INDEX

 1. Feines d'estiu 1r d'ESO

 1. Feines d’estiu 2n d’ESO

 1. Feines d'estiu 3r d'ESO

 1. Feines d'estiu 4t d'ESO

Feines d’estiu 1r d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar el quadern APRUEBA TUS EXÁMENES fet el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

Dades del quadern:

TÍTOL: APRUEBA TUS EXÁMENES 1º ESO- Lengua castellana y literatura.

ISBN: 9780190517953

Editorial Oxford educación.

Llengua Catalana

Cada alumne rebrà un full personalitzat amb les tasques que hagi de fer durant l’estiu per aprovar l’assignatura a la convocatòria extraordinària de setembre.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Advanced Think Ahead 1 Workbook", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar els mòduls des de Introduction fins a mòdul 5 del  Student’s book i els verb irregulars: pages 138-139
 • Entregar:     -  Workbook Advanced Think Ahead 1:

                                 Progress check. Modules Introduction, 1,2,3,4,5,

 -  Student’s book Advanced Think Ahead 1:

                               Grammar Challenge pages 124 to 135

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Biologia i Geologia

Els alumnes rebran el dossier de feines imprès quan recullin les seves notes. És el mateix document del següent enllaç:

https://drive.google.com/open?id=1KEY_8qBUz3IUHpAGEGwPk6To8GHmybZ003aqg5pDDOY

La presentació del document contestat i complet és obligatòria per poder fer l’examen.

Aquesta feina comptarà un 10% de la nota final.

 Geografia i Història

FEINES DE RECUPERACIÓ 1r ESO - 2018/19

        Els alumnes que hagin suspès l’assignatura hauran de fer un examen del tema 1 a l’11 i entregar la feina d’estiu encomanada.

          Aquesta feina és necessari entregar-la el dia de l’examen per poder fer-lo.

        La feina s’ha de fer a mà, amb portada de cada tema, títol i pàgines numerades.

Per recordar:   La feina d’estiu representa un 40 % de la nota.

                L’examen representa un 60 % de la nota final.

FEINA D’ESTIU PER FER

Fer les activitats finals de cada tema:

tema 1: pàgines 24 i 25

tema 2: pàgines 46 i 47

tema 3: pàgines 62 i 63

tema 4: pàgines 88 i 89

tema 5: pàgines 110 i 111

tema 6: pàgines 132 i 133

tema 7: pàgines 158 i 159

tema 8: pàgines 194 i 195

tema 9: pàgines 224 i 225

tema 10: pàgines 254 i 255

tema 11: pàgines 282 i 283

Matemàtiques

L’examen de setembre consistirà en una prova global de tota l'assignatura elaborada pel departament. Les feines d’estiu serviran, juntament amb la valoració de l'evolució de l'alumne durant el curs, per a arrodonir la nota d’aquesta prova. Aquesta nota ja arrodonida serà la qualificació de l’avaluació extraordinària de setembre.

Nombres naturals:

Pàg.19: 3, 4, 5

Pàg.22: 29,30,32

Pàg.24:45,46,49,50                

Potències i arrels:

Pàg.40:12,15,17,19,20,24,25

Pàg.41: 29,30,31

Pàg.43: 2,4,5,6,7,8,9

Divisibilitat:

Pàg.59,60: 9,12,13,19

Pàg.61: 21,25

Pàg.63: 7,8,9,10,11,12

Nombres enters:

Pàg.79: 6,8,9,12

Pàg.80,81,82,83: 7,9,11,13,17,21,23,25,26,27,29,33,37

Fraccions:

Pàg.133: 20,21,28,31,34,36

Pàg.135: 1,3,4,9,12

Pàg.146,147,148: 6,9,11,15,16,17,19,21,27,29,30

Pàg.151: 1,2,3,4,5,6

Proporcionalitat i percentatges:

Pàg.165,166: 4,8,9,10,14,22,28,30

Pàg.167: 35,36,37,46

Pàg.169: 2,4,5,8,9,10

Àlgebra:

Pàg.188,189: 2,10,12,18,19,20

Pàg.191: 34,36

Pàg.193: 5,6,8,10

Rectes i angles:

Pàg.208:5,6,16,17

Pàg.209:19,22

Pàg.211:1,5

Figures geomètriques:

Pàg.230:15,16            

Pàg.231:25,28,29             

Pàg.235:1,4

Pàg. 248: del  23  fins  el  28

Pàg.253: 1,4

Gràfics i funcions:

Pàg.264,265:2,3,7,9            

Pàg.266: 16                    

Pàg. 269: 2

Estatística:

Pàg.284:1,3,6  

Pàg. 289: 1,3,4                                                                                                                                                                

Educació Plàstica

Educació Física

1r ESO.

