ISKOLAI HÁZIREND


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető rendelkezések                                                                         3

Az intézmény adatai                                                                                 4

Az iskola nagyobb tanulóközösségei                                                                     4

Jogok és kötelességek                                                                         4

A tanulók jogai                                                                                 4

Tanulói jogok gyakorlása                                                                         5

A tanulók kötelességei                                                                         5

A tanulóknak tilos                                                                                6

Az iskola munkarendje                                                                         6

Általános működési szabályok                                                                 7

Egészségvédelem                                                                                 8

Balesetvédelem                                                                                 8

Vagyonvédelem, kártérítés                                                                         8

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok                                                        8

A tornateremre vonatkozó szabályok                                                                8

A számítástechnika teremre vonatkozó szabályok                                                9

Egyéb előírások                                                                                 9

A hetesek kötelességei                                                                         9

Késés                                                                                                 10

Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek                                 10

Jutalmazások                                                                                        11

Egyéni jutalmazások                                                                                11

Osztályközösségek jutalmazása                                                                11

A házirend megsértésének következményei                                                        12

Fegyelmező intézkedések                                                                         12

Fegyelmi büntetések                                                                                 12

A tanuló munkájának értékelése                                                                 12

A tanuló magatartásának, szorgalmának, külalakjának értékelése                                12

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó

díjazás szabályai                                                                                 13

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei                                 13

Záró rendelkezések                                                                                 14

Záradék                                                                                         15

Mellékletek                                                                                         16


Bevezető rendelkezések

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

A Házirendet:

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

Ezen házirend:

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat előírásokat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban). A tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek ismertetni tanítványaikkal a Házirend szövegét.


Az Intézmény adatai

Név:                 Hungária Általános Iskola és Kollégium

Székhelye:         1192 Budapest Hungária út 36.

Alapító:         Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Az iskola nagyobb tanulóközösségei

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát.

Jogok és kötelességek

A tanulók jogai

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.

Az iskola minden tanulójának joga, hogy:

A tanulói jogok gyakorlása

Sérelem esetén az iskola tanulója a jogszabályban előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot, akár egyeztetési eljárás keretében is, oktatásügyi közvetítő segítségével.

A tanuló jogait nem csak egyénileg, hanem az Iskolai Diák Bizottság (IDB) segítségével is gyakorolhatja.

Az IDB megválasztása tanévenként történik. Az osztályok osztály diákbizottságot (ODB) választanak, az ODB-tagok maguk közül választják meg az IDB-t.

Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (IDB) keresztül érvényesíthetik jogaikat.

Az IDB működéséhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.

A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségeket érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

Az iskola vezetősége az előbbitől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.

Az iskolába beiratkozott tanulók tanulói jogviszonyon alapuló jogaikat a nemzeti köznevelésről szóló törvény 50.§ (1) bekezdése alapján az iskolai tanév megkezdésétől gyakorolhatják.

Ne feledd, jogaidat csak úgy gyakorolhatod, hogy közben nem sértheted mások jogait!

A tanuló kötelessége hogy:

A tanulóknak tilos:

Az iskola munkarendje

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, a diákönkormányzat véleményének kikérésével határozza meg az igazgató javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontját a tanév kezdetekor kell megtervezni.

A tanítás 800 órakor kezdődik. A diákoknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel a tanteremben, tanszereik előkészítésével, a tanulásra való felkészüléssel kell foglalkozni, és fegyelmezetten várni az órára érkező tanárt.

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.

Szünetekben a tanulók a folyosón, a hetesek a tanteremben (kivétel a szaktantermek, tornaterem), jó idő esetén, udvari szünetben az udvaron tartózkodnak. Az udvari szünet őszi és tavaszi időszakban a harmadik szünet. A diákok az iskola épületét tanítás alatt nem hagyhatják el, csak pedagógus engedélyével.

A kollégiumi hálók a tanításideje alatt zárva tartandók. Oda ilyenkor tanuló csak kivételes esetben, pedagógus engedélyével léphet.

A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.

Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A tűzriadó tervet minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.

A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gazdasági irodában a szünetekben vagy tanítás után intézhetik. Ha szükséges, tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek, ott nem tartózkodhatnak.

Rendkívüli esetben az igazgatót vagy helyetteseit azonnal is megkereshetik.

Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben, engedéllyel fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás szünetben hívhatja le a tanulót. Telefonhoz csak indokolt esetben hívható tanuló.

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítás minden nap 8 h-kor kezdődik, az órák időtartama 45 perc.

A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.

Általános működési szabályok

A tanítási órák zavartalansága érdekében a pedagógust és a tanulókat óra közben zavarni nem szabad. Tanítási óráról tanulót kihívni csak fejlesztő vagy pszichológiai foglalkozásra és orvosi vizsgálatra, vagy igazgatói utasítás esetén szabad.

