Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Підволочиської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений відповідно до вимог, що встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 та з метою визначення правових та організаційних засад реалізації проекту рішення Підволочиської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради», як регуляторного акту.

1. Опис проблеми.

З метою регулювання правовідносин в сфері реклами, призначеної для розповсюдження та споживання на території України  прийнятий Закон України „Про рекламу” від 03.07.96 р. N 270/96-ВР (зі змінами та доповненнями),  який   надає право органам місцевого самоврядування встановлювати власні Правила розміщення зовнішньої реклами на відповідній території. Крім того, ст.16 цього Закону встановлює, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами селищної  ради, та в порядку встановленому цими органами на підставі Правил розміщення зовнішньої реклами.

2. Цілі регулювання.

Цілями державного регулювання є:

- встановлення єдиного порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради;

- створення рівних умов, прав та можливостей для діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень у селищний бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності;

- упорядкувати відносини між місцевою владою та суб’єктами підприємницької діяльності;

- покращення благоустрою територіальної  громади;

- підтримка та розвиток малого та середнього підприємництва на території Підволочиської селищної ради;

- підвищення прозорості дії органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов при розміщенні об’єктів зовнішньої реклами.

3.Альтернативи.

Впровадження в дію даного регуляторного акту дасть можливість вирішення питань щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

В разі  прийняттям відповідних нормативно – правових актів загальнодержавного значення рішення буде приведено у відповідність до них.

 

4. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Затвердження рішенням Підволочиської селищної ради Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради, надасть можливість ефективно використовувати в інтересах територіальної громади об’єкти комунальної власності, а також створити рівні і сприятливі умови під час розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами на території  Підволочиської селищної ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту суттєво впорядкує роботу органів місцевого самоврядування і покращить порозуміння між цими органами та суб’єктами господарювання. У разі затвердження Правил, очікується зменшення кількості самовільно розміщених об’єктів зовнішньої реклами.

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих дозвільних органів вимог положень запропонованого проекту регуляторного акту.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Результатами введення в дію даного регуляторного акту є чіткий врегульований порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами, шляхом надання дозвільних документів та контролювання їх відповідності.

Крім того, впровадження в дію норм вищезазначеного проекту рішення дозволить запровадити принцип організаційної єдності між органами виконавчої влади і суб’єктами господарювання.

Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету.  

7. Термін дії регуляторного акту.

Безстроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

8. Показники результативності.

Прийняття регуляторного акта дасть можливість створити єдині умови підготовки та видачі дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради.

Результатами введення в дію даного регуляторного акту є чіткий врегульований порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами, шляхом надання дозвільних документів та контролювання відповідності заявленим параметрам.

9. Заходи відстеження результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись на етапі підготовки та затвердження регуляторного акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.

Відділ житлово-комунального  господарства  , благоустрою , охорони  навколишнього  природного  середовища.

Проект

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.


Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради Підволочиської териториальної громади , (надалі - "Положення") розроблено у відповідності до Законів України: "Про рекламу" від 03.07.1996 р.  270/96-ВР; "Про інформацію" (2657-12); "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12); "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (2806-15), Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2003 р.  2067 "Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ  1173 від 16.12.2015 та рішення сесії 153 від 29.02.16 року „Про затвердження Правил благоустрою Підволочиської селищної ради Підволочиської териториальної громади ”.
1. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ.
1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в Підволочиській селищній раді встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища та з додерженням правил благоустрою територіальних громади.
1.2 Порядок розміщення реклами розробляється терміном не менше, як на 5 років і не може змінюватися протягом часу його дії.
1.3 Мова рекламоносіїв у місті - українська.
1.4 Термінологія Положення - відповідно до термінології "Типових правил розміщення зовнішньої реклами".

