DEURES DE RECUPERACIÓ ESTIU

curs 2017/2018

1r d’ESO (en 2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Cultura i valors ètics.

El dia de l’examen es presentarà i es revisarà el següent treball :

-Resum de cada apartat, opinió personal de cada tema i afegir una notícia, article o comentari d’actualitat de les següents sessions del llibre de Cultura i valors ètics: Sessions:  1, 2, 4,11,13,18,19,22,28,30.

-S’ha de presentar en folis grapats amb una portada d’inici :  Cultura i Valors ètics amb el nom, cognom, grup  i curs. Es requereix bona presentació i la feina completa i ben realitzada per a poder aprovar.

100%

Anglès

Fer tots els exercicis del Workbook  en una llibreta (pot ser la d´anglès), copiats amb teoria  inclosa. (pàg. 96 a 105). Copiar i traduïr les pàgines 4,5,6, 8,10 i 12.

Alumnes que han fet Switch 1:

Workbook:copiar teoria i activitats a la llibreta de la pàgina 64-77

Vocabulari Workbook:

copiar i traduir p. 84-86-88-90-92-94-96-98-100

20%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto:

- Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a realizar el examen.

40%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper les activitats següents:

-Grups A,B,C,D,E: pàg. 27 exercicis 74,76,77 i 79// pàg. 51 exercicis del 55 al 61// pàg. 75 exercicis del 55 al 60// pàg. 101 exercicis 53, 54, 55 i 56// pàg.127 exercicis 70, 72,77 i 78// pàg. 127 exercicis 70,72, 77 i 78// pàg.151 exercicis 64, 66, 67 i 69// pàg.179 exercicis 68, 69, 73 i 75// pàg.203 exercicis del 63 al 66// pàg. 229 exercicis 65, 66 i 68.

-Grups F, G, H: pàg. 27 exercicis del 76 al 79// pàg. 51 exercicis 57, 59, 60 i 61// pàg.75 exercicis 56, 57 i 59// pàg. 101 exercicis 53 i 55// pàg. 127 exercicis 70 i 77// pàg 151 exercicis 64 i 66// pàg.178 exercicis 68, 71 i 75// pàg. 203 exercicis 63, 65 i 68.

 Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 40%

Biologia  i Geologia

- GRUPS  A-B-C-D-E

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs (T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12 i T13).

- GRUPS  F-G-H

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs (T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12

30%

Ciències Socials

GRUPS A-B-C-D-E

De cada un dels temes treballats durant el curs, les activitats finals excepte “el compromesos”

GRUPS F-G-H

De cada un dels temes treballats durant el curs, les activitats finals autoavaluació..

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs.

2.-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Competència informàtica (TIB)

La feina estarà penjada al moodle. Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

70%

Educació Física

Treball escrit a mà i control de la informació obtinguda(es faran preguntes sobre el treball: cal estudiar-lo!), sobre els següents esports:Basquetbol,Handbol i Esports de raqueta.Requisits mínims;20 folis,Index i Bibliografía.

100%

Educació Visual

Grups A, B i C, D i E: Realitzar el dossier de pràctiques i qüestionaris que caldrà comprar a consergeria. Caldrà presentar-lo grapat i ordenat i amb totes les activitats realitzades i una presentació acurada. En cas de no presentar el dossier, no es podrà realitzar l’examen.

Grups F, Gi H:: Dossier d’activitats que es trobarà a consergeria.

1000%

Matemàtiques

Per poder fer l’examen cal:

GRUPS A, B, C, D i E. Presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis de l’apartat “HAS DE SABER FER”(són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,4,5,7,8,10,11 i 12.

GRUPS F, G, H.  Dossier penjat al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria

20%

40%

Música

Presentar la llibreta completa de tot el curs i realitzar un dossier d’exercicis que trobaran a consergeria.

80%

Tecnologia

Realitzar tots els exercicis del dossier en una llibreta i un resum de cada unitat de 2 pàgines (tot escrit a mà, bona presentació i sense faltes d’ortografia

30%

Crèdit de síntesi

Dossier que han de comprar a consergeria o bé baixar-lo de l’enllaç.

Enllaç per recuperar Crèdit de síntesi 1r ESO

100%


2n d’ESO (en 2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents  a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Anglès

Copiar gramàtica i fer exercicis p. 96-107,p.110-111. Copiar vocabulari i traduir p.4,5,6,8,10,12,14,18 ( a la llibreta d´anglès)

20%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto: Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a hacer el examen. Los alumnos de 2º E deberán entregar el dossier completo.

40%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper les activitats següents:

pàg. 28-29 exercicis 58, 61 i 63// pàg. 52-53 exercicis 47, 49 i 50//

pàg. 80-81 exercicis 64 i 70// pàg. 106-107 exercici 56// pàg. 130-131 exercicis 54, 56 i 59// pàg. 158-159 exercicis 56, 57 i 58// pàg. 184-185 exercicis 55, 56 i 57// pàg. 208-209 exercicis 58 i 59// pàg. 238-249 exercicis 74, 76 i 77.

Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 40%

Física i química

GRUPS: A-B-C

Fer el dossier d’estiu penjat al moodle.

GRUPS: A-B-C

Fer el dossier d’estiu penjat al moodle.

30%

Ciències Socials

De cada un dels temes treballats durant el curs, les activitats finals excepte “el compromesos”

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs.

2-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Educació

Física

 Treball escrit a mà i control oral(cal estudiar el propi treball !!) sobre els següents continguts:a)L’Escalfament b)Qualitats Físiques Bàsiques.20 folis mínim,Index,Bibliografia i Fonts de la Informació.

100%

Matemàtiques

Per poder fer l’examen cal:

2 ESO GRUPS A, B i C. Presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis de l’apartat “HAS DE SABER FER”(són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 i 12.

2 ESO D i E.  Dossier penjat al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria

20%

40 %

Música

Presentar la llibreta completa de tot el curs i fer un dossier d’exercicis que trobaran a consergeria.

80%

Religió

Realitzar tota la feina pendent del curs (inclosos els treballs trimestrals). Presentar la llibreta i els exercicis de repàs final.(els trobareu al modle).

20%

Tecnologia

Realitzar tots els exercicis del dossier en una llibreta i un resum de cada unitat de 2 pàgines (tot escrit a mà, bona presentació i sense faltes d’ortografia

30%

OPT Francès 2a llengua

Presentar en un quadern el vocabulari treballat durant el curs i els exercicis del cahier d’ activités de les unitats  1, 2, 3.

20%

OPT Aplicacions Google

Presentar les activitats (no hi ha examen) que trobareu en aquest enllaç: RECUPERACIÓ Aplicacions Google

100%

OPT Còmic

Caldrà realitzar un còmic seguint les pautes que es trobaran a consergeria.

100%

OPT Economia i Cinema

Exercicis que han d’anar a buscar a consergeria i lliurar  a consergeria com a molt tard el dia 4 de setembre

100%

OPT Lit. i arts visuals i plàstiques

 Cal realitzar i presentar per escrit les tres activitats següents, en castellà:

-Seleccionar una obra artística que representi un mite clàssic i fer-ne un comentari.

-Establir les principals diferències entre el rei Artur històric i el literari.

-Confeccionar una breu peça teatral amb personatges de la Commedia dell’Arte.

OPT Robòtica

ACTIVITATS DEL MOODLE

100%

Crèdit de síntesi

Trobareu les activitats clicant en aquest enllaç: RECUPERACIÓ Síntesi 2n ESO

100%


3r d’ESO (en 2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents  a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Anglès

Grups A,B i C:

Copiar en una llibreta del Workbook, la Grammar Reference més exercicis i el Vocaulary Reference de la pàgina 80 fins a la 111,excepte les pàgines 104,105,106 i 107 (que corresponen a la unitat 6.) fer les redaccions que hi ha al final de cada unitat del Student Book de les unitats 1,2,3,4,5 i 7.

Entregar aquesta llibreta juntament amb la llibreta de l´any. Si a la llibreta de l´any hi ha espai,aprofitar la mateixa per la feina d´estiu.

3r ESO D:

Copiar en una llibreta del Workbook la Grammar Reference més els exercicis  i el vocabulary reference de la pàgina 80 fins la 99.

Fer les redaccions que hi ha al final de cada unitat del Student Book de les unitats 1,2,3 i 4.

Entregar aquesta llibreta juntament a la llibreta de l´any.Si a la llibreta de l´any hi ha espai,aprofitar la mateixa per la feina d´estiu.

20%

Biologia i Geologia

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs, amb dibuixos anatòmics dels òrgans corresponents.

30%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto: Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a hacer el examen. Los alumnos de 3º E deberán entregar el dossier completo.

30%

Català

El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper totes les activitats d’Avaluació del llibre de text que es troben al final de cadascuna de les 9 unitats (pàgines 28-29, 54-55, 84-85, 112-113, 138-139, 164-165, 190-191, 216-217 i 244-245; la pàgina de número parell conté exclusivament text de lectura).

A més, han de lliurar una redacció sobre un dels tres vídeos que es troben penjats al moodle.

Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 30%

Ciències Socials

De cada un dels temes treballats durant el curs, les activitats finals excepte “el compromesos”

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs.

2.-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Educació Física

Treball escrit a mà sobre: “Aspectes Positius de la Pràctica Esportiva i Exercici Físic”.Aspectes Fisiològics,Psicològics,Higiènics” i d’altres a considerar per l’alumne si s’escau. 25 folis.Index,Bibliografia i Fonts de la Informació obtinguda.Control Oral.(Es faran preguntes sobre el propi treball).

100%

Educació Visual

Realitzar el dossier de pràctiques i qüestionaris que caldrà comprar a consergeria. Caldrà presentar-lo grapat i ordenat i amb totes les activitats realitzades i una presentació acurada. En cas de no presentar el dossier, no es podrà realitzar l’examen.

