změny a novinky jsou zvýrazněny červeným písmem

poslední aktualizace 1.7.2019

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

ROZCESTNÍK

(pro přechod na požadovaná pravidla klikněte na odkaz - čísla stránek)

1) Všeobecná sportovní pravidla: str. 2 - 7

2) Pravidla pro soutěže jednotlivců a dvojic: str. 8 - 18

3) Pravidla pro soutěže družstev: str. 19 - 31

4) Disciplinární řád: str. 32 - 38

5) Dodatek k pravidlům platný pro Královéhradecko: str. 39 - 42


zpět na rozcestník

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

Definice - základní pojmy

Organizátoři, pořadatelé jsou fyzické nebo právnické osoby pověřené UŠO organizací soutěží.

Terč - všechny hrací segmenty včetně nulového pole

Hráč - pod pojmem hráč jsou zahrnuty všechny osoby, startující v jakékoliv soutěži a kategorii moderních šipek.  Účastí v takové soutěži se hráč zavazuje respektovat platná Sportovní pravidla a Soutěžní řád UŠO.

Hráč-host – Hráč, který se zúčastní v sezóně turnaje započítávaného do ČP a neposkytne pro účely evidence rod. číslo. Hráč-host nebude evidován a nebude zveřejňován v pořadí Českého poháru.

Registrovaný hráč – hráč, kterému bylo na základě poskytnutí rod. č. (např. jeho účastí v turnaji) přiděleno registrační číslo. V případě, že hráč není aktivní 2 sezóny v řadě, může být z evidence registrovaných hráčů vyřazen.

Licencovaná soutěž – taková soutěž, ve které je k účasti třeba platná licence hráče UŠO (tj. turnaje pořádané EDU resp. IDF, Mistrovství ČR, turnaje TOP RGP, Nominační RGP a RGP dospělých, Superliga UŠO, ligová a pohárová soutěž UŠO, apod.).

Krátkodobá jednorázová licence UŠO – umožňuje registrovanému nelicencovanému hráči účast v turnajích RGP a v Nominační RGP z programu jedné konkrétní RGP.

Licencovaný hráč UŠO – registrovaný hráč, který není zároveň licencovaným hráčem jiného svazu (mimo ČŠO) působícího na území České republiky se zaplaceným členským příspěvkem (tzv. licencí) hráče UŠO pro danou ligovou sezónu, případně její jarní část.

Licencovaný hráč jiného svazu (mimo ČŠO) – hráč registrovaný, resp. nastupující v soutěži „jiného svazu“, ve které by byla třeba licence UŠO v případě, že by stejná soutěž byla soutěží UŠO. Tzn., že za licencovaného hráče jiného národního svazu je považován hráč, který je na ligové soupisce k utkání jiného svazu, hráč nastoupivší v turnaji mistrovství svazu a v turnaji další nejvyšší kategorie svazu, a to bez ohledu na licenční podmínky, pravidla či názvosloví jiného svazu. Rozhodující pro určení, zda je posuzovaný subjekt „jiným svazem“, je výhradně v kompetenci VV UŠO.

Rozhodčí - osoby pověřené pořadatelem řízením soutěže po sportovně technické stránce.

Sekretář (např. oblastní, krajský) - řídí sportovní soutěže v dané oblasti, regionu, kraji. Všechny jeho pravomoci a povinnosti určuje vnitřní předpis UŠO.

Leg - legem se rozumí jedna konkrétní hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči. V jednom kole má hráč maximálně tři hody šipkou směrem k terči.

Zápas - rozumí se odehrání předem stanoveného počtu legů (VL nebo HL – viz. níže), tvořících jeden zápas mezi dvěma či více hráči

Utkání – rozumí se odehrání předem stanoveného počtu zápasů, tvořících utkání mezi dvěma družstvy (týmy)

Zdravotní zóna – území, ve kterém je při utkání, či zápasu zakázáno kouření

DO = double out - ukončování hry dvojnásobným polem příslušné hodnoty

MO = master out - ukončování hry trojnásobným nebo dvojnásobným polem příslušné hodnoty

SO = single out -  ukončování hry jakýmkoliv polem příslušné hodnoty

DI = double in -  otevírání hry jakýmkoliv dvojnásobným polem

KO systém - herní systém tzv. jednostranného pavouka, tj. účastník vypadává z turnaje při první prohře

DKO systém - herní systém tzv. oboustranného pavouka, tj. účastník vypadává z turnaje při druhé prohře, tzn., že se finále může skládat z jednoho (jen zvítězí-li neporažený hráč) nebo ze dvou utkání

VL = vítězné legy – počet legů potřebných k vítězství v zápase (např. 2 VL – k vítězství je třeba vyhrát 2 legy, tzn., že se v utkání odehrají celkem nejméně 2 a nejvíce 3 legy)

HL = hrané legy - počet povinně hraných legů v zápase (např. 2 HL – v zápase je třeba odehrát přesně dva legy, tzn., že výsledek může být 2:0 nebo 1:1 nebo 0:2)

HLS = Hlavní ligovou soutěž družstev

LSŽ = Ligovou soutěž ženských družstev

LSM = Ligovou soutěž družstev mládeže

LPU = Ligový pohár UŠO družstev
SL = Superliga

A. Základní pravidla

A.1. Tato pravidla určují obecná ustanovení, podle kterých jsou organizovány soutěže konané v rámci Unie šipkových organizací – dále jen UŠO, sekce moderní šipky. Obsahují základní ustanovení, definice a pravidla platná pro všechny soutěže UŠO.

A.2. V případě, že určité problémy neřeší některé z následujících ustanovení, platí pro tyto ustanovení Soutěžního řádu pro danou sezónu, případně rozhodnutí osob nebo orgánů (respektující pravidla, soutěžní řád, duch fair play a podstatu šipkového sportu) v tomto pořadí: hráči (shoda hráčů hrajících utkání), rozhodčí turnaje-utkání (kapitáni družstev v ligovém nebo pohárovém utkání), oblastní sekretář nebo jury turnaje, VV SDK resp. STK, SDK UŠO.