2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ.
2.1.Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради регулює правові відносини між відділом містобудування архітектури та капітального будівництва, відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності, фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території Підволочиської селищної ради , та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення.
2.2 У цьому Положенню терміни вживаються у такому значенні:
виконавчий орган ради - виконавчий комітет Підволочиської селищної ради ;
дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
алея – дорога в парку, саду,сквері,лісопарку, на бульварі, обсажена як правило, з обох боків деревами та чагарниками.
пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою;

робочий орган -відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного серидовища Підволочиської селищної ради на який покладено даним Положенням виконувати функції оформлення, реєстрація та розгляд заяв на розміщення обєктів зовнішньої реклами.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу"
2.3 Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Підволочиської селищної ради відповідно до цього Положення.
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом селищної ради забороняється.
2.4 На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території Підволочиськії селищною ради .
2.5 До повноважень робочого органу Підволочиської селищної ради належать:
розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 16 цих Правил) чи про відмову у його наданні;
видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету;
ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ.
3.1.Для одержання дозволу заявник подає до виконавчого комітету селищної ради заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:
фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
3.2. За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, відомості про заяву протягом трьох днів з дати її надходження вносяться до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться за формою згідно додатку 3. Журнал повинен бути прошитий , а його сторінки пронумеровані з підписом керівника робочого органу (голови виконкому) , скріплений печаткою.
3.3 Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.
3.4 У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

3.5. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється. 

3.6 Робочий орган ради протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає проект відповідного рішення на розгляд виконавчого комітету . 
3.7 Виконавчий комітет приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
3.8 Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної фіскальної служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
3.9 Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
3.10 Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.
3.11 Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати до виконавчого комітету фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
3.12 У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
3.13 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом селищної ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. 

3.14 Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
3.15 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 3.19 – 3.22 цього Положення;
- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
3.16 Забороняється розташовувати рекламні засоби:
- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
3.17 Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду.
3.18 Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 3.15 - 3.18 цього Положення, є вичерпним.
3.19 Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
3.20 Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
3.21 Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
3.22 Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
3.23 Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
3.24 Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з ГУ Національної поліції в Тернопільській області. 3.25 Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону.
4. Контроль за додержанням цього Положення здійснює робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.
5. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет селищної ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
6. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.
7. ВИВІСКИ ТА ТАБЛИЧКИ.
7.1 Вивіски чи таблички повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;
площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.
Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.
7.2 Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Положення, здійснюється у разі:
припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;
невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
порушення благоустрою території.
Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.
Секретар селищної ради                                                                               Б.С. Воловський

 

Додаток 1
до положення про порядок
розміщення реклами на території

Підволочиської селищної ради

Підволочиської териториальної громади
Селищному голові
Дацку.В.ГЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник __________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
__________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи -
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника __________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження,
__________________________________________________________________
для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________

Телефон (телефакс) _______________________________________________
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
__________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)
строком на _______________________________________________________
(літерами)
Перелік документів, що додаються _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа ______________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.Додаток 2
до положення про порядок
розміщення реклами на території

Підволочиської селищної ради

Підволочиської териториальної громади
Селищному голові
Дацку.В.Г

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
________________________________________________________________________________
виконавчий орган селищної ради
________________________________________________________________________________
дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
________________________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,
________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),
________________________________________________________________________________
банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _____________________________

________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу, топогеодезичний знімок місцевості (М1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання _____________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Підволочиський селищний голова _________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.


Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу 


 

Проект

ДОДАТОК  2
 

Порядок
визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади Підволочиської селищної ради.

1. Плата за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади Підволочиської селищної ради (далі - плата), складається з базових тарифів (таблиця 1, 2) на які послідовно перемножується площа поверхні рекламної конструкції.
Таблиця 1
N
п/п Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру Базова плата за місяць, грн. 
(пропозиції ):
1. Щит, що стоїть окремо (біллборд) за 1 кв.м. площі поверхні реклами (горизонтальна проекція) 12.00
2. Щит на фасаді будинку за 1 кв. м площі поверхні реклами (вертикальна проекція) 24.00
3. Щит на тимчасовій споруді, паркані, тощо за 1 кв. м площі поверхні реклами 12.00
4. Сітілайт за 1 кв. м площі поверхні реклами (горизонтальна проекція) 7.00
8. Тимчасова виносна спеціальна конструкція з площею поверхні
( штендер) за одиницю 25.00
9. Натяжний банер, панно (горизонтальна проекція) 25.00
10. Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді за 1 кв.м. площі поврехні 12.00
11. Кронштейн за одиницю на стовпі, опорі освітлення 25.00

Таблиця 2
N
п/п Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру Базова плата за добу, грн.
1. Рекламна конструкція, яка переміщується фізичною особою за одиницю 15,0

2. Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції 50.00

Секретар селищної ради                                                                                   Б.С. Воловський