Fer un treball responent a les següents preguntes:

- Quines són les qualitats físiques bàsiques i com les podem treballar?

- Reglament i bases tècniques dels següents esports: voleibol, tenis, tenis platja, bàsquet i bàdminton.

- Explicar de forma escrita i gràfica 10 figures d'acrosport

- Explicar quins són els orígens i figures bàsiques del ball merengue

 

Al setembre es farà una prova pràctica relacionada amb els continguts

Música

Feines Música 2018-2019. 1ESO.

Els alumnes que hagin suspès música han de realitzar les següents tasques:

1.Entregar el dia de l’examen el quadern de classe, complet amb totes les activitats realitzades durant l’any.

2.Realitzar l’examen de Setembre que constarà del qüestionari que se’ls ha donat el Juny i que tenen tots escrit al seu quadern.

Religió

Valors Ètics

1.Treballar els continguts tractats durant el curs i completar el quadern de treball

2.Realitzar l’examen de setembre


Feines d’estiu 2n d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar el quadern APRUEBA TUS EXÁMENES fet el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

Dades del quadern:

TÍTOL: APRUEBA TUS EXÁMENES 2º ESO.Lengua castellana y literatura.

ISBN: 9780190517960

Editorial Oxford educación.

Llengua Catalana

Cada alumne rebrà un full personalitzat amb les tasques que hagi de fer durant l’estiu per aprovar l’assignatura a la convocatòria extraordinària de setembre.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-vos a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres folis (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Pulse 2 Workbook", que vénen a continuació:

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verbs irregulars: page 158, 159, 160
 • Entregar: 
 • Workbook Pulse 2:
 • Progress check. Units 1-5
 • Progress check. Grammar 6-7-8
 • Self evaluation 1  Units 1-5
 • Extension. Cumulative grammar Units 1-5
 • Self-study grammar: grammar reference. pages 82-97

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Física i Química

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar la feina encomanada el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

L'examen representa el 70% de la nota final, i la feina d'estiu el 30% restant.

https://drive.google.com/open?id=1kPAnvewUNGzyvjXztsAAIuj9frvqOhfZ

Geografia i Història

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar la feina encomanada el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

La feina s'ha de fer a mà. A l'ordenador només es poden fer els títols.

L'examen representa el 60% de la nota final, i la feina d'estiu el 40% restant.

A l'examen es faran preguntes similars a les dels exercicis de les feines d'estiu

Feina d'estiu:

De l'apartat “Síntesis” que apareix al final de cada tema, s'han de realitzar els exercicis següents:

 •         Consolida el que has après
 •         Defineix els conceptes clau
 •         Identifica (els         personatges, les obres,...)

S'han de realitzar els exercicis del temes que hem estudiat a classe: del tema 1 fins al tema 12, ambdós inclosos.

Però  dels següents temes només has de preparar aquestes qüestions  de l’apartat “Consolida el que has après”:

Tema 7: (“El Regne de Mallorca a la Corona d’Aragó”) 1ª i 2ª qüestió

Tema 8: (“La cultura i l’Art Gòtic”)2ª qüestió.

Tema 10: (“El Renaixement”) qüestions A i B

Matemàtiques

L’examen de setembre consistirà en una prova global de tota l'assignatura elaborada pel departament. Les feines d’estiu serviran, juntament amb la valoració de l'evolució de l'alumne durant el curs, per a arrodonir la nota d’aquesta prova. Aquesta nota ja arrodonida serà la qualificació de l’avaluació extraordinària de setembre.