B.1. Šipkové přístroje

B.1.1. Pro soutěže konané pod hlavičkou UŠO se používají šipkové přístroje, které schválí UŠO.

B.1.2. Pro soutěže mládeže se mohou používat i nástěnné elektronické terče, které jsou vybaveny ukazatelem stavu a kol, či jiné terče odpovídající svým tvarem a funkčností základním standardům šipkového sportu.

B.2. Šipky

B.2.1. Šipka se skládá z vlastního těla šipky, které je z jedné strany opatřeno umělohmotným hrotem a z druhé strany násadkou, která může být složena z více částí - zadní závaží, násadka, upevnění letky, letka, koncovka apod.

B.2.2. Předepsané míry a váhy: minimální délka = 60 mm, maximální hmotnost = 20 g. Další míry, materiál ani tvar nejsou limitovány.

B.2.3. Každý hráč hraje v soutěži předepsanými šipkami a je povinen je předložit na požádání rozhodčímu ke kontrole.

B.3. Hrací sál, hrací prostor a zdravotní zóna

B.3.1. Za hrací sál se považuje místnost, oddělený prostor, ve které jsou umístěny soutěžní terče.

B.3.2. V hracím sále soutěží kat. RM, RGP, TOP a MČR platí všeobecný zákaz kouření. Všeobecný zákaz zahrnuje nejen zákaz kouření tabákových výrobků, ale i kouření, či inhalaci kuřáckých náhražek apod. A to bez ohledu na zdravotní dopady dané činnosti na okolí.  

B.3.3. Za hrací prostor se považuje prostor do vzdálenosti 3,60 m od zadní stěny šipkového přístroje. Šířka hracího prostoru nesmí být menší než 1,2 m. Bok šipkového přístroje musí být umístěn nejméně ve vzdálenosti 30 cm od stěny. Výška hracího prostoru (vzdálenost mezi podlahou a stropem) nesmí být menší než 2,30 m. Případné zmenšení hracího prostoru při turnajové soutěži musí být schváleno rozhodčím této soutěže, pro umístěný ligový přístroj musí dát písemný souhlas oblastní sekretář. Pokud je vhozena první šipka v zápase, nemůže již být případně nevyhovující hrací prostor předmětem protestu.

B.3.4. Uvnitř hracího prostoru je umístěn šipkový přístroj a odhodová čára. Jiná zařízení zde nesmějí být umístěna. Do hracího prostoru mají vstup pouze hráči, kteří hrají daný zápas a rozhodčí, resp. technik, je–li o to některým z hráčů z důvodů řešení sporu požádán.

B.3.5. Doporučuje se, aby pořadatel (domácí tým) zajistil minimální teplotu 18°C ve výši 1,5 metru.

B.3.6. Za zdravotní zónu se považuje území hracího prostoru a prostor ve vzdálenosti 2 metry od hracího prostoru.

B.3.7. V průběhu soutěžního zápasu, resp. utkání, nesmí žádný z jeho účastníku v hracím prostoru kouřit a konzumovat nápoje či jídlo, používat elektronická a komunikační zařízení, sluchátka apod.

B.3.8. Ve zdravotní zóně, je-li vyhlášena, platí zákaz kouření.

B.3.9. Vyhlášení zdravotní zóny při turnajích a týmových utkáních je v pravomoci pořadatelů nebo rozhodčích.

B.3.10. V případě, že kdokoliv z účastníků zápasu, resp. utkání požádá před nebo během utkání či zápasu o vyhlášení zdravotní zóny, je rozhodčí nebo pořadatel utkání, či zápasu povinen tuto zónu vyhlásit minimálně na zápasy a utkání hráče, který o to požádal.

B.4. Čára hodu

B.4.1. Střed terče - v ideálním případě je střed terče umístěn ve výšce 1,73 m. Dovolená je tolerance max. patnácti výškových milimetrů. Tedy 7,5 mm v obou směrech.

B.4.2. Čára hodu je vodorovná přímka v úhlopříčné vzdálenosti 2,935 m od středu terče. V případě nastavení ideální výšky je kolmá vzdálenost odhodové čáry od terče 2,37 m.

B.4.3. Odhodová čára musí být pevně vyznačena nejméně v šíři 25 cm do obou stran od osy terče, která je vyznačena středem dolní hrany šipkového přístroje. Odhodová čára je vyznačena vždy tak, že se na této nestojí.

B.5. Hod

B.5.1. Pro každé kolo má hráč k dispozici maximálně 3 šipky, které hází směrem k terči. Šipky hází postupně jednu po druhé vlastní rukou.

B.5.2. Hod se provádí vstoje. Výjimkou může být pouze zranění nebo zdravotní handicap vyžadující změnu postoje.

B.5.3. Při hodu musí hráč stát v daném hracím prostoru a nesmí překročit linii čáry hodu. Pomyslné linie vyznačující hrací prostor nesmí přesahovat žádná část těla hráče.

B.5.4. Šipky vypadlé hráči z ruky lze házet znovu jen v případě, že k vypadnutí došlo náhodně. Nelze jimi házet v případě, kdy hráč zamířil na terč a šipka mu vypadla z ruky, která již byla v pohybu směrem k terči. Za šipku náhodně vypadlou z ruky je považována šipka, která není blíže jak 50 cm od terče. Za náhodně vypadlou se nepovažuje šipka, která se odrazí od jakékoliv části šipkového přístroje nebo od okolního prostoru, či předmětu.

B.5.5. Hodí-li hráč šipku mimo terč s bodovými výsečemi nebo mimo šipkový přístroj, je hod považován za uskutečněný (i v případě rozhozu na střed) a hod se odečítá i v tom případě, že přístroj šipku neodečte.

B.5.6. Hráč, který zahajuje další sérii hodů, je povinen si šipkový přístroj překontrolovat, zda je správně nastaven.

