Ung Media Sverige

857208-9590

Årsbokslut

för Ung Media Sverige

org.nr 857208-9590

räkenskapsåret

2018-01-01 – 2018-12-31


Resultaträkning

Not

2018-01-01 -- 2018-12-31

2017-01-01 -- 2017-12-31

Föreningens intäkter

2

Medlemsavgifter

675

975

Bidrag

3 747 038

3 029 487

Övriga verksamhetsintäkter

738 365

274 785

Summa förenings intäkter:

4 486 078

3 305 247

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader

-1 643 558

-1 255 139

Personalkostnader

3

-2 975 633

-2 163 679

Summa föreningens kostnader:

-4 619 221

-3 418 818

Verksamhetsresultat

-133 143

-113 571

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter o likn poster

0

2 480

räntekostnader och likn poster

-5 471

-907

Summa resultat från finansiella investeringar:

-5 471

1 573

Resultat efter finansiella poster

-138 614

-111 998

Årets resultat

-138 614

-111 998


Balansräkning

Not

2018-01-01 -- 2018-12-31

2017-01-01 -- 2017-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

                     

Förutbetalda kostnader och uppl intäkter

0

269 857

Fordringar Ung Media Stockholm

472 487

152 274

Övriga fordringar

4 787

10 108

Summa kortfristiga fordringar:

477 274

432 239

Kassa och Bank

1 236 629

1 711 707

Summa omsättningstillgångar:

1 713 903

2 143 946

Summa Tillgångar

1 713 903

2 143 946

Eget kapital och skulder

 

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

444 831

556 829

Årets resultat

-138 614

-111 998

Eget kapital vid räkenskapsårets slut:

306 217

444 831

Kortfristiga skulder

4

Leverantörsskulder

26 972

38 648

Övriga kortfristiga skulder

72 930

76 737

Uppl kostnader och förutbet intäkter

1 307 784

1 583 731

Summa kortfristiga skulder

1 407 686

1 699 116

Summa eget kapital och skulder

1 713 903

2 143 947


Not 1        Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Årsbokslutet upprättas för fösta gången i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

2018-01-01 -- 2018-12-31

2017-01-01 -- 2017-12-31

Not 2 - Förenings intäkter

Medlemsavgifter

675

975

Försäljning, reklam och annonser

22 900

16 454

Vidarefakturerade kostnader

715 466

242 473

Öresutjämning

5

8

Bidrag

3 747 032

3 045 337

Summa:

4 486 078

3 305 247

Bidrag fördelas sig enligt följande

Staten

2 142 717

2 054 973

Övriga

1 604 315

990 364

Summa:

3 747 032

3 045 337

Not 3 - Löner och andra ersättningar

Styrelsen och förbundsordförande

245 700

192 240

Övriga anställda

2 084 547

1 398 026

Summa:

2 330 247

1 590 266

Sociala kostnader

634 440

573 413

Totalt löner och ersättningar

2 964 687

2 163 679

Not 4 - Kortfristiga skulder

2018-01-01 -- 2018-12-31

2017-01-01 -- 2017-12-31

Leverantörsskulder

26 972

38 648

Semesterlöner inkl sociala avgifter

171 607

153 320

Skatt och sociala avgifter

72 930

76 737

Reserverade projektmedel

534 267

901 142

Föreningsbidrag

512 960

444 880

Höstbonus

0

42 000

Övriga poster

88 950

42 390

Summa:

1 407 686

1 699 117

Av de reserverade projektmedlem är 277 842 kr projektpengar från Allmänna Arvsfonden och 256 425 kr från MUCF för projekt kopplade till Skolval.

Underskrifter

Stockholm 2019-

Desirée Widell                                Maurits Larenas

Förbundsordförande                        vice förbundsordförande

Måns Höög                                Henrik Almén

Förbundssekreterare                        kassör

Maja Hurtigh                                Anna Olsson

Ledamot                                ledamot

Agnes Hansius                                Josef Kalhory

Ledamot                                ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-

Martin Nääs

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB