Published using Google Docs
CENTRUMREGLEMENTZOVL
Updated automatically every 5 minutes

Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen  - Centrum Basiseducatie vzw

Centrumreglement  - Evaluatiereglement

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 18 september 08

Bijlage goedgekeurd op 19 oktober 2009

Wijzigingen goedgekeurd op 23 augustus 2010

Wijzigingen goedgekeurd op 22 augustus 2011

Wijzigingen goedgekeurd op 27 augustus 2012

Wijzigingen goedgekeurd op 19 juni 2013

Wijzigingen goedgekeurd op 27 augustus 2014

Wijzigingen goedgekeurd op 1 juni 2016

Wijzigingen goedgekeurd op 17 mei 2017

Wijzigingen goedgekeurd op 9 mei 2018

Wijzigingen goedgekeurd op 19 juni 2019

Wijzigingen goedgekeurd op 25 januari 2022


HOOFDSTUK 1 Voorstelling van Ligo en agogisch concept

1.1. Voor wie is Ligo en wat kan je er leren?

Ligo is een school voor volwassenen. De opleidingen in Ligo zijn:

- Nederlands
- Wiskunde

- Maatschappijoriëntatie

- Informatie- en communicatietechnologie (computer)

- Talen : Opstapcursus Frans of Engels
Voor mensen die geen of heel weinig Nederlands kennen zijn er de opleidingen

- Nederlands tweede taal
- Alfabetisering Nederlands tweede taal
- Latijns schrift
In
Ligo is er ook een Open Leercentrum, waar onder begeleiding extra kan geoefend worden of waar cursisten zich kunnen voorbereiden op een opleiding of examen.

1.2. Hoe werken we, wat vinden we belangrijk? (agogisch concept)

In Ligo komen mensen uit verschillende landen, verschillende culturen en met verschillende geloofsovertuigingen. In Ligo respecteren we iedereen zijn persoonlijke overtuiging en leefwijze.

We behandelen iedereen met respect en gelijkwaardig. In Ligo maken we geen onderscheid op basis van ras, geslacht of geaardheid.

Ligo is een pluralistische organisatie. Dat wil zeggen dat we niet verbonden zijn met politieke organisaties of vertrekken vanuit bepaalde politieke ideeën. In Ligo maken we geen politieke propaganda.

In Ligo werken we meestal in groep. De medewerkers van Ligo stellen de groep samen op basis van de leervragen en het niveau. We werken emancipatorisch In de groep luisteren we naar elkaar, werken we samen en houden we ons aan de afspraken die er gemaakt worden.

De lesgever heeft aandacht voor alle cursisten en zorgt ervoor dat alle cursisten voldoende aan bod kunnen komen in de groep.

In de lessen houden we rekening met jouw leervragen en leer je dingen die je nodig hebt

bij contacten met andere mensen, voor je administratie, ...) om je werk beter te kunnen doen of om meer kansen te hebben om werk te vinden

De lesgever volgt je leervorderingen op en bespreekt deze regelmatig met jou. De lesgever bespreekt met jou ook je leertraject (welke module/cursus moet je nog volgen, kan je verder les volgen in Ligo of moet je naar een andere school? ...).

De lesgever kan je voor problemen die niet direct te maken hebben met de lessen, doorverwijzen naar andere diensten of organisaties.

1.3. Organisatie en medewerkers van Ligo 

Ligo is een vzw die bestuurd wordt door een Raad van Bestuur.

Ligo krijgt subsidies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De minister van onderwijs legt de regels vast waaraan Ligo zich moet houden in het decreet volwassenenonderwijs. Ligo krijgt ook subsidie van de steden of gemeenten.

In Ligo werken:

- educatieve medewerkers die les geven en de cursussen uitwerken

- medewerkers die zorgen voor het onthaal en/of de administratie

- onderhoudsmedewerkers die ervoor zorgen dat alle lokalen proper zijn

- deelteamverantwoordelijke die inhoudelijk de lesgevers ondersteunen

- stafmedewerkers die de werking ondersteunen

- twee directeurs die eindverantwoordelijkheid hebben: Ghislain De Bondt en Elian Baita.

HOOFDSTUK 2 : Regels en afspraken

2.1. Algemene afspraken en regels

Als je les volgt in Ligo verwachten we dat je iedereen respecteert.

In de klas spreek je altijd Nederlands. De medewerkers van het onthaal, de lesgevers, de poetsvrouwen en de directie spreken Nederlands met jou.

In de klas zet je de gsm uit. In de pauze of na de les kan je telefoneren.

De cafetaria is enkel voor de cursisten die dan les hebben. Wanneer je geen les volgt, kan je niet naar de cafetaria komen. Als iemand je komt afhalen na de les, dan moet die buiten de klas wachten.

