Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                                      07. september 2017. a nr 3-7/1

Otsustati:

1. Valida õppenõukogu sekretäriks 2017.- 2018. õppeaastaks Tiina Müürsepp.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 § 5 lõige 1

2. Kinnitada kooli üldtööplaan 2017.-2018. õppeaastaks ja viia hiljemalt 29. septembriks sisse vajalikud täiendused ja muudatused.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 70 lk 1 p1; Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a määrus nr 52 § 4, § 5; Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 1 lõige 2; § 2 lõige 2

3. Avaliku hääletamise alusel nimetada 2017.-2018. õa õppenõukogu esindajateks LVG hoolekogu koosseisu järgmised õppenõukogu liikmed:

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lõige 4, haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 §2 punkt 9;  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige1; haridus- ja teadusministri 22. juuni 2000 määrus nr19 „Hoolekogu tegutsemise kord”.  Tallinna Linnavalitsus 16. veebruari 2011 määrus nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                             14. detsember 2017. a nr 3-7/2

Otsustati:

1. Määrata Venemaalt tulnud õpilasele ... õpingute jätkamiseks 2.E klass.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 §4 punkt 3.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                         15. veebruar 2018. a nr 3-7/3

Otsustati:

1. Kiita heaks LVG põhikooli õppekava muudatused kehalise kasvatuse ainekavas.

Asendada kehalise kasvatuse ainekavas p.2 „Ujumine“ (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes) tekst järgmiselt:

Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes

3. klass

Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)

Õpitulemused

Õpilane:

1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;

2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.

Õppesisu

Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis edasiliikumine, turvalisus vees.

Alus: Vabariigi Valitsuse määrus 20.07.2017 nr 129; LVG Põhikooli õppekava, § 41. p.4.

2. Kiita heaks LVG gümnaasiumi õppekava muudatuse § 22 p.(3)

4.jagu

§ 22. Kokkuvõtvad hinded ja gümnaasiumi lõpetamine

Lisada:

5) Õpilane võib sooritada koolieksami õppeaines samal õppeaastal, kui lõpeb selle õppeaine õpetamine.

 Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 17 punkt 2; LVG gümnaasiumi õppekava § 25.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                    11. juuni 2018. a nr 3-7/4

Kinnitatud päevakord:

1.     Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine.

2.     2017.-2018. õppeaasta tulemused:

2.1 Järgmisesse klassi üleviimine (1.-8., 10., 11. klass).

2.2 Täiendavale õppetööle jätmine (1.-11. klass).

2.3 Kiituskirjaga tunnustamine (1.-8., 11. klass).

2.4 1.-3. kooliastme klassikursust kordama jätmine.

3.     Õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad lõputunnistused.

Otsustati:

1. Õppeaasta tulemuste alusel viia üle:

2.A klassi alljärgnevad 1.A klassi õpilased:

2.B klassi alljärgnevad 1.B klassi õpilased:

2.C klassi alljärgnevad 1.C klassi õpilased:

2.D klassi alljärgnevad 1.D klassi õpilased:

2.E klassi alljärgnevad 1.E klassi õpilased:

3.A klassi alljärgnevad 2.A klassi õpilased:

3.B klassi alljärgnevad 2.B klassi õpilased:

3.C klassi alljärgnevad 2.C klassi õpilased:

3.D klassi alljärgnevad 2.D klassi õpilased:

3.E klassi alljärgnevad 2.E klassi õpilased:

4.M klassi alljärgneva 3.M klassi õpilane:

4.A klassi alljärgnevad 3.A klassi õpilased

4.B klassi alljärgnevad 3.B klassi õpilased:

4.C klassi alljärgnevad 3.C klassi õpilased:

4.D klassi alljärgnevad 3.D klassi õpilased:

4.E klassi alljärgnevad 3.E klassi õpilased:

5.A klassi alljärgnevad 4.A klassi õpilased:

5.B klassi alljärgnevad 4.B klassi õpilased:

5.V klassi alljärgnevad 4.V klassi õpilased:

5.C klassi alljärgnevad 4.C klassi õpilased:

5.E klassi alljärgnevad 4.E klassi õpilased:

