Функції згідно яких організовується робота соціального педагога та практичного психолога

     Психологічна служба є невід’ємною складовою системи освіти. Відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту» психологічна служба діє для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці. До складу психологічної служби навчального закладу входять два працівники: соціальний педагог та практичний психолог.

     Соціальний педагог в системі освіти виконує наступні функції: організаційну, захисну, діагностичну, консультаційну, прогностичну, профілактичну, соціально-перетворювальну та навчальну.

Організаційна функція:

Основні напрямки організаційної роботи:

 1. Організація та участь у соціально корисних акціях, що проводяться в школах та мікрорайоні.
 2. Залучення учнів пільгових категорій до участі у виставках, конкурсах.
 3. Підготовка до проведення тренінгів, батьківських зборів, семінарів.
 4. Організація співпраці з учителями, психологами, логопедами при розробці індивідуальної стратегії і тактики допомоги дезадаптованим учням.

Захисна функція:

Основні напрямки захисної роботи:

 1. Представлення інтересів учня у різноманітних інстанціях (у міліції, опікунській раді, ССД, суді тощо).
 2. Забезпечення безкоштовного харчування дітей пільгових категорій.
 3. Організація забезпечення дітей пільгового контингенту підручниками.
 4. Співпраця з представниками Червоного Хреста.
 5. Участь у вирішенні конфліктів, зумовлених нерозумінням соціальних причин, що викликають напруження у стосунках «учень-учень», «учитель- учитель», «учитель-учень», «учень-батьки».

Діагностична  функція:

Основні напрямки діагностичної роботи:

 1. Соціальна паспортизація класів (виявлення пільгових та проблемних категорій учнів).
 2. Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів, які під опікою, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей.
 3. Виявлення учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги та складання розгорнутих списків на них.
 4. Діагностика психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективі.
 5. Проведення соціометричних досліджень.
 6. Анкетування батьків учнів для виявлення проблем у вихованні та навчанні.
 7. Тестування  учнів для виявлення кола інтересів та нахилів.
 8. Вивчення соціального оточення дітей проблемних категорій, проблем дітей-інвалідів.
 9. Виявлення рівня розвитку класних колективів, стану успішності та дисципліни.
 10. Вивчення ступеня впливу на учнів неформальних лідерів.
 11. Анкетування батьків для визначення оцінки батьківського всеобучу та вивчення побажань до подальшої роботи.
 12. Тестування учнів для виявлення професійних  здібностей та профінтересів кожного.
 13. Анкетування учнів для визначення соціальних тем, які вони пропонують для обговорення.  

Консультаційна функція:

Основні напрямки консультативної роботи:

 1. Надання консультації батькам з питань оформлення документів на опіку, для навчання дітей-інвалідів вдома; про пільги, якими можуть користуватися сім’ї опікунів та малозабезпечені сім’ї; про можливість отримання матеріальної допомоги.
 2.  Надання класним керівникам рекомендацій щодо регулювання стосунків у класних колективах,  ефективного розподілу ролей в органах учнівського самоврядування  та залучення учнів до роботи в гуртках, секціях.
 3. Консультування учнів з питань вибору професій.
 4. Надання рекомендацій щодо поліпшення стосунків між вчителями та учнями, вирішення конфліктних ситуацій.
 5. Консультування сімей пільгової категорії дітей стосовно організації літнього відпочинку дітей.

Прогностична функція:

Основні напрямки прогностичної роботи:

 1. Ведення моніторингу стану справ в навчальному закладі, класних колективах, стосунків між учнями і вчителями, який забезпечуватиме аналіз та прогнозування конкретних соціально-педагогічних проблем.
 2. Аналіз даних соціальної паспортизації закладу.
 3. Аналіз даних обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які під опікою, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених, багатодітних та неблагополучних сімей.
 4. Складання реабілітаційних програм роботи із дітьми-інвалідами.
 5. Надання допомоги дітям, які потребують піклування чи потрапили в складні життєві обставини.
 6. Надання допомоги шкільним  дитячим громадським організаціям для посилення позитивного впливу на формування особистості.
 7. Складання програми роботи з дітьми, які мають низький статус у класних колективах.
 8. Планування діяльності з дітьми, чиї батьки працюють в інших містах чи країнах.