B.5.7. Přepne-li hráč neúmyslně svému soupeři tak, že je přístroj opět nastaven na něj samého, resp. na spoluhráče, pak přepne přístroj do následujícího kola a na správného hráče. Jestliže zápas nebude dohrán do 10. Resp. 15. Kola (kola určuje přístroj) dle druhu hry, pak hráč, který chybně přepnul přístroj první, prohrává leg, jestliže se hráči, či rozhodčí, nerozhodli pro jiné řešení neodporující duchu fair play.

B.5.8. V případě, že hráč přepne chybně po druhé v jednom legu nebo tak učiní úmyslně, prohrává leg.

B.5.9. Odhodí-li hráč šipku dříve, než mu signalizuje přístroj nebo v případě, že přístroj hod nezaznamená a šipka je v terči, může být tento hod dodatečně zaznamenán jen se souhlasem soupeře nebo rozhodčího. Jinak se považuje tento hod za uskutečněný.

B.5.10. Body registrované na přístroji jsou závazné pro všechny hráče, nedojde-li k dohodě o opravě a způsobu opravy, v duchu pravidel a hry fair play, všemi hráči, resp. rozhodčími. Opravu chybného zápisu na přístroji učiní rozhodčí vždy v případě ukončování legu, jestliže je prokazatelné, že hráč hodil příslušné pole (a šipka je v tomto poli zabodnuta) potřebné k ukončení legu a přístroj tento hod nezaznamenal, zaznamenal chybně apod. a v případě, že je zřejmé, že hráč nehodil příslušné pole a přístroj hod chybně zaznamenal a hru ukončil.

B.5.11. Pokud šipkový přístroj prokazatelně během jednoho legu zapíše třikrát chybný údaj, je to považováno za poruchu a leg se opakuje.

B.5.12. V případě, že hráč přepne na dalšího hráče v době, kdy ještě nejsou vytaženy všechny šipky, je hráč povinen upozornit soupeře nebo rozhodčího na tuto skutečnost. Šipky vytahuje až po tomto upozornění. Pokud přitom dojde ke změnám na displeji, tento hráč nakredituje další leg, ve kterém nastaví stejné kolo a stejný počet bodů a leg pokračuje.

B.5.13. Změní-li hráč komukoliv číslo na displeji nebo počet šipek v kole neoprávněným způsobem (např. šipkou, neoprávněným odepsáním při vytahování šipek apod.) a tento krok nejde napravit prohrává leg s výjimkou uvedenou v B.5.14.

B.5.14. Dojde-li při zahájení legu k záměně pořadí hráčů (dvojic) a na tuto chybu je upozorněno před odhozením šipky hráčem (dvojicí) č. 2, pak hráč (dvojice), která chybovala, nakredituje a navolí novou hru a nedohraný leg se opakuje. V případě, že na chybu není upozorněno dříve, než hráč č. 2 odhodí první šipku, pak se leg dohrává tak jak byl započat a k výměnám hráčů (dvojic) při zahájení legu dojde v následujícím legu.

B.5.15. Pokud se soutěže účastní hráč s tělesným handicapem, jeho pozici na čáře hodu určuje v turnajích rozhodčí a v ligové soutěži oblastní sekretář, pokud se kapitáni družstev nedohodnou.

B.6. Hod jednou šipkou na střed

B.6.1. Hráč má k dispozici max. 3 šipky

B.6.2. Platí první zabodnutá šipka a hráč již další šipku nesmí odhodit.

B.6.3. V souboji vítězí hráč, jehož šipka je zabodnuta blíže středu terče.

B.6.4. Zasáhnou-li oba hráči červený nebo oba modrý střed (z červeného i modrého středu se šipka vytahuje), případně jsou-li jejich šipky ve stejné vzdálenosti od středu, musí se rozhazovat ještě jednou, přičemž hrají v opačném pořadí.

B.6.5. V modrém středu se vzdálenost od červeného středu již nepočítá.

B.6.6. V červeném středu se vzdálenost od absolutního středu terče již nepočítá.

B.6.7 Pokud se hráči při souboji na jednu šipku nezabodne ani jedna ze tří šipek do terče, nemá již další pokusy a vyhrává soupeř, kterému se musí alespoň jedna šipka ze tří zabodnout kamkoliv do terče.

B.6.8. Pokud se ani druhému hráči nezabodne ani jedna ze tří šipek, opakují hráči tento rozhoz znovu ve stejném pořadí.

B.6.9. Pokud hráč svému soupeři svým hodem vyrazí šipku v terči již zabodnutou, oba hráči tento rozhoz opakují znovu ve stejném pořadí.

B.6.10. Oba hráči vytahují šipky z terče, až když si pozici šipek v terči vzájemně odsouhlasí.

B.6.11. V zápase dvojic absolvuje výše uvedený souboj na jednu šipku z každé dvojice pouze jeden hráč (jako první může házet kdokoliv z dvojice).

B.6.12. Pokud první hráči nerozhodnou, jsou v druhém souboji vystřídáni dalšími hráči z dvojice (resp. čtveřice v případě ligového utkání dvojic), a to v opačném pořadí. To se opakuje tak dlouho, dokud není rozhodnuto o vítězi v souboji jednou šipkou na střed.

B.7. Zahájení zápasu

B.7.1. Hráči se musí od vyvolání dostavit k terči a zahájit zápas nejpozději do tří minut

B.7.2. Ve všech soutěžích UŠO, neurčí-li pravidla konkrétní soutěže jinak, rozhoduje o hráči (dvojici, družstvu), který zahajuje zápas, souboj jednou šipkou na střed. Tento souboj na jednu šipku začíná hráč (dvojice, družstvo) uvedený na zápise v utkání jako první. Vítěz tohoto souboje určí, kdo (hráč, dvojice, družstvo) utkání začíná.

