ESCOLARITZACIÓ  2018 - 2019

Decret 37/2008, de 4 d’abril (BOE número 46, de 5 d’abril de 2008) pàgines 8 i 9

AMB Germans matriculats al centre o pares o tutors que hi treballen

 • Primer germà al centre o centre adscrit

4        punts

 • Per cada un dels germans següents (del centre o del centre adscrit)

3        punts

 • Per pare, mare o tutor legal fent feina al centre o centre adscrit

4        punts

 • En cas que tots dos pares o tutors legals treballin al centre o centre adscrit

7        punts

DOMICILI DINS LA  ZONA  de l’alumne o LLOC DE TREBALL del pare/mare/tutors

(màxim 5,5 punts)

 • Domicili situat dins la zona d’influència del centre sol·licitat o, alternativament, lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora o del mateix alumne si aquest té edat legal de treballar.

2        punts 

 • Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda o any complet de treball continuat i ininterromput.

1,5        punts

 • Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput.

0,5        punts

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció d’any és de 2 mesos complets

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la obtinguda per lloc de treball

Per canvi de domicili familiar, només s'acumularà la puntuació si el canvi de domicili es fa dins la mateixa zona   escolar.

DOMICILI EN ZONA LIMÍTROFA de l’alumne o lloc de treball del pare/mare/tutors

(màxim 2,75 punts)

 • Domicili de l’alumne o lloc de treball del pare/mare/tutor/tutora situat dins la zona limítrofa  del centre sol·licitat o del mateix alumne si aquest té edat legal de treballar

1         punt

 • Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda o any complet de treball continuat i ininterromput

0,75        punts

 • Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput

0,25        punts

RENDA ANUAL FAMILIAR (declaració IRPF corresponent a l’any 2016) 

 • Renda anual familiar inferior o igual al salari mínim interprofessional

        

1,5        punts

 • Renda anual familiar superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional

        

1        punt

 • Renda anual familiar superior al doble i inferior al triple del salari mínim interprofessional

        

0,5         punts

 • Renda anual familiar superior al triple del salari mínim interprofessional

0         punts

DISCAPACITAT EN L’ALUMNE O DELS PARES/TUTORS LEGALS O GERMANS 

(màxim 2 punts)

 • Discapacitat en l’alumne 

1         punt

 • Discapacitat en algun dels pares/tutors o algun dels germans 

1         punt

PERTINENÇA A FAMÍLIA NOMBROSA 

 • Formar part d’una família nombrosa especial (5 fills)

2          punts

 • Formar part d’una família nombrosa general 

Aclariment: 1 fill amb minusvalidesa compta com si fossin 2 fills

1          punt

ALUMNE AMB UNA MALALTIA CRÒNICA  (vegeu llista de malalties)        

1          punt

ALUMNE AMB SITUACIÓ D’ACOLLIMENT FAMILIAR

ALUMNE ESPORTISTA D’ALT NIVELL

MOBILITAT FORÇOSA DE LA UNITAT FAMILIAR

VÍCTIMES D’ACTES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE


CRITERIS COMPLEMENTARIS DEL CENTRE (mare o pare exalumna/e de l’IES Joan Alcover)

Per favor, indicau quin dels dos progenitors és exalumne a la sol·licitud

1          punt

1          punt

1          punt

1          punt

1          punt


ESCOLARITZACIÓ  2018 - 2019

LLISTA  DE  MALALTIES  CRÒNIQUES  EN  PEDIATRIA

A l’efecte d’aconseguir la puntuació per aquest criteri, ha de ser una de les següents patologies:

 • Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria
 • Artritis reumàtica juvenil
 • Malalties digestives:
 • Malaltia celíaca
 • Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa, etc.)
 • Malalties respiratòries: fibrosi quística
 • Malalties cardiovasculars: cardiopaties congènites
 • Malalties oncològiques
 • Malalties nefrològiques:
 • Insuficiència renal crònica
 • Trasplantament renal
 • Malalties endocrines:
 • Hipotiroïdisme congènit
 • Hiperplàsia adrenogenital congènita
 • Diabetis mellitus
 • Malalties neurològiques:
 • Epilèpsia
 • Hemofília