Профілактична функція:

Основні напрямки профілактичної роботи:

 1. Організація зустрічей  з представниками наркологічного кабінету, лікарями: фтизіатром, педіатром, гінекологом, венерологом.
 2. Організація зустрічей із представниками служби у справах дітей, кримінальною міліцією, ДПС, РЦСССДМ.
 3. Проведення різноманітних заходів із попередження захворювань на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом, поновлення матеріалів стенду "Інформаційний куточок  соціального педагога".
 4. Проведення тренінгів-спілкувань з неформальними лідерами в мікроколективі.
 5. Контроль за участю в роботі гуртків дітей пільгової категорії, дітей девіантної поведінки.
 6. Проведення тренінгу щодо проблем насильства, заходів з попередження жорстокого поводження з дітьми.
 7. Проведення навчальних занять з учителями, навчання прийомів соціометричного контролю за міжособистісною атмосферою в класі.

Соціально-перетворювальна функція:

Основні напрямки соціально-перетворювальної  роботи:

 1. Організація зустрічей старшокласників із представниками  Центру зайнятості  у рамках профорієнтаційної роботи.
 2. Здійснення соціального патронажу сімей пільгових категорій та сімей, в яких дитина виховується одним із батьків.
 3. Регулювання роботи дитячих громадських об’єднань, проведення акцій соціального характеру.
 4. Забезпечення створення методичних бюлетенів, випуску буклетів, які сприятимуть соціальному і професійному визначенні учнів.
 5. Створення відеотеки з формування активної позиції учнів щодо здорового способу життя.
 6. Проведення тренінгів профілактичного характеру для дітей девіантної поведінки, групи ризику, дітей, які є ізольованими в колективах.
 7. Надання допомоги у роботі батьківського комітету школи у сфері соціально-матеріальних послуг.
 8. Проведення семіарів-практикумів для батьків, які мають певні проблеми у вихованні та стосунках з дітьми.
 9. Проведення тренінгів для класних керівників з питань поліпшення психологічного клімату в учнівських колективах.
 10.  Проведення соціального патронажу та соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів через залучення їх до позаурочної та позашкільної діяльності.

Навчальна функція

  В навчальну діяльність соціального педагога входить викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, особистісно орієнтованих факультативів, гуртків. Дана робота має плануватися та оплачуватись окремо і розглядатись як додаткове навантаження.

 Робота практичного психолога в системі освіти здійснюється за наступними основними напрямками: організаційно-методична, психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвивальна, психологічна просвіта, навчальна, зв’язки з громадськістю.

         Організаційно-методична робота:

 1. Складання плану роботи (на місяць, на рік).
 2. Складання звіту про виконану роботу за рік, півріччя (статистичний та аналітичний).
 3. Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з дітьми, батьками, педагогічними працівниками.
 4. Підготовка до педагогічних консиліумів та нарад.
 5. Підготовка до виступів на батьківських зборах, семінарах для педагогів тощо.
 6. Підготовка до проведення виховних годин, годин психолога  із дітьми, навчальних занять.
 7. Робота в бібліотеці, в мережі Інтернет, самопідготовка.
 8. Консультації в навчально-методичних та наукових центрах.
 9. Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів.

Психодіагностична робота

- проводить вивчення психологічних особливостей дітей, їх інтересів, здібностей і схильностей з метою ранньої діагностики обдарованості, забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, допомоги в професійному і життєвому самовизначенні;

- проводить, за потребою, психологічне обстеження дитини з метою визначення його психічного розвитку, відповідності розвитку віковим нормам;

- діагностує психологічні причини відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дітей різного віку, причини порушення поведінки, рівень опанування необхідних навичок і умінь;

- виявляє психологічні причини порушення спілкування дітей з однолітками та дорослими.

        Основні напрямки діагностичної роботи:

1.   Адаптація першокласників до шкільного навчання.

