CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHTN

CĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

1/ Danh sách BCH Công đoàn Trường THPT chuyên KHTN nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT

Họ và tên – Điện thoại

1

       GVC. Phạm Huy Thông

- Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại: 0912081825

- Email: huythong1973@gmail.com 

- Phụ trách: Phụ trách chung

2

        ThS. Trần Thị Thu Hà

- Chức vụ: Phó chủ tịch

- Điện thoại: 0936274176

- Email: thuhahsgs@gmail.com

      - Phụ trách: Quỹ công đoàn

3

      ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- Chức vụ: Trưởng ban nữ công.

- Điện thoại: 0984348590

- Email: quynhanh5901977@gmail.com 

      - Phụ trách: Văn nghệ, Thể thao

4

     TS. Nguyễn Quang Trung

- Chức vụ: Ủy viên

- Điện thoại: 0983652895

- Email: quangtrungkhtn@gmail.com 

- Phụ trách: Phụ trách công tác kiểm tra, hành chính.

5

      ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

- Chức vụ: Ủy viên

- Điện thoại: 0904222441

- Email: nttl07@gmail.com 

- Phụ trách: phụ trách tổ chức sự kiện.

2/ Các tổ trưởng Công đoàn nhiệm kỳ 2017– 2022

STT

Họ và tên

Tổ công đoàn

1

ThS. Bùi Thị Tuyết

Bộ môn Toán học

2

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 

Bộ môn Vật Lý 

3

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn Hóa học

4

ThS. Nguyễn Thị Hà

Bộ môn Tin học

5

ThS. Bùi Thanh Vân

Bộ môn Sinh học

6

ThS. Bùi Thị Dung

Phòng Thí nghiệm

7

ThS. Vũ Thu Trà

Bộ môn KHXH

8

ThS. Nguyễn Thị Linh Nga

Bộ môn Ngoại ngữ 

9

ThS. Trần Thị Thu Hà

Phòng Hành chính