onderschriftmail.jpg

Schoolreglement

Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG

Veldstraat 11

1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

Tel 015 71 93 70

Fax 015 71 40 71

Meerderjarige leerlingen kunnen zelfstandig optreden voor alle punten waar in dit reglement verwezen wordt naar de ouders.

Toch werd ook aan hun ouders gevraagd dit schoolreglement voor akkoord te ondertekenen, ook al is de handtekening van de leerling volledig rechtsgeldig vanaf de achttiende verjaardag.

© UITGAVE 1 september 2017

VOORAF        9

Leefhouding op school        17

Leerhouding        17

Inschrijving        19

Onze school        21

Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling        21

Studieaanbod        23

Individuele aanpassingen van het lesprogramma        25

Ex-OKAN        25

Draaideur Programma        25

Beleid inzake extra murosactiviteiten        25

Zie verder bij afwezigheid        25

Schoolrekening        25

Een toelichting bij de bijdrageregeling        25

De betaling        26

Studiereglement        27

Afwezigheid        27

Algemene regel bij afwezigheden        28

Je bent ziek        28

Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen.        28

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?        29

Vrijstelling van vakken        30

Spreiding van het lesprogramma        30

Tijdelijk onderwijs aan huis        30

Synchroon internetonderwijs via Bednet        31

Je moet naar een begrafenis of huwelijk        31

Je bent (top)sporter        31

Je hebt een topkunstenstatuut        31

Je bent zwanger        31

Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen        32

Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn        33

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, toetsen, klasoefeningen of persoonlijke taken?        33

Spijbelen kan niet        33

Van school veranderen tijdens het schooljaar        33

Persoonlijke documenten        34

Digitale schoolagenda via smartschool        34

Iedere dag les studeren & plannen        34

Verschillende opdrachten        35

Voldoende tijd        35

Opdrachten communiceren via digitale agenda        35

Deadline opdrachten opgeven        36

Persoonlijk werk        36

Rapporten        36

Het taalbeleid van onze school        36

Begeleiding bij je studies        37

Het klasteam        37

De begeleidende klassenraad        37

Een aangepast lesprogramma        37

Bij specifieke onderwijsbehoeften        38

Bij ziekte of ongeval        38

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen        38

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden        39

Evaluatiebeleid        39

Vakoverschrijdende projecten (VOP)        40

Sperperiode voor een proefwerkenreeks        40

Digitaal rapport        40

Oudercontacten        41

Het eindresultaat wordt meegedeeld        41

Beoordeling / fraude        41

Bij dagelijks werk        41

Bij proefwerken        42

Meedelen van de resultaten        43

De deliberatie op het einde van het schooljaar        43

Hoe functioneert een delibererende klassenraad?        43

Mogelijke beslissingen        44

Geschreven adviezen        46

Betwisting van de genomen beslissing door je ouders        46

Orde- en tuchtreglement:
Concrete afspraken en regels op school
        49

Veiligheid en gezondheid op school        50

Rookverbod        50

Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school        51

Eerste hulp        51

Je wordt ziek op school        51

Medische handelingen        52

(Cyber)pesten, geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag        52

Privacy        53

Afspraken        55

Diefstal en beschadigingen        62

Orde- en tuchtmaatregelen        62

Begeleidende maatregelen        62

Ordemaatregelen        62

Tuchtmaatregelen        63

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?        63

Welke tuchtmaatregelen zijn er?        63

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?        63

Hoe verloopt een tuchtprocedure?        64

Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?        64

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:        66

Wat is een preventieve schorsing?        66

Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel        67

Klachtenregeling        67

Wie is wie?        69

Preventieve gezondheidszorg        73

Participatie        75

Jaarkalender 2017-2018        75

Inschrijvingsbeleid        77

Capaciteitsbepaling        77

Eerste inschrijving        77

Voorrang        77

Herinschrijving        78

Campus        78

Inschrijving geweigerd?        78

Vrije leerling        79

Administratief dossier van de leerling        79

Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt        79

Het gaat over jou        80

Geen geheimen        80

Een dossier        80

De cel leerlingenbegeleiding        81

Je leraren        81

Waarvoor ben je verzekerd?        81

Verzekering lichamelijke ongevallen        81

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid        82

Vrijwilligers        82

Organisatie        83

Verzekeringen        83

Vergoedingen        83

Geheimhoudingsplicht        83

Regels voor de leerlingen die gebruik maken van de schoolcomputers:        89

Toegang tot de computerlokalen        89

Gebruik van de computers        90

Regels voor de leerlingen die gebruik maken van een eigen toestel, een  aangekocht of een toestel via huurkoop:        91

Contract        91

Accounts        91

Schoolaccount        91

Smartschool account        91

Software: installatie en rechten        92

Opslaan van bestanden        92

afspraken voor gebruik:        92

Privacy en veiligheid        93

Schade en verzekeringen        94

Het gebruik van internet en WIFI        94

Mediawijsheid        94

Cyberpesten        95

Trolling        95

Tips voor ouders        95

Rijen        98

Verplaatsingen buiten de school        98

Omkleden        99

Kledij & schoeisel        99

Attituden        99

Afwezigheden / niet-deelname aan de les LO        99

Zwemmen        100

Evaluatie        100

DOEL EN BELEIDSLIJNEN        101

DOEL        102

BASISHOUDINGEN VAN DE LEERKRACHT T.A.V. EVALUATIE ALS DEEL VAN HET LEERPROCES        104

CONTEXT GEGEVENS        104

Opvoedingsproject        104

Leerplannen en Algemene Pedagogische Reglementeringen        105

Wetenschap en deskundigheid        105

Maatschappelijke context        105

Juridische aspecten        105

EVALUATIE VAN  VAKOVERSCHRIJDENDE VAARDIGHEDEN: Kennis, vaardigheden/attitudes        106


VOORAF

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Het pedagogisch project en het schoolreglement van de school kunnen geconsulteerd worden op de website van de school: www.stk.be.

In het kader van de strijd tegen papierverspilling geven we slechts op eenvoudige vraag een gedrukte versie van het schoolreglement.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator …


DEEL I
HET PEDAGOGISCH PROJECT

Zoals elke andere school hebben wij als Sint-Theresiacollege de basisopdracht om onze leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen en hen te begeleiden in hun persoonlijkheidsontwikkeling en groei tot evenwichtige jong-volwassenen.

Naast deze basisopdracht zet het Sint-Theresiacollege in op 3 eigen STK accenten.

Talenten en passies ontdekken en ontplooien

Thuis in de wereld

Onze waarden : de waarden van de Assumptionisten

Engagementsverklaring voor de ouders

Beste ouder(s)

 In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op je medewerking.

Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

Oudercontacten vinden wij onontbeerlijk voor de goede opvolging van leerlingen. Op geregelde tijdstippen worden oudercontacten georganiseerd waarbij een gesprek met directie, coördinatoren, klassenleerkrachten en vakleerkrachten mogelijk is. Ook de CLB-medewerkers kunnen tijdens de oudercontacten voor de kerstvakantie en in juni geraadpleegd worden.

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen organiseert de directie bij de aanvang van het schooljaar een algemene informatievergadering. De werking van het Sint-Theresiacollege wordt er nader toegelicht en er is mogelijkheid tot persoonlijk contact met de leerkrachten van het eerste jaar en met de coördinatoren van de tweede en de derde graad.

Na de eerste klassenraden is er 24 oktober 2017 een eerste oudercontact met het klasteam voor alle leerjaren. We verwachten dat de ouders op deze uitnodiging ingaan en indien zij niet aanwezig kunnen zijn, het klasteam hiervan op de hoogte brengen.

Het STK plant een oudercontact met het klasteam op de laatste dag van het eerste trimester. Begin januari is er gelegenheid tot een gesprek met de vakleerkrachten.

Onmiddellijk na de paasvakantie is er de mogelijkheid om de vakleerkrachten te spreken maar kan u ook door de klassenraad worden uitgenodigd. We verwachten dat de ouders op deze uitnodiging ingaan en indien zij niet aanwezig kunnen zijn, het klasteam hiervan op de hoogte brengt.

Na de paasvakantie is er voor de ouders van de tweede- en vierdejaars een informatieavond over de studiekeuze voor het volgende schooljaar. Ouders en leerlingen worden uitgenodigd zich uit te spreken over een voorlopige studiekeuze. Deze keuze wordt tijdens een oudercontact in mei besproken met het klasteam.

In mei is er een oudercontact voor de ouders van de laatstejaars over de studiekeuze van het volgende schooljaar.

Op de voorlaatste dag van het schooljaar is er een oudercontact voor alle ouders en gelegenheid voor een gesprek met het klasteam.

Naast deze oudercontacten op vastgelegde tijdstippen kunnen ouders ook voor informele overlegmomenten contact opnemen met leerkrachten of directie.

De school verwacht dat wanneer ouders expliciet worden uitgenodigd, zij zeker aanwezig zijn op het oudercontact en dus op deze uitnodiging ingaan. Indien dit niet mogelijk is, vragen we de ouders de school te verwittigen.

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

2.2.1   Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten en dergelijke worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Wanneer je kind afwezig is en je hebt de school niet verwittigd, zal de school alles in het werk stellen om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vind je terug in het schoolreglement onder rubriek  Afwezigheid. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.

2.2.2   Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer informatie over spijbelen vind je terug in het schoolreglement onder rubriek Spijbelen kan niet.

Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft.

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

In onze school is de individuele leerlingenbegeleiding gestructureerd volgens het
4-lijnenmodel.

Lijn 0: de meldingen en signalen over leerlingen worden zeer ernstig genomen en kunnen aanleiding geven tot begeleidingsinitiatieven.

Lijn 1:het klasteam zijn de ‘spilfiguren’ die samen met de vakleerkrachten (de klassenraad) een belangrijke signaalfunctie en meldingsplicht hebben wat de individuele socio-emotionele begeleiding betreft. Ze nemen in de mate van het mogelijke en het haalbare de socio-emotionele en studiebegeleiding (niet gestructureerde klassikale/individuele remediëring of mentoraat) op zich.

Lijn 2: de individuele leerlingenbegeleiding wordt, indien nodig, verder opgevolgd in de cel leerlingenbegeleiding (directie-coördinatoren-CLB) en in de cel LOS (leer- en ontwikkelingsstoornissen) individueel opgevolgd door mentoren. In de cel wordt gezocht naar de voor de leerling meest gunstige vorm van opvolging. Dit betekent dat een leerling ook kan doorverwezen worden.

Lijn 3: het CLB en de eventuele externe begeleiding.

De uitwisseling van informatie tussen alle interne actoren wordt gegarandeerd dankzij hun toegang (volgens afgesproken lees -en schrijfrechten) tot het gecentraliseerd elektronisch leerlingendossier. We vinden het belangrijk de leerling te benaderen in zijn totaliteit als persoon en in zijn volledige context.