B.7.3. Jakmile je zápas zahájen, v jeho průběhu neplatí pravidlo tří minut. Jakmile šipkový přístroj je nastaven na daného hráče, je tento povinen neprodleně odhodit všechny tři šipky. Za přiměřenou dobu na odhození všech tří šipek se považuje 30 vteřin od nastavení přístroje na hráče. Přestávka mezi jednotlivými legy je max. 30 vteřin. Úmyslné zdržování je považováno za nesportovní chování, které lze disciplinárně řešit.

B.8. Zakončení her

B.8.1. Počet šipek hozených hráči ve hře nemusí být stejný. Vítězí ten hráč, který jako první dosáhne stanovené hranice hrané hry bez ohledu na počet hozených šipek.

B.8.2. V případě, že hráči ve stanoveném počtu kol neukončí hru, rozhodne se o vítězi hodem jednou šipkou na střed (B6).

B.9. Určení pořadí

B.9.1. O pořadí v soutěžích hraných systémem každý s každým (ligová soutěž družstev, turnaje jednotlivců a dvojic hrané tímto modelem apod.) rozhodují:

1) Celkový počet získaných bodů ze všech utkání.

2) Celkový počet bodů ze vzájemných utkání.

3) Rozdíl ve skóre dílčích zápasů ze vzájemných utkání (jen v týmových soutěžích).

4) Rozdíl ve skóre legů ze vzájemných utkání.

5) Větší počet vyhraných vzájemných zápasů (jen v turnajích hraných modelem 1 leg = 1 bod)

6) Rozdíl ve skóre dílčích zápasů ze všech utkání (jen v týmových soutěžích).

7) Rozdíl ve skóre legů ze všech utkání.

8) Větší počet vyhraných zápasů ze všech zápasů (jen v turnajích hraných modelem 1 leg = 1 bod)

9)  a) Týmová hra 701 DO na jeden leg – jen v turnajích týmových soutěží kat. MČR

b) Lepší umístění v plovoucím žebříčku a při shodě v průběžném pořadí ČP jednotlivců – jen pro turnaj TOP

c) Dodatkový zápas – v turnajích kat. Open, RM, RGP a MČR jednotlivců a dvojic

d) Lepší umístění v krajském žebříčku – jen pro turnaj TOP RM (na 1. TOP po skončení krajského žebříčku

je rozhodující konečný žebříček, na dalších TOP již aktuální žebříček)

e) Los – týmové ligové soutěže.

B.9.2. Pořadí v soutěžích hraných KO, resp. DKO modelem určuje pozice, na které hráč, dvojice, resp. tým v příslušném pavouku skončí.

B.9.3. Redukované pořadí upřesňuje pořadí na dělených pozicích. Lepší z dělené pozice je vždy ten, kdo byl vyřazen nejúspěšnějším soupeřem. Redukované pořadí se užívá např. při určení náhradníků na postupové pozice, určení nejlepší ženy ve smíšeném turnaji apod.

C. Všeobecný herní řád

C.1. Systém turnajů a klubových soutěží.

Hraje se podle předem stanoveného soutěžního řádu pro danou hráčskou sezónu, který schvaluje UŠO, popřípadě jednotlivé členské svazy UŠO (pro klubové soutěže).

C.2. Turnajová pravidla

C.2.1. Všichni hráči, kteří hrají soutěže UŠO, jsou povinni respektovat jejich pravidla, případně doplňující pravidla organizátorů, která musí být zveřejněna před zahájením soutěže vhodnou formou.

C.2.2. Je-li hráč vyzván k nastoupení do utkání, přestože již dvakrát prohrál v turnaji hraném DKO systémem, resp. prohrál jedenkrát v turnaji hraném KO systémem, nesmí do takového utkáni nastoupit a je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit rozhodčím. V případě, že do utkání nastoupí, bude to považováno za nesportovní chování (viz disciplinární řád).

C.3. Rozhodování

C.3.1. Rozhodování sporných momentů v průběhu utkání řeší hráči dohodou. Dohoda nesmí odporovat duchu fair play. V případě, že dohoda hráčů není možná, vyžádají si rozhodnutí rozhodčího. 

C.3.2. Ve věcech herních pravidel v kterékoli soutěži UŠO přísluší rozhodování rozhodčím (organizátorům nebo jimi pověřeným osobám) a jejich rozhodnutí je závazné a konečné. Rozhodčí v řešení sporů upřednostní taková řešení, která v případě neúmyslných chyb umožňují dohrát utkání v duchu fair play, jestliže se tyto chyby neopakují a jestliže takové řešení nepoškodí hráče, který se chyby nedopustil.

C.4. Organizace turnajů

C.4.1. Soutěže UŠO organizují ti, kteří k tomu získali pověření od VH UŠO. Toto ustanovení neplatí pro místní turnaje.

C.5. Přihlášky k soutěži

Účast v soutěži potvrdí hráči (družstva) podáním přihlášky ve stanoveném termínu a splněním ostatních podmínek pro danou soutěž. Organizátoři soutěže mají právo odmítnout účast hráče (družstva), který včas nepodal přihlášku. Musí však stejným způsobem postupovat u všech. Odmítnout hráče (družstvo) včas přihlášeného do soutěže mohou organizátoři v následujících případech:

a) hráč (hráči klubu) nemá zaplacen hráčský příspěvek UŠO a v soutěži je zaplacení stanoveno jako podmínka

b) je pod vlivem alkoholu, drog, dopingových látek

c) chová se jiným nevhodným způsobem, který by mohl narušit průběh soutěže.

d) nesplňuje event. další kritéria, která jsou pro soutěž vypsaná (např. věková, nominační apod.)

e) hráč má zákaz od disciplinární komise UŠO, resp. krajské disciplinární komise UŠO, je-li registrován jen v jedné z těchto organizací a k porušení pravidel došlo na akci pořádané právě touto organizací (v místních turnajích může tento zákaz vyslovit i pořadatel)

C.6. Průběh soutěží

C.6.1. Před zahájením soutěží je každý hráč (družstvo) povinen se osobně a ve stanoveném termínu a čase prezentovat a splnit další podmínky vyhlášené pořadatelem soutěže. Přihlášením se zároveň zavazuje, že souhlasí se všemi propozicemi pro danou soutěž a účastní se jí na vlastní nebezpečí a dobrovolně.