A képességek, készségek fejlesztését szolgálják a szakkörök, amelyekre minél több érdeklődőt várunk

Minden tanuló maga határozza meg, hogy melyik szakkörre kíván járni. A jelentkezés önkéntes, de legalább félévre szólóan kötelező.

A korrepetálás, egyéni foglalkozás a pedagógus által arra kijelölt tanulók számára kötelező.

A tanulók tájékoztató füzetüket (ellenőrző könyvüket) hét végén kötelesek hazavinni, a hét folyamán kapott érdemjegyeket, egyéb bejegyzéseket a szülőkkel láttamoztatni és hétfőn visszahozni. Az ellenőrzők hazavitelét és visszahozatalát a csoportnevelő illetve az osztályfőnök ellenőrzi.

A tanterembe lépő, vagy onnan távozó felnőttet a tanulók néma felállással köszöntik.

A felső tagozaton az osztályok órai magatartását, a tanterem tisztaságát az órát tartó nevelő az erre rendszeresített füzetben értékeli. A füzetet felelős kezeli. A heti magatartás és tisztaság értékelése az otthongyűlésen történik, a pontverseny IDB által elfogadott szabályai szerint.

Az osztályok délelőtt az ODB beosztása szerint, az osztályfőnök egyetértésével portaszolgálatot látnak el. A portás ellenőrzése az illetékes osztályfőnök feladata. A portaszolgálatot ellátó feladatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Egészségvédelem

A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvos, naponta ápolónő áll rendelkezésre. Rosszullét, baleset esetén hozzá kell fordulni.

Balesetvédelem

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor.

A számítástechnika, technika, kémia és a testnevelés foglalkozások megkezdése előtt évente egy alkalommal balesetvédelmi oktatáson kell részt venni a tanulóknak, melyet az illetékes szaktanár tart.

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.

A tanulók kötelesek az intézmény területén úgy viselkedni, közlekedni, hogy mások testi épségét ne veszélyeztessék, a baleseteket elkerüljék.

Vagyonvédelem, kártérítés

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.

Gondatlanságból eredő, vagy szándékos károkozás esetén a tanuló kártérítésre kötelezhető.

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket a könyvtárban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendjét ki kell függeszteni mindenki által látható helyre. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést fizet.

Könyvtárból kölcsönzött könyvet az intézmény területéről kivinni nem szabad.

A tornateremre vonatkozó szabályok

Az iskola tornaterme csak a kötelező foglalkozások, sportkörök és az intézmény rendezvényei (pl.: ünnepség, farsang) alatt tart nyitva. Ezután zárva tartandó, az öltözőkkel és a szertárral együtt. A tornateremben és az öltözők területén étel, ital fogyasztása tárolása tilos. Tanulók a tornateremben csak pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak, annak utasításait kötelesek betartani.

A számítástechnika teremre vonatkozó szabályok

A számítástechnika teremben tanulók csak pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak. Az informatikai eszközök, felszerelések épségére, a tűzvédelmi előírások betartására fokozottan ügyelni kell. A szaktanterembe ételt, italt bevinni tilos. Rendszerfrissítést megkezdeni, programot telepíteni a számítógépekre csak szaktanár engedélyével szabad. A foglalkozások végén a számítógépeket le kell állítani, a monitorokat ki kell kapcsolni, a főkapcsolóval áramtalanítani kell.

Egyéb előírások

Technikai eszközöket, ékszert, mobiltelefont, játékot a tanulók csak saját felelősségükre hozhatnak be az intézménybe, azokért az intézmény felelősséget nem vállal.

Tanítási idő alatt a padokban és a tanulóknál csak az oktatást szolgáló eszközök lehetnek.

A tanulóknál zsebpénz saját felelősségükre lehet, azt hétfőn le lehet adni az osztályfőnöknek.

Mobiltelefont, és egyéb szórakoztató elektronikai eszközt csak a tanítási órák befejezése után használhatnak a tanulók. Nem szabad ezeket az eszközöket használni a könyvtárban, az ebédlőben és iskolai ünnepségeken.

Értéktárgyaik biztonságos tárolására a tanulók értékmegőrző szekrényt kérhetnek. Ha ennek kulcsát elvesztik, kártérítést kell fizetniük.

A közös tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.

A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag és fegyelmileg felelős.

A tantermekben elhelyezett készülékekért a tanulók felelősek, azokat csak tanári engedéllyel kapcsolhatják be, működtethetik.

A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.

Téli időszakban az épületben a diákoknak váltócipőt, papucsot kell használniuk.

Rágógumit, szotyolát csak az intézmény területén kívül lehet fogyasztani.

A hetesek kötelességei

A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, nevüket beírja az osztálynaplóba.

A hetesek feladatai:

Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a büntetés módjáról.

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

Késés

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.

A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra.

A késő tanuló az órát nem zavarhatja!

Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.

