Державна бібліотека України для юнацтва

Електронний каталог

Краще з новинок  за квітень 2018 року

72.012:331.101.1(075.8)

С96  Сьомка, С.В.

         Ергономіка та ергодизайн [Текст] : підручник / С.В. Сьомка. - К. : НАКККіМ, 2017. - 604 с.

Опанування основ ергономіки й ергодизайну передбачає вивчення ергономічних основ комплексного формування архітектурного середовища, що сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки спеціалістів з дизайну архітектурного середовища.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти ергономічних вимог до проектування й дизайну середовища, проаналізовано можливості застосування результатів ергономічних досліджень на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено питання ергономіки проектування житлового, громадського та виробничого середовищ, створення комфортних умов життєдіяльності для маломобільних груп населення.

Призначено для студентів спеціальності «Дизайн», а також може бути корисним для викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів.

 

341.232:347

М59  Мікічурова, О.В.

         Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві [Текст] : [монографія] / О.В. Мікічурова. - К. : Сталь, 2017. - 248 с.

В монографії досліджується принцип міжнародного економічного права – взаємної вигоди. Висвітлено історію розвитку принципу взаємної вигоди, основні етапи його становлення, тлумачення його різними науковими школами та співвідношення з основними принципами міжнародного права. Належну увагу приділено практиці реалізації принципу взаємної вигоди в міжнародних економічних відносинах. Зокрема, висвітлено його реалізацію на рівні ООН та у діяльності міжнародних економічних організацій універсального рівня.

Розглядається також договірна практика України щодо втілення принципу взаємної вигоди, а саме його реалізація в універсальних, регіональних та двосторонніх договорах.

Розрахована на юристів, економістів, дипломатів, викладачів, аспірантів, студентів, а також на читачів, що цікавляться міжнародним правом та міжнародними відносинами.

339.5(075.8)

Т48  Ткаченко, А.М.

         Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / А.М. Ткаченко, О.І. Дідченко. - Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 353 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» студентами денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей.

Навчальний посібник узагальнює в собі теоретичні основи та принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Розкриті в навчальному посібнику питання, дозволяють студентам: зрозуміти механізм функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні та світі, специфіку різних форм виходу на зовнішні ринки; вивчити існуючі нормативні принципи щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, опанувати основні процедури укладання зовнішньоекономічних контрактів; навчитися аналізувати й оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних напрямів зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, ефективність окремих укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

Для студентів вищих навчальних закладів.

517.3(075.8)

Ж72  Жиленко, Т.І.

         Обчислення та застосування кратних і криволінійних інтегралів [Текст] : навч. посіб. / Т.І. Жиленко, О.А. Білоус. - Суми : СДУ, 2017. - 224 с.

У навчальному посібнику наведені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розв’язання основних типів задач із розділу вищої математики – «Кратні та криволінійні інтеграли». Розглянуті питання практичного застосування інтегралів під час розв’язування геометричних та фізичних задач. Подано багато розв’язків типових задач цього розділу математики. Посібник містить матеріали для аудиторної роботи, контрольні завдання та питання для самоперевірки. Для організації самостійної роботи студентів наведені індивідуальні варіанти задач.

Навчальний посібник рекомендований студентам інженерно-технічних спеціальностей університетів та інститутів, які вивчають курси «Вища математика» і «Математичний аналіз». Матеріал також буде цікавим аспірантам, викладачам ВНЗ та науковцям.

7.012:659.1(075.8)

П77  Прищенко, С.В.

         Основи рекламного дизайну [Текст] : підручник / С.В. Прищенко, Є.А. Антонович. - К. : НАКККіМ, 2017. - 384 с.

Автори розглядають актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності – процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп’ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйняттю кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпретаціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичні засади проектування об’єктів рекламного дизайну тощо.

Підручник призначено для студентів і викладачів, а також може бути корисним дизайнерам-практикам, художникам, культурологам і мистецтвознавцям, менеджерам рекламної та соціокультурної сфер, відвідувачам сертифікатних курсів підвищення кваліфікації.

 

347.19(477)(075.8)

С50  Смітюх, А.В.

         Корпоративне право у схемах [Текст] : навч. посіб. / А.В. Смітюх. - Вид. 5-е, змін. і допов. - Одеса : ОНУ, 2017. - 322 с.