Een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen is bijgevolg een fundamentele voorwaarde om tot goede resultaten te komen op korte en lange termijn. De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. We rekenen daarbij  op de positieve medewerking van de ouders en vinden het belangrijk hen op alle lijnen binnen onze structuur te informeren, te contacteren en vooral ook uit te nodigen voor overleg. We verwachten dat de ouders van onze leerlingen bijgevolg steeds ingaan op uitnodigingen of voorstellen tot samenwerking.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school, bijgevolg is de voertaal het Nederlands. Je keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om je kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. De schriftelijke communicatie van de school met de ouders verloopt in het Nederlands.


DEEL II
HET REGLEMENT

Leefhouding op school

Het Sint-Theresiacollege is een katholieke school. Essentieel is dat leerlingen een daaruit voortvloeiende levenshouding ook in de praktijk leren brengen. Van wezenlijk belang is dat de leerlingen leren leven in gemeenschap met andere mensen.

Deze gerichtheid naar de anderen is vooral gebaseerd op eerbied. Dergelijke ingesteldheid wordt ook uitgedrukt door een verzorgd voorkomen, nette en gepaste kledij, een verzorgde taal, een voorkomende houding, keurige taken, schriften en agenda.

Eerbied voor de anderen betekent in deze tijd ook bewust rechtvaardig gebruik maken van de goederen van deze aarde door een sobere levenshouding. Bepaalde afspraken worden gemaakt om een vlotte werking in de klas en in de school tot stand te brengen.

Verwacht wordt dat de leerlingen die in acht nemen.

Leerhouding

Belangrijk is dat de leerlingen eigen mogelijkheden in werkelijkheid kunnen omzetten, dat zij luisterbereid zijn, meedenken, meespreken, meewerken, dat zij bijkomende uitleg vragen en ook zelf opzoeken. Regelmaat bij het leren van lessen en bij het herhalen van de leerstof leidt tot degelijke resultaten.

Van wezenlijk belang is ook dat de leerlingen zich een doeltreffende werkmethode eigen maken, raadgevingen van de leerkrachten hierover opvolgen.

Een goede studiehouding zet de medeleerlingen tot meer inspanning en ijver aan en schept in de klas een aangename sfeer, een geest van samenwerking en gezamenlijke inzet.

We verwachten dat iedere leerling deze attitudes als basishouding hanteert:

Respect

Motivatie


Orde en stiptheid

Inschrijving

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in het punt ‘Inschrijvingsbeleid’ (deel III, punt 4).

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven.

Het Sint-Theresiacollege Autonome Eerste Graad en het Sint-Theresiacollege liggen op dezelfde campus. Wij zijn één pedagogische éénheid onder de naam Sint-Theresiacollege. Een inschrijving in de ene school, geldt meteen ook voor de andere school. Als je verandert, bij de overgang van het tweede jaar naar het derde jaar, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven.

Eenmaal ingeschreven, blijf je  ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III.

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Dit geldt ook voor een overstap in het eerste jaar.  Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

Evaluatiegegevens van leerlingen die van klas of van studierichting veranderen in de loop van het schooljaar

Tijdens een schooljaar kan het zijn dat leerlingen van studierichting willen veranderen of aangeraden worden om dit te doen door de klassenraad (van het eerste tot en met het vijfde leerjaar). De ouders en leerling worden op het moment van de overstap zo duidelijk mogelijk uitgelegd welke stappen er mogelijks genomen worden.

De (nieuwe) begeleidende klassenraad gaat, onmiddellijk na de overgang, na voor welke vakken die (nieuwe) leerling bijgewerkt moet worden om de rest van het schooljaar vlot te kunnen volgen. Als het nodig is, neemt de klassenraad daarvoor de nodige begeleidings-, remediërings, en/of evaluatie- initiatieven. 

Op het einde van het schooljaar zal de delibererende klassenraad zich uiteindelijk volledig autonoom buigen over de deliberatievraag of je in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen, hebt bereikt. Deze vraag is afhankelijk van het leerjaar dat je volgt. Aangezien hij die op basis van het globale dossier zal beantwoorden, impliceert dit dat hij, wat de proefwerk resultaten betreft:

-       rekening houdt met de vakken die ook vóór de overgang gevolgd werden, in zover ze relevant zijn bij het beantwoorden van de deliberatievraag. In principe worden de resultaten vóór resp. nà de overgang niet zo maar mathematisch bij elkaar ‘opgeteld’. Als het echter gaat over hetzelfde leerplan en men vaststelt dat precies dezelfde leerplaninhouden aan bod zijn gekomen en getoetst werden, dan kunnen de resultaten wel mathematisch opgeteld worden.

Voor vakken die nieuw zijn, baseert de delibererende klassenraad zich uitsluitend op de gerealiseerde inhaalbeweging en (uiteraard) op de resultaten na de overgang.

Blijft de leerling binnen dezelfde studierichting met behoud van de lessentabel, dan blijven de punten voor elk vak behouden.

Onze school

Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling

        08.40 uur        1ste les

        09.35 uur        2de les

        10.25 uur        korte pauze

        10.40 uur        3de les

        11.35 uur        4de les

        12.25 uur        middagpauze

        13.15 uur        5de les

        14.10 uur        6de les

        15.00 uur        korte pauze

        15.15 uur        7de les

        16.05 uur        einde van de lessen

        16.05 uur        moment inhaaltoets (dinsdag/donderdag)


Studieaanbod

eerste graad

tweede graad

derde graad

eerste jaar

eerste jaar

eerste jaar

ofwel 4 uur klassieke studiën

Economie

- optie Frans / Engels

- optie wiskunde

Economie moderne-talen

ofwel 4 uur (2u. Frans - 1u. Nederlands - 1u. wiskunde)

Grieks-Latijn

- optie Frans / Duits

- optie wiskunde

Economie

wiskunde

ofwel 4 uur STEM (2u. projectwerking - 2u. ICT)

Humane wetenschappen

Grieks-Latijn

Latijn

- optie Frans / Engels

- optie wiskunde

Latijn

wetenschappen

Wetenschappen

Latijn

wiskunde

Humane

wetenschappen

Moderne Talen

wetenschappen

Wetenschappen

wiskunde

eerste graad

tweede graad

derde graad

tweede jaar

tweede jaar

tweede jaar

Grieks-Latijn

Economie

- optie Frans / Engels

- optie wiskunde

Economie moderne-talen

Latijn

Grieks-Latijn

- optie Frans / Duits

- optie wiskunde

Economie

wiskunde

Moderne

wetenschappen

Humane wetenschappen

Grieks-Latijn

Moderne wetenschappen

optie STEM

Latijn

- optie Frans / Engels

- optie wiskunde

Latijn

wetenschappen

Wetenschappen

Latijn

wiskunde

Humane

wetenschappen

Moderne Talen

wetenschappen

Wetenschappen

wiskunde

Individuele aanpassingen van het lesprogramma

Ex-OKAN

Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden ten gevolge van taalachterstand kan de begeleidende klassenraad je toestaan om (tijdelijk) andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt.
Zo’n aangepast programma kan uitsluitend wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken.

Draaideur Programma

Als je hoog- of meervoudig begaafd bent, kan je vragen te mogen aansluiten gedurende max. 2 lesuren per week bij het draaideurprogramma van het STK. Dit houdt ook in dat de leerplandoelstellingen voor al je vakken behouden blijven mét de daaraan gekoppelde evaluaties, maar dat je gedurende de max. twee lesuren per week die je volgt in het draaideurprogramma verdiepende of verbredende projecten kan uitvoeren. Het is de directie in samenspraak met de begeleidende klassenraad die beslist of je kan deelnemen aan het programma en die op het einde van elk trimester beslist of je kan blijven deelnemen aan het programma.

Beleid inzake extra murosactiviteiten

Zie verder bij afwezigheid

Schoolrekening

Een toelichting bij de bijdrageregeling

Als bijlage bij dit schoolreglement vind je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën…

Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.

Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte.

Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.

De betaling

We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening:

Studiereglement

Afwezigheid

Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om alle dagen, van de eerste schooldag bij de start van het schooljaar tot en met 30 juni, tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.

Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.

Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde.

Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist.

Algemene regel bij afwezigheden

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. We vragen met aandrang aan de ouders om op de ochtend van de eerste dag van de afwezigheid de school telefonisch te verwittigen. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.

Je bent ziek

Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen.

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan lezen wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

Vrijstelling van vakken

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

Spreiding van het lesprogramma

Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren.

 Tijdelijk onderwijs aan huis

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet:

•        je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;

•        je verblijft op 10 km of minder van de school;

•        je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen en starten we met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

Synchroon internetonderwijs via Bednet

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief, of een huwelijksaankondiging of -brief.

Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 3.1.8 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn).

Je bent (top)sporter

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen.

Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. Schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs.  (zie punt 3.1.2.5)

Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen

Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…) heb je de toestemming van de school nodig. Daarvoor moet je je wenden tot de directie. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen.

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, toetsen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden dan ook niet deelneemt aan een toets, klasoefening of persoonlijk werk, dan kan je verplicht worden die achteraf te maken.

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de school hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist de directeur in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. De directeur beslist hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

Spijbelen kan niet

Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning.

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

Van school veranderen tijdens het schooljaar

Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school.

Persoonlijke documenten

Digitale schoolagenda via smartschool

In overleg met de ouderraad, leerlingenraad en pedagogische raad zijn de volgende afspraken met betrekking tot het gebruik van de digitale schoolagenda gemaakt:

Onze school laat leerlingen op jonge leeftijd al kennis maken met de digitale wereld. Hiervoor werken we met verschillende hulpmiddelen. De digitale agenda van Smartschool is er daar een van. We vinden het een nuttig instrument om met leerlingen te communiceren én om hen te leren plannen.

We vinden het echter ook zeer belangrijk dat het gebruik van Smartschool geen extra druk creëert. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze leerlingen 24 uur op 24 hun schoolagenda moeten nakijken. Daarom stellen we enkele afspraken voor waaraan zowel leerlingen als leerkrachten zich dienen te houden.

De digitale schoolagenda is het enige platform waar leerkrachten opdrachten aankondigen. Leerlingen kunnen daarnaast ook nog een papieren of digitale planningsagenda gebruiken waarin ze hun opdrachten noteren, maar wat er in de digitale agenda werd opgegeven, is officieel.

De volgende regels kunnen helpen om Smartschool efficiënt te gebruiken.

Iedere dag les studeren & plannen

Leerlingen raadplegen de digitale agenda dagelijks.

Vanzelfsprekend studeren leerlingen niet alleen als er een toets gepland staat. Leerlingen studeren steeds de vorige les, los van het feit of de leerkracht dit in de digitale agenda opgegeven heeft of niet.

Leerlingen studeren dus wat in het lesonderwerp genoteerd staat tegen de volgende les. Daarnaast maken ze werk van een realistische planning.

Verschillende opdrachten

In de digitale agenda vind je onder het lesonderwerp wat er precies in de les behandeld is.