60%

OPT Dibuix Geomètric

En cas de no aprovar caldrà lliurar la llibreta completada amb totes les activitats realitzades al llarg del curs.

100%

Física i Química

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs. Ha d'incloure els exercicis que trobaràs penjats al moodle

30%

Matemàtiques

Per poder fer l’examen cal:

3r ESO  A, B i C. Presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis de l’apartat “HAS DE SABER FER”(són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,5,6,8,9,10,11 i 12.

3r ESO D i E.  Dossier penjat al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria

20%

40%

Tecnologia

La feina està penjada al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria.  Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

30%

Religió

Realitzar tota la feina pendent del curs (inclosos els treballs trimestrals). Presentar la llibreta i els exercicis de repàs final (els trobareu al moodle).

20%

OPT Francès 2a llengua

Descripció física i de la personalitat d’ un amic/amiga (5 línies). Descripció de la teva habitació (5 línies). Explica el què menges durant una setmana. Descripció d’ una ciutat que hagis visitat. (5 línies)

20%

OPT Robòtica

Fer els12 primers exercicis d’Sketchup del moodle. DISSENYAR UN CLAUER PERSONALITZAT.Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

40%

OPT aplicacions en línia

No hi ha alumnes pendents de setembre.

OPT Descobrint Matemàtiques

Presentar el dia de l’examen dossier que han de comprar a consergeria.

100%

OPT Emprenedoria

No hi ha alumnes pendents de setembre.

Crèdit de síntesi


4t d’ESO (2 pàgines)

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents  a l’inici de l’examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

MATÈRIA

TREBALL ESTIU

%

Anglès

Fer la feina penjada al moodle sota el títol “Summer activities”.

20%

Biologia

Mapa conceptual o resum a mà de cada unitat didàctica realitzada durant el curs (fins u7. Evolució). Es tindrà en compte tant la capacitat de síntesi com la presentació (ordre, estructura, cal·ligrafia…). S’ha de fer també el recull d’exercicis competencials penjats al moodle.

30%

Castellà

Presentar el día del examen las siguientes actividades del libro de texto: Pruebas de competencias básicas que aparecen al final de cada unidad (9 en total), con enunciados completos copiados. Si no se presentan estas actividades, se pierde el derecho a hacer este examen.

30%

Català

-GRUPS A I B : El dia de l’examen els examinands hauran de presentar resoltes en paper totes les activitats d’Avaluació del llibre de text que es troben al final de cadascuna de les 9 unitats (pàgines 28-29, 52-53, 78-79, 104-105, 126-127, 154-155, 180-181, 208-209, 232-233; les pàgines amb número parell contenen exclusivament text de lectura). Presentar les activitats és condició necessària per fer l’examen.

-GRUPS C I D: El dia de l’examen hauran de presentar en paper les següents activitats: una carta de presentació formal amb un currículum, un correu electrònic, un text narratiu, un text argumentatiu, un text instructiu, un text periodístic i un text expositiu.

Presentar les activitats es condició necessària per fer l’examen.

Fins a un 30%

Ciències Socials

De cada un dels temes treballats durant el curs, les activitats finals excepte “el compromesos”

1.-Resum de tots i cadascun dels temes que s'han fet durant el curs. 2.-Tenir molta cura en la presentació.

20%

Educació Ético-cívica

Presentar el dia de l'examen tots els treballs que hem fet durant el curs. En cas de no fer-ho hi haurà un examen dels temes treballats durant el curs.

100%

Educació Física

Treball escrit a mà sobre:”L’Aparell Locomotor”:Concepte,sistema ossi,sistema articular,sistema muscular.(Parts,tipus).Localitzar 20 ossos i 20 músculs més importants del cos humà.25 Folis a mà,Index,Bibliografia i Fonts de la Informació obtinguda.Control oral.(Es faran preguntes sobre el propi treball ).

100%

Educació Visual

Realitzar el dossier de pràctiques i qüestionaris que caldrà comprar a consergeria. Caldrà presentar-lo grapat i ordenat i amb totes les activitats realitzades i una presentació acurada.

100%

Física i Química

Mapa conceptual o resum de cada unitat didàctica realitzada durant el curs. Ha d'incloure problemes tipus de cada unitat, és a dir, els més importants

30%

Francès

No hi ha cap suspès.

Informàtica

Activitats penjades al moodle.  Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

70%

Matemàtiques

Per poder fer l’examen cal:

4t ESO  A, B i C. Presentar el dia de l'examen un formulari-resum i els exercicis de l’apartat “HAS DE SABER FER”(són al final de cada unitat) de les lliçons: 1,2,3,4,5,7,8,12,13 i 14.

4t ESO D.  Dossier penjat al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria.

20%

40%

Música

Presentar un resum esquemàtic de les unitats realitzades durant el curs.

30%

Oral

Preparar una presentació oral.

100%

Tecnologia

La feina està penjada al moodle. Per evitar possibles problemes informàtics recomanem fer la feina el juliol.

30%

Economia

La feina està penjada al moodle. També hi haurà una còpia a consergeria.

30%

Projecte de recerca