GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG12-DISSENY INTERACTIU

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Primer

Específica

4

Departament: Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà/anglès

Horari:Grup A: Dc de 8.55 a 10.45 i Dv de 8.55 a 9.50

            Grup B: DM de 10.45 a 13.05 i Dc de 12.10 a 13.05

Web de l’assignatura:  https://sites.google.com/escoladisseny.com/dissenyinteractiu

Professorat responsable:

Clara Catalan Bernabé

Correu electrònic: ccatalan@escoladisseny.com

Horari de tutories

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

S’imparteix al 5è semestre del Títol superior de disseny en l’especialitat de disseny gràfic.

Assignatura teòrica-pràctica d’introducció al disseny interactiu en què es treballaran els aspectes bàsics del disseny de projectes relacionats amb el disseny web, les apps o els pdf interactius. Es tracta d’una assignatura que pot  alhora vincular-se amb altres del pla d’estudis com disseny editorial per a la creació de llibres, revistes o altres productes editorials en format digital o la de tecnologia digital II, també impartides durant el 5è semestre. Al llarg del curs 2018-2019 es treballarà com interdisciplina amb Tecnologia digital II i s’ha programat que una de les activitats bàsiques a desenvolupar realitzi en col·laboració amb els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en administració de sistemes informàtics en xarxa del centre Sant Josep Obrer.

 

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Matèria: Projectes de Disseny Gràfic.

2.2. Perfil professional

El disseny ocupa una posició cada dia més important en la nostra societat. Avui, els dissenyadors participen activament en la concepció i el desenvolupament de qualsevol mena de servei o producte. El treball del dissenyador és decisiu en els processos d’innovació, permet la incorporació de valors socials i ambientals i aporta qualitat cultural i estètica al nostre entorn. A més, per descomptat, el disseny afegeix valor, des del punt de vista econòmic, al producte o servei. El disseny influeix també en l’opinió pública, i pot ser un mitjà per fomentar valors de respecte, confiança, ètica i sostenibilitat, entre altres.

El disseny gràfic s’ocupa de la comunicació visual per diferents mitjans sobre diversos tipus de suports ja siguin online com offline, definint formes, colors, textos, imatges i composicions. Crea propostes on la imatge i el concepte convergeixen i son sempre resultat d’un laboriós procés basat en la investigació, exploració, experimentació i discerniment sobre les idees que formaran la proposta de disseny final, d’acord amb la tipologia del problema.

El dissenyador és capaç d’analitzar, projectar, dirigir o participar en equips de treball, concebre, fonamentar, documentar i comunicar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia projectual, d’integrar els diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes significatius. A més de dominar la tècnica, cal que el dissenyador interpreti el context d’actuació i que assumeixi responsabilitats creatives i directives en l’exercici de l’activitat professional amb un caràcter innovador.

L'assignatura ha de proporcionar als dissenyador gràfic els elements, les bases, tècniques i eines necessàries per tal d’incidir en els aspectes del disseny interactiu (també anomenat “disseny de mitjans interactius” o “disseny de mitjans digitals”).

Procurarà transmetre el paper del disseny interactiu com a àrea del disseny i agent enriquidor dels mitjans tradicionals. El disseny interactiu permet involucrar el públic i interactuar amb ell, s’ha convertit en una part important de de comunicació de marques i empreses procurant generar propostes pràctiques i atractives que permeten un feedback amb els seus consumidors o usuaris.

El gran impacte de la computació i l'internet en el quefer de múltiples disciplines i la vida diària, ha modificat substancialment la concepció, generació, presentació i distribució de la informació. Els “productes” digitals es caracteritzen per contenir informació en format digital i per ser multimèdia, és a dir que inclouen elements tals com a so, imatges, text o moviment. Així mateix, el fenomen de la interactivitat ha modificat el paradigma de la comunicació visual permetent-li a l'usuari/espectador controlar la presentació i lliurament mateix de la informació. El dissenyador gràfic ha de dominar adequadament aquestes noves tecnologies de representació, no només a nivell tècnic sinó a nivell conceptual, on existeixi una claredat del que el mitjà permet, i com enfrontar el disseny des de la perspectiva dels “nous mitjans”. D'aquesta manera, el dissenyador contribuirà de forma proactiva a definir la cultura contemporània i les noves formes de comunicació.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Prerequisit: Haver superat l’assignatura de formació básica de Fonaments del disseny.

Donat que haver superat l’assignatura de Fonaments del disseny és un prerequisit per a la matriculació de la present asignatura, es considera essencial haver assolit els continguts inclosos al BOE 137 05/06/2010 1:

1. Coneixements bàsics del disseny: estructura, forma, color, espai i volum.

2. Anàlisi de la forma, composició i percepció.

3. Antropometria, ergonomia i introducció a la biònica.

4. Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte.

5. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la materia.

Són també requisits essencials posseir les capacitats i coneixements artístics, culturals i científico-tècnics necessaris pel correcte desenvolupament de l’assignatura, ésser capaç de treballar de forma autónoma, de manera participativa i col·laborativa.

3.2. Requisits recomanables 

Altres coneixements i habilitats recomanables per cursar l’assignatura són generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius bàsics,dominar la metodologia bàsica del disseny i el domini de programari de disseny específic i l’ús dels mitjans informàtics i les Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al Disseny

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

- Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

- Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

- Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

- Establir estructures organitzatives de la informació.

- Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

- Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del mediambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

Domini de la metodologia bàsica del Disseny.

Valoració de les necessitats plantejades en la proposta de treball.

Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys.

Anàlisi, comparació i solució a problemes que es plantegen durant el procés de realització d’aquests tipus de projectes interactius.

Capacitat de realització de projectes web i multimèdia, considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen i les necessitats funcionals i comunicatives.

Coneixement i familiarització amb les etapes i que intervenen en la concepció de productes gràfics interactius.

Identificació, diferenciació i ús correcte de conceptes, terminologia, formats i regles específiques de l’entorn web i multimèdia.

Establiment de relacions entre els components formals del treball gràfic i les seves funcions comunicatives.

Capacitat d’execució material de maquetes i models.

Capacitat d’autoaprenentatge i transferència de coneixements, del treball col·laboratiu i aprenentatge cooperatiu.

Justificació i argumentació adequada i crítica entorn la presa de decisions

6. Continguts

BLOC 1_ Fonaments del disseny interactiu: elements, conceptes, característiques i estratègies

UD1. Anàlisi Web

Estudi d’una web d’una empresa, institució o organització i exposició dels resultats

Estudi i anàlisi d’Internet i de les possibilitats que té.

Caràcter formal i estructural d’interfície i característiques expressives i comunicatives.

Elements i conceptes.

Importància d'accessibilitat, usabilitat, estàndards web i SEO.

 

BLOC 2_ Projectes de disseny interactiu: investigació, organització, gestió de elements i creació de propostes.

UD2. Disseny web responsive

Desenvolupament de projectes de disseny de pàgines web.

Mètodes de recerca en disseny.

Creació mockups i prototips web

UD3. LLibre d’estil web i Pdf interactiu

BLOC 3_Altres productes multimèdia i de comunicació interactiva

UD4. Apps

Introducció a altres projectes de disseny de productes multimèdia i de comunicació interactiva disseny, (interacció, gestor de continguts, llenguatges de programació, formats i usos)

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades. Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei.

Mètodes Expositius

Conferència

Exposició

Preguntes i respostes, etc.

El professor gestiona el discurs

Mètodes Interactius

Estudi de casos

Treball per projectes

Resolució de problemes

Simulacions

Investigacions, etc.

Es propicia la interacció i la cooperació entre els alumnes

Aplicació dels coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

Mètodes Individuals

Activitats d’autoaprenentatge

Altres

L’alumne aprèn de forma autònoma

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició del contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

12 hores

Classes pràctiques

Individual/petit grup

Estudi de casos particulars i resolució de problemes pràctics.

30 hores

Avaluació

Individual

Realització d’activitats avaluables o proves objectives

3 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi individual autònom

Individual

Estudi dels continguts teòrics exposats a classe, lectures, consultes, etc.

Investigació, anàlisi, recerca d’informació, etc.

10 hores

Resolució de pràctiques en grup

Petit grup

Treball en petit grup autònom

10 hores

Resolució de pràctiques treball autònom individual

Individual

Resolució dels treballs pràctics per l’adquisició de destreses de la matèria necessaris per la pràctica professional.

 

35 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca

 

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet (tractament d’imatge, processament de textos i navegadors)

Projector i pantalla

Pissarra

Pantoneres

Connexió a internet

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura: Google Sites, Google Docs, fulls de càlcul en línia Google, Google Drive, Dropbox, etc.

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia: recursos en xarxa, interactius, presentacions, documentals, entrevistes, reportatges, etc

Recursos en línia

Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

Es treballarà amb l’assignatura de tecnología digital II per coordinar continguts i en col·laboració amb els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en administració de sistemes informàtics en xarxa del centre Sant Josep Obrer.

7.5 Activitats complementàries

Visites i assistència a fires, congressos, exposicions, empreses, entre altres que es concretaran durant el curs (si s’escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No hi ha criteris generals.

8.2. Criteris d’avaluació

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en cadascun dels exercicis pràctics desenvolupats en els continguts de cada unitat didàctica que forma part d’aquesta guia docent.

