ACCÉS ALS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY 2018

Procediment i calendari d’inscripció a les proves específiques d’accés als Estudis Superiors de Disseny: Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny de Producte i Disseny d’Interiors (Resolució  BOIB Núm. 57, de 8-05-2018).

Requisits acadèmics d’accés

Per accedir als estudis superiors de disseny s'ha de complir un dels següents requisits acadèmics:

A més dels requisits acadèmics anteriors s’haurà de superar:

 

 • La prova específica que permeti demostrar les aptituds i el coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquest ensenyaments.

Exempcions de la prova específica

Les persones que que tenen un Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o un títol declarat equivalent, estan exempts de realitzar la prova específica d’accés als ensenyaments artístics superiors de disseny, i han de formalitzar la inscripció especificant Accés directe.

Hi ha un 25% de places reservat per a alumnes amb dret a accés directe. S’han d'inscriure igualment i seran acceptats per ordre de mitjana d’expedient acadèmic. Si les places s'acaben, es podran presentar a les places d'accés mitjançant prova específica.

Aquells que sol·licitin el trasllat d’expedient i la transferència de crèdits entre matèries/assignatures del títol superior de disseny cursades a una altra Comunitat Autònoma (Reial Decret 633/2010), o els titulats en disseny regulat pel Decret 165/2003 i Real Decreto 1496/1999 que vulguin obtenir la nova titulació regulada pel Decret 43/2013 i Real Decreto 633/2010 en la mateixa especialitat, també estan exempts de fer la prova específica.

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han d’aportar, en el moment d’inscriure’s a la prova, algun dels documents que figuren a continuació:

 • Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

Oferta de places

110 places

El primer curs dels Estudis Superiors és comú, però els grups estan dividits per especialitats per donar-li un enfocament més específic. Al moment de la inscripció se seleccionaran els grups per ordre de preferència i s'adjudicaran per ordre de nota d'accés, tot i que l'especialitat realment es tria a 2n. Per tant, l'elecció que es faci a 1r no és vinculant amb l'elecció definitiva i es podrà canviar d'especialitat, sempre que hi hagi places vacants, realitzant una sol·licitud a secretaria.

Les places per cada grup són les següents:

Disseny Gràfic

(2 grups)

Disseny de Moda

Disseny de Producte

Disseny d’Interiors

 (2 grups)

36

18

19

37

En cada especialitat es reservarà una plaça per als sol·licitants que acreditin una discapacitat igual al 33 % o superior i que compleixin els requisits d'accés als ensenyaments corresponents. Si hi ha més d'una persona, s'ordenaran totes les sol·licituds per ordre de notes d'accés. Les persones que no obtinguin aquesta plaça es valoraran amb la resta de persones interessades a accedir a aquests ensenyaments. Les persones amb discapacitat han d'adjuntar a la sol·licitud d'admissió un dictamen d'escolarització emès pel departament d'orientació i/o un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, emès per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials. Les vacants de les places reservades per a les persones amb discapacitat s'acumulen a la resta de les places.

Calendari

JUNY

26 de juny al 2 de juliol

Inscripció online preferentment o presencial de 10 a 13 hores a la secretaria del centre per a aspirants amb requisits acadèmics de titulació i per als d’accés directe

Lliurament de la documentació a l’Escola

JULIOL

3

Publicació online i al tauló d’anuncis del centre de la llista provisional de les persones admeses a les proves específiques. Si la inscripció online està confirmada, significa que esteu admesos per fer la prova específica, sinó consulteu a secretaria o al tauler d’anuncis.

Publicació al tauló d’anuncis del centre de la llista provisional de les persones admeses per accés directe.

4

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i admeses per accés directe

5

Publicació online i al tauló d’anuncis del centre de la llista definitiva de les persones admeses a les proves específiques. Si la inscripció online està confirmada significa que esteu admesos per fer la prova específica, sinó consulteu a secretaria o al tauler d’anuncis.