De lesgever zal je vertellen waar je je fiets, bromfiets of auto mag parkeren en waar dat niet mag. Houd je aan die afspraken.

Bij uitstappen, feestjes,... worden er soms foto's genomen. Wij zetten die dan ook graag op de website. Als jij niet wil dat een foto, waar jij op staat, op de website wordt geplaatst, moet je dit melden op het secretariaat of aan je lesgever.

Als je een nieuw adres of nieuw telefoonnummer hebt, geef dit dan zeker door aan Ligo, zodat we je altijd kunnen bereiken

2.2 Welzijn, veiligheid en gezondheid

In Ligo komen veel mensen. Het is voor iedereen prettig als de lokalen, de cafetaria en de toiletten netjes zijn. Signaleer problemen steeds aan het onthaal.

In de gebouwen mag je nergens roken.

Als je dronken of onder invloed van drugs naar de les komt, kan de lesgever weigeren om je in de les toe te laten.

Breng geen waardevolle dingen of veel geld mee naar Ligo. Laat tijdens de pauze je geld of GSM nooit in de klas achter. Ligo is niet verantwoordelijk bij diefstal of verlies.

Geweld, pesten, ongewenst gedrag of intimidatie worden absoluut niet aanvaard.

Als er problemen zijn in de klas of tijdens de pauze, dan zeg je dat zo snel mogelijk aan de lesgever. De lesgever zoekt samen met jou naar een oplossing. Jij of de lesgever kunnen ook een gesprek vragen met de directeur.

Bij gebruik van geweld, bezit van wapens, diefstal of vandalisme word je onmiddellijk uit de groep gezet. Indien nodig bellen we de politie.

De directeur kan dan beslissen dat je geen les meer mag volgen in Ligo.

Bij herhaaldelijk niet volgen van regels, richtlijnen of nakomen van afspraken kan de directeur maatregelen nemen zoals vb tijdelijk schorsen, in andere groep plaatsen, definitief schorsen.

Bij brand of evacuatie van het gebouw, volg je strikt de richtlijnen die de lesgever je geeft. Regelmatig doen we een brandoefening. Ook dan volg je nauwkeurig alle richtlijnen op. Ook in andere noodsituaties volg je steeds de richtlijnen van de lesgever of de verantwoordelijke van Ligo.

Als je ziek bent en andere cursisten en lesgevers kan besmetten, dan kom je niet naar de les. Let op je eigen persoonlijke hygiëne als je naar de les komt.

Als je ziek wordt of een ongeval hebt tijdens de les, zal de lesgever je vragen wie kan verwittigd worden om je te komen halen. Als de lesgever denkt dat het ernstig is, bellen we de ziekenwagen.

Als je op weg naar de les of naar huis of in Ligo zelf een ongeluk hebt, en je hebt medische verzorging nodig, dan meld je dat zo snel mogelijk aan de lesgever. Ligo geeft je een attest dat de dokter moet invullen. Wij geven dit door aan de verzekering. Als de verzekering akkoord is, wordt een deel van de kosten terugbetaald. Het gaat enkel om medische kosten, niet om materiële kosten zoals kledij, bril, fiets,...

HOOFDSTUK 3 Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden

3.1. Voor de opleidingen Nederlands, wiskunde, maatschappij oriëntatie, ICT, en opstap talen :

Om die opleidingen te kunnen volgen moet je minstens 18 jaar zijn. Je hebt het meeste genot van deze opleiding als je de doelen van de module nog niet kent, en al goed Nederlands kent.

Als je interesse hebt voor een opleiding of cursus, word je altijd uitgenodigd voor een gesprek of een informatiemoment. Een medewerker van Ligo bespreekt met jou of je in de opleiding kan leren wat jij wil of moet leren. Om te kunnen nagaan welk niveau het beste voor jou is en of je kunt starten, wordt er soms een test afgenomen.

Als je kan starten in de opleiding, informeert Ligo je over de startdatum, de lesdag, het uur en de cursusplaats. We verwachten je dan voor de eerste bijeenkomst. Kan je niet komen of heb je geen interesse meer, verwittig ons dan zo snel mogelijk,alstublieft. Wanneer je niet aanwezig bent en we niets van jou horen, komt je plaats vrij voor iemand anders.

Een nieuw adres of telefoonnummer meld je aan je lesgever.

Je bent pas definitief ingeschreven nadat je de eerste keer naar de les gekomen bent en je je akkoord hebt verklaard met dit centrumreglement (door ondertekening van het inschrijvingsformulier).

Als je in Ligo of in een ander Centrum Basiseducatie al (een) module(s) van een opleiding gevolgd hebt, kan je op basis van het deelcertificaat inschrijven voor een volgende module. Als dit al lang geleden is, kan het zijn dat we toch nog een test doen om na te gaan of je eventueel in een hogere module kan of beter eerst in overleg met jou, opnieuw een aantal dingen opfrist.