Haurà d’aprovar totes les tasques, recuperant al final dels períodes ordinaris o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats.

La qualificació final s’obtindrà de la mitjana, en base als percentatges de valoració assignats sobre valors numèrics de qualificació obtinguts, en els treballs aprovats.

 

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

Avaluació contínua i ordinària

Per aprovar l'assignatura durant l’avaluació contínua l'alumne ha de:

•                    Assistir al 80% de les activitats lectives i a la resta d’activitats programades (a menys que la falta sigui degudament justificada)

•                    Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i obtenir una nota mínima de 5 (en cada una de les activitats).

•                    L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

Avaluació final ordinària

Aquells alumnes que no han superat l’avaluació contínua i/o que no han assistit al 80% de les activitats lectives hauran de:

•                    Lliurar tots els exercicis no superats i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

•                    Fer una prova final i obtenir un mínim de 5.

Avaluació extraordinària

Aquells alumnes que no han superat la avaluació ordinària hauran de:

•                    Lliurar tots els exercicis no superats i/ no entregats i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

•                    Fer una prova final i obtenir un mínim de 5.

Blocs de continguts

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació final i/o extraordinària.

Treballs en grup

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tenir una assistència a les classes del 80% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega

·       En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant nadius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el professor podrà demanar en qualsevol període d’avaluació.

·       En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

 

Itinerari A per l’alumnat que assisteix el 80% amb aprofitament i amb avaluació contínua.

Itinerari B per l’alumnat que no assisteix el 80% (pèrdua d’avaluació contínua).

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1- CA4

10%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA-CA7, CA9, CA12,

20%

---

Treballs i projectes

R

CA5-CA13, CA15-CA17

70%

70%

Prova objectiva final

R

CA5-CA9, CA11-CA12, CA15-CA17

---

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Sistema de qualificació_ Decret 43/2013, de 6 de setembre

El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne en cada una de les

assignatures del pla d’estudis s’han de qualificar d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0,0 - 4,9: suspens (SS)

5,0 - 6,9: aprovat (AP)

7,0 - 8,9: notable (NT)

9,0 - 10: excel·lent (EX)

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

ALANWOOD A., 2015. Diseño de experiencias de usuario. Barcelona:  Ed. Parramón.

CUELLO, J., 2013. Diseñando Apps para móviles. Barcelona: Catalina Duque Giraldo.

KRUG, S., 2014. No me hagas pensar. Madrid: Pearson.

NIELSEN, J., 2013. Usabilidad En Dispositivos Móviles (Diseño Y Creatividad). Barcelona: Anaya.

PIPES, A., 2011. Diseño de sitios web. Barcelona: Promopress.

PRATT, A. y NUNES, J., 2013. Diseño interactivo: teoría y aplicación del DCU. Barcelona: Océano.

SALOMOND, M., 2015. Los fundamentos del diseño interactivo. Barcelona: Blume.

STEANE, J., 2016. Fundamentos del diseño interactivo. Barcelona: Promopress.

WOOD, D., 2015. Diseño de interfaces. Barcelona:  Ed. Parramón.

9.2. Bibliografia complementària: 

AA.VV., 2004. Websites 100 % Loaded. Berlin: Feierabend Verlag.

AMBROSE, G., 2010. Bases del diseño: Metodología del diseño. Barcelona: Parramón.

ALBERICH, J., 2007. Grafismo, multimedia comunicación, diseño, estética editorial. Barcelona: UOC.

BEER, G., 2006. Web design index by content-02. Amsterdam: Pepin Press.

LUPTON, E., 2012. Intuición, Acción, creación. Graphic design thinking. Barcelona: Gustavo Gil.

MCINTIRE, P., 2009. Técnicas innovadoras en Diseño Web. Madrid: Anaya Comercial.

PAO&PAWS., 2004. E-project: A book of the most creative web sites around the world. Taiwan: Ppbook.

9.3. Altres recursos: 

Recursos diversos

awwwards.com

dafont.com/es

domestika.org

ffonts.net

behance.net

graphicburger.com

4freephotos.com

morguefile.com

pinterest.com

w3schools.com

Revistes disseny en línia

graffica.info

visual.gi

experimenta.es

grafia.fi

eyemagazine.com

etapes.com

idpure.ch

 

Materials i recursos

Fungibles: material dibuix i escriptura (quadern de notes personals, quadern i fulles de dibuix, papers especials, eines i materials per dibuixar i fer esbossos i prototips entres altres)

Ordinador personal amb software específic disseny (Photoshop, Indesign, Illustrator, Dreamweaver) i processament de textos.

10. Altres observacions