MP

Stadgar

för

Matteus-Pojkarnas Bowlingklubb

§ 1.        Föreningen har till ändamål att utöva bowlingsport och verka för gott kamratskap.

§ 2.        Vid av föreningen anordnade allmänna tävlingar skall tillämpas av Sveriges Riksidrottsförbund resp Svenska Bowlingförbund fastställda stadgar och tävlingsreglemente.

        Klubbrekord godkännes i tävlingar anordnade av Svenska Bowlingförbundet eller dess respektive specialdistriktsförbund.

§ 3.        För att vinna inträde i föreningen fordras att den sökande ej häftar i skuld till annan idrottsförening.

        Styrelsen behandlar och beslutar om inkomna ansökningar ska bifallas eller avskrivas. Vid oenighet eller tveksamheter ska samtliga aktiva medlemmar informeras om ärendet och stöd för beslut insamlas.

§ 4.        Föreningens medlemmar är aktiva eller passiva.

        Passiva har licens. Möjlighet finns även att vara stödmedlem. Dvs passiv UTAN licens.

        Till Hedersledamot kan föreningen på styrelsens förslag kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen.

§ 5.        Aktiv medlem erlägger månadsavgift och passiv årsavgift med belopp, som fastställas på ordinarie sammanträde.

        Månadsavgift för aktiv skall erläggas i förskott senast sista bankdagen i månaden. Årsavgift för passiv medlem, avseende det innevarande verksamhetsåret, skall erläggas före september månads utgång.

        Medlem, som ej erlägger fastställda avgifter inom tre (3) månader från förfallodagen, kan uteslutas ur föreningen.

§ 6.        Föreningens angelägenheter ombesörjes av en styrelse bestående av ordförande och sex (6) övriga ledamöter.

        Styrelseval äger rum vid årsmötet, varvid ordföranden väljes för en tid av ett (1) år och tre (3) ledamöter väljes för en tid av två (2) år.

        Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, samt klubbmästare.

        Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans frånvaro av vice ordföranden och är beslutsmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

        Anmärkning, se beslut avseende §3.

§ 7.        Det åligger styrelsen:

        Styrelsen bestämmer själva sin arbetsordning.

        

§ 8.        Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 9.        Årsmötet hålls under maj eller juni månad. Därutöver bör hållas minst ett (1) ordinarie sammanträde under verksamhetsåret.

        Tidpunkt och plats för dessa möten bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse skall ske senast åtta (8) dagar före mötet.

§ 10.        Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

        Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

§ 11.        Mötet är beslutsmässigt om minst 20% röstberättigade medlemmar äro närvarande.

§ 12.        Vid ordinarie årsmöte ska följande dagordning gälla:

§1. Årsmötets öppnande

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Upprop och godkännande av röstlängd

§4. Presentation av nya medlemmar

§5. Val av ordförande för mötet

§6. Val av sekreterare för mötet

§7. Val av två (2) justeringsmän att tillsammans med ordförande justera årets protokoll

§8. Styrelsens berättelse

§9. Revisorernas berättelse

§10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser

§11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

§12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

§13. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år

§14. Val av två (2) revisorer

§15. Val av Uttagningskommitté (UK)

§16. Val av representant vid STBF´s möten

§17. Val av sex (6) representanter i Träning, Utveckling och Tävlingskommittén (TUT)

§18. Val av två (2) representanter i Pris, Lotteri och Materialkommittén

§19. Val av fyra (4) representanter i Rese och Festkommittén

§20. Val av två (2) representanter i Uppvaktningskommittén

§21. Val av tre (3) representanter för Press, PR, Hemsida och Facebook

§22. Val av en (1) ledamot att kontrollera liga lagens spelprogram

§23. Val av två (2) ledamöter till Valberedningen

§24. Förslag från styrelsen och inlämnade motioner från medlemmar

§25. Övrigt

§26. Årsmötets avslutande.     

§ 13        Alla val och övriga beslut sker öppet, såvida ej sluten votering påyrkas och fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal och öppen omröstning har ordföranden utslagsröst.

§ 14.        Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj – 30 april

        Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast tio (10) dagar före ordinarie årsmöte.

§ 15.        Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två (2) dagar före ordinarie årsmöte.

§ 16.        Föreningens aktiva medlemmar äro gemensamt ansvariga för de ekonomiska förpliktelser som följer av föreningens förhyrning av träningsbanor.

§ 17.        Anmälan om utträde ur föreningen skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast det datum som gäller för övergångar hos Svbf. Sker ej anmälan senast nämnda datum är medlemmen, om ej styrelsen annat med giver, skyldig att spela för föreningen och erlägga fastställda avgifter även under kommande säsong fram till den 30 juni alternativt den 31 december.

§ 18.        Föreningens klubbmärke utgörs av en MP-sköld med blå botten, inramad av en gul bård och med initialerna MP i samma färg.

        Av föreningen fastställd tävlingsdress skall bäras på allmänna tävlingar.

§ 19.        För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 20.        För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svbf.