3.2. Voor Nederlands tweede taal en alfabetisering Nederlands

Je bent niet meer voltijds leerplichtig.

● Als je nog geen Nederlandse taallessen gevolgd hebt, dan ga je eerst naar het Agentschap voor integratie en inburgering. In een gesprek en eventueel met een test, gaat het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) na of je het beste les volgt in Ligo, in een Centrum Volwassenenonderwijs (CVO) of in het talencentrum van de universiteit. De regels en de afspraken hierover zijn door de Vlaamse minister van inburgering in een decreet vastgelegd. Enkel wanneer je door het AII doorverwezen bent naar Ligo, mag Ligo je inschrijven.

Als het AII je doorverwijst naar Ligo, meld je je aan in Ligo. Een medewerker van Ligo heeft met jou een gesprek. Om te kunnen nagaan welke groep en welk niveau het beste voor jou is, wordt er soms een test afgenomen.

● Als je in Ligo of in een ander Centrum Basiseducatie al Nederlands gevolgd hebt, moet je niet naar het A II, maar kan je je direct aanmelden bij Ligo. Als je een deelcertificaat hebt, kan je naar een volgende module.

Als je een tijdje gestopt bent met Nederlands leren, doen we opnieuw een niveautest. Op basis hiervan kunnen we je aanraden om één of meerdere modules opnieuw te doen of om in een hogere module te starten.

Als je kan starten, contacteert Ligo je met de datum, de dag, het uur en de cursusplaats. We verwachten je dan voor de eerste bijeenkomst. Kan je niet komen of heb je geen interesse meer, verwittig ons dan zo snel mogelijk. Wanneer je niet aanwezig bent en we niets van jou horen, komt je plaats vrij voor iemand anders.

Je bent pas definitief ingeschreven nadat je de eerste keer naar de les gekomen bent en je je akkoord hebt verklaard met dit centrumreglement (door ondertekening van het inschrijvingsformulier en het eventueel betalen van inschrijvingsgeld en cursusonkosten)).


3.3 Cursistendossier

Ligo houdt van jou een cursistendossier bij. Hierin zitten de administratieve gegevens, de resultaten van je testen, informatie over je leerloopbaan,... Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.

Hoofdstuk 4 aanwezigheid – afwezigheid - te laat komen - inhaallessen

4.1 Aanwezigheid – verwittigen bij afwezigheid

Wanneer je ingeschreven bent voor de cursus, verwachten we dat je elke les komt. Let erop dat je geen afspraken maakt op je lesmomenten.

Soms is er een les buiten de school of is er een uitstap. Dit hoort bij de lessen en ook dan verwachten we dat je aanwezig bent.

Als je echt niet naar de les kan komen, zeg dat dan vooraf aan de lesgever of bel voor de les begint naar Ligo: Voor de lessen die doorgaan in Ninove en Zottegem: 054/ 32.61.29 Voor de lessen die doorgaan in Geraardsbergen: 054/32.61.29 Voor de lessen die doorgaan in Aalst: 053/78.15.05 Voor de lessen die doorgaan in Ronse en Oudenaarde: 055/20.70.01

De eerste les na je afwezigheid, bezorg je , indien nodig, aan de lesgever een geschreven document met de reden van je afwezigheid. Dat kan een doktersattest, een attest van de advocaat, het OCMW, de VDAB, hulpverlener ... zijn, waaruit blijkt dat je een afspraak had . Je kunt ook zelf een briefje schrijven, waarin je de reden van je afwezigheid zet.

4.2. Inhaallessen

Als je afwezig bent geweest, kan Ligo vragen om die lessen in te halen in het Open Leercentrum. Als je te veel afwezig bent geweest, kan Ligo beslissen dat je de module moet stopzetten en moet wachten tot de module opnieuw begint.

Als de lesgever ziek is of als er door andere omstandigheden lessen niet zijn kunnen doorgaan, dan worden er soms inhaallessen gegeven. De lesgever geeft de datum van de inhaallessen door en bespreekt in de groep of iedereen kan komen. Als de data vastgelegd zijn, dan verwachten we dat je ook naar de inhaallessen komt.

4.3 Doorgeven van informatie over je aan- en afwezigheden door Ligo - aanwezigheidsattest

Als je les volgt tijdens de werkuren of met educatief verlof, als je les volgt in het kader van het inburgeringstraject of in het kader van een traject naar werk,... wordt aan Ligo gevraagd om door te geven of je in de lessen aanwezig was. Ligo zal je aan- en afwezigheden steeds correct doorgeven.