C.6.2. Žádný hráč (družstvo) se nesmí přihlásit do jedné soutěže více než jednou.

C.6.3. V soutěži družstev mohou startovat pouze hráči uvedení jmenovitě na soupisce družstva pro danou soutěž a mají platnou licenci hráče UŠO, jestliže je to dáno podmínkami soutěže.  

C.6.4. Ve všech soutěžích je hráč přihlášený do soutěže povinen na požádání organizátora prokázat svou totožnost vhodným dokladem – např. průkazem, hráče, občanským průkazem apod.

C.6.5. Organizátoři soutěží vždy předem uvedou začátek soutěží, a pokud to situace umožňuje i předpokládaný časový průběh.

C.6.6. V každé soutěži jsou hráči (družstva) v daném časovém okamžiku vyvoláni, aby se dostavili k určenému terči. Pokud tak neučiní hráč, resp. ani jeden z hráčů družstva, po opakovaném ohlášení, má právo organizátor soutěže tyto hráče (družstva) diskvalifikovat. Pokud se jeden z hráčů (družstvo) nedostaví k terči do 3 minut od prvního vyvolání, jeho soupeř toto nahlásí organizátorům. Poté je hráč (družstvo) znovu vyvolán a nedostaví-li se opět do 3 minut, zápas prohrává a jeho soupeř vítězí bez boje.

C.6.7. Organizátoři mají právo změnit pořadí zápasů. O všech změnách musí být hráči (družstva) včas a s dostatečným časovým předstihem informováni.

C.6.8. Neodehraje-li přihlášený hráč, dvojice, resp. družstvo ani jeden zápas na soutěžním turnaji, je z turnaje vyloučen bez náhrady startovného a ve výsledkové listině nebude vůbec uveden.

C.8. Vzhled, chování a vystupování všech zúčastněných při soutěži

C.8.1. Hráč k soutěžním zápasům nastupuje vždy ve vhodném oděvu. Hráč nesmí k utkání nastoupit např. bos, do půl těla apod. Svým vzhledem nesmí znevažovat danou soutěž. Důraz na důstojnost vzhledu účastníků soutěží se může lišit dle významu konkrétní soutěže.

C.8.1.1. V jednotlivých soutěžích mohou být zpřísněny podmínky pro soutěžní úbor hráče a může být určen rozhodčí, v jehož náplni je posouzení a rozhodování o tomto. V takovém případě je rozhodnutí takto určeného rozhodčího závazné. Každý hráč má právo být jedenkrát napomenut a může být vyzván k nápravě stavu. Při druhém napomenutí následuje vyloučení z dané soutěže.

C.8.2. Soupeř hráče provádějícího hod musí stát min. 0,5 metru za ním.

C.8.3. Všichni účastníci zápasu v průběhu hodů omezí své pohyby a verbální projevy na minimum, přičemž za hrubé nesportovní chování se považuje nevhodné komentování výkonu soupeře v průběhu utkání, což v závažných případech může vést i k vyloučení hráče (družstva) z daného utkání, o čemž rozhoduje organizátor (rozhodčí) soutěže. Toto platí i pro hráče (družstva) diváky, kteří právě nehrají.

C.8.4. Přerušení hry je možné pouze:

a) při poruše šipkového přístroje, v tom případě se rozehraný leg opakuje od začátku

b) při závadě na šipkách hráče,

c) v případě odůvodněné žádosti hráče (družstva) k opuštění hracího prostoru,

C.8.5. Pro případy v bodě b) a c) platí časový limit o délce max. 5 minut a po uplynutí tohoto limitu, eventuálně při opuštění hracího prostoru bez důvodu nebo souhlasu rozhodčího, ztrácí hráč (družstvo) nárok na pokračování ve hře a zápas je ukončen v jeho neprospěch.

C.8.6. Organizátoři soutěží UŠO mají právo zakázat kouření nebo požívání alkoholu v kterékoli soutěži organizované v její pravomoci.

C.8.7. Hráči i ostatní osoby související se zápasem nesmějí narušovat nebo zdržovat průběh soutěže. Pokud se tak stane, může být organizátorem s okamžitou platností vyloučen ze zápasu bez nároku na vrácení startovného nebo kreditů za zatím odehrané hry. Podle míry prohřešku a vzhledem k postavení turnaje v hierarchii soutěží může být hráč vyloučen i z celého turnaje s nulovým bodovým ohodnocením, příp. i navržen na vyloučení z UŠO.

C.8.8. Ve vyhrazeném prostoru pro zápasy turnajů TOP bez výhrad a v ostatních turnajích při zápasech hraných na pódiu nebo ústředním terči (pokud jsou přenášeny televizí), je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit. Totéž platí i pro veškeré ceremoniály, rozhovory pro média, tiskové konference apod.

C.8.9. Hráč může při turnaji, utkání či zápasu propagovat vhodnou formou sponzora, klub apod. Za vhodnou formu je považována reklama umístěná na oděvu apod.

C.8.10. Ve všech soutěžích, turnajích, utkáních a zápasech, které jsou buď pořádány, či spolupořádány UŠO, EDU a IDF nebo jsou do soutěží UŠO, EDU a IDF jakkoliv začleněny je zakázána jakákoliv forma propagace domácích šipkových organizací, které nejsou členem či přidruženým členem ČSTV a zahraničních organizací, které nejsou členem EDU, IDF nebo WDF.

D. Protesty

Každý hráč, klub nebo družstvo má právo podat protest proti porušení Pravidel nebo Soutěžního řádu UŠO. Způsoby, formy a správní poplatky protestů řeší Disciplinární řád na danou sezónu a danou soutěž.