6.A klassi alljärgnevad 5.A klassi õpilased:

6.B klassi alljärgnevad 5.B klassi õpilased:

6.V klassi alljärgnevad 5.V klassi õpilased:

6.C klassi alljärgnevad 5.C klassi õpilased:

7.A klassi alljärgnevad 6.A klassi õpilased:

7.B klassi alljärgnevad 6.B klassi õpilased:

7.C klassi alljärgnevad 6.C klassi õpilased:

8.A klassi alljärgnevad 7.A klassi õpilased:

8.B klassi alljärgnevad 7.B klassi õpilased:

8.V klassi alljärgnevad 7.V klassi õpilased:

8.C klassi alljärgnevad 7.C klassi õpilased:

9.A klassi alljärgnevad 8.A klassi õpilased:

9.B klassi alljärgnevad 8.B klassi õpilased:

9.V klassi alljärgnevad 8.V klassi õpilased:

11.A klassi alljärgnevad 10.A klassi õpilased:

12.A klassi alljärgnevad 11.A klassi õpilased:

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 p 8 ja p 9; gümnaasiumi riikliku õppekava § 21 p 6; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1.

Otsustati:

2. Pikendada õppeaasta kuni 20.06.2018 järgmistel õpilastel:

Põhikoolis

2.C kl

 – kehaline kasvatus;

3.D kl

 – vene keel, matemaatika, loodusõpetus, inglise keel

Lapsevanema avalduse alusel täiendav töö loodusõpetuses ja inglise keeles.

Klassijuhataja: määratud spets.klassi, kui jääb 2 puudulikku hinnet.

HEV koordinaator: on olemas kokkulepe spets.klassi minekuks.

4.A kl

 – eesti keel; inglise keel

4.E kl

– eesti keel; inglise keel)

5.A kl

 – eesti keel;

7.B kl

– matemaatika;

8.A kl

– inimeseõpetus;

8.B kl

– füüsika;

8.B kl

– inglise keel;

8.B kl

 – vene keel, kunstiõpetus, inglise keel, inimeseõpetus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, kirjandus;

HEV koordinaator: puudub koolist, 3 korda komisjon olnud, õpilane ei reageeri. Tõenäoline on jätta õpilane klassikursust kordama.

8.V kl

 – eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, inimeseõpetus, bioloogia, füüsika, keemia, kirjandus;

Tõenäoline on jätta õpilane klassikursust kordama.

9.A kl

 – matemaatika;

9.A kl

 – kirjandus;

9.B kl

 – matemaatika, füüsika;

9.V kl

– matemaatika, füüsika, geograafia;

9.V kl

– matemaatika, eesti keel, geograafia;

9.V kl

 – ajalugu, füüsika, käsitöö ja kodundus;

9.V kl

 – kõik ained;

Gümnaasiumis

10.A kl

 – matemaatika 5. kursus;

10.A kl

 – matemaatika 5. kursus;

10.A kl

 – kunstiajalugu 1. kursus;

10.A kl

– matemaatika 5. kursus, kunstiajalugu 1. kursus;

10.A kl

 – kunstiajalugu 1. kursus, kehaline kasvatus 2. kursus;

10.A kl

 – vene kirjandus 1. kursus, kunstiajalugu 1. kursus;

10.A kl

 – vene keel 2 kursus, kehaline kasvatus 2 kursus, füüsika 1. ja 2. kursus;

11.A kl

– matemaatika 4. kursus;

11.A kl

 – vene kirjandus 2. kursus;

11.A kl

– kunstiajalugu 2. kursus, vene kirjandus 3. kursus;

11.A kl

 – kunstiajalugu 2. kursus;

11.A kl

 – kunstiajalugu 2. kursus;

11.A kl

– kunstiajalugu 2. kursus;

11.A kl

 – vene keel4. kursus, eesti keel 6. kursus, matemaatika 9. kursus, vene kirjandus 3. kursus;

11.A kl

 – eesti keel 6. kursus, kunstiajalugu 2.kursus, matemaatika 9. kursus, vene kirjandus 3. kursus;

11.A kl

 – kehaline kasvatus 3. kursus, kunstiajalugu 2. kursus, matemaatika 6. kursus;