Opdrachten worden door de leerkracht niet bij het lesonderwerp opgegeven maar verschijnen in de lijst 'toekomstige taken en toetsen'. Deze lijst geeft een overzicht van de al geplande opdrachten. Leerkrachten kunnen rekening houden met de planlast voor de leerling bij het invoeren van nieuwe opdrachten.

We onderscheiden de volgende soorten opdrachten:

 

Voldoende tijd

Welke soort opdracht leerlingen ook krijgen, het blijft uiterst belangrijk dat ze voldoende tijd krijgen om deze uit te voeren. Hierbij rekenen we op het gezond verstand en het beoordelingsvermogen van de leerkrachten. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan een leerkracht een kortere of langere termijn voorzien.

Opdrachten communiceren via digitale agenda

De leerkracht voert elke opdracht in. Voor iedere opdracht communiceert hij/zij duidelijk wat de opdracht precies inhoudt.

De leerkracht geeft de leerlingen voldoende tijd tijdens de les om de persoonlijke planningsagenda aan te vullen als er een opdracht wordt afgesproken.

Deadline opdrachten opgeven

Net zoals bij een traditionele agenda worden opdrachten gecommuniceerd tijdens de les. Omdat niet elke leerkracht zijn/haar laptop gebruikt, stellen we een uiterste deadline vast voor het invoeren van opdrachten door de leraar. We maken daarbij een onderscheid tussen opdrachten opgegeven tegen de volgende lesdag en opdrachten op een iets langere termijn.

bij opdrachten tegen de volgende lesdag: uiterste uur van opgeven: 16.05 uur

Alle opdrachten tegen de volgende lesdag moeten uiterlijk om 16.05 uur in de digitale agenda staan, op woensdag om 12.25 uur, zodat de leerling bij het verlaten van de school weet welk materiaal hij uit zijn locker moet meenemen.

Als een opdracht wordt verplaatst, dan gebeurt dat in overleg met de leerlingen tijdens de les. Ook dan wordt de wijziging ingegeven voor 16.05 uur op de dag zelf als het gaat over een opdracht tegen de volgende lesdag.

bij opdrachten niet tegen de volgende lesdag:

De leerkracht kondigt de opdracht aan in de les, spreekt een termijn af met de leerlingen en voert de opdracht zo snel mogelijk in, bij voorkeur dezelfde avond.

Persoonlijk werk

Taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven.

Rapporten

In de loop van het schooljaar zijn er rapporten. Die vermelden de cijfers van de permanente evaluatie van toetsen, taken en proefwerken.

Het taalbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in onze school hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.

Als je het moeilijk hebt voor een of meerdere vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. Meer informatie hierover vind je in punt 3.3.3.

Begeleiding bij je studies

Het klasteam

Het klasteam bestaat uit twee leerkrachten bij wie de leerlingen altijd terecht kunnen met hun vragen en problemen in verband met hun studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Het klasteam volgt zijn leerlingen van zeer nabij. Het is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in zijn klas.

De begeleidende klassenraad

Op onze school hebben leerlingen recht op een passende begeleiding.

Om het contact met en de samenwerking onder al de vakleerkrachten te vergemakkelijken, is er op geregelde tijdstippen een "begeleidende" klassenraad.

Op deze vergadering verstrekt het klasteam ruime informatie of toelichting over de studie van elke leerling. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan met de klassen- of vakleerkracht een begeleidingsplan worden afgesproken.

Na overleg met CLB en ouders kunnen soms inhaallessen geadviseerd of extra taken opgelegd worden. Soms is doorverwijzing naar het CLB of naar een andere instantie voor verdere begeleiding noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden de ouders via de schoolagenda, per brief of via oudercontact op de hoogte gebracht.

In het verslag over deze klassenraden wordt het resultaat van de bespreking en ook het geformuleerde advies aan de ouders opgenomen.

Het hoofddoel van deze "begeleidende" klassenraad is de studievorderingen in de tijd te volgen, om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

Een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma, ... Wij werken hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte of ongeval

•        Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.

•        In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen

Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden

Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:

Evaluatiebeleid

Leerlingenbegeleiding op school staat in de eerste plaats voor leerzorg en behelst alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in functie van het (brede) leren. Het is onze basistaak om ervoor te zorgen dat iedere leerling kan groeien en succes ervaren. Leerlingenbegeleiding in al zijn facetten is erop gericht het LEERPROCES van de jongere te optimaliseren.

Evaluatie is een cruciaal onderdeel van de leerzorg en leerlingenbegeleiding. Het begin van alle leren start bij een transparante evaluatie die de leerling op zijn beurt leerkrachtig kan maken.

In ons streven naar kwaliteitsvol onderwijs vormt kwalitatieve evaluatie geen doel op zich, maar maakt het wezenlijk deel uit van het integrale leerproces dat leerlingen ontwikkelen en doormaken.

De volledige visietekst rond het evaluatiebeleid op school vind je als bijlage op blz.X en op www.stk.be.

Vakoverschrijdende projecten (VOP)

In de lesuren Seminarie (Vakoverschrijdende projecten) krijgt het begeleid zelfstandig en samenwerkend leren van de leerling een bevoorrechte plaats. VOP-projecten zijn geen extra-uren van een welbepaald vak.

Voor seminarie-uren worden geen proefwerken voorzien. De leerlingen worden gespreid geëvalueerd aan de hand van opdrachten binnen en buiten de les. Zowel het proces als het product zijn hierbij belangrijk. Seminaries tellen volwaardig mee bij de einddeliberatie in juni.

Sperperiode voor een proefwerkenreeks

5 weekdagen voor de start van de proefwerkenperiode worden er geen toetsen gepland en geen taken meer opgegeven zodat leerlingen zich ten volle kunnen concentreren op het plannen van hun af te leggen proefwerken.

Digitaal rapport

Het is een schriftelijk verslag over de cijfers voor dagelijks werk en proefwerken.

Daardoor is het mogelijk de werkzaamheden op school te volgen, te evalueren en bij te sturen. Het klasteam overhandigt dit rapport op de data die vermeld staan in de jaarkalender. Elk rapport wordt door vader of moeder ondertekend. Het wordt de eerstvolgende schooldag afgegeven aan het klasteam, die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan.

Oudercontacten

Op geregelde tijdstippen organiseert de school "oudercontacten". Hier krijgen de ouders de kans tot een gesprek met de leerkrachten, bv. in verband met studievorderingen of studieoriëntering. Maar om contact op te nemen met de school, hoeven de ouders niet te wachten tot het oudercontact. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.

Het eindresultaat wordt meegedeeld

Beoordeling / fraude

Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik of de aanwezigheid van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten, het laattijdig of niet afgeven van taken… Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, …) van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding bij schriftelijke opdrachten zoals projecten.

Bij dagelijks werk

Wanneer een leerling tijdens een toets dagelijks werk of bij het maken van een taak betrapt wordt op fraude, krijgt hij op deze toets of taak een 0. De leerling wordt onmiddellijk naar het leerlingensecretariaat gestuurd en van daar doorverwezen naar de directeur leerlingen of graadcoördinator. De ouders worden telefonisch of via de schoolagenda op de hoogte gebracht. De leerling krijgt een nota in de schoolagenda. De 0 wordt vermeld op het rapport DW en voorzien van commentaar.

Een gelijkaardige taak of toets wordt gemaakt tijdens een afgesproken avondstudie. De leerling blijft in deze avondstudie tot 17.00 uur. Het resultaat van de bijkomende toets of taak wordt niet rekenkundig opgenomen in de beoordeling DW van de leerling maar kan tijdens de deliberatie bijkomende gegevens verschaffen over de leerling.

Bij proefwerken

Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid.

Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude tijdens proefwerken kan tot gevolg hebben dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk.

Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.

Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure.

Meedelen van de resultaten

We houden je op regelmatige tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kun je daarna ook een fotokopie vragen. Dat kan door schriftelijk of via e-mail contact op te nemen met de pedagogische directeur. De kosten voor deze fotokopieën kunnen op de aanvrager verhaald worden aan het normale tarief (zie bijdrageregeling).

De procedure voor het opvragen van een fotokopie van proeven bestaat uit drie stappen die in onderstaande volgorde moeten gevolgd worden:

stap 1. een examen kan ingekeken worden door de leerling en besproken worden met de vakleerkracht tijdens de les of buiten de lesuren

stap 2. een examen kan ingekeken worden door de ouders (eventueel samen met de leerling) en besproken worden met de vakleerkracht tijdens een oudercontact of indien dit voor ouders onmogelijk is, op een ander afgesproken moment

stap 3. een fotokopie van het proefwerk kan in uitzonderlijke gevallen enkel via de pedagogisch directeur gevraagd worden; de vakleerkracht wordt hiervan op de hoogte gebracht.

We geven geen gegevens door die betrekking hebben op medeleerlingen.

De deliberatie op het einde van het schooljaar

Hoe functioneert een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privélessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of met wie hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten).

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: (1) of je al dan niet geslaagd bent; (2) welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.

De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan.

Hij steunt zich daarbij op: (1) het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); (2) beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; (3) je mogelijkheden i.v.m. verdere studies.

De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

Mogelijke beslissingen

De delibererende klassenraad kan volgende beslissingen nemen:

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij:

De delibererende klassenraad beslist uiterlijk op 30 juni of het leerjaar al dan niet met vrucht werd beëindigd. Een leerling kan enkel in uitzonderlijke, individuele gevallen bijkomende proeven of taken opgelegd krijgen. Indien een leerling bv. wegens ziekte langdurig afwezig is geweest en de klassenraad daardoor niet over voldoende gegevens beschikt om tot een eindbeslissing te komen, kan hij in dat uitzonderlijke geval beslissen om meer gegevens te verzamelen. Hiervan wordt men via het eindrapport of per brief verwittigd. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.

Geschreven adviezen

De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen.

Dit advies kan o.a. omvatten:

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar de tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het geleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

Betwisting van de genomen beslissing door je ouders

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders of leerlingen worden aangevochten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan moeten je ouders de volgende procedure volgen.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle weekdagen (zaterdag, zondag en wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

 1. Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad (is meestal de pedagogisch of algemeen directeur). Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee en een digitale kopie gaat naar je ouders e-mailadres.

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Dit gebeurt telefonisch en per aangetekend schrijven.

De termijn begint te lopen de dag* nadat de aangetekende brief van de school met de beslissing wordt ontvangen. De aangetekende brief wordt geacht de derde dag* na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor verzending als voor de ontvangst.

Er is een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Je kan dit schriftelijk aanvragen, bv via e-mail bij de directeur. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

Tijdens dit gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) verduidelijkt, aan de hand van je dossier, op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee.

Er zijn twee mogelijkheden:

2. Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur:

De heer Luc Goovaerts

Voorzitter vzw Sint-Theresiacollege

Veldstraat 11

1880 Kapelle-op-den-Bos

Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan je:

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.

3. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’]. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden (zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.

4. Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en sluit je het schooljaar succesvol af en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!


Orde- en tuchtreglement:
Concrete afspraken en regels op school

Veiligheid en gezondheid op school

De school is bezorgd over de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.

In het kader van de veiligheid treft zij ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen deze inspanningen eerbiedigen en zich mee inzetten om de veiligheid op school te bevorderen.

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen.

Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs -verder kortweg "drugs" genoemd- zijn door de wet verboden. Zij kunnen een ernstig gevaar zijn voor de gezondheid. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school terzake een preventiebeleid.

Als een leerling in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal de school op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat er, conform het orde- en tuchtreglement, sancties kunnen worden genomen. Dit zal het geval zijn wanneer de leerling niet meewerkt aan dit hulpverleningsaanbod, wanneer het begeleidingsplan niet nageleefd wordt of wanneer medeleerlingen bij het druggebruik betrokken worden.

Rookverbod

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken (dit gaat over het roken het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten) tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je eventueel klacht indienen bij de onderwijsinspectie.

Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school

Eerste hulp

De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou zelf naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.

Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school zoal gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.

Als je tijdens lessen of schoolactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan kan de preventiedienst van de school dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Je wordt ziek op school

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten aan een van onze personeelsleden. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen over het verdere verloop. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen.

De school mag geen medische handelingen stellen en zal in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers.

Als we vaststellen dat je op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die buitensporig lijkt, zullen we daarover met je ouders in contact treden.

Medische handelingen

De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een arts contacteren.

(Cyber)pesten, geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag

(Cyber)pesten, geweld en grensoverschijdend seksueel gedrag werken zeer negatief in op het welbevinden van de leerlingen. Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde leerling wordt niet getolereerd. Wie slachtoffer is van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag of getuige van deze feiten meldt dit best onmiddellijk (bij de graadcoördinatoren, het ondersteunend personeel, een leerkracht of de directie). Samen met de leerling wordt naar een oplossing gezocht. Tegenover de pestende leerling zal onmiddellijk worden opgetreden, het orde- en tuchtreglement zal worden toegepast en in bepaalde gevallen zullen de ouders ingelicht worden.

 Aanbevelingen ter preventie van cyberpesten.

De volgende richtlijnen zijn voorbeelden van netetiquette:

* wees voorzichtig met het doorgeven van erg persoonlijke gegevens en foto’s via het internet, ook aan vrienden. Vanaf het moment dat de andere over deze informatie beschikt, heb je er helemaal geen controle meer over en kan de informatie op grote schaal verspreid worden;

* geef je wachtwoord nooit door. Gebruik ook geen voor de hand liggende wachtwoorden (bv. de naam van je vriend of vriendin, van je huisdier) en verander regelmatig van wachtwoord;

* installeer recente anti-virusprogramma’s op je computer en update deze regelmatig;

* denk na over wat je schrijft. Wat jij grappig vindt, komt niet altijd als een grap over en kan zelfs kwetsend overkomen. Het gebruik van emoticons zoals “;-)” kan helpen duidelijk maken dat iets als een grap bedoeld is;

* heel wat zaken die dagelijkse kost zijn, zijn strafbaar (bv. foto’s publiceren op het internet zonder toestemming van de persoon in kwestie, zich voordoen als iemand anders …).

Privacy

– Welke informatie houden we over je bij?

Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in [deel III, punt 5] van het schoolreglement.

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kun je daarna ook een fotokopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur leerlingen. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.

– Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als je dat niet wil, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een fotokopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen.  Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

- Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes…)

Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan -op welke wijze dan ook-  beeld- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.

De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, informatiebrochure en dergelijke. De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten.

Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnamen maken met respect voor de afgebeelde personen. De foto’s worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school waakt erover dat de beeldopnamen niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die in een schoolse context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat ten allen tijde (bij de ondertekening van het schoolreglement of elk later tijdstip) melden aan de directie.

- Doorzoeken van lockers

De directie behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de gebruiker te controleren.


Afspraken

A        Liturgische vieringen

 1. De geest van de school wordt geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus. Bij de inschrijving werd dit vrij aanvaard. Daarom wordt gevraagd dat iedereen dit christelijke klimaat eerbiedigt en ernaar leeft.
 2. Elke schooldag wordt bij de aanvang van het eerste lesuur gebeden of met een bezinnings- of wijsheidstekst gewerkt. Teksten zijn in ieder klaslokaal voorhanden.
 3. Per leerjaar of graad wordt er enkele keren per schooljaar een bezinning of een viering gehouden :dit kan zijn

-        bij de aanvang van het schooljaar;

-        in november om de overledenen te gedenken;

-        in de advent;

-        in de veertigdagentijd.

 1. Voor de leerlingen van het zesde jaar is er een tweedaagse bezinning voorzien. Voor deze dagen gaan zij naar een bezinningscentrum.

B        Voor een goede gang van zaken

 1. Regelmatige leerlingen zijn elke schooldag op school aanwezig.
 2. Alle leerlingen nemen op voorbeeldige wijze deel aan wat op school aan liturgische vieringen, bezinningsdagen, culturele manifestaties, e.d. georganiseerd wordt.
 3. Iedereen is steeds beleefd, vriendelijk, welwillend en behulpzaam tegenover directie, leerkrachten, ondersteunend personeel , onderhoudspersoneel, medeleerlingen, e.a.
 4. Vrijpostig of uitdagend gedrag, verwijten of vormen van discriminatie horen op onze school niet thuis.
 5. Beleefde omgangsvormen zijn een teken van eerbied voor de medemens.
 6. Mondelinge taalvaardigheid vereist een voortdurende training. Daarom is het noodzakelijk dat de leerlingen hun gedachten en gevoelens leren verwoorden in Algemeen Nederlands.
 7. Alle aanwijzingen en aanduidingen van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel worden opgevolgd.
 8. Leslokalen zijn voor leerlingen alleen in aanwezigheid van een personeelslid toegankelijk. Voor het tweede deel van de middagpauze kan je een lokaal reserveren op smartschool.
 9. In lokalen, gangen en traphallen wordt niet geroepen, gelopen of gespeeld.
 10. Het gebruik van gsm en smartphone is in open lucht (buiten de gebouwen) toegelaten tijdens de ochtend tot het eerste belsignaal (8.40 uur), tijdens de middagpauze tussen 12.25 uur en 13.15 uur (eerste belsignaal) en na 16.05 uur.
 11. Leerlingen van de tweede en derde graad mogen voortaan hun smartphone zowel tijdens de kleine speeltijd als tijdens de middagspeeltijd gebruiken vanaf het belsignaal buiten de klaslokalen – dus niet alleen buiten de gebouwen zoals vroeger bepaald. In het hoofdgebouw is het gebruik van GSM/smartphone niet toegelaten voor leerlingen. Voor de leerlingen van de eerste graad verandert er niets: zij gebruiken hun GSM/smartphone uitsluitend buiten de schoolgebouwen en niet tijdens de kleine speeltijd.
 12. Buiten deze perioden is gebruik alleen toegestaan in het kader van een les of een extra-murosactiviteit na toestemming van het begeleidende personeelslid.
 13. Het bezit van gevaarlijke voorwerpen is verboden.
 14. Snoepen (ook kauwgom), of eten en drinken in klas- en vaklokalen, in gangen, toiletten, grote zaal, sportzalen en traphallen is niet toegestaan. Water drinken tijdens de les kan in onderlinge afspraak met de betrokken leerkracht eventueel toegelaten worden. De leerkracht heeft het recht om dit zelf te beslissen. Het spreekt voor zich dat kauwgom en andere etensresten thuishoren in de vuilnisbak.
 15. Geld, abonnementskaarten, portefeuille, waardevolle bezittingen (b.v. rekentoestel) e.d. worden steeds persoonlijk bijgehouden: niet onbeheerd achterlaten in gangen en klassen. Veel geld hoeven de leerlingen niet bij zich te hebben.
 16. Reglement voor het gebruik van individuele kastjes
  De individuele kastjes zijn eigendom van de school en kunnen door de leerlingen per schooljaar worden gehuurd.
  De huurprijs bedraagt 10,00 euro per schooljaar. Een gedeelte van het schooljaar telt voor een heel schooljaar. Dit bedrag zal via de schoolrekening geïnd worden.
  Aan het begin van de huurperiode betaalt de huurder een waarborg van 5,00 euro voor de originele sleutel, die terugbetaald wordt bij het inleveren ervan. Bij verlies van de originele sleutel of het niet inleveren ervan op het einde van het schooljaar, wordt de waarborg niet terugbetaald.
  Het afhalen en terug binnenbrengen van de originele sleutel, alsook het melden van eventueel verlies gebeurt op het leerlingensecretariaat. Bij opzettelijke beschadiging worden de kosten van herstelling doorgerekend aan de huurder.
 17. Omwille van de veiligheid (bv. bomalarm, brandgevaar …) moeten deze kasten ten allen tijde geopend en gecontroleerd kunnen worden. De directie behoudt zich het recht voor (in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden) de kasten te openen en te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder.
  De school is niet aansprakelijk voor diefstal of inbraak.
  Door het afhalen van de sleutel verklaart de huurder zich akkoord met dit reglement. Een concrete regeling i.v.m. toegankelijkheid wordt ter plaatse en aan het leerlingensecretariaat geafficheerd.
 18. In het kader van de ICT-integratie (Informatie- en CommunicatieTechnologie) werd een reglement opgesteld in verband met de toegang tot de computerlokalen, het gebruik van de computers, het gebruik van internet, het gebruik van het schoolgebonden e-mailadres en het gebruik van een elektronisch leerplatform. Je vindt het reglement in bijlage 2.
 19. Wie verantwoordelijk is voor beschadiging van gebouwen, schoolmaterieel, autocars e.d. betaalt de herstellingskosten. Bovendien wordt vrijwillige beschadiging bestraft.
 20. Veiligheidsvoorschriften en reglementen in de lokalen dienen opgevolgd.
 21. In het kader van de lessen lichamelijke opvoeding werd een reglement opgesteld met enkele specifieke regels om deze lessen voor iedereen vlot en aangenaam te laten verlopen. Je vindt het reglement in bijlage 4.

C        Op weg naar school of naar huis

 1. De leerlingen moeten de voorschriften van de wegcode respecteren en opvolgen.
 2. Zij gaan rechtstreeks en langs de kortste of veiligste weg naar huis of naar school. De verzekering stelt deze eis.
 3. De directeur leerlingen kan schriftelijk uitzonderingen op deze regel toestaan.
 4. Op straat, in trein of autobus gedragen  leerlingen zich waardig en voorkomend.
 5. Het kan gebeuren dat het gedrag van leerlingen op die plaatsen te wensen overlaat. Leerkrachten hebben het recht die leerlingen terecht te wijzen. Naargelang van de omstandigheden melden zij namen en feiten aan de directeur leerlingen.