NOMBRES NATURALS

Pàg.22,23,25:6,7,9,15,19,22,32,35,39,41,42

Pàg.27: 2,3,7,8,10,11,13,14  

                                                                                                                                                                                       

NOMBRES ENTERS

Pàg.38:15,18,19,20,21,22

Pàg.40,41,42: 8,9,10,13,14,15,17,18,19,25,31

Pàg.45: 2,5,6,9,10,12

DECIMALS i FRACCIONS

Pàg.56,57: 1,4,1,2,3,4

Pàg.63,64:28,34,35

Pàg.67: 6,8,9

OPERACIONS AMB FRACCIONS

Pàg.71: 11,13

Pàg.73: 13    

Pàg.77:8,9,12,16,18

Pàg.84: 24,25,28,31,38,39,40,41

PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES

Pàg.97: 1,2,3,4

Pàg.99: 1,2,3,4

Pàg.101: 5,6,7,8,9,10,11

Pàg.110: 44,45,46,47,49,50,54

ÁLGEBRA

Pàg.128,129:15,16,19,21,23,26,31,32,34,36

EQUACIONS

Pàg.151,152,153: 3,4,6,9,10,15,17,19,25,26,28,30,34

TEOREMA DE PITÀGORES

Pàg.184,: 1,2,3,4,5,6,8    

Pàg.185: 10,11,12,13,14

Pàg.188: 33,34,35,36,37      

Pàg.191:2,3,4

SEMBLANÇA

Pàg.208:4,6,8,9,12,14,15,16    

Pàg.211:20,23  

           

COSSOS GEOMÈTRICS

Pàg.234:9,10,11,13,14    

Pàg.236:23,26,27,29  

Pàg. 250,251,253:7,8,9,13,15,21,24,27,30,32

FUNCIONS

Pàg.271,273: 18,19,20,22,25,27      

                 

ESTATÍSTICA

Pàg. 287,288,289: 2,4,8,10,11,12,17,19,21  

 

ATZAR i PROBABILITAT

Pàg. 304 a 307:2,4,8,10,12,17,21,26

Pàg.309: 1,2,4

Tecnologia

Per recuperar tecnologia s’ha d’entregar la feina d’estiu i fer un examen al setembre.

La feina d’estiu de tecnologia està disponible a n’aquest enllaç.

És obligatori entregar-la per poder fer l’examen de setembre.

Educació Física

2n ESO.

Fer un treball responent a les següents preguntes:

- Quines són les qualitats físiques bàsiques? Explica-les i digues com podem treballar la resistència i la força.

- Reglament i bases tècniques dels següents esports: voleibol, tenis, tenis platja, crossfit i bàdminton.

 

Al setembre es farà una prova pràctica relacionada amb els continguts, a on s'haurà de fer una coreografia individual de 1,5min de duració preparada, prèviament, per l'alumne.

Música

Feines Música 2018-2019.  2ESO.

Els alumnes que hagin suspès música han de realitzar les següents tasques:

1.Entregar el dia de l’examen el quadern de classe, complet amb totes les activitats realitzades durant l’any.

2.Realitzar l’examen de Setembre que constarà del qüestionari que se’ls ha donat el Juny i que tenen tots escrit al seu quadern.

Alemany

Religió

Valors Ètics

1.Treballar els continguts tractats durant el curs i completar el quadern de treball

2.Realitzar l’examen de setembre


Feines d’estiu 3r d’ESO

PMAR àmbit científic

Les feines d’estiu es penjaran als classrooms de les respectives àrees, així com els criteris d’avaluació.

S’ hauran d’entregar al Setembre el dia de l’examen de recuperació.

PMAR àmbit lingüístic

Cada alumne rebrà un full personalitzat amb les tasques que hagi de fer durant l’estiu per aprovar l’assignatura a la convocatòria extraordinària de setembre. Les tasques s’han d’entregar el dia de l’examen.

PMAR àmbit pràctic

Llengua Espanyola

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar el quadern APRUEBA TUS EXÁMENES fet el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

Dades del quadern:

TÍTOL: APRUEBA TUS EXÁMENES 3º ESO. Lengua castellana y literatura.

ISBN: 9780190517977

Editorial Oxford educación.

Llengua Catalana

Cada alumne rebrà un full personalitzat amb les tasques que hagi de fer durant l’estiu per aprovar l’assignatura a la convocatòria extraordinària de setembre.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis del "Mosaic 3", que vénen a continuació:

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 135
 • Entregar: 
 • Workbook Mosaic 3.
 • Review. Units 1-5
 • Grammar reference  and Vocabulary reference  Units 1-5 pages 84-103
 • Writings Units 1-5 pages:  13, 21, 29, 37, 45.