 1. Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання.
 2. Адаптація учнів 10-х класів.
 3. Профорієнтація учнів 9-х та 11-х класів.
 4. Діагностика готовності дітей до навчання в школі.

       Додаткова діагностика:

 1. Діагностика дітей групи ризику.
 2. Діагностика виявлення та супроводу обдарованих дітей.
 3. Діагностика пізнавальних процесів та розумового розвитку учнів 4-х класів при переході в середню школу.
 4. Діагностика готовності учнів до профільного навчання.
 5. Діагностика за запитом навчального закладу.

Консультаційна робота

психолога спрямована на надання допомоги при рішенні людиною певних проблем.

Напрямки цієї діяльності :

- консультування адміністрації, педагогів, батьків, осіб, які їх заміняють, з проблем навчання і виховання дітей;

- консультування дітей, підлітків, дорослих з питань саморозвитку, самопізнання, самооцінки, самоствердження, самоорганізації;

- консультування адміністрації навчального закладу при складанні плану навчально-виховних заходів.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

       Корекційно - відновлювальна та розвивальна робота з дітьми проводиться за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогічних працівників. Розвивальна діяльність психолога  спрямована на створення соціально-психологічних умов для цілісного психічного розвитку школярів з урахуванням актуальних завдань вікового етапу. Ефективність корекційного впливу відстежується після повторного діагностичного обстеження (за результатами діагностики, за зворотнім зв’язком із педагогами і батьками). Основні форми корекційно - відновлювальної та розвивальної роботи: групова та індивідуальна.

Напрямки корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи в навчальному закладі:

 1. Корекція дезадаптації дітей до умов навчального закладу, в адаптаційний період у 1-х, 5-х, 10-х класах.
 2. Розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток емоційної, пізнавальної, комунікативної, особистісної сфер).
 3. Корекційно-розвивальна робота з дітьми “групи ризику”.
 4. Розвивальні заняття щодо розвитку навичок асертивної поведінки у вчителів, вихованців, учнів, батьків.
 5. Індивідуальна робота з дітьми, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги, мають статус «важковиховуваних», знаходяться на внутрішкільному обліку.

Психологічна просвіта

 Просвітницька діяльність психолога може здійснюватися в різній формі (лекції, бесіди, семінари, виставки, підбір літератури та ін.). Основне завдання просвітницької роботи - знайомство з сучасним станом психологічної науки, основними закономірностями і умовами психічного розвитку людини. Метою просвітницької роботи є формування психологічної культури, підвищення психологічної компетенції вчителів, учнів та батьків.

Психологічна просвіта здійснюється:

 1.  З педагогічними  працівниками:

 - виступи на педагогічних читаннях;

 - виступи на педагогічних радах;

 - проведення психолого-педагогічних семінарів, виступи на методоб’єднаннях класних керівників, школі молодого педагога;

 - методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем;

 - організація виставки психологічної літератури;

 - через матеріали стенду " Інформаційний куточок практичного психолога".

 - профілактика розвитку синдрому вигоряння та розвитку навичок психогігієни;  

 - відвідування уроків з метою спостереження взаємодії вчителів та учнів, психологічний аналіз та рекомендації за результатами відвідування.

     2.  З  учнями:

 -  методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем;

 - просвітницькі виступи перед учнями (наприклад: пропаганда здорового способу життя, профорієнтація, розвиток навичок психогігієни);

- профілактика   насильства в учнівському середовищі;

- через матеріали стенду «Інформаційний куточок практичного психолога».

    3.  З батьками:

 - виступи на батьківських зборах;

 - розповсюдження роздаткових матеріалів (буклети, рекомендації, пам’ятки та ін.);

 - через матеріали стенду «Інформаційний куточок практичного психолога».

Навчальна діяльність

     В навчальну діяльність практичного психолога входить викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, особистісно орієнтованих факультативів, гуртків. Дана робота має плануватися та оплачуватись окремо і розглядатись як додаткове навантаження.

 

Зв’язки з громадськістю

Напрямки діяльності:

 1. Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками.
 2. Відвідування батьків за місцем роботи.
 3. Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.