Betegségből eredő hiányzás esetén 3 napon belül szülői, ezen túl orvosi igazolást kell bemutatni az osztályfőnöknek. Szülői igazolást egy tanévben kétszer fogadunk el. Ha a tanuló betegség, vagy bármely más ok miatt hétfőn nem jön iskolába, azt a szülőnek telefonon jeleznie kell az iskolának.

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult.

A mulasztás igazolt, ha :

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, lehetőleg a mulasztást követő első napon.

A távolmaradást követő 3 héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell.

Ha a tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni.

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a tantestület a továbbmenetel feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható, csak osztályozó vizsga letétele esetén. A nevelőtestület akkor tagadhatja meg az osztályozó vizsgát, ha az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a 20 tanítási órát.

Jutalmazások

Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek.

A végzett kiemelkedő munka tanév végén, vagy alkalomszerűen kerül jutalmazásra.

Egyéni jutalmazások

A jutalmazások formái:

Jutalmazásnál figyelembe veendő szempontok:

Osztályközösségek jutalmazása

Az az osztályközösség, amely megnyeri az osztályban tanítók rendszeres értékelésén alapuló közösségi versenyt, évente meghatározott jutalomban részesül.

A házirend megsértésének következményei:

Az a tanuló, aki a házirendet megszegi, fegyelmi intézkedésben, súlyosabb esetben fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg.

Fegyelmező intézkedések:

Fegyelmi büntetések:

A tanulók munkájának értékelése

A tanulók tanulmányi munkáját a közoktatási törvény előírásainak megfelelően szöveges értékeléssel illetve 1-től 5-ig terjedő osztályzatokkal értékeljük.

A sajátos nevelési igényű (SNI) illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) tanulók értékelésében a szaktanárok kikérik a fejlesztő pedagógusok (gyógypedagógusok) véleményét is, értékelésüket a szakértői bizottság, nevelési tanácsadó által javasoltaknak megfelelően végzik.

Felmentés esetén az adott tantárgyból érdemjeggyel nem értékeljük. A foglalkozásokon a felmentett tanulónak is részt kell vennie.

A tanuló magatartásának, szorgalmának, külalakjának értékelése:

A magatartást, szorgalmat és külalakot havonta érdemjeggyel értékelni kell. A magatartás és a szorgalom értékelését az osztályfőnök végzi a tanítók, szaktanárok és nevelők javaslata alapján.

A külalak értékelését a szaktanárok, tanítók végzik.

Magatartás minősítése:

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)

Ennek megállapításakor figyelembe kell venni:

Szorgalom minősítése:

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)

Ennek megállapításakor figyelembe kell venni

Külalak minősítése:

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)

Ennek megállapításánál figyelembe kell venni:

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

 1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.
 2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át.
 3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni.
 4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik.

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei

 1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, az iskola igazgatója és az osztályfőnök véleményének kikérése után - dönt.
 2. A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló:

 1. A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a tantestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

Az Iskolai Házirend nyilvános, a tantestületi szobában és a tantermekben bárki számára hozzáférhető.

A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.

A Házirend egy példányát a tanuló az iskolába való beíratásakor át kell adni a szülőnek, tanulónak.

Az Iskolai Házirend jóváhagyás napján válik hatályossá és visszavonásig érvényes.


Záradék

   

 

A Házirendet a nevelőtestület 2017. szeptember 01-i ülésén elfogadta.

A törvény által véleményezési joggal rendelkező testületek; diákönkormányzat, szülői munkaközösség a dokumentummal egyetértett.

Budapest, 2017. szeptember 01.

………………………………..

intézményvezető

                                                                                              


1. sz. melléklet

CSÖNGETÉSI REND

Őszi, tavaszi időszakban                                                 Téli időszakban

800 - 845                                                                         800 - 845

855 - 940                                                                         855 - 940

955 - 1040                                                                         955 - 1040

1100 - 1145                                                                         1055 - 1140

1155 - 1240                                                                         1150 - 1235

1245 - 1330                                                                         1245 - 1330


2. sz. melléklet

A portaszolgálat feladata

A portaszolgálatot ellátó csoportot az IDB szolgálatvezetője jelöli ki. A portaszolgálatosok beosztását az osztálytitkár a csoportnevelővel vagy az osztályfőnökkel egyetértve készíti el.

Azt pénteken 15 óráig le kell adnia az igazgatóságon.

A portaszolgálat naponta 700-tól 1300-ig tart.

A portaszolgálatot ellátónak a következőket kell betartani:

 1. Az iskola épületébe belépő idegent illendően kell köszönteni, s az igazgatóság valamely tagjához kell vezetni.

 1. Tanulót csak az igazgatóság engedélyével lehet a portára hívni.

 1. Felnőttet a foglalkozásokról kihívni tilos.

 1. A tanulók az épületet csak kimenőengedéllyel, az időjárásnak megfelelő, rendezett öltözetben hagyhatják el.

 1. A portás sem mehet ki engedély nélkül!

 1. A portaszolgálatot ellátó köteles a következő napi tanítási órákra felkészülni.