E. Licence hráče

E.1. Kdokoliv může požádat o zaregistrování, resp. licenci hráče. Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s fotografií.

E.2. Licenční poplatek UŠO činí 500,- Kč na ligovou sezónu od 1. 7. do 30. 6. Na období od 16. 1. do 30. 6. činí licenční poplatek 300 Kč.

E.3. Pro zjištění skutečnosti, zda je hráč licencovaným hráčem jsou rozhodující údaje v centrální evidenci na sekretariátu UŠO.

F. Závěrečné ustanovení

F1. VV UŠO si vyhrazuje právo v průběhu sezóny změnit, popřípadě doplnit Sportovní pravidla všech soutěží, a tyto změny dát včas a vhodným způsobem na vědomí všem, jichž se týkají. V případě nejasností, je za rozhodující verzi pravidel považována verze uvedená na internetových stránkách www.sipky.org .  

F2. V případech které neřeší výše uvedená pravidla, rozhoduje SDK UŠO nebo tímto orgánem pověřená komise rozhodčích.


zpět na rozcestník

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

pro soutěže jednotlivců a dvojic platná od 1. 12. 2018

Základní ustanovení

1. Soutěže jednotlivců a dvojic probíhají v dané sezóně jako seriály jednotlivých turnajů.

2. Náhradníci v soutěžích jednotlivců a dvojic nejsou povoleni.

A. Nominační kritéria pro reprezentaci 

A.1. Nominační kritéria pro reprezentaci jsou vždy stanovena VV UŠO na danou sezónu.

A.2. VV UŠO si vyhrazují právo změnit nebo doplnit v průběhu sezóny nominační kritéria s tím, že tuto skutečnost musí včas a vhodným způsobem oznámit hráčské základně.

A.3. Členové reprezentačního týmu jsou povinni podepsat s UŠO tzv. hráčskou reprezentační smlouvu. Jsou povinni plnit její podmínky, a pokud ji nepodepíší, mohou být na jejich místo nominováni další hráči.

A.4. Hráči s cizím státním občanstvím nemohou reprezentovat Českou republiku ani se zúčastnit nominačního turnaje širší reprezentace.

B. Pravidla pro soutěže jednotlivců, dvojic

B.1. Soutěže jednotlivců a dvojic se pořádají v sezóně jako seriál turnajů pod názvem Český pohár, podle stanovené termínové listiny, kterou vypisuje s dostatečným časovým předstihem VH UŠO.

B.2. V jednotlivých kategoriích Českého poháru je vedeno průběžné pořadí. Body získávají hráči podle bodovacích tabulek a v každé kategorii podle počtu započítávaných nejlepších výsledků z jednotlivých kategorií turnajů.

B.2.1. Turnajové kategorie

B.2.2. Kategorie Českého poháru:

B.2.3. Při rovnosti bodů v pořadí Českého poháru rozhoduje:

a) lepší umístění na MČR dané sezóny

b) lepší umístění na turnajích TOP RGP

c) lepší umístění v Nominačních RGP

d) lepších umístění na RM turnajích

(lepším umístěním se vždy myslí více prvních míst. V případě shody více druhých míst atd.)

B.2.4. Turnajové kategorie pro zápočty do Českého poháru jednotlivců a dvojic:

1) MO - Místní Open jednotlivců a dvojic mužů, žen a mixů, Malá RGP jednotlivců

2) RM - Regionální Master jednotlivců a dvojic mužů a žen (Regionální Mastery jednotlivců a dvojice,  

3) RGP - Republikové Grand Prix (Nominační RGP jednotlivců, RGP dvojic mužů, žen a mixů a turnaje TOP)

4) MČR - Mistrovství České republiky jednotlivců a dvojic mužů, žen a mixů

B.2.5. Bodové podkategorie pro Český pohár jednotlivců a dvojic:

1) Místní Open (kategorie MO)

2) Regionální Master (kategorie RM)

3) TOP RM  (kategorie RM)
4) Nominační Regionální Master  (kategorie RM)

5) Nominační Republikové Grand Prix jednotlivců (kategorie RGP)

6) Republikové Grand Prix dvojic (kategorie RGP)

7) TOP Republikové Grand Prix (kategorie RGP)

8) Mistrovství České republiky UŠO (kategorie MČR)

B.2.6. Počty a termíny započítávání jednotlivých turnajů dle kategorií:

1) Mistrovství České republiky UŠO se započítává do Českého poháru. Ve všech hráčských kategoriích se započítávají turnaje vždy k datu konání.

2) Republikové Grand Prix a TOP RGP se v sezóně obvykle konají 3 (v 2019 pouze 2). Do ČP v dospělých kategoriích se započítávají všechny (Nominační) RGP a TOP RGP a do ČP mládeže 1 nejlepší bodové umístění. Ve všech hráčských kategoriích se započítávají turnaje vždy k datu konání.

3) Základních termínů Regionálních Masterů je v sezóně v kategoriích dospělých (muži, ženy, dv. muži, dv. ženy) vypsáno 5 termínů. V každém základním termínu se započítává nejlepší bodový výsledek. Z možných 5 se pak započítávají 4 nejlepší základní termíny. V kategoriích mládeže se započítávají 2 nejlepší bodové výsledky (až z 10 možných). Ve všech hráčských kategoriích se započítávají turnaje vždy k datu konání.

4) Místní Open turnaje se budou do Českého poháru započítávat postupně podle níže uvedeného datového harmonogramu a počty nejlepších výsledků z místních turnajů jsou stanoveny v jednotlivých hráčských kategoriích takto:

- jednotlivci muži, ženy a mládež - 11 nejlepších výsledků

- dvojice muži a ženy, mixy - 4 nejlepší výsledky

B.2.7. Plovoucí žebříčky pro nasazování do turnajů

B.2.7.1.        UŠO vede plovoucí žebříčky pro nasazování do turnajů ve všech kategorií Českého poháru vždy s roční zpětnou působností.