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Física i Química

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar la feina encomanada el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

L'examen representa el 80% de la nota final, i la feina d'estiu el 20% restant.

https://drive.google.com/open?id=18Nrn96vNVHbESg3BKFDAz05AeZF98JpT

Biologia i Geologia

Del document adjunt, heu de fer els exercicis que s’indiquen abaix:

https://drive.google.com/open?id=1VmnuCsJUnvq_lJpHnBCWEI5AyyZIesiK

Tema 1. El cos humà: Tots els exercicis.

Tema 2. Nutrició i digestió: Tots els exercicis excepte

              La dieta (pag. 17)

              Alimentació i salut (pag 19)

              Malalties relacionades amb l’alimentació (pag 20)

Tema 3. Aparell circulatori: Tots els exercicis excepte les malalties de l’aparell circulatori (pag.43)

Tema 4. Respiració i excreció. Tots els exercicis excepte

              Malalties de l’aparell respiratori (pag. 50)

              Malalties de l’aparell excretor (pag 53)

Tema 5. Coordinació: Tots els exercicis excepte

              Transtorns del sistema nerviós (pag.59)

              Les drogues (pag 64 i 65)

Tema 7.Reproducció: Tots els exercicis excepte Planificació familiar (pag. 87 i 89)

Tema 8. Salut i malaltia: Tots els exercicis excepte

              Salut i malaltia (pag 93 i 94)

              Microbis, infeccions i malalties infeccioses (pag.98)

La presentació d’aquestes feines el mateix dia de l’examen és obligatòria per poder aprovar l’assignatura, i comptarà un 10% de la nota.

Geografia i Història

FEINES DE RECUPERACIÓ 3r ESO - 2018/19

Els temes que han de preparar són:

Tema, 1, 2, 3,5,6, 7 i 8

Condició per aprovar la matèria: lliurament obligatori de la feina (que representa un 40% del total de la nota) el dia de l'examen i aprovar l’examen.(Es farà mitjana a partir de una nota de 4 en l’examen)

Feina: Feines d'estiu 2018-19

Matemàtiques

L’examen de setembre consistirà en una prova global de tota l'assignatura elaborada pel departament. Les feines d’estiu serviran, juntament amb la valoració de l'evolució de l'alumne durant el curs, per a arrodonir la nota d’aquesta prova. Aquesta nota ja arrodonida serà la qualificació de l’avaluació extraordinària de setembre.

Fraccions i decimals:

Pàg.14,15: 4,5,6,7                         

Pàg.18,19: 1,5

Pàg.22,23: 19,25,26,28,29,32

Potències i arrels:

Pàg.28: 2                                      

Pàg.30: 2

Pàg.35: 3,4,5           

Pàg.36,37: 3,4,5,6,7,11,17,18,22

Problemes aritmètics:

Pàg.46: 2,4,5,7,9                          

Pàg.47,48,49: 1,3,5,7,9

Pàg.52,53: 5,8,9,10                      

Pàg.54: 1,2

Pàg.57,58,59: 16,29,25,33,39,40,45,50

Progressions:

Pàg.65: 6,9                                  

Pàg.66,67: 1,4,6

Pàg.69,71: 1,2,3,4,5,10,11            

Pàg.75,76: 6,10,13,16,26,28

Llenguatge algebraic:

Pàg.85:2,3,4                            

Pàg.86,87:2,3,4,5,6,7  

Pàg.89:4,7,9                            

Pàg.93:1,2,3,4             

Pàg.95,96,97: 10,11,13,16,21,25,26,32,34

Equacions:

Pàg.107:1                                    

Pàg.108,109,110,111:1,2,3,4         

Pàg112,113: 1,2,3,4

Pàg.115,116,117: 4,6,7,8,10, 11,12,15,17,19,20,22,23,30,31

Sistemes d’equacions:

Pàg.128,129,130,131:1,2,3,4           

Pàg.133,134:1,2,3

Pàg.136,137,138:4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,20

Funcions i gràfics:

Pàg.147:3    

Pàg.148,149:1,2            

Pàg.155,156,157: 1,2,3,4,5,6,7,9,10

Funcions lineals i quadràtiques:

Pàg.166:1,3                                 

Pàg.167:1,2           

Pàg.168:1,2                                 

Pàg.169:1,2,3,4

Pàg.172:2,3                            

Pàg.174,175:3,4,5,6,8,9,16,17,20

Geometria plana:

Pàg.185:1,2,3,4,5      

Pàg.188,189:1,2,3,6,7           

Pàg.190:1,2                  

Pàg.194:1,2,3,4            

Pàg.195:1                     

Pàg.198,199,200:7,8,10,11,12,18,20,22,27

Cossos geomètrics:

Pàg. 217: 1,2,3,4                  

Pàg.219: 1,2             

Pàg. 221: 3                        

Pàg.224,225,226: 8,11,15,17,23,37

Transformacions geomètriques:

Pàg.235: 3                            

Pàg:237: 1,2,3          

Pàg.238:2                          

Pàg.239:1,2    

Pàg.243,244: 4,7,10,13

Estatística:

Pàg.256,257: 1,2,5              

Pàg.258: 1              

Pàg.261,262: 1,2,7,8,9

Pàg.268,269: 1,2,3             

Pàg.276:1,2,3,4

Pàg.279,280: 1,2,3,4,5,7,14

Probabilitat:

Pàg.287:1,2,3                         

Pàg.289:1,2

Pàg.290,291,292:1,2,3,4,5,6,7,8,9

Pàg.294,295,296,297:2,5,7,9,13,14,16,17,18,25,26,27,28

Tecnologia

Per recuperar tecnologia s’ha d’entregar la feina d’estiu i fer un examen al setembre.

La feina d’estiu de tecnologia està disponible a n’aquest enllaç.

És obligatori entregar-la per poder fer l’examen de setembre.

Educació Física

Totes les notes, tasques pendents i la documentació del curs estan al classroom.

Cada alumne ha de fer o recuperar les tasques no aprovades i presentar-se als examens teòrics i pràctics pendents que es faran a setembre.

Educació Plàstica

Religió

Valors Ètics

1.Treballar els continguts tractats durant el curs i completar el quadern de treball

2.Realitzar l’examen de setembre

Alemany

LEKTÜRE A1 “ Meine Sommerferien” (Klett Verlag)

ISBN 978-3-12-605112-5

Fer resum i  activitats del llibre.


Feines d’estiu 4t d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar el quadern APRUEBA TUS EXÁMENES fet el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

Dades del quadern:

TÍTOL: APRUEBA TUS EXÁMENES 4º ESO. Lengua castellana y literatura.

ISBN: 9788467385939

Editorial Oxford educación.

Llengua Catalana

Cada alumne rebrà un full personalitzat amb les tasques que hagi de fer durant l’estiu per aprovar l’assignatura a la convocatòria extraordinària de setembre.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis  el "Mosaic 4", que vénen a continuació:

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 153
 • Entregar: 
 • Workbook Mosaic 4.
 • Review. Units 1-7 (pàgines: 14,15,22,23,30,31,38,38,46,47,54, 55, 62,63,)
 • Grammar reference  and Vocabulary reference Units 1-7 (pàgines 97- 128 )
 • Writing reference:  pàgines 89- 94
 • Practical English: pàgines 80-86

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Geografia i Història

Condició per aprovar la matèria: lliurament obligatori de la feina (que representa un 40% del total de la nota) el dia de l'examen i treure com a mínim un 4 de l’examen (60% de la nota), a més s’han de fer a mà, no en ordinador.

Feines a fer:

El mapa conceptual dels següents temes 1, 2, 3, 4 i 7

I les següents activitats dels mateixos temes

Pàgina 24

1- Consolida el que has après

3- Defineix conceptes claus

4 - Estableix l’any en quin any va succeir

Pàgina 27

5- Espai i temps

Pàgina 46

1- Consolida el que has après

2 - Defineix conceptes claus

3- Identifica els personatges

4- Estableix la cronologia

5- Explica les diferències

Pàgina 68

1 -Consolida el que has après

2 - Defineix conceptes claus

4- Estableix les diferències

Pàgina 92

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

3 - Identifica els personatges

4 - Estableix la cronologia

Pàgina 94

1- Espai i temps

Pàgina 160

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

3- Identifica els personatges

Pàgina 163

6- Fonts audiovisuals (no fa falta que facis servir l'enllaç que surt al llibre, però si cercar informació a Internet)

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

L’examen de setembre consistirà en una prova global de tota l'assignatura elaborada pel departament. Les feines d’estiu serviran, juntament amb la valoració de l'evolució de l'alumne durant el curs, per a arrodonir la nota d’aquesta prova. Aquesta nota ja arrodonida serà la qualificació de l’avaluació extraordinària de setembre.

Unitat 1. Activitats: 5, 6, 13, 16, 17, 19 (a, b), 26, 27, 28 (a, b, c, e), 29 (b, c, d), 32 (a, b, d, e), 33, 34 (a, c, e, g), 35, 36 (a, b, c, e, h),  38, 39, 40, 46, 47, 49, 50, 51

Unitat 2. Activitats: 1, 2, 4 (a, d), 7 (a, b), 8 (a, b), 9, 10, 15 (a, b, c, h, i), 16 (a, b, c, e, f, g), 17 (a, b, d, e, j), 18 (a, b, f, g), 19, 20, 21, 23 (a, e, f), 24, 27 (a, b, c), 29, 30

Unitat 3. Activitats: 1 (a, c, d, f), 2 (b, c, d), 3, 4 (a, b, e, f), 5 (a, c, d), 6, 7, 11 (a, b, c), 13 (c, d, f, i), 14 (a, b, f, g), 15 (a, b, c), 16 (b, c, e, f, g, i), 20, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 41, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 42

Unitat 4. Activitats: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 10, 15, 16, 18

Unitat 5. Activitats: 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 15, 18, 19, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Unitat 6. Activitats: 1, 3, 6, 7 (a, c, e), 8 (c, d, e), 9 (a, b, f), 10, 13, 14, 16, 17, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 (a, c, g, h, i, j), 29, 34, 35 (a, b, c), 36, 37 (a, b), 38, 41, 42, 45, 50, 51 (a, c, g, h), 52, 54, 54, 55, 56, 57

Unitat 7. Activitats: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 (a, b), 11 (a, b), 13, 15, 16, 17 (a, b, c, d) , 18, 19 (a, d, e), 21, 23, 24, 25 (a, b), 26, 30, 31, 34 (b, c), 39, 41, 42

Unitat 8. Activitats: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

Unitat 9. Activitats: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 7,10, 13, 15, 9, 17, 18, 21, 16, 19, 22, 26, 27, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32

Unitat 10. Activitats: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41

Educació Física

Totes les notes, tasques pendents i la documentació del curs estan al classroom.

Cada alumne ha de fer o recuperar les tasques no aprovades i presentar-se als examens teòrics i pràctics pendents que es faran a setembre.

Religió

Valors ètics

1.Treballar els continguts tractats durant el curs i completar el quadern de treball

2.Realitzar l’examen de setembre

Biologia i Geologia

Del document adjunt, heu de fer els exercicis que s’indiquen abaix:

https://drive.google.com/open?id=1pS7TvmqPLiP_ZGUaWa60UOrO5XSs3NLM

Tema 4. La cèl·lula com a unitat de vida: Tots els exercicis.

Tema 5. Herència dels caràcters biològics: Tots els exercicis excepte

                La teoria cromosòmica de l’herència (pag. 66)

                Càlcul de probabilitat aplicat a la genètica (pag. 67)

                Genètica molecular i mutacions (pag. 69)

Tema 6. Diversitat i evolució: Tots els exercicis excepte els de les pàgines 81, 82 i 83.

La presentació d’aquestes feines el mateix dia de l’examen és obligatòria per poder aprovar l’assignatura, i comptarà un 10% de la nota.

Física i Química

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar la feina encomanada el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

L'examen representa el 85% de la nota final, i la feina d'estiu el 15% restant.

https://drive.google.com/open?id=1qaU7_YOuGbQ_CDJPwhbiNaVH_bt8EINB

Economia

Llatí

Les feines d’estiu estan penjades al classroom de l’assignatura.

S’ hauran d’entregar al Setembre el dia de l’examen de recuperació.

Tecnologia

Ciències Aplicades

Alemany

A1-LEKTÜRE „URLAUB INTENSIV“ ( Verlag Liebaug-Dartmann)  ISBN 978-3-922989-83-7

Fer resum i  activitats del llibre.

Educació Plàstica

TIC