D        Stalling van fietsen en motoren

 1. Wie per fiets of motor of auto naar school komt, stalt zijn voertuig op de voorziene plaats en gaat naar zijn speelplaats. De bestuurders van de motor stappen af aan de witte lijn.

Motoren plaatst men in de stalling aan de grote zaal.

 1. Fietsenstallingen zijn er

*        aan de grote zaal: voor de leerlingen van het 4de, 5de  en  6de jaar

*        bij speelplaats eerste jaar: voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar

 1. Fietsen en motoren moeten op slot zijn.
 2. Het is niet toegestaan in de fietsenstallingen rond te lopen, te spelen of te blijven praten.
 3. Zorg ervoor dat bij het stallen of wegnemen van fietsen of motoren de andere voertuigen niet beschadigd worden.
 4. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of voor beschadiging van voertuigen, noch voor het verdwijnen van toebehoren ervan.
 5. Rijden op speelplaatsen is niet toegestaan.

E        Aanvang van een schooldag

 1. Wie vóór 08.15 uur op school is, gaat naar de refter om er onder toezicht tot 08.30 uur nog schoolwerk te doen.
 2. Wie na 08.15 uur aankomt, gaat onmiddellijk naar de speelplaats.
 3. Om een lesdag ordelijk te kunnen aanvangen, moeten de leerlingen bij het eerste belsignaal op hun speelplaats zijn.
 4. Bij het eerste belsignaal gaan de leerlingen in de rij staan op de plaats die voor hun klas is voorzien. Onder begeleiding van de leerkrachten gaan de leerlingen naar hun lokaal.

Het tweede belsignaal geeft het begin van de lestijd aan.

 1. Op tijd komen is een vorm van beleefdheid en van eerbied voor het schoolleven.

Telaatkomers worden alleen tot de les toegelaten met een schriftelijk bewijs van de directeur leerlingen of iemand van het leerlingensecretariaat.

Zij excuseren zich bij de leerkrachten.

Herhaaldelijk onverantwoord te laat komen wordt bestraft.

F        Lessen in klaslokalen / vaklokalen

 1. Het klasteam of de vakleerkracht

*        wijst de leerlingen een plaats aan.

*        stelt een beurtrol op voor het schoonmaken van het bord na elke les, voor het sluiten van de ramen na de les en voor andere activiteiten die nodig zijn voor de orde en goede gang van zaken in het klaslokaal.

 1. Bordenwissers worden niet op de buitenmuur uitgeklopt, maar wel met een lat of liniaal.
 2. Decoratie, posters, informatie e.d. worden op de ad valvasstrook aangebracht. Alleen dat mag opgehangen worden waarvoor het klasteam of de vakleerkracht toestemming heeft gegeven en wat kadert in het pedagogisch geheel van de school.
 3. Jassen e.d. horen thuis aan de kapstokken in de gang.
 4. Bij twee opeenvolgende lesuren in hetzelfde lokaal verlaten de leerlingen de klas niet. Tijdens deze pauzes houdt iedereen zich rustig.
 5. Bij afwezigheid van een leerkracht verwittigt een leerling het leerlingensecretariaat.
 6. Verandering van lokaal gebeurt rustig, ordelijk en binnen de kortst mogelijke tijd.
 7. Na de 2de, 4de en 6de les gaan de leerlingen rustig, ordelijk en zo vlug mogelijk naar hun speelplaats of eetzaal.
 8. Tijdens de speeltijden blijven er geen leerlingen in het leslokaal zonder schriftelijke toestemming van de directie of van de graadcoördinatoren.

G        Op de speelplaatsen

 1. Tijdens de speeltijden is en blijft iedere leerling op zijn speelplaats. Niemand is dan in de klaslokalen, gangen (lockers) of sportzalen, of op een andere speelplaats.

Uitzonderingen worden alleen door de directie (of de verantwoordelijke ter plaatse) toegestaan.

 1. Op de speelplaatsen zit of ligt niemand op de grond.
 2. De ordelijkheid en de netheid van de speelplaatsen bepalen voor een groot deel het uitzicht van de school. Gooi daarom alle papiertjes, blikjes, fruitresten e.d. in de daartoe bestemde vuilnisbakken. In onze school wordt het afval selectief opgehaald.
 3. Zitbanken : neem plaats op de bank zelf, niet op de rugleuning.

Respecteer grasperken en plantenbakken.

 1. Laat de gummiblokjes op de aluminium ramen zitten. De gleuven onderaan zijn geen vuilnisbakken. Steek er bijgevolg geen papiertjes of ander afval in.

H        Middagpauze

 1. Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen op school. Uitzonderingen zijn mogelijk mits gemotiveerde aanvraag van de ouders. Deze motivering zal door de directeur leerlingen getoetst worden aan het criterium: leerlingen moeten ’s middags in een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde omgeving de middagpauze kunnen doorbrengen.
 2. Voor de leerlingen van het zesde jaar bestaat de mogelijkheid om de school ’s middags te verlaten (mits schriftelijke toestemming van de ouders).
 3. Door het grote aantal leerlingen gebeurt het lunchen in twee reeksen.
 4. Er wordt niet gegeten in klas- en vaklokalen, in de grote zaal, in gangen, toiletten, sportzalen, traphallen,…
 5. Frisdrank is ‘s middags op school verkrijgbaar. Hiervoor zijn bonnetjes nodig. Die kunnen aangekocht worden bij het ondersteunend personeel dat in de eetzaal toezicht heeft.
 6. Ook in de eetzaal wordt respect gevraagd voor medeleerlingen. De materiële infrastructuur wordt niet beschadigd: iedereen eet graag aan een nette tafel.

I        Toiletten

 1. Welopgevoede mensen houden van hygiëne en zijn gesteld op zindelijke toiletten. Dit is een zorg en bekommernis voor ieder afzonderlijk en getuigt ook van respect voor het onderhoudspersoneel dat ervoor zorgt dat iedereen het netjes heeft. Werp dus nooit papier, fruitresten e.d. in de toiletten.
 2. In de toiletten zijn wastafels en handdoeken. Gebruik deze dingen op een fatsoenlijke wijze. Toiletten zijn geen speelruimten.
 3. Misbruik wordt streng bestraft.

J        Toestemmingen

 1. Om tijdens de les het klaslokaal te verlaten, is toestemming van de leerkracht nodig.
 2. Een toestemming van de directie is nodig om de school vroeger te verlaten

*        om op raadpleging te gaan bij een dokter, tandarts, e.a.

                Wel is een attest van de dokter, tandarts, e.a. noodzakelijk.

*        wegens ziekte;

*        om een andere dringende reden.

Zieke leerlingen worden eerst in een EHBO-zaaltje verzorgd. Zij worden door hun ouders afgehaald of eventueel naar huis gebracht.

 1. Toestemming van de directie is nodig:

*        voor de organisatie van buiten- en naschoolse activiteiten in naam van de school, ook als die niet op schooldagen plaatshebben

*        om affiches en berichten in de school aan te brengen

*        voor de verspreiding van drukwerk en aankondigingen op school

*        voor de inzameling van geld of het houden van verkoopacties

 1. Toestemming van directie en ouders is vereist voor deelname aan buiten- en naschoolse activiteiten die door leerkrachten worden georganiseerd.

Diefstal en beschadigingen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal en beschadiging.

In geval van opzettelijke beschadiging worden de kosten verhaald.

Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen:

- Time-out

Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma.

- Begeleidingscontract

In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt.

Ordemaatregelen

Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen.

Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging; strafwerk; de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde; een alternatieve ordemaatregel; …
Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het bestuurs-, onderwijzend en ondersteunend personeel van het schoolbestuur.

 Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:

als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;

als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

Welke tuchtmaatregelen zijn er?

je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de  lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4);

je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:

De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.

Vóór dat gesprek kun je op school het tuchtdossier komen inkijken.

Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Je kunt je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.

Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.

In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 7).

Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

De beroepsprocedure gaat als volgt:

Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:

De heer Luc Goovaerts

Voorzitter vzw Sint-Theresiacollege

Veldstraat 11

1880 Kapelle-op-den-Bos

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

(enkel als de school dit toepast) het beroep is gedateerd en ondertekend.

(enkel als de school voor dit beleid kiest) Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen [zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’] . In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders voor dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:

We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.

Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.

Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.

Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus of 31 januari voor een Se-n-Se), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.

Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.

Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven.

Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

bij  zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;

wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

Klachtenregeling

Je ouders of jij zelf hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met voorzitter schoolbestuur.

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor je ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een aangetekende brief. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 Guimardstraat 1
 1040 Brussel

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.DEEL III
INFORMATIE

De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te wijzigen, indien nodig na consultatie van de participatieorganen.

Wie is wie?

Om het schoolleven en -werk op het Sint-Theresiacollege goed te doen verlopen, is een gecoördineerde samenwerking tussen verscheidene instanties noodzakelijk. Die instanties worden ter informatie vermeld en omschreven. Als bijlage worden de concrete gegevens meegedeeld.

* Het SCHOOLBESTUUR  is de eigenlijke organisator van de school. Het is de uiteindelijke verantwoordelijke voor

1. het algemeen schoolbeleid en de beleidsvorming

2. het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor het schoolleven en -werk

3. de structuur van de school

4. de aanstelling van het personeel

5. de financiën en de materiële infrastructuur

* De dagelijkse leiding van de school berust bij een DIRECTIETEAM bestaande uit 3 directeurs de pedagogische directeur, de directeur leerlingen en de directeur schoolorganisatie.

* Onze school maakt deel uit van de SCHOLENGEMEENSCHAP NOORDWEST-BRABANT, Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

* Het PERSONEEL omvat

1. het onderwijzend personeel

Naast hun normale les- en evaluatieopdracht vervullen sommige leerkrachten de taak van graadcoördinator, van klassenleerkracht of van mentor nieuwe leerlingen en zijn lid van een werkgroep;

2. het ondersteunend personeel waaronder de opvoeders en de administratieve medewerkers, die instaan voor de schooladministratie, het toezicht en de begeleiding van de leerlingen;

3. het onderhoudspersoneel zorgt voor het onderhoud van het gebouwencomplex.

* De KLASSENRAAD heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest / studiebewijs je krijgt.

* De SCHOOLRAAD is samengesteld uit 4 geledingen: het personeel, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap. Alle geledingen tellen bij de opstart 3 vertegenwoordigers. Bij de herverkiezing wordt elke geleding vertegenwoordigd door minstens 2, maximum 5 leden.

Uit één van de geledingen wordt een voorzitter verkozen. De schoolraad heeft informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid, zoals voorzien in zijn "Huishoudelijk reglement".

*De interne beroepscommissie

- de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.4).
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

- de beroepscommissie bevoegd voor een beroep  tegen het  oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald (zie deel II, punt 3.5.4)
In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

* De OUDERRAAD wil op positieve wijze als informerende en adviserende vereniging meewerken aan de verbetering van de opvoeding en het onderricht van de leerlingen. Zij organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders en ondersteunt allerlei activiteiten van de school.

