REGULAMIN

§1. Organizatorami Międzyszkolnej Olimpiady z OPCM im. Remusa Lupina (zwanej dalej “olimpiadą”) są Reed Brennan oraz Jasper McCarthy. Wszelkie sprawy i nieścisłości należy kierować do tych osób.

§2. Do olimpiady są zaproszone szkoły Świata Magii, które otrzymały wiadomość e-mailową od organizatorów. Udział wezmą jednak tylko te placówki, które wyrażą chęć udziału poprzez dodanie załączonego newsa na stronę szkoły.

§3. Reprezentantem szkoły może być każdy uczeń, który widnieje w spisie uczniów danej placówki. W olimpiadzie mogą brać udział także wykładowcy, jeśli ich przełożeni wyrażają na to zgodę. Nie ma limitu ilości wystawianych przez szkoły uczestników.

§4. Olimpiada będzie się składać z 2 etapów:

      Próg przejścia do II etapu zostanie uwzględniony w stosunku do wyników osiągniętych przez uczestników.

§5. Oceną wiedzy uczestników we wszystkich etapach zajmują się organizatorzy i/lub wyznaczone przez organizatorów osoby. Istnieje możliwość wystąpienia o pisemne uzasadnienie konkretnej oceny.

§6. Za niepoprawne zachowanie lub wykrytą próbę oszustwa uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

§7. Zadania i tematy olimpiady pozostają tajemnicą do konkretnych terminów.

§8. Terminy etapów i miejsce:

     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w terminarzu.

§9. Nagrody są ustalane indywidualnie przez dyrekcję placówki. Od organizatorów zwycięzcy otrzymują dyplomy poświadczające zajęte miejsce.

 Reed Brennan & Jasper McCarthy