Wanneer een werkgever, dienst of organisatie aan Ligo vraagt om je aan- en afwezigheden door te geven, vragen wij aan de werkgever, dienst of organisatie dit vooraf met jou te bespreken en dit door jou in orde te laten maken. Je kan dan elke les je aanwezigheid laten bevestigen door de lesgever.

Als er onduidelijkheden zijn of je werkgever, dienst, organisatie heeft vragen over de lessen, dan kunnen zij na overleg met jou en met jouw toestemming hierover contact opnemen met het centrum. Wij laten aan jou weten welke informatie we doorgeven.

4.4. Op tijd komen

De lessen beginnen stipt op tijd. Je blijft tot het einde van de les. Als er redenen zijn, waardoor je niet op tijd kan komen, of vroeger weg moet, bespreek je dat best vooraf met de lesgever.

Wanneer je te vaak te laat komt of wanneer je vroeger de lessen verlaat, dan kan de lesgever beslissen dat je niet meer naar de les kan komen en je de module opnieuw moet doen. Wanneer we je aanwezigheden in de lessen moeten doorgeven aan je werkgever, onthaalbureau, VDAB, OCMW... dan zullen we ook melden dat je te laat komt of vroeger weggaat.


HOOFDSTUK 5 Bijdrageregeling

De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. Toch moeten sommigen inschrijvingsgeld betalen. Dit is geregeld door ministerie van onderwijs en moeten we ook aan hen doorstorten. Iedereen betaalt bij inschrijving in de cursus ook een bijdrage voor cursusonkosten (kopieën,..). Sommige cursussen gebruiken ook een handboek dat je bij ons kunt kopen. Je krijgt van de administratie of de lesgever een bewijs dat je betaald hebt. Je zorgt zelf voor een map om je kopieën in te steken, schrift, potloden, pennen... Soms gaan we samen op uitstap. Dit wordt samen met jullie bepaald. De kostprijs hiervan wordt vooraf besproken en zo laag mogelijk gehouden.

Hoeveel moet je betalen?

Nederlandse tweede taallessen

BT1 tem BT4: 5€ per (samengestelde) module en een handboek 20€

WS1: 9,5€ en WS2: 9,5

Alfabetisering Nederlands tweede taal : 5€ per (samengestelde) module

Rijbewijs: 5€ en handboek rijbewijs: 15€

Andere cursussen: 0.08€ per officieel uur/module, afgerond naar hele of halve euro’s.

Als je zelf de cursus stopzet kun je geen cursuskosten terug vragen.

Soms kan je een handboek, cassettes of CD’s uitlenen. Hiervoor vragen we een waarborg. Deze krijg je na de cursus terug als je het uitgeleende materiaal onbeschadigd terugbrengt.

Wil of kan je de cursus toch niet volgen? Zeg dat zo vlug mogelijk aan het secretariaat of aan de trajectbegeleider. Stop je vóór één derde van de lessen gedaan is? Je krijgt je inschrijvingsgeld terug.

HOOFDSTUK 6 Evaluatiereglement

6.1 Opleidingen en modules

De opleidingen in Ligo zijn:

- Nederlands (NT1)
- Wiskunde (WIS)

- Maatschappijoriëntatie (MO)

- Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

- Talen : Opstapcursus Frans of Engels
Voor mensen die nog geen of weinig Nederlands kennen zijn er de opleidingen:

- Nederlands tweede taal (NT2)
- Alfabetisering Nederlands tweede taal (ALFA NT2)
- Latijns schrift

Elke opleiding is verdeeld in modules (kleine blokjes). Op het einde van elke module wordt nagegaan (geëvalueerd) of je alles wat je in de module geleerd hebt, voldoende kent en kunt. Je krijgt dan een deelcertificaat (een attest dat je geslaagd bent voor deze module). Na de laatste module van een opleiding is er een eindevaluatie. Als die positief is, krijg je een certificaat .

Ligo moet testen en oefeningen die je hebt gemaakt 3 jaar bijhouden. De inspecteur kan komen kijken of de evaluatie wel goed is gebeurd. De inspecteur kan ook in de les komen kijken. Hij gaat dan na of we jullie aanleren wat er in het leerplan staat (= wat er met het Ministerie van Onderwijs is afgesproken).

Soms passen we de cursussen aan om beter aan jouw leervraag te kunnen werken. Je zal dan geen deelcertificaat of certificaat krijgen. Je kan wel op het einde van de cursus een aanwezigheidsattest krijgen.

6.2 Wie kan deelnemen aan de evaluatie?

De lesgever kan zeggen dat je niet mag deelnemen als:

1. je te vaak afwezig bent geweest

2. je je bijdrage voor cursusmateriaal niet betaald hebt.

3. je je inschrijvingsformulier niet ondertekend hebt, waardoor je niet definitief ingeschreven bent voor de cursus. Wij organiseren geen tweede evaluatieperiode

6.3 Hoe evalueren wij?

Over de manier waarop er geëvalueerd zal worden, beslissen de lesgevers samen met de opleidingsverantwoordelijken. De lesgever zegt bij het begin van de module hoe er geëvalueerd wordt. Dat kan zijn: observaties, gesprekken, opdrachten, testen, eindtesten. Hij/zij zegt jou ten laatste 14 dagen voor de test, wanneer er testen zijn.
Wanneer je niet aanwezig was op een evaluatiemoment, kan de lesgever beslissen om met jou een nieuw moment af te spreken.

6.4 Wie beslist?

De evaluatiecommissie beslist op basis van de evaluatie door de lesgever, of je de doelen van de module in voldoende mate kent en kunt om naar een volgende module te gaan. De evaluatiecommissie bestaat uit de lesgever en de opleidingsverantwoordelijke die de evaluatiecommissie voorzit. De opleidingsverantwoordelijke kan andere lesgevers bij de examencommissie betrekken.

Je lesgever zal je resultaat met jou bespreken. Wanneer je de einddoelen van de module of opleiding hebt behaald, krijg je van ons een deelcertificaat of certificaat. Je kan dan naar de volgende module. Soms kan je met het deelcertificaat of certificaat ook naar een andere school (een Centrum voor Volwassenenonderwijs) of naar de VDAB. De lesgever zal dit met jou bespreken en samen met jou nagaan wat voor jou het beste is.

Wanneer je de einddoelen niet hebt behaald, wordt er met jou bekeken wat het beste is : de module opnieuw doen, naar een andere module gaan, extra oefenen in het Open leercentrum (OLC), ..... Als je naar Ligo bent doorverwezen in het kader van het inburgeringstraject (IBOV...) of in het kader van een opleidings- en tewerkstellingstraject (VDAB, Job&co, ...) geven we ook informatie door aan jouw begeleider. De informatie gaat over je vorderingen. De lesgever zal jou hierover altijd inlichten.

6.5 Wat doe je als je niet akkoord gaat met je resultaat?

Je zegt dit eerst aan je lesgever. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kan je een gesprek aanvragen met de directie of met de opleidingsverantwoordelijke. Doe dit binnen de 14 dagen nadat de lesgever je resultaat met jou heeft besproken. De directeur of opleidingsverantwoordelijke zal met jou een gesprek hebben (eventueel samen met de lesgever). Indien jij of de directeur het nodig vindt, kan ook een andere lesgever bij het gesprek betrokken worden.

Na het gesprek met jou zal de lesgever, de opleidingsverantwoordelijke van de opleiding en een directeur (= beroepscommissie) je resultaat opnieuw bespreken en een definitieve beslissing nemen. Zij kunnen ook beslissen dat je de evaluatie opnieuw moet doen. De directeur zal de beslissing aan jou uitleggen.

Als je niet akkoord bent, kan je een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter of bij het ministerie van onderwijs: AHOVOS-afdeling Volwassenonderwijs levenslangleren@vlaanderen.be  of tel 02 5539832. Indien je nog verder wilt gaan kun je terecht bij de ombudsdienst van de Vlaamse overheid.

6.6 Wanneer krijg je een deelcertificaat of certificaat?

Als je positief geëvalueerd bent voor een module krijg je een deelcertificaat. Op het einde van een opleiding krijg je een certificaat.

Het Ministerie van Onderwijs erkent dit certificaat. Je krijgt dit certificaat binnen de twee maanden na het einde van de module. Bewaar deze zeer goed. Als je ze kwijt bent en wij een duplicaat moeten maken, betaal je 2€.

6.7 Worden je resultaten bewaard?

Ligo bewaart informatie over alle cursisten.

Wat bewaren we :

- je persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, ...)

- de voortgangsfiches van de modules en opleidingen die je bij ons hebt gevolgd (de fiche wordt 3 jaar bijgehouden)

- de resultaten van de testen (de test wordt 3 jaar bijgehouden) , de opdrachten

Per module moeten we ook een lijst bijhouden van alle deelnemers en hierop aanduiden wie meegedaan heeft aan de evaluatie, wie geslaagd was en wie niet. Deze lijst moet Ligo 30 jaar bijhouden.

6.8 Vrijstelling

Je kan starten in een hogere module binnen de opleiding als je een deelcertificaat van de lagere module hebt.

Om meteen in een hogere module te kunnen starten, gaan we door een test of een gesprek met jou na of je voldoende kennis en vaardigheden hebt voor die hogere module.

Als er twijfel is, zal de lesgever hierover een gesprek hebben met de opleidingsverantwoordelijke.