Publicació al tauló d’anuncis del centre de la llista definitiva de les persones admeses per accés directe.

5 i 6

Matrícula dels alumnes que tenen accés directe, preferentment online o a la secretaria del centre de 10 a 13 hores

6

08.45 hores – Prova específica accés Estudis Superiors de Disseny

10

Resultats provisionals de les proves específiques online i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores

Adjudicació provisional de places al tauler d’anuncis

10, 11 i 12

Reclamacions contra els resultats de la prova i adjudicació de places

13

Revisió de les reclamacions

16

Resultats definitius de les proves específiques online i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores

Adjudicació definitiva de places al tauler d’anuncis

A partir del 18

Sol·licitud dels certificats de superació de la prova

Del 16 al 25 de juliol

Matrícula online

Del 23 al 25 de juliol

Matrícula a la secretaria del centre de 10  a 13 hores

Nota important!

Aquest any només es realitzarà una única prova per al curs 18-19, és a dir, no hi haurà setembre.

Prova d’accés

La prova específica d'accés als Estudis Superiors de Disseny consta de dos exercicis:


1- Primer exercici, escrit i de caràcter teòric, té una durada màxima d’una hora i mitja.


Consisteix en l’anàlisi i la crítica d’un text, d’una imatge o d’una sèrie d’imatges o materials gràfics proporcionats per la Comissió Avaluadora i procedents dels mitjans habituals de comunicació i d’informació relativa a les diferents manifestacions del disseny.


En aquest exercici es valora:

 • EI grau de maduresa quant a la comprensió de conceptes.
 • La utilització adequada del llenguatge i l’expressió escrita.
 • La capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació.


L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 40 % de la nota global.

2- Segon exercici, de caràcter pràctic, s’ha de basar en material proposat per la Comissió Avaluadora, referent a realitats bidimensionals o tridimensionals, que han de servir de models. Durada màxima de dues hores.


L’alumne podrà triar una de les tres propostes:


OPCIÓ A- Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic. En aquest exercici es valora:

 • L’ús del dibuix tècnic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.
 • L’ús del dibuix tècnic com a instrument per comunicar la información significativa que es vol transmetre.


OPCIÓ B- Exercici de caràcter analític-descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic. En aquest exercici es valora:

 • L’ús del dibuix artístic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.
 • L’ús del dibuix artístic com a instrument per comunicar la información significativa que es vol transmetre.


OPCIÓ C- Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu que consisteix en el desenvolupament d’una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat. En aquest exercici es valora:

 • La qualitat de la proposta de reinterpretació del model quant a singularitat i adequació a l’enunciat de l’exercici.
 • L’adequació i la correcció de la comunicació gràfica.


L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 60 % de la nota global.


Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior.


Models proves d'accés específica als Estudis Superiors de Disseny

Procediment d’inscripció

1.- INSCRIPCIÓ

Online preferentment a l’enllaç o presencialment a la secretaria del centre de 10 a 13 hores, del dia 26 de juny al 2 de juliol.  

En acabar la inscripció s’ha d’imprimir el resguard per duplicat per presentar al centre.

2.- PAGAMENT

Pagament de la taxa de 45,07 € mitjançant l’imprès 046, que es pot descarregar i pagar al banc o fer el pagament telemàticament. En el cas de família nombrosa general la taxa serà 22,53 € mitjançant l’imprès 046, que es pot descarregar aquí.

Els alumnes que han realitzat la prova de maduresa per aspirants sense requisits acadèmics han d’abonar també la taxa de la prova específica.

Els aspirants que es trobin en qualsevol de les següents situacions estan exempts de pagar la taxa o aplicar-se la bonificació corresponent:

 • Els membres de famílies nombroses sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
 • Família nombrosa de categoria general: exempció del 50 %
 • Família nombrosa de categoria especial: exempció del 100 %
 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

L’import de la taxa s’ha de retornar en el cas que la persona sol·licitant no sigui admesa a les proves convocades. La sol·licitud de devolució s’ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà del dia en què es publiqui la relació definitiva de persones admeses i excloses.