* Het CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.  

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen:

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Het CLB waarmee wij samenwerken is:

CLB Noordwest-Brabant

Gendarmeriestraat 63

1800 VILVOORDE

Tel.: 02/251 15 55

e-mail: vilvoorde@clbnwb.be 

website: www.clbnoordwestbrabant.be

Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u.

Buiten de openingsuren: op afspraak.

Contactgegevens:

De contactpersoon van het CLB voor onze school is:

        Naam: Annelies De Bruyne

        E-mail: Annelies.Debruyne@clbnwb.be 

VRAAGGESTUURDE WERKING

De CLB-medewerker is regelmatig op school voor overleg met de leerkrachten. Hij/zij ondersteunt daar de leerkrachten in het realiseren van de gepaste zorg voor de kinderen.

Dit kan een klassenraad zijn of een cel leerlingenbegeleiding. De neerslag van dit overleg wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze informatie relevant (zinvol en bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van de jongere.

Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en begeleiding wenselijk is. De school zal dan de ouders of de leerling zelf de raad geven om met het CLB contact op te nemen.

De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan al dan niet akkoord gaan met de begeleiding.

OUDERS EN LEERLINGEN

Leerlingen en ouders kunnen ten allen tijde terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking heeft op één van onze vier werkdomeinen. Samen zoeken we naar een gepaste aanpak van het probleem. Onderzoeken worden enkel gedaan in de context van deze begeleiding.  

Het CLB dient geraadpleegd te worden bij:

De ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen CLB-begeleiding weigeren, met uitzondering van:

HET DOSSIER

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden de volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 op het multidisciplinair dossier voor de centra voor leerlingenbegeleiding):

Vanaf 12 jaar mag de leerling  onder bepaalde voorwaarden zijn CLB-dossier inkijken. De ouders of voogd mogen dit enkel mits toestemming van de leerling. De arts beslist over de inzage van de gezondheidsgegevens. De leerling kan een kopie vragen van de gegevens die men kan inkijken. Deze kopie is erg vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden in functie van de jeugdhulp (en niet in bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure).

De leerling kan ook vragen bepaalde gegevens niet in het dossier op te nemen.


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door de dienst Preventieve Gezondheidszorg van het CLB. Deze is bereikbaar op volgend adres:

Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde                

Tel.: 02/251 68 60

E-mail: med.vilvoorde@clbnwb.be         

In het secundair onderwijs wordt er een medisch onderzoek voorzien in het 1ste en het 3de jaar. In het 1ste jaar krijgen de meisjes de kans zich te laten inenten tegen HPV (virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken) (2 spuitjes). In het 3de jaar wordt de vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest aangeboden.

Bij het onderzoek krijgt de jongere de gelegenheid om volgende gemiste vaccins  in te halen: vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella, tegen meningokokken C, tegen hepatitis B, tegen poliomyelitis en tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Vooraf wordt aan de ouders of aan de leerling van het 3de jaar schriftelijke toestemming gevraagd.

Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor opvolging van gehoor, groei,…

In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter één van de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit onmiddellijk te melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven wij ook de minimum uitsluitingstijd.

Besmettelijke diarree – Voedselinfectie

Thuisblijven tot na genezing.

Bof:

Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier.

Difterie

Thuisblijven tot na genezing.

Hepatitis A:

Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen.

Hepatitis B:

Acute vorm: thuisblijven tot na genezing.

Hersenvliesontsteking (Meningitis):

Thuisblijven tot na genezing.

Impetigo (huidinfectie):

Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een behandeling door uw huisarts.

Kinkhoest:

Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/

21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica.

Mazelen:

Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag.

Polio:

Thuisblijven tot na genezing.

Roodvonk:

Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste antibiotica.

Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid:

o.a. St. Katarinawiel

Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden.

Schurft:

Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling.

TBC:

Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.

Windpokken:

Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes.

Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009).

Meer informatie:

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/ 

KLACHTENPROCEDURE

Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien van de directeur.

Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009).

De wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van de gegevens op het CLB-centrum (geregeld door de wet van 01-04-1960). De verwerking gebeurt onder  verantwoordelijkheid van het CLB-centrum, Gendarmeriestraat 63 te 1800 Vilvoorde. De verwerking van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens onder het nummer 000335738. Als u hierover nadere inlichtingen wenst kan u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Als u wenst kennis te nemen van de gegevens over uzelf, kan u zich richten tot de heer Willy d’Haese op hoger vermeld adres.

* De LEERLINGENRAAD

Op het STK is een leerlingenraad actief, op een eigen wijze georganiseerd in de eerste graad en in de tweede en derde graad. Een kernteam bereidt de vergaderingen voor aan de hand van agendapunten ingediend door leerlingen. Daarna worden door hen adviezen geformuleerd.

Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen ook aansluiten bij de verschillende werkgroepen (b.v. Sociaal op School (SOS), Milieu op School (MOS), Sport op School) zodat ook langs deze weg op een positieve wijze aan het schoolbeleid kan meegewerkt worden.

Informeren vanuit de leerlingenraad gebeurt via verslaggeving in de klassen.

Participatie

In het STK is er een pedagogische raad, een leerlingenraad en een ouderraad. Ze zijn alle vertegenwoordigd in de schoolraad. In dit participatieorgaan krijgen personeelsleden, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks opvoedings- en onderwijsgebeuren op school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Jaarkalender 2017-2018

Aanvang en einde

•        opening van het schooljaar 2017-2018 op vrijdag 1 september 2017.

•        einde op vrijdag 29 juni 2018.

Vrije dagen van het eerste trimester

•        maandag 25 september 2017: pedagogische studiedag

•        van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2017 (herfstvakantie)

Kerstvakantie

•        van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.

Vrije dagen van het tweede semester:

Krokusvakantie

•        van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018 

Paasvakantie

•        van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018

Vrije dagen van het derde trimester

•        dinsdag 1 mei 2018 (feest van de arbeid)

•        donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)

•        vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)

•        maandag 21 mei 2018 (pinkstermaandag)

Schooletentje

Vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2017

Opendeurdag

•        Zaterdag 21 april 2018 met mogelijkheid tot inschrijven voor leerlingen van het 1ste jaar

Bijkomende proeven

Deliberatie bijkomende proeven: maandag 27 augustus 2018

De school zal tijdens de grote vakantie gesloten zijn vanaf zondag 8  juli 2018 tot en met donderdag 16 augustus 2018. Vanaf maandag 20 augustus opnieuw inschrijvingen.

Proefwerkperiodes, oudercontacten, activiteiten: zie www.stk.be

Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingsbeleid 2018-2019:

Voorrangsinschrijvingen worden op latere datum meegedeeld.

Capaciteitsbepaling

Overeenkomstig de vigerende reglementering bepaalt het schoolbestuur tijdig de capaciteit van het eerste leerjaar A.

Afhankelijke van de noodwendigheden zal het schoolbestuur tijdig de capaciteit van de studierichtingen of combinaties van studierichtingen bepalen.

Eerste inschrijving

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden, nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.

Voorrang

Je broers en zussen (ofwel heb je dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel heb je geen gemeenschappelijke ouders, maar woon je wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. Ouders kunnen in een door het schoolbestuur bepaalde periode voor de opendeurdag een inschrijving bij voorrang laten vastleggen voor broers of zussen van in het schooljaar 2017-2018 ingeschreven leerlingen.

Ook personeelsleden van de school kunnen voor hun kinderen gebruik maken van deze voorrangsperiode.

Herinschrijving

Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een intentie m.b.t. het volgende schooljaar (studierichting of schoolverlaten). Informatie over de concrete procedure wordt tijdig in een latere briefwisseling meegedeeld.

Elke reeds ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren en heeft het recht op een gedrukt exemplaar ervan.

Campus

Op onze campus bevinden zich een autonome eerstegraadschool en een bovenbouwschool. Beide scholen liggen op dezelfde campus (d.i. hetzelfde kadastrale perceel). Het schoolbestuur heeft ervoor gekozen om bij de overgang van leerlingen van de ene naar de andere school geen formele inschrijving te vragen.

Inschrijving geweigerd?

Vrije leerling

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgestelde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. Als vrije regelmatige leerling heb je recht op een attest van lesbijwoning.

Administratief dossier van de leerling

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het secretariaat:

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten.

Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.

Het gaat over jou

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.

Wat is dit?

In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

Een dossier

Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang.

Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we van jou verkregen en die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

De cel leerlingenbegeleiding

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Regelmatig bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.

Je leraren

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgen.


Waarvoor ben je verzekerd?

De schoolverzekering bestaat uit twee grote delen:

*        de verzekering lichamelijke ongevallen

*        de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering lichamelijke ongevallen

Wanneer een leerling een ongeval heeft op school of op weg van en naar de school, worden de kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald (remgeld, een gedeelte van dokters-, ziekenhuis-, apotheek kosten ...) terugbetaald door de schoolverzekering. Deze verzekering is van toepassing bij alle activiteiten die door de school georganiseerd worden én op de weg van huis naar school en omgekeerd.

Bij een ongeval doet de school aangifte aan de schoolverzekering.

De school bezorgt aan de leerling het "geneeskundig getuigschrift" dat door de behandelende geneesheer moet worden ingevuld.

De school bezorgt eveneens een formulier "uitgavenstaat" waarop alle gemaakte kosten worden genoteerd. (Het ziekenfonds zal hierop de terugbetaalde kosten aanduiden).

Korte tijd na het indienen van deze twee formulieren bij de verzekeringsmaatschappij zullen de door u gemaakte kosten worden terugbetaald.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

In belangrijke schadegevallen kan de school of het personeelslid burgerlijk aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de school of een personeelslid aansprakelijk wordt gesteld, zal de schoolverzekering de kosten vergoeden.

Het is echter ook mogelijk dat de leerling aansprakelijk wordt gesteld (bv. het van de trappen

duwen van een leerling).

De wet voorziet (sinds 01-07-1990) dat in dit geval de eigen familiale verzekering deze schade dient te vergoeden.

Als de leerling aansprakelijk is voor een schadegeval op school, dient dit dus gesignaleerd te worden aan de eigen familiale verzekering.

Het is goed te weten dat deze familiale verzekering een vrijstelling voorziet (= bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen). (Deze vrijstelling is er alleen in het geval van stoffelijke schade, niet bij lichamelijke schade.) Bij een zwaar schadegeval (bv. met blijvende invaliditeit) kan het schadebedrag zeer hoog oplopen. In ieders belang raden wij deze verzekering dan ook ten zeerste aan.

Vrijwilligers

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

Organisatie

De vzw Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Maatschappelijk doel: het inrichten en bevorderen van katholiek onderwijs.

Verzekeringen

Verplichte verzekering. De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Mutuelle Saint-Christophe (door tussenkomst van het Interdiocesaan Centrum) onder het polisnummer 0004611218698. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur (door tussenkomst van het Interdiocesaan Centrum) onder het polisnummer 0170 2283. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.


BIJLAGE 1
PERSONALIA

 SCHOOLBESTUUR

V.Z.W. Sint-Theresiacollege

Administratieve zetel: Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos  (015) 71 93 70

De heer Luc Goovaerts, voorzitter

De heer Klaus Van de Walle, ondervoorzitter

Mevrouw Annemie Willemsen, secretaris

De heer Daniël Breugelmans

De heer Philippe Degraef

Mevr. Inge Goovaerts

De heer Jan Laurrijssen

Mevr. Lieve Tourné

De heer  Dirk Hoebeek

 DIRECTIE

Mevrouw Kristien Druyts (pedagogisch directeur)

de heer Paul Verholen (directeur leerlingenbegeleiding)

Mevrouw Ann Daelemans (directeur schoolorganisatie)


 SCHOOLRAAD

Namens de ouders:                                                        mevr. Elly DE NEEF

                                                                                                        mevr. Ursula LAEVERS

                                                                                                                de heer Marc De Smet

Namens het                                 personeel:                mevr. Katleen FREMOUT

                                                                                                        de heer Hugo DE SMEDT

                                                                                                        

Namens de                                 leerlingen:                Juffrouw HANNA VAN ROMPAEY

                                                                                                        Juffrouw REINI VAN KEER

                                                                                                        Jongeheer XANDER Vandenbossche

                                                                                                        

Namens de lokale gemeenschap:        de heer Hubert DE PRINS

                                                                                                        de heer Kris DE GOEYSE

                                                                                                        de heer Louis VAN MOER

 INTERNE BEROEPSCOMMISSIE

De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.4):

Deze beroepscommissie is samengesteld uit drie “interne” en drie “externe” leden. De voorzitter is altijd een extern lid.

Als intern lid zullen zetelen:

- Een lid van het schoolbestuur

- Een lid van het ondersteunend personeel

- Een leerlingbegeleider

- Een (adjunct)-directeur

De  externe leden zijn onafhankelijk van de school

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald (zie deel II, punt 3.5.4):

Deze beroepscommissie is samengesteld uit  drie “interne” en drie “externe” leden. De voorzitter is altijd een extern lid.

Als intern lid zullen zetelen:  

- Een lid van het schoolbestuur

- De voorzitter van de delibererende klassenraad

- Een lid van de klassenraad (in principe de klassenleraar/ mentor van de leerling)

De externe leden zijn onafhankelijk van de school

In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

Alle communicatie richt je aan:

Aan de Voorzitter Interne Beroepscommissie

Sint-Theresiacollege

Veldstraat 11

1880 Kapelle-op-den-Bos

 CLB

CLB Noordwest-Brabant

Gendarmeriestraat 63

1800 VILVOORDE

Tel.: 02/251 15 55

e-mail: vilvoorde@clbnwb.be 

website: www.clbnoordwestbrabant.be

Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en  van 13.00u tot 16.00u.

Buiten de openingsuren: op afspraak.

Contactgegevens:

De contactpersoon van het CLB voor onze school is:

        Naam: Annelies De Bruyne

        E-mail: Annelies.Debruyne@clbnwb.be 

Medische begeleiding:        Dokter Hilde SNOECK (schoolarts)

                                                                        Mevr. Katleen DE KEYSER (verpleegkundige)

De medewerkers van het CLB zijn ook via e-mail te bereiken:
clb@stk.be of voornaam.familienaam@clbnwb.be

 OUDERRAAD

Voorzitter: de heer Marc De Smet, ouderraad@stk.be


BIJLAGE 2
ICT-PROTOCOL VOOR LEERLINGEN

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat door een grote verscheidenheid aan gebruikers dagelijks intensief gebruikt wordt. Het onderhoud van een dergelijk park is meer dan een fulltime job. Ook buiten de lessen informatica krijgen de leerlingen de kans om van de computerinfrastructuur gebruik te maken, denken we maar aan de integratie van ICT in allerlei lessen. Om dit te blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat ze de computerinfrastructuur op passende wijze gebruiken.   Vanaf het schooljaar 2016-2017 startte onze school met de graduele invoering van één-op-één onderwijs.  We maken in dit protocol onderscheid tussen de leerlingen die beschikken over een eigen toestel en leerlingen die nog niet beschikken over een eigen toestel en nog gebruik maken van de computers in de computerlokalen.

 

Regels voor de leerlingen die gebruik maken van de schoolcomputers:

 Toegang tot de computerlokalen

 1. De computerlokalen zijn enkel toegankelijk tijdens de lesuren. Lokaal 2.1.1. is ook toegankelijk tijdens de middagpauze, indien er op voorhand gereserveerd werd via de reserveringsmodule van Smartschool.
 2. Leerlingen worden enkel toegelaten onder begeleiding van een leerkracht en indien op voorhand gereserveerd werd.
 3. In de computerlokalen eet of drink je nooit.
 4. Een computerlokaal wordt steeds net achtergelaten: stoelen onder de banken; scherm, muis en klavier ordelijk geplaatst; hoofdtelefoons op de computer.

 

Gebruik van de computers

 1. Bij de start van elke les deelt de leerkracht een invulformulier rond. Hierop vult iedereen voornaam en familienaam in bij het nummer van de computer waaraan hij of zij zal werken.
 2. Het is niet toegelaten nieuwe software op de pc's te installeren of de instellingen te wijzigen.
 3. Het is niet toegelaten de hardware (pc's, printers, muizen, hoofdtelefoons) af te koppelen of te verplaatsen.
 4. Indien er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan moet de leerling de leerkracht hiervan op de hoogte brengen. Het is in principe de leerling die het vorige lesuur aan die computer werkte die verantwoordelijk is voor de aangebrachte schade.
 5. Afdrukken maken kan enkel tegen betaling, tenzij de afdruk kadert in een les. Afdrukken van eindwerken, opzoekwerk, taken, e.d. gebeuren tegen betaling. Het tarief voor afdrukken bedraagt hetzelfde als het tarief voor kopieën.
 6. Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Onder opzettelijke schade wordt hier o.a. verstaan: het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware; het besmetten van het systeem met virussen; het wissen of wijzigen van instellingen en van de software die ter beschikking staat van de leerlingen.
 7. Inbreken in andere computers, paswoorden kraken, paswoorden afkijken of netwerkverkeer afluisteren is illegaal en zal dus worden gesanctioneerd.
 8. Het is verboden een valse identiteit aan te nemen op het netwerk. Iedereen meldt zich dus steeds aan met de persoonlijke gebruikersnaam.
 9. De computers worden NIET uitgeschakeld vooraleer alle toepassingssoftware volledig afgesloten is. Het afsluiten van de computer gebeurt op een correcte manier. Dit betekent dat elke gebruiker zich gewoon afmeldt. Na het laatste lesuur mag de gebruiker eventueel ook afsluiten.

   

Regels voor de leerlingen die gebruik maken van een eigen toestel, een  aangekocht of een toestel via huurkoop:

Contract

Voor uitleg en specificaties van het contract met betrekking tot de aanschaf van een eigen toestel, zie www.stk.be .

Accounts

De leerlingen beschikken over verschillende accounts.  Elke account is voldoende beveiligd door een sterk paswoord.  Een sterk paswoord voldoet aan minstens drie van de volgende (minimum)voorwaarden:

-          Minstens 8 tekens

-          Minstens 1 hoofdletter

-          Minstens 1 cijfer

-          Minstens 1 ander karakter  (/ * - _ ? !  \ < >)

 

Schoolaccount

Elke leerling beschikt over een schoolaccount. Deze bestaat uit voornaamachternaam@stk.be.  Met deze account kan de leerling zich aanmelden aan zijn/haar chromebook.   

 

Smartschool account

Elke leerling beschikt over een Smartschool account.

Software: installatie en rechten

De chromebooks die aangekocht zijn via de school zijn uitgerust met de nodige software en apps. Bijkomende apps kunnen op eigen verantwoordelijkheid worden geïnstalleerd.  Bij een defect toestel wordt de chromebook naar zijn oorspronkelijke staat hersteld (door middel van de ‘powerwash’-functie).

 

Opslaan van bestanden

Alle bestanden die de leerlingen opslaan op hun toestel worden opgeslagen in Drive (Google Drive op het schooldomein). De school verbindt zich ertoe om hierbij de nodige uitleg en ondersteuning te verschaffen.

 

afspraken voor gebruik:

 Privacy en veiligheid

De school verbindt zich tot de wettelijke bepalingen omtrent privacy.  Deze wettelijke bepalingen zijn te raadplegen op:

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

 

 

Schade en verzekeringen

 

Het gebruik van internet en WIFI

 

Mediawijsheid

Onze school verbindt zich ertoe onze leerlingen mediawijsheid bij te brengen. Leerlingen worden steeds vaker blootgesteld aan de gevaren van internet en social media. Tijdens de lessen SWA zal er veel tijd besteed worden aan het online gedrag van jongeren. Ook in onze hogere graden wordt er tijdens verschillende lessen stilgestaan bij het gebruik van internet en social media.  

Cyberpesten

Onder cyberpesten verstaan we alle pesterijen die gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën – zoals het internet, de gsm of computer – om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen of te beledigen. (bron: childfocus.be)

De school neemt preventieve maatregelen tegen cyberpesten en pesten in het algemeen.  Cyberpesten is een strafbare daad en kan aanleiding geven tot een politioneel onderzoek.

Trolling

'Trolling' is negatief gedrag op websites waar mensen met elkaar kunnen praten. De benaming komt uit het Engels en betekent 'vissen met een lijn die achter een boot hangt'. Iemand die aan trolling doet heet een 'troll'. Een troll probeert online ruzie, discussies of emotionele reacties uit te lokken bij anderen. Bijvoorbeeld door beledigende opmerkingen te maken. Soms gaat het om heel schokkende dingen, zoals lachen met iemand die gestorven is. (bron: medianest.be)

Tips voor ouders

Wil je, als ouder,  meer weten rond mediawijsheid, cyberpesten, schermtijd, vloggen, ... ? Wij verwijzen je graag door naar volgende websites:


BIJLAGE 3
BELEIDSVERKLARING
inzake PREVENTIE en BESCHERMING op het WERK

Het schoolbestuur en de directie verklaren dat de school een actief preventie- en beschermingsbeleid zal voeren inzake veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, hygiëne, leefmilieu, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Om deze doelstelling concreet te realiseren zal het schoolbestuur:

* algemene maatregelen treffen om de positieve houding ten aanzien van het preventie- en beschermingsbeleid te verhogen, door: veiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne, en milieuzorg te integreren in de opleiding van de leerlingen; initiatieven te nemen tot nascholing van de hiërarchische lijn; de hiërarchische lijn en de andere medewerkers actief te betrekken bij het voornoemde beleid; de verantwoordelijkheden op elk niveau vast te leggen; regelmatig evaluaties uit te voeren om het beleid bij te sturen;

* een voorbeeldfunctie hebben, zowel op het niveau van de instelling als op het individueel niveau van haar medewerkers, wanneer het erom gaat leerlingen een algemene preventieopvoeding te geven;

* de noodzakelijke materiële schoolvoorzieningen in kaart brengen en een eventuele planning opstellen om op termijn hieraan te kunnen voldoen. Het zal daarom ook een verantwoord aankoopbeleid voeren;

* in overleg een vijfjaarlijks globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan opstellen en uitvoeren met als doel de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, hygiëne, verfraaiing en milieuzorg voortdurend te verbeteren;

* een actief preventie- en beschermingsbeleid voeren ten opzichte van nieuwe medewerkers en nieuwe leerlingen naar voorkomende risico’s. Dit zal gebeuren via een apart onthaal.