De directie beslist of je vrijstelling krijgt

Hoofdstuk 7. Cursistenbegeleiding en klachtenprocedure

Heb je een vraag of klacht, zeg dat dan aan je lesgever. De lesgever gaat na hoe het probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden. Als de lesgever het nodig vindt dan kan hij de directeur erbij betrekken. Die zal het probleem met jou bespreken en naar een goede oplossing zoeken.

Je kan ook zelf een gesprek aanvragen met de directeurs, Ghislain De Bondt of Elian Baita, of bij de voorzitter, Lieven Beernaert van het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen.

Als je niet tot een oplossing komt of niet akkoord bent, kan je een officiële interne klacht indienen Dit moet schriftelijk gebeuren, ofwel per brief, mail of fax.

Wat is belangrijk opdat je klacht kan behandeld worden?

Je naam en adres moeten worden vermeld.
Je klacht moet duidelijk omschreven zijn, wie, wat, waar en wanneer?
Toon je nadeel aan.
Vermeld hoe we jou kunnen contacteren: telefoon, mail, wanneer,...
Onderteken de klacht en schrijf de datum bij
Stuur de klacht schriftelijk naar:
Lieven Beernaert, voorzitter vzw CBE ZOVL , Bert van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst voorzitter@ligo-zovl.be   

of: Ghislain De Bondt, directie, Bert van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst tel 053 781505 ghislain.debondt@ligo-zovl.be   

Opmerkingen : We behandelen geen klachten zonder naam

De klacht mag niet gaan over feiten ouder dan een jaar
Er mag geen rechtszaak bezig zijn over de feiten waarover de klacht gaat

Wat gebeurt er met je klacht?

5 stappen:

De voorzitter of directeur ontvangt de klacht. Hij/zij behandelt de klacht.

Binnen de 10 werkdagen (schoolverlof wordt niet beschouwd als werkdag) na het indienen van de klacht, stuurt CBE ZOVL je een brief. Hierin staat dat we de klacht ontvangen hebben. Als de klacht ontvankelijk is vermelden we de naam van jouw klachtenbehandelaar

Alle betrokken partijen worden gehoord door de klachtenbehandelaar. Als het kan, lossen we het probleem onmiddellijk op.

Als dit niet kan, dan zullen we maximum binnen de 45 dagen een bevredigend antwoord geven. Dit gebeurt per brief.

Als we de klacht niet kunnen behandelen, leggen we dit uit in de brief.

Bijvoorbeeld: “De klacht is niet voor CBE ZOVL zelf, maar voor een andere organisatie. Je kunt de klacht indienen bij ... ” Bijvoorbeeld: “De klacht is niet ontvankelijk omwille van...”

Goed om te weten...

1 Alle personen die de klacht behandelen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Zij behandelen de klacht onpartijdig, discreet en in vertrouwen. Zij respecteren jouw privacy en die van alle mensen die bij de klacht betrokken zijn.

2 Elke klacht wordt geregistreerd in een klachtenboek.

3 Je kunt je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger.

4 Je kunt de klacht steeds intrekken.

Externe klachtenprocedure

of extern bij het Ministerie van Onderwijs AHOVOS-afdeling Volwassenonderwijs H Consiencegebouw Koning AlbertIIlaan 17 1210 Brussel

levenlangleren@vlaanderen.be  tel 02/5539832

Je klacht wordt daar dan behandeld volgens hun procedure of verder bij de ombudsdienst van de Vlaamse overheid

Hoofdstuk 8 Slotbepaling

Je bent pas definitief ingeschreven in de cursus als je akkoord bent met dit centrumreglement, het inschrijvingsformulier ondertekend hebt en eventueel inschrijvingsgeld en cursus onkosten betaald hebt. Het centrumreglement wordt bij de start van de cursus door de lesgever toegelicht. De volledige tekst ligt ter inzage bij het onthaal. Wanneer je een kopie van het centrumreglement wenst, dan kan je dat aan je lesgever vragen.

Over alles wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in dit centrumreglement beslist de directie. Bij betwisting geldt enkel deze Nederlandstalige tekst. In geen geval kan de cursist zich beroepen op een vertaling of een samenvatting van welke aard ook.

Bijlage goedgekeurd op de Rvb van 19 oktober 2018

Bijlage: verantwoorde afwezigheid

In de volgende situa es zal het centrum noteren dat je gewettigd afwezig bent. Je moet dan een a est kunnen voorleggen dat aangeeft waarom je er niet was:

- Je bent ziek of ligt in het ziekenhuis

- Je kind of een familielid van jou is ziek of ligt in het ziekenhuis en je moet voor hem/haar zorgen

- Je moet naar een begrafenis van een familielid

- Je moet naar een afspraak met een dokter of een officiële dienst, een rechtbank, een advocaat en die afspraak kan niet op een ander moment

- Je moet uitzonderlijk op een ander moment werken of je moet overwerken

- Het is een verlofdag in de school van je kind. Jij moet thuisblijven om op je kind te passen.