У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та Господарського кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», інших актів корпоративного законодавства України (за станом законодавства на 01 січня 2017 року) з урахуванням матеріалів судової практики, наукових статей і монографій розкриваються загальні питання корпоративного права: порядок створення і припинення господарських товариств; особливості правового статусу окремих видів товариств; правовий режим їх майна; корпоративні права та обов’язки їх учасників; правовий статус органів управління товариств; питання щодо здійснення розпорядження та захисту корпоративних прав.

Видання зацікавить насамперед студентів та викладачів юридичних ВНЗ, а також – адвокатів, юрисконсультів, керівників та посадових осіб господарських товариств.

338.486.1(477)(075.8)

М50         Менеджмент туристичної галузі [Текст] : підручник / О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. - Херсон : Гельветика, 2017. - 580 с.

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу, зорієнтованих на напрямках національного і міжнародного туризму. В матеріалах підручника комплексно висвітлено питання управлінської діяльності в організаціях сфери туризму, у тому числі на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). Видання відповідає освітньо-професійним програмам з менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній діяльності. Підручник складається з передмови, трьох частин: менеджменту туризму, маркетингу туризму, туристично-рекреаційна інфраструктура; списку літератури, додатків. Після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань.

Розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з напрямів менеджменту і маркетингу у туристичній діяльності.

621.3(075.8)

Б67  Білик, О.В.

        Електротехніка у прикладах і задачах [Текст] : навч. посіб. / О.В. Білик. - Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. - 178 с.

Курс електротехніки неможливо вивчити без практичних розрахунків електричних кіл. Велика кількість таких кіл та режимів їх роботи, використання достатньо складного математичного апарату для їх розрахунків роблять цю задачу досить складною при освоєнні курсу.

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто приклади та задачі за наступними темами: розрахунок кіл постійного струму, розрахунок кіл на синусоїдальному струмі, розрахунок кіл на несинусоїдальному струмі, розрахунок перехідних процесів в електричних ланцюгах, задачі для самостійного розв’язання.

Навчальний посібник може бути використаний студентами технікумів, коледжів і вищих професійних училищ електротехнічних і технічних спеціальностей.

37.013.42(075.8)

Б26  Бартків, О.С.

        Діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.С. Бартків, В.Г. Грановський, Є.А. Дурманенко. - Луцьк : Аква Прінт, 2017. - 300 с.

Обов’язковим складником модернізації системи соціально-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів є вдосконалення технологій формування професійно компетентної особистості майбутнього фахівця з такими яскраво вираженими характеристиками, як гуманність, демократичність, громадянськість, толерантність, почуття власної гідності, креативність, комунікативність, інтерактивність, працелюбність тощо.

На основі узагальнення науково-педагогічних досліджень і педагогічного досвіду розкрито теоретичні основи, методичні вимоги та дано практичні рекомендації для організації діяльності соціальних педагогів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Для науковців, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться питаннями оздоровлення підростаючого покоління.

347.77:004(477)

І-92          ІТ право [Текст] / [авт. кол.: О.П. Джочка, В.М. Мартин, Ю.Я. Самагальська та ін.]; за заг. ред. О.С. Яворської. - Львів : Левада, 2017. - 470 с.

ІТ право – специфічне право. Адже воно охоплює правові норми, що урегульовують різні суспільні відносини як за своєю природою, так і за суб’єктним складом, об’єктом, змістом тощо.

Відтак ІТ право не може мати перспектив розвитку виключно у рамках національної держави. Міжнародне співробітництво, на основі якого можуть бути вироблені єдині підходи, принципи мирного, комфортного співжиття у цифровому середовищі, має тут визначальне значення.

Видання містить аналіз міжнародних актів, національного законодавства, судової практики та наукових поглядів на суть ІТ права – права, що регулює відносини у цифровому середовищі.

Досліджено правовий статус суб’єктів, зміст правовідносин за їх участю, правовий режим різних об’єктів, особливості правової охорони прав та інтересів у цифровому середовищі.

Зміст видання буде корисним усім, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних технологій: студентам, аспірантам, викладачам, практикам у ІТ-сфері.

005.935:336(075.8)

К66  Корбутяк, А.Г.

        Фінансовий контролінг [Текст] : навч. посіб. / А.Г. Корбутяк, Н.І. Єрмійчук. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. - 160 с.

У посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи та практичний інструментарій фінансового контролінгу. Розкрито організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено концептуальні засади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового контролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики й моніторингу.