Ook zullen derden (ondernemingen van buitenaf), die werkzaamheden komen uitvoeren in de school, worden ingelicht over de mogelijke risico’s;

* regelmatig besprekingen voeren in de bevoegde overlegorganen binnen en buiten de school en op de verschillende beleidsniveaus van de school;

* de nodige omkadering en middelen voorzien om een actieve preventie-opvoeding te kunnen verzorgen en te realiseren;

* actief meewerken aan preventie-initiatieven van de overheid en zorgen voor een goede samenwerking met de diensten van o.a. het CLB en de arbeidsgeneeskunde;

* erop toezien dat de werknemers, leerlingen en derden zich onthouden van iedere daad van geweld, vandalisme, pesten of ongewenst seksueel gedrag.

BIJLAGE 4
LO-REGLEMENT VOOR LEERLINGEN

Dit intern reglement bevat enkele afspraken en instructies om de lessen lichamelijke opvoeding voor iedereen vlot en aangenaam te laten verlopen.         

Goede afspraken maken, ook in de lessen lichamelijke opvoeding, goede vrienden!

 1. Rijen

Eerste graad

We verplaatsen ons via de speelplaats naar een sportzaal.

Na een speeltijd wacht je in de rij tot je LO-leerkracht je komt halen.

Na een theorieles wacht je in de klas tot je LO-leerkracht je komt halen.

Tweede en derde graad

We verplaatsen ons via de speelplaats naar een sportzaal.

Na een speeltijd wacht je op de speelplaats tot je LO-leerkracht je komt halen.

Na een theorieles ga je zelf naar de sportzaal waar je les hebt.

 1. Verplaatsingen buiten de school

Op de openbare weg respecteren we de verkeerscode.

D.w.z. dat je maximum met 2 naast elkaar stapt of fietst en dat je in groep blijft.

Uiteraard fiets je met beide handen op het stuur.

Iedereen volgt het traject van de groep (voetpad, fietspad of openbare weg). Je wacht aan elke oversteekplaats of kruispunt. Je kan op een rustige manier communiceren met de persoon die naast je stapt of rijdt.

 1. Omkleden

Waardevolle voorwerpen (gsm, audio, portefeuille,…) laat je in je locker!

(respecteer de afspraken i.v.m. de toegang tot de lockers)

Lang haar wordt samengebonden. Schoenen worden vastgemaakt / toegeknoopt.

Sieraden, piercings, … kunnen een gevaar zijn voor jezelf en anderen tijdens het sporten. Het is dus verboden deze te dragen tijdens LO-lessen! Festivalbandjes worden bedekt met een zweetbandje.

 1. Kledij & schoeisel

Tijdens de lessen LO draag je een donkerblauwe of zwarte sportshort en een T-shirt van de school. Je naam wordt voorgedrukt op dit shirt.

Je hebt een apart paar sportschoenen én sportkousen voor de LO-lessen.

Omwille van het gezondheids- en veiligheidsaspect worden sportieve vrijetijdsschoenen niet toegestaan.

Als je L.O.-kledij net gewassen wordt, breng je uitzonderlijk een ander T-shirt en sportbroekje mee. Indien je je sportkledij vergeten bent, leen je een T-shirt en broekje van de school die je de volgende les gewassen terug meebrengt. Je krijgt een nota in je schoolagenda.

L.O.-kledij wordt na elke L.O.-les  mee naar huis genomen. Kledij blijft dus NIET achter op de school.

 1. Attituden

Attituden en competenties worden elke les beoordeeld. In orde zijn met afspraken, hulpvaardigheid en inzet tonen, initiatief nemen, fair-play, stiptheid, enz. … worden aangemoedigd en indien nodig bijgestuurd.

 1. Afwezigheden / niet-deelname aan de les LO

Bij een kortstondig (medisch) probleem zorg je minstens voor een attest van je ouder(s).

Bij een langdurig medisch probleem (meer dan 1 week) bezorg je je LO-leerkracht een medisch attest specifiek voor de LO-lessen en sportactiviteiten op school (aanbeveling van de Pedagogische Begeleiding).

Hierop kan de arts vermelden welke sportactiviteiten wel of niet toegelaten zijn.

Bij langdurige niet-deelname aan de LO-lessen kan de leerkracht LO een vervangtaak voorzien (Ministeriële Omzendbrief SO/2005/04 van 8 juli 2005).

 1. Zwemmen

Iedereen neemt deel aan de zwemlessen.

Bij een ongeldige niet-deelname aan de zwemles kan je leerkracht L.O. je de zwemles laten inhalen. De inhaallessen vinden plaats op dinsdag- of donderdag van 16u30 – 17u15 in het gemeentelijk zwembad “de Druppelteen”.

 1. Evaluatie

De puntenverdeling op 100 is voor de eerste graad 50% dagelijks werk en 50% sporttesten.

Voor de tweede en derde graad is de verhouding 60% dagelijks werk en 40% sporttesten.

BIJLAGE 5: EVALUATIEBELEID

Doel en beleidslijnen

Leerlingenbegeleiding is de basistaak van de school en behoort tot de kernopdracht van de leraar

Onder leerlingenbegeleiding verstaan we alle geïntegreerde acties vanuit preventief of remediërend standpunt met het oog op de totale ontplooiingskansen van de jongere in een schoolse context. Dit situeert zich concreet op 3 domeinen:

- Leren en studeren

- Onderwijsloopbaan

- Psychisch & sociaal functioneren

Leerlingenbegeleiding op school staat in de eerste plaats dus voor leerzorg en behelst alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in functie van het (brede) leren. Het is onze basistaak om ervoor te zorgen dat iedere leerling kan groeien en succes ervaren. Leerlingenbegeleiding in al zijn facetten is erop gericht het LEERPROCES van de jongere te optimaliseren.


Doel

Evaluatie is een cruciaal onderdeel van de leerzorg en leerlingenbegeleiding. Het begin van alle leren start bij een transparante evaluatie die de leerling op zijn beurt leerkrachtig kan maken.

In ons streven naar kwaliteitsvol onderwijs vormt kwalitatieve evaluatie geen doel op zich, maar maakt het wezenlijk deel uit van het integrale leerproces dat leerlingen ontwikkelen en doormaken. Hiervan overtuigd stellen wij met een doordacht evaluatieproces volgende doelen voorop:

Basishoudingen van de leerkracht t.a.v. evaluatie als deel van het leerproces.

In functie van de doelstelling ‘Kwalitatieve evaluatie als onderdeel van het leerproces’ werken alle leerkrachten voortdurend aan fundamentele houdingen die hiertoe bijdragen:

Context gegevens

We geloven in een dynamische visie op evaluatie. Dit betekent dat we bij de concretisering van het evaluatieproces rekening houden met bepalende factoren. Hierna volgt een kort overzicht van elementen die onze visie op evaluatie voeden.

 1. Opvoedingsproject

In het opvoedingsproject van STK wordt expliciet aandacht gegeven aan talentontwikkeling, burgerschapszin ontwikkelen en  de leef- en werkgemeenschap op school, geïnspireerd door de Assumptiegeest en het christelijk opvoedingsproject van het katholiek onderwijs als katholieke dialoogschool. De integrale groei en de ontwikkeling van elke leerling is ons doel. Evaluatie als onderdeel van het leerproces zal dus ook doordrongen zijn van het gedachtengoed uit het opvoedingsproject.

 1. Leerplannen en Algemene Pedagogische Reglementeringen

De goedgekeurde leerplannen van het katholiek onderwijs zijn bepalend voor de inhoud van het leerproces. Ze zijn een vertaling van de decretaal vastgelegde vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Deze leerplannen en de Algemene Pedagogische Reglementeren bepalen het beeld en de geest van de evaluatie.  Aan de hand van concrete bewijsstukken kan de school ten aanzien van de inspectie verantwoording afleggen over het evaluatiebeleid en het evaluatieproces.

 1. Wetenschap en deskundigheid

Kwalitatieve evaluatie beantwoordt aan een reeks wetenschappelijk verantwoorde criteria. Deskundigheid terzake wordt verworven via lectuur, wetenschappelijke bronnen, nascholing en intervisie en steunt op fundamentele pijlers als validiteit, betrouwbaarheid, transparantie, weging, variatie, spreiding en frequentie.

 1. Maatschappelijke context

Meer dan ooit is het duidelijk dat de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de school hoog gespannen zijn. De erkenning hiervan leidt tot het besef dat dit ook gevolgen heeft voor het evaluatiegebeuren. De veranderende gezinsstructuren, het toegenomen hulpverleningsaanbod en de toenemende hulpvragen van het leerlingenpubliek vragen om afstemming van het evaluatieaanbod op de maatschappelijke realiteit.

 1. Juridische aspecten

De toenemende juridisering, eveneens een maatschappelijk verschijnsel, dwingt ons goed na te denken over de legaliteit van het leerproces en dus ook over de evaluatie. Een goed evaluatiebeleid en een consistent evaluatieproces moeten  voldoen aan juridische spelregels.  Het is de deontologische plicht van de school en van alle betrokkenen bij het evaluatieproces  om de rechten en plichten van alle partijen volgens de gangbare wetmatigheden te respecteren en garanderen.

EVALUATIE VAN  VAKOVERSCHRIJDENDE VAARDIGHEDEN:

Kennis, vaardigheden/attitudes

Respect

Motivatie

Orde en stiptheid

We gaan ervan uit dat iedere leerling deze attitudes als basishouding hanteert. Indien blijkt dat een leerling excelleert in een bepaalde attitude of nog werkpunten heeft, zal de vakleerkracht dat als aandachtspunt aanduiden. In eerste instantie zijn deze aanduidingen niet transparant naar leerlingen en ouders.

Elke vakleerkracht vinkt de excellente attitudes en/of werkpunten aan bij elk DW-rapport. Dit is niet zichtbaar voor leerlingen en ouders, wel voor leerkrachten. Met deze gegevens gaat de klassenraad en/of het klasteam aan de slag. Het klasteam/de klassenraad interpreteert de verkregen gegevens. De synthese wordt aan de leerlingen en hun ouders bezorgd.