- Je gaat solliciteren voor een job. Vraag voor deze situatie een attest aan de dokter, je advocaat, je werkgever, ... . Het attest bezorg je aan de je lesgever.

Soms kan je je afwezigheid niet staven met een attest. Je kan hiervoor 4 keer per jaar een ‘Verklaring op eer‘ bezorgen. Dit is een formulier dat je bij de lesgever kan verkrijgen. Je vult hier de reden van je afwezigheid in. In deze situatie word je ook als gewettigd afwezig beschouwd. Als je meer dan 4 keer zo een briefje hebt ingevuld in een schooljaar, kan je dit niet meer gebruiken.

Soms zal de lesgever dan oordelen dat je afwezigheid ook zonder dit briefje verantwoord is. Dan noteert hij je als verwittigd afwezig . Voor inburgeraars en cliënten van OCMW en VDAB zijn deze verwittigde afwezigheden zonder attest niet automatisch zichtbaar voor hun trajectbegeleiders.

De situaties hierboven zijn voorbeelden. Ook in andere situaties is het mogelijk dat het centrum je als "verantwoord afwezig" noteert. Het is de directeur van het centrum die daarover beslist. Die beslissing van de directeur is de eindbeslissing: je kan daar niet tegen in beroep gaan.


Bijlage: privacyverklaring

Privacyverklaring Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen

Wat doen we met jouw persoonlijke gegevens? Dat lees je in deze verklaring.

We volgen de wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dus:

• we gebruiken je gegevens enkel als we die nodig hebben voor ons werk

• we vragen gegevens die iets over je vertellen, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres ...

• we verwerken enkel de gegevens die nodig zijn

• we vragen soms jouw toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij foto’s van jou

• we bewaren jouw gegevens goed en veilig

• we houden jouw gegevens niet langer bij nodig

• we delen jouw gegevens enkel met andere organisaties als dat echt nodig is. De andere organisaties moeten je gegevens ook veilig, correct en vertrouwelijk behandelen.

• we kennen en respecteren jouw rechten over je gegevens

• we vertellen je welke rechten je hebt

Welke gegevens hebben we nodig?

• jouw naam, voornaam, roepnaam, pasfoto

• jouw telefoonnummer, e-mail, adres

• het nummer van jouw iden teitskaart, jouw verblijfsdocument, de nummerplaat van je auto

• je rijksregisternummer of bisnummer

• je geslacht, geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit 

• of je werkt, en zo ja, welk werk je doet

• je hoogste diploma en wat je gestudeerd hebt

• evaluatiegegevens over jouw leertraject

• gegevens over jouw gezondheid die de lesgever nodig heeft om je te begeleiden

• hoe vaak je aanwezig bent in de les

Van wie krijgen we die gegevens?
Wil je een cursus volgen bij ons? Dan moet jij die gegevens geven. Dat gebeurt bij de intake, via formulieren op onze website, persoonlijk via telefoon of e-mail ... Je mag weigeren om:

• reclame te krijgen over nieuwe cursussen, infodagen en inschrijvingen

• informatie te geven die niet verplicht is, zoals info over jouw gezondheid

We krijgen soms ook gegevens van organisaties waarmee we samenwerken en van de overheid:

● de Vlaamse overheid

● de diensten die jou begeleiden, zoals OCMW, VDAB, sociale huisvesting of organisaties waarmee we samenwerken

● de Kruispuntbank Inburgering (KBI) als je inburgeraar bent. Die organisaties krijgen ook gegevens van ons. (zie ‘Aan wie geven we jouw gegevens door?’)

Waarom hebben we jouw gegevens nodig?

• om jou te helpen de juiste cursus te vinden

• om jou zo goed mogelijk te begeleiden

• om jou te verwittigen als de lesgever ziek is

• om onze cursussen nog beter te maken

• om jou info te geven over nieuwe cursussen, infodagen en inschrijvingen

• voor onderzoek, bijvoorbeeld om te weten hoeveel mensen zich elk jaar inschrijven

• om onze werking te sturen

• om verantwoording af te leggen bij de Vlaamse overheid voor de financiering van de school.

• om in orde te zijn met de wet van de Vlaamse overheid

• voor controle op de veiligheid

Aan wie geven we jouw gegevens door?
We geven jouw gegevens door aan organisa es waarmee we samenwerken en aan de overheid, zoals:
● de Vlaamse overheid,

● de diensten die jou begeleiden, zoals het OCMW, VDAB, sociale huisvesting of andere organisaties waarmee we samenwerken

● de Kruispuntbank Inburgering (KBI) als je inburgeraar bent. Die organisaties sturen ook gegevens door naar ons. (zie ‘Van wie krijgen we die gegevens?’)