11.A kl

Kuzmina, Veronika – eesti keel 6. kursus, füüsika 4. kursus, kunstiajalugu 2. kursus, matemaatika 9. kursus, vene keel 4. kursus, vene kirjandus 3. kursus;

11.A kl

– vene kirjandus 3. kursus, vene keel 4. kursus, matemaatika 7. ja 8. kursus, füüsika 4. kursus, kunstiajalugu 2. kursus, bioloogia/v 4. kursus, biokeemia 1. kursus, ÜLM 3. kursus, uurimistöö alused 1. kursus;

Õpilane lahkub õhtukooli.

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 p 8, p 9; gümnaasiumi riikliku õppekava § 21 p 6; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1.

Otsustati:

3. Tunnustada kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” järgmisi õpilasi:

1.A klass

1.B klass

1.C klass

1.D klass

1.E klass

2.A klass

2.B klass

2.C klass

2.D klass

3.E klass

3.A klass

3.B klass

3.C klass

3.D klass

3.E klass

4.A klass

4.B klass

4.V klass

4.C klass

4.E klass

5.A klass

5.B klass

5.V klass

5.C klass

6.A klass

6.B klass

6.C klass

7.A klass

7.B klass

7.V klass

7.C klass

8.A klass

8.B klass

8.V klass

11.A klass

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 p 8 ja p 9; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 7; haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrus nr 37 «Õpilase tunnustamise tingimused ja kord» §1; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord § 5 p 2

Otsustati:

4. Jätta klassikursust kordama:

3.B kl

...– mitterahuldav hinne matemaatika, vene keel, loodusõpetus, inglise keel, kehaline kasvatus; M/A eesti keel, muusika;

Lapsevanema avaldus olemas. Ettepanek jätta õpilane klassikursust kordama.

Klassijuhataja: õpilane puudus koolist.

8.A kl

...– mitterahuldav hinne vene keel, matemaatika, inimeseõpetus, bioloogia, füüsika, geograafia; keemia; M/A käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, kirjandus, kunst;

Lapsevanema avaldus olemas. Ettepanek jätta õpilane klassikursust kordama.

HEV koordinaator: puudus koolist, on pöördutud Lastekaitse poole, tulemusi ei ole

8.B kl

... – mitterahuldav hinne vene keel, kunstiõpetus, inglise keel, inimeseõpetus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, kirjandus, eesti keel, matemaatika, käsitöö ja kodundus, kehaline kasvatus, ajalugu, loovtöö;

Ettepanek jätta õpilane klassikursust kordama.

HEV koordinaator: okt.-dets. puudus koolist, on pöördutud Lastekaitse poole, tulemusi ei ole;

8.V kl

... – mitterahuldav hinne M/A kõikides ainetes

Ettepanek jätta klassikursust kordama.

HEV koordinaator:

Oli eelmisel aastal hea õpilane. Soovitus õpilasel minna õhtukooli.

Alus: Põhikooli riiklik õppekava § 22 p 10, LVG õppekava § 32 p 6

Otsustati:

5. Kinnitada nimekirja järgmised õppenõukogu liikmed, kes allkirjastavad 2017.-2018 õppeaasta lõputunnistused:

9. klassid: klassijuhatajad:.....; õpetajad ….

12. klass: klassijuhataja …., õpetajad …..

Alus: EV Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 9 lõige 2

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                        20. juuni 2018. a nr 3-7/5

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.         Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine.

1.1  Täiendava õppetöö tulemused 1.-11. klassis.

1.2  1.-3. kooliastme klassikursust kordama jätmine.

2.     Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

2.1 Õpilaste tunnustamine  kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3.         Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

3.1  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

Otsustati:

1. Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel üle viia järgmisse klassi 1.-8. klassi õpilased:

3.C klassi 2.C klassi õpilane

5.A klassi 4.A klassi õpilane

5.E klassi 4.E klassi õpilane

6.A klassi 5.A klassi õpilane

9.B klassi 8.B klassi õpilased

4.D klassi 3.D klassi õpilane

...– „2” vene keel, matemaatika, läheb teise kooli

8.B klassi 7.B klassi õpilane

...–„2”  matemaatika,

Matemaatika õpetaja: läheb üle järgmisse klassi ühe puuduliku hindega;

Klassijuhataja: räägitud emaga, lapsevanem on teadlik, õpilane vajaks koduõpetajat.