3.- DOCUMENTACIÓ

Lliurament de la documentació a la secretaria de l’Escola, entre 26 de juny al 2 de juliol, de 10 a 13 hores:

 • Títol o certificació oficial de notes indicant que s’ha satisfet les taxes per obtenir el títol (original o fotocòpia confrontada) de la titulació exigida per a l’accés de superació d’una prova vàlida per a l’accés.
 • Resguard de la inscripció a la prova.
 • Resguard del pagament, imprès 046, si és el cas.
 • Còpia del Document oficial d’identificació.
 • Fotocòpia confrontada, en el seu cas, de la documentació que justifica tenir necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Acreditació dels motius d’exempció de la taxa, si és el cas.

En el cas de no poder lliurar la documentació presencialment a l’escola, es podrà fer per correu ordinari a l’adreça: 

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

Carrer Institut Balear, 5

07012 Palma

Dia de la prova 6 de juliol

La prova es realitzarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny a les 9 hores.

 • Primer exercici de 9 a 10.30 hores
 • Segon exercici de 11 a 13 hores

A les 8.45 es començarà a cridar els aspirants i han de presentar el Document oficial d’identificació original.

Materials per a la prova

Per al primer exercici:

 • No s'ha d'aportar cap material més que un bolígraf per escriure.

Per al segon exercici:

 • OPCIÓ A: Compàs, joc d’escaires, llapis o portamines (2H, HB, 2B) i recanvis, regla graduat, goma d’esborrar, maquineta de fer punta (si és el cas).
 • OPCIÓ B: Paper de dibuix DIN A3 (4 fulls) ingres o universal (verjurat) llapis de grafit HB, 4B o 6B, goma d’esborrar i maquineta de fer punta.
 • OPCIÓ C: Paper DIN A3 de 280 gr o superior, tisores, cúter, joc d’escaires, goma d’enganxar, llapis de grafit (HB), goma d’esborrar, tècniques seques de colors.

Publicació de notes

Les notes provisionals es podran consultar online amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada per a la inscripció, i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 10 de juliol a les 14 hores, amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada per a la inscripció.

Dies de reclamació de notes: del 10 al 12 de juliol mitjançant una instància dirigida a la directora del centre. Aquesta instància, degudament complimentada, es presentarà a la secretaria del centre dintre dels terminis establerts i en horari de 10 a 13 hores.

Les notes definitives es podran consultar online i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 16 de juliol a les 14 hores.

Matrícula

 • La matrícula dels alumnes que tenen amb plaça adjudicada d’accès directe serà el 5 i 6 de juliol preferentment online o a la secretaria del centre de 10 a 13 hores.

 • La matrícula dels alumnes amb plaça adjudicada després de fer la prova específica serà:
 • Del 16 al 25 de juliol on-line.
 • Del 23 al 25 de juliol a la secretaria del centre de 10  a 13 hores

Els aspirants amb plaça adjudicada, tant d'accés directe com per prova específica, que vagin a demanar un reconeixement o transferència de crèdits, segons la guia que es troba en aquest enllaç, seguiran el següent procediment:

 1. Faran una pre-matrícula a secretaria en les dates anteriorment esmentades, segons sigui el cas, i abonaran la taxa d'obertura d'expedient i la taxa de serveis generals.
 2. Entre l'1 de juliol i el 15 d’octubre de 2018, els alumnes poden presentar a la secretaria del centre la sol·licitud de reconeixement de crèdits segons les i abonar la taxa corresponent.
 3. La matrícula es formalitzarà una vegada publicada la resolució del conseller d'Educació i Universitat. L'estudiant ha d'abonar els crèdits reconeguts en el moment de la matrícula segon les taxes acadèmiques 2018.

Els aspirants que no formalitzen la matrícula en el període establert, perdran la plaça.