Enkele organisaties ondersteunen ons, bijvoorbeeld:

• om onze website te onderhouden

• om de computers te onderhouden

• om nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen. Zij kunnen jouw gegevens zien. We spraken af met die organisaties dat ze voorzichtig en veilig omgaan met je gegevens volgens de Europese wet op de privacy.

Aan wie geven we je gegevens niet door?

• We geven jouw gegevens niet door aan anderen, tenzij we moeten van de wet.

• We verkopen of verhuren jouw gegevens nooit aan anderen. Wij geven jouw e-mailadres of telefoonnummer ook nooit door aan bedrijven die zaken willen verkopen.

• We geven jouw gegevens nooit door aan diensten waarmee we geen afspraken hebben om jouw gegevens voorzichtig en veilig te verwerken.

• We geven jouw gegevens niet door aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte. In landen binnen de Europese Economische Ruimte beschermt de Europese wet op de privacy jouw gegevens. 1
1 Deze landen behoren tot de Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens:

• zolang we ze nodig hebben om ons werk te doen. Sommige gegevens houden we langer bij dan andere. Het hangt ervan af waarvoor ze dienen.

• zolang het moet van de wet.

We houden je gegevens maximaal 30 jaar bij. Die 30 jaar gaat in vanaf 31 augustus van het schooljaar waarin we de gegevens kregen.

Hoe beschermen we jouw gegevens?
We willen niet dat anderen je gegevens misbruiken. Daarom beschermen we jouw gegevens op deze manier:

• Sommige medewerkers kunnen jouw gegevens zien. Zij moeten je gegevens geheimhouden.

• Wil een medewerker van de school je gegevens zien? Dan moeten ze een gebruikersnaam en paswoord ingeven.

• We maken je gegevens anoniem als we dat nodig vinden. Niemand weet dan van wie de gegevens zijn.

• Wij bewaren een kopie van je gegevens. Is er bijvoorbeeld een brand of werken onze computers niet meer? Dan kunnen we ze snel terugvinden.

• Onze medewerkers weten hoe belangrijk het is om je gegevens te beschermen.

• We testen en evalueren deze maatregelen vaak om te zien of ze nog goed werken.

Welke rechten heb je?

• Je mag jouw gegevens altijd inkijken.

• Je mag altijd een kopie vragen van je gegevens.

• Zijn jouw gegevens niet juist of niet volledig? Dan mag je die verbeteren of aanvullen.

• Ga je er niet mee akkoord dat we sommige gegevens van je verwerken? Je kan vragen dat we daarmee stoppen. Je kan je bijvoorbeeld uitschrijven uit nieuwsbrieven via mail.

• Je mag ons vragen om jouw gegevens door te geven aan iemand anders. Daarvoor hebben we jouw toestemming nodig in een brief of e-mail. Je mag die toestemming al jd intrekken. Dat heeft geen gevolg voor jouw rechten.

• Je mag ons vragen om jouw gegevens te verwijderen. Wij beslissen of we akkoord gaan met je vraag. Zodra we je gegevens schrappen, kunnen we ze niet meer terugvinden of doorgeven aan jou. Let op Gegevens die we van de wet moeten bijhouden of delen, bewaren we.


Hoe kan je je rechten uitoefenen?
Neem contact met ons op. Centrum voor Basiseducatie Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen Bert Van Hoorickstraat 19 9300 Aalst info@ligo-zovl.be  www.ligo-zovl.be 

Vertel ons welk recht je wil uitoefenen. Geef ons een kopij van jouw identiteitskaart of verblijfsdocument. Stuur je een brief of een e-mail? Voeg dan een kopie of een scan van jouw identiteitskaart of verblijfsdocument toe. Maak je pasfoto onzichtbaar. Zeg dat het om een kopie gaat. Zo voorkom je misbruik.

Je hebt een klacht. Wat moet je doen?
Ga je niet akkoord met hoe we je gegevens verwerken? Of vind je dat je je rechten niet kan uitoefenen? Neem dan meteen contact op met ons. Samen zoeken we een oplossing.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35 1000 Brussel commission@privacycommission.be 

Wat als de school de aanpak verandert?
We kunnen onze aanpak aanpassen. Dan maken we een nieuwe versie van deze verklaring. We laten dat weten op onze website.

We pasten deze verklaring aan op 25 mei 2018. Vorige versies van deze verklaring bewaren we in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wil inkijken.

Heb je vragen over deze verklaring?
Neem contact op met ons: Centrum voor Basiseducatie Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen Bert Van Hoorickstraat 19 9300 Aalst info@ligo-zovl.be  www.ligo-zovl.be