B.2.7.2.        Bodování turnajů do žebříčků je totožné s kritérii Českého poháru.

B.2.7.3.        Započítávání turnajů vychází z principů příslušného Českého poháru

C. Kategorizace hráčů

C.1. U všech registrovaných hráčů může být evidována výkonnostní kategorie.
C.2. Jednotlivci jsou evidováni ve 4 kategoriích (A, B, C, D). V případě, že je v evidenci hráč bez kategorie, je považován za tzv. amatéra. Amatér nesplňuje žádnou z podmínek pro přidělení kategorie.
C.3. Kategorie jsou přidělovány na sezónu vždy ve druhé polovině ledna a zohledňují individuální úspěšnost a ligovou příslušnost zpětně (ode dne přidělování kategorií) dva celé kalendářní roky.
C.4. Podmínky pro přidělení kat. A
a) hráči, kteří byli v průběhu posuzovaného období na soupisce týmu SL (označení soutěže AA) nebo týmu nejvyšší krajské soutěže (označení soutěže A)
b) hráči, kteří se v posuzovaném období nominovali do turnajů TOP RGP nebo turnaj TOP RGP hráli
c) hráči, kteří byli v posuzovaném období v širší reprezentaci – tj. hráči nominovaní do kvalifikačního turnaje
d) hráči, kteří v posuzovaném období byli na medailových pozicích v turnajích jednotlivců a dvojic kat. MČR a v MČR v cricketu (vyjma turnajů mládeže)
e) vítězové Turnaje mistrů kat. B, krajští mistři (či vítězové nominačních žebříčků pro Turnaj mistrů) kategorie B v posuzovaném období
C.5. Podmínky pro přidělení kat. B
a) hráči, kteří v průběhu posuzovaného období byli na soupisce týmu druhé nejvyšší krajské soutěže (označení soutěže B) a v posuzovaném období jim nevznikl nárok na přidělení kategorie vyšší
b) vítězové Turnaje mistrů kat. C, krajští mistři (či vítězové nominačních žebříčků pro Turnaj mistrů) kategorie C v posuzovaném období
C.6. Podmínky pro přidělení kat. C
a) hráči, kteří v průběhu posuzovaného období byli na soupisce týmu třetí nejvyšší krajské soutěže (označení soutěže C) a v posuzovaném období jim nevznikl nárok na přidělení kategorie vyšší
b) vítězové Turnaje mistrů kat. D, krajští mistři (či vítězové nominačních žebříčků pro Turnaj mistrů) kategorie D v posuzovaném období
C.7. Podmínky pro přidělení kat. D
a) hráči, kteří v průběhu posuzovaného období byli na soupisce týmu čtvrté (a nižší) nejvyšší krajské soutěže (označení soutěže D, E, …) a v posuzovaném období jim nevznikl nárok na přidělení kategorie vyšší
b) krajští mistři kategorie Amatér v posuzovaném období
C.8. Doplňující označení kategorií v podmínkách soutěží a turnajů
a) označení kategorie doplněno o „ + “ (slovy plus) nahrazuje dovětek „a nižší“ (např. B+ = turnaj určen pro hráče kategorie B a nižší – tj. pro kat. B, C, D a amatéři)
b) označení kategorie doplněno o „ – “ (slovy minus) nahrazuje dovětek „a vyšší“ (např. B– = turnaj určen pro hráče kategorie B a vyšší – tj. pro kat. A a B)

D. Místní Open turnaje (MO)

D.1. Počet místních turnajů není omezen. Místní turnaje započitatelné do Českého poháru se mohou konat pouze v termínu od 1. 12., turnaje lze do systému zadat nejpozději poslední středu před konáním MČR jednotlivců a dvojic do 23:59 hod. Místní turnaje hrané v termínu, kdy je plánován RM nebo RGP turnaj, mohou být z ČP vyňaty. Výjimku vždy tvoří místní turnaje, které jsou sehrány přímo v místech konání těchto turnajů.

D.2. Pořadatelem místního turnaje může být kdokoliv, kdo zajistí regulérnost turnaje podle Sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO. Pořadatel musí mít k pořádání turnaje předem alespoň ústní svolení krajského sekretáře. Za správnost a regulérnost ručí licencovaný rozhodčí, který na důkaz správnosti potvrdí výsledkovou listinu.

D.3. Místních turnajů se mohou zúčastnit i tzv. hráči-hosté.

D.4. Místní turnaje se hrají jako soutěž jednotlivců, dvojic a dvojic mixů.

D.5. Nepřihlásí-li se do turnaje alespoň 3 hráči, turnaj nemůže být započítán do Českého poháru.  Pokud se do soutěže přihlásí 3 - 6 a hráčů (dvojic), pak hrají ve skupině systémem každý s každým s možností tzv. finálové dohrávky (viz F10). V případě 7 a více přihlášených se hraje hra a postupový systém (DKO, KO, skupiny – „každý s každým“ nebo kombinace těchto modelů), který určí pořadatel, resp. rozhodčí za podmínky, že každý hráč odehraje v turnaji min. 2 plnohodnotné legy.

D.6. Místní turnaje se hrají zpravidla v každé kategorii zvlášť. Pokud však pořadatel uzná za vhodné, lze připustit, aby více kategorií hrálo společně.

D.7. Startovné a ceny v místním turnaji jsou záležitostí pořadatele tak, jak si je před turnajem sám určí a vyhlásí.

D.8. Nasazení do hracího pavouka je možno provést losováním nebo nasazením podle průběžného pořadí Českého poháru (ČP) nebo podle plovoucích žebříčků pro nasazování do turnajů. V případě pořádání seriálu místních turnajů je možné nasazovat dle aktuálního žebříčku daného seriálu, popřípadě kombinací nasazení dle žebříčku a losování.