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 lg 8; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p 1; „Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise kord“ § 13 p 2.

Otsustati:

2. Pikendada õppeaasta kuni 30.08.2018 järgmistele õpilastele:

... 8.A klass – inimeseõpetus; lapsevanema avaldus olemas, õpib suvel.

Alus: Lapsevanema avaldus; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppekava § 29 p.12; „Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise kord“ § 12 p 3.

Otsustati:

3. Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel üle viia järgmisse klassi gümnaasiumiõpilased:

11.A klassi 10.A klassi õpilased ...

12.A klassi 11.A klassi õpilased...

Alus: Gümnaasiumi riiklik õppekava § 15 p 3; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1; Lasnamäe Vene gümnaasiumi hindamise kord § 13 p 2.

4. Pikendada õppeaasta kuni 30.08.2018 järgmistele õpilastele:

10.A kl                ... – kunstiajalugu 1. kursus;

11.A kl                 ...– vene kirjandus 2. kursus;

11.A kl                 ...– kunstiajalugu 2. kursus;

11.A kl                 ...– kunstiajalugu 2. kursus;

11.A kl                ...– vene kirjandus 3. kursus;

11.A kl                ... – kunstiajalugu 2. kursus.

Alus: Gümnaasiumi riikliku õppekava § 21 p 6; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkt 1

Otsustati:

5. Kustutada 11.A klassi õpilaste nimekirjast:

...– puudunud õppetöölt

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 28 p.7

Otsustati:

6. Jätta klassikursust kordama:

8.B kl

... – „2“ 9 ainet: vene keel, kunstiõpetus, inglise keel, inimeseõpetus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, kirjandus;

Klassijuhataja: alustas õppimist mai keskel (matemaatika suutis parandada), ema on teadlik, et jääb klassikursust kordama, ema teatas, et ei saa tulla õppenõukogusse;

8.V kl

... – „2“ 8 ainet: eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, inimeseõpetus, bioloogia, füüsika, keemia, kirjandus;

Klassijuhataja: ei ole tegelenud õppimisega, kodune kontroll puudub, sõitsid puhkusele, ema õppenõukogusse ei tule.

Alus: Põhikooli riiklik õppekava § 22 p 10, LVG õppekava § 32 p 6

        Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                        31. august 2018. a nr 3-7/6

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.         Tervitus. Uute töötajate tutvustamine.

2.         Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine.

2.1        Täiendava õppetöö tulemused.

3.         2017..-2018.õa tulemused ja ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

4.         Kooli arengukava 2014-2018 täitmine; sisehindamise tulemused

5.         LVG õppekava muudatuste kohta läbiarutamine ja arvamuse andmine.

Otsustati:

1. Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel üle viia 9A klassi õpilane Klyuzev, Mark.

Alus: Põhikooli riikliku õppekava § 22 lg 8; haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 p 1; „Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hindamise kord“ § 13 p 2.

Otsustati:

2. Täiendava õppetöö rahuldava tulemuse alusel üle viia järgmisse klassi gümnaasiumiõpilased:

11A klassi           ….

12A klassi           ….

12A klassi           …..

12A klassi           …..

12A klassi           …..

Alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded a töökord“ § 4 p. 1; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppekava § 22 p 3; „Lasnamäe Vene gümnaasiumi hindamise kord“ § 15 p 3.

Otsustati:

3. Kiita heaks sisehindamise 2014.-2018. õa tulemused.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 6

4. Kiita heaks sisehindamise LVG arengukava, eesmärkide ja tööplaani täitmine 2017.-2018. õa.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 6

5. Olles läbi arutanud 2017.-2018. õa õppe-kasvatustegevuse tulemused, hindab õppenõukogu need hindega „hea“.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 §2 punkt 6

Otsustati:

6. Kiita heaks LVG õppekava muudatused.

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 17 punkt 2; LVG Põhikooli õppekava, § 41 punkt 4.