria més informació
 • afegida, imatges i altres materials relacionats amb els continguts de l’assignatura.
 • La pàgina també disposa d’un apartat per a consultar tots els exercicis i el calendari per al seu lliurament
 • Cada alumne també disposa d’una pàgina personal en la que pot incloure tot aquell material de recerca que hagi
 • utilitzat.
 • Finalment també mitjançant la pàgina web l’alumne pot consultar l’avaluació que es fa dels seus treballs en la pàgina
 • de notes.
 • La classe expositiva participativa fomentarà espais per a la participació i intervenció de l’estudiant mitjançant activitats
 • de curta durada a l’aula, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la resolució de problemes vinculats
 • amb el plantejament teòric exposat

 • Classes pràctiques: qualsevol tipus de pràctica a l’aula en la qual es desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes i a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi: estudi de casos, anàlisis diagnòstiques, resolució d’exercicis i problemes, etc.
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Es durà a terme l’organització del treball a l’aula i fora de l’aula en el que l’estudiant serà responsable del propi
 • aprenentatge i de l’aprenentatge dels companys i companyes en una situació de co-responsabilitat per assolir fites
 • comunes.
 • Resolució d’exercicis i problemes
 • Plantejament de situacions en què es demanarà a l’estudiant que desenvolupi les solucions adequades o correctes
 • mitjançant l’exercitació de rutines, l’aplicació de procediments de transformació de la informació disponible i la
 • interpretació dels resultats.
 • Aprenentatge basat en problemes / projectes
 • Plantejament d’un problema dissenyat pel professorat i que l’estudiant ha de resoldre o en el que l’estudiant du a terme
 • un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, el disseny i
 • la realització d’una sèrie d’activitats.
 • L’aprenentatge per descobriment és la base d’aquests mètodes. La solució no ha de ser única.

7.1. Estratègies generals metodològiques

El departament va acordar en data 07/09/2018 que per poder ser avaluat en avaluació contínua és necessari haver assistit al 80% de classes.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

100 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

80

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

20

Activitats de treball no presencial

50 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

resolució de problemes pràctiques

50 hores

150 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Les pràctiques es realitzaran a l’aula de dibuix i també al taller d’estampació i serigrafia, sempre que sigui possible en

el cas d’arribar a fer una interdisciplina amb el taller de serigrafia, per tal de possibilitar amb la seva combinació el fet

creatiu.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Es procurarà la realització d’una interdisciplinar  amb el taller de serigrafia i estampació quan es donin propostes que

requereixin la utilització d’aquest taller.

Es procuren interdisciplines amb les respectives assignatures de Projectes per tal de dur a la pràctica el que es

l’objectiu primordial de l’assignatura: La realització de la fase de recerca en el projecte.

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El departament va acordar en data 07/09/2018 que per poder ser avaluat en avaluació contínua és necessari haver assistit al 80% de classes.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

 • Períodes d’avaluació:
 • Avaluació contínua.
 • Per superar l'assignatura durant l’avaluació contínua es requereix:
 • • L’assistència mínima al 80% de les activitats presencials i/o les activitats programades
 • • El lliurament del 100% dels exercicis/ proves i/o treballs proposats i obtenir una nota mínima de 4 a cada bloc
 • de continguts.
 • • Obtenir una nota mitjana de 5
 • Avaluació complementària (setmana d’exàmens juny/febrer):
 • Aquells alumnes que no superin l’avaluació contínua i/o no han assistit al 80% de les activitats presencials, hauran de:
 • • Lliurar tots els treballs no entregats i/o no superats i obtenir una nota mínima de 4 en la mitjana del bloc
 • corresponent.
 • • Fer un examen final amb una nota mínima de 5
 • Avaluació extraordinària (setembre)
 • Aquells alumnes que després de l'avaluació complementària no superin l'assignatura hauran de:
 • • Lliurar el 100% dels treballs no entregats i/o no superats i obtenir una nota mínima de 4 a cada un dels blocs
 • corresponents.
 • • Fer un examen final amb una nota mínima de 5
 • Exercicis/activitats:
 • Durant el curs, el professorat plantejarà per escrit els exercicis, on quedaran reflectits: les competències a assolir,
 • continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com definir la data de lliurament i el tipus de presentació/
 • suport.
 • Treballs en grup o tallers: Els alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un
 • treball complementari (a determinar pel professor).
 • Qualificacions:
 • S’avaluarà amb nota numèrica de 0/1 a 10, segons la legislació vigent.
 • Cada bloc temàtic tindrà nota.
 • Depenent del tipus, objectius i duració, hi podrà haver exercicis parcials sense nota numèrica .
 • 5/7
 • En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la
 • recuperació de la part suspesa en l’avaluació complementària i/o extraordinària.
 • No es recollirà cap treball fora de termini. Els exercicis lliurats en avaluació complementària es qualificaran amb un punt
 • menys.
 • En cas de treballs plagiats es posarà un 0. Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran de ser lliures
 • de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor
 • i el lloc on es va obtenir el material.
 • Formats de lliurament:
 • No es considera lliurat un treball si no està al/s suport/s demanat/s i a la carpeta o lloc assignat per a l’entrega.
 • Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola.
 • L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat en format digital de tots els treballs que entregui durant el curs.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-01,CA-02, CA-03,CA-04,CA-013,CA-014 .

15%

Carpeta d’aprenentatge

R

CA-05,CA-06, CA-07,CA-08,CA-011,CA-012

70%

Treballs i projectes

R

CA-014, CA-015, CA016, CA-017-,

15%

40%

Prova objectiva final

R

CA-05, CA-06-, CA-07,CA-08, CA-011, CA-012,CA-014,CA-015,CA-016,CA-017

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

----------------------

9.2. Bibliografia complementària: 

CRISTIAN CAMPOS Nuevo diseño de productos, maomao Publications

EDWARD HUTCHISON El dibujo en el projecto del paisaje, Editorial Gustavo Gili S.L. Barcelona 2012

PETER JENNY La mirada creativa Editorial Gustavo Gili S.L. Barcelona 2013

Bibliografia complementària:

DAVID DERNIER El dibujo en arquitectura 2010 Art Blume, S.L.

LORRAINE FARELLY Dibujo para el diseño urbano 2011 Art Blume, S.L.

JORRIT TORNQUIST Color y luz Teoría y pràctica Ed. Gustavo Gili.

FAWCETT-TANG R. Formatos experimentales. Index book.

9.3. Altres recursos: 

----------------------

10. Altres observacions 

----------------------