D.9. Aby mohl být turnaj započítán do Českého poháru, musí pořadatel buď:

D.10. Pro započítání turnaje do Českého poháru platí pořadatel správní poplatky takto: 5,- Kč za každého zúčastněného hráče staršího 18-ti let v turnaji (za dvojici 10,- Kč) – za turnaje mládeže se správní poplatky neplatí. Správní poplatek zašle pořadatel mu sekretáři vždy spolu s výsledkovou listinou do 15 dnů po skončení turnaje.

D.11. Časový harmonogram započítávání místních open turnajů do Českého poháru:

Od 1.12.

Od 1.1.

Od 1.2.

Od 1.3.

Od 1.4.

Od 1.5.

Od 1.6.

Od 1.7.

Od 1.8.

Od 1.9.

Od 1.10.

Od 1.11

M+Ž+Mládež

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Ostatní

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

E. Regionální Mastery UŠO (RM)

E1. RM dospělých se pořádají na více místech ČR. Vždy však v jednotném termínu a v jednotných kategoriích – muži, ženy, dvojice muži, dvojice ženy. Dílčí změna termínu je možná jen se souhlasem SDK UŠO.  V případě, že se hráč (dvojice) zúčastní v daném termínu (označení 1., 2. … 5. RM) více RM, bude mu do Českého poháru započítán pouze jeden, a to lepší, bodový výsledek dosažený v rámci daného termínu.  

E.1.1 RM mládeže se pořádají na více místech ČR. Nemusí se však konat v jednotném termínu. Každý kraj může během sezóny vypsat až 10 RM mládeže. Hráči se mohou účastnit RM mládeže bez omezení počtu účastí.

E.2. RM turnajů se mohou zúčastnit jen registrovaní hráči (tj. hráči, kteří jsou již registrováni nebo se zaregistrují na místě = poskytnou rodné č. a zaplatí startovné), licence hráče UŠO není podmínkou. Hráč-host se RM zúčastnit nemůže.

E.3. V každém RM turnaji organizátor vždy stanoví:

- turnaje kategorie mužů, žen, dvojic mužů a dvojic žen

- startovné 100,- Kč za jednoho hráče, 200,- Kč za dvojici

- kredity za jednotlivé hry se vhazují

- hraje se systémem: DKO, skupiny, skupiny plus KO či skupiny plus DKO

- muži a ženy hrají vždy jen ve svých příslušných kategoriích

- muži a ženy hrají 501 DO na 15 kol, dvojice pak 501 DO na 15 kol nebo 301 DO na 10 kol (dle rozhodnutí pořadatele)

- junioři a juniorky hrají obvykle společný RM turnaj 301 MO

- žáci a žákyně hrají obvykle společný RM turnaj 301 SO

E.4. Po ukončení prezence organizátor turnaje určí pozice hráčů (dvojic) v hracím pavouku nebo ve skupině, resp. skupinách. Může k tomu využít buď náhodný los nebo nasazení dle platných oficiálních žebříčků (v tomto případě hráči, kteří nemají body v žebříčku UŠO, budou náhodně dolosováni) nebo kombinací obou těchto způsobů. K nasazení lze využít např. příslušné plovoucí žebříčky, krajské žebříčky, žebříčky Českého poháru.

E.5. Po ukončení prezence zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a v případě, že v seznamu není, uplatnit neprodleně u rozhodčího tuto skutečnost. Po této době rozhodčí zahájí turnaj a nelze již protestovat proti technickým podmínkám turnaje, tzn. rozlosování, nasazení, hracímu prostoru apod.

E.6. Jednotlivé zápasy se hrají vždy minimálně na 2 HL (ve skupinách) a min. na 2 VL v systému KO, či DKO.

E.7. Je-li turnaj odehrán systémem DKO, pak se oba případné finálové zápasy hrají na shodný počet VL.

E.8. Po ukončení soutěže je rozhodčí povinen sestavit výsledkovou listinu, kterou obvykle na místě zveřejní a odešle ji do 3 dnů na sekretariát UŠO.

E.9. Na prémie pro hráče je na regionálních turnajích rozděleno 75 % startovného.

E.10. Organizátor soutěže nejpozději 30 minut po skončení posledního finálového zápasu z programu konkrétního RM předá finanční prémie hráčům (dvojicím). Prémie, které nebudou vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele. Prémie mohou být vydány jiné osobě na základě plné moci.  Prémie musí být rozděleny takto:

- Při účasti do 14 hráčů (dvojic) včetně mezi první tři hráče (dvojice – vypočítaná odměna x 2) a to: 1. místo 35xPP (PP = počet přihlášených), 2. místo 25xPP, 3. místo 15xPP

- Při účasti 15 až 29 hráčů (dvojic) včetně mezi první čtyři hráče (dvojice – vypočítaná odměna x 2) a to: 1. místo 33xPP, 2. místo 21xPP 3. místo 13xPP 4. místo 8xPP

- Při účasti 30 až 59 hráčů (dvojic) včetně mezi prvních 6 hráčů (dvojice – vypočítaná odměna x 2), a to: 1. místo 28xPP, 2. místo 19xPP, 3. místo 12xPP, 4. místo 8xPP, 5. - 6. místo 4xPP
- Při účasti 60 až 89 hráčů (dvojic) mezi prvních 8 hráčů (dvojice – vypočítaná odměna x 2), a to: 1. místo 24xPP, 2. místo 16xPP, 3. místo 11xPP, 4. místo 8xPP, 5. - 6. místo 5xPP, 7. - 8. místo 3xPP

- Při účasti 90 a více hráčů (dvojic) mezi prvních 12 hráčů (dvojice – vypočítaná odměna x 2), a to: 1. Místo 20xPP, 2. místo 14xPP, 3. místo 10xPP, 4. místo 7xPP, 5. - 6. místo 5xPP, 7. - 8. místo 3xPP, 9. - 12. místo 2xPP

Pořadatel musí zároveň předat poháry nebo trofeje minimálně pro první tři v každé