Для магістрантів, які вивчають дисципліну «Фінансовий контролінг», а також науковців, викладачів, практиків, підприємців і фахівців у сфері корпоративних фінансів.

621.81(075.8)

Б90  Буданов, В.О.

        Основи конструювання [Текст] : навч. посіб. / В.О. Буданов, Ю.О. Яковлев, В.В. Милованова. - Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2017. - 140 с.

Навчальний курс «Основи конструювання» є однією з важливих дисциплін, яка включає в собі теорію, розрахунок та конструювання складових частин машин: деталей і вузлів загальномашинобудівного застосування. Він базується на знанні існуючих конструкцій, способів виготовлення, умов роботи, вмінні втілювати ідеї в вигляді конструкторського креслення. Курс закладає основи формування бакалавра енергетика як фахівця в галузі проектування розрахунків на міцність, розробки, ремонту та експлуатації машин та агрегатів енергомашинобудування.

Головним завданням проектування і конструювання є розробка документації, що необхідна для виготовлення, монтажу, випробування і експлуатації створеної конструкції.

У навчальному посібнику викладаються основні відомості про деталі машин і передачі, а також інженерні методи їх розрахунків. Призначено для студентів напряму підготовки «Енергомашинобудування» та «Теплоенергетика».

34(477)(075.8)

Б83  Боровіков, А.М.

        Право в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / А.М. Боровіков. - Д. : Акцент ПП, 2017. - 588 с.

В даному підручнику містяться теоретичні основи існування і розвитку правової системи держави, подається розгорнута характеристика окремих галузей права і законодавства України. При розробці навчального посібника поряд з використанням актуальних теоретичних матеріалів, діючої нормативно-правової бази застосовувався практичний досвід автора з юридичного супроводу діяльності суб’єктів господарювання.

Окрім теоретичних матеріалів, в навчальному посібнику містяться контрольні питання до кожної теми, практичні завдання, схеми і тести, які не лише допоможуть краще засвоїти учбовий матеріал, але й стануть своєрідним тренуванням перед складанням іспиту за програмою САР/СІРА.

Дане видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, а також може стати корисним керівникам підприємств, фінансистам, юристам, економістам та бухгалтерам для вирішення юридичних питань.

005.21:005.52

К60  Коллінз, Д.

         Величні за власним вибором [Текст] : Невідомість, безлад та успіх - чому деякі процвітають усупереч всьому / Д. Коллінз, М.-Т. Хансен ; пер. В. Заборова. - 3-є вид. - К. : Наш Формат, 2017. - 368 с. - (Світоглядна література).

В основі книжки – багаторічне дослідження, що мало на меті сформулювати головні принципи ведення бізнесу в несприятливих умовах. Ґрунтуючись на строгих наукових висновках, автори формують гіпотези, які потім підтверджують або спростовують фактами.

Чому в умовах економічної нестабільності одні компанії процвітають, інші ж – занепадають? Які риси відрізняють лідерів, що успішно долають негативні обставини, від тих, хто не може впоратися з ними? У пошуках відповіді на ці запитання автори приходять до несподіваних висновків.

Прочитавши цю книжку, ви дізнаєтесь, як перемагати в будь-яких, навіть найбільш екстремальних умовах, як знаходити правильний шлях і будувати величну компанію, що здатна не просто реагувати на події, а створювати їх.

Видання є практичним посібником для підприємців, власників бізнесу, топ-менеджерів і тих, хто прагне стати величним за власним вибором.

336:657(075.8)

Ч-81  Чубарь, О.А.

          Финансовый учет: обучающий курс. От теории к практике [Текст] / О.А. Чубарь. - 8-е изд. - Д. : Акцент ПП, 2017. - 620 с.

Книга створена на підставі багаторічного досвіду автора у викладанні дисципліни «Фінансовий облік за Міжнародними стандартами» в рамках міжнародної програми сертифікації СІРА (Certified International Professional Accountant) з урахуванням змін діючих стандартів і доповнень новими МСФЗ. Це видання призначене як для проведення групових занять, так і для самостійного навчання, і містить всю необхідну інформацію для успішної здачі іспиту з фінансового обліку за Міжнародними стандартами початкового рівня різних програм і сертифікацій.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів, економістів та фінансистів.

Зав. відділом обробки

та каталогізації документів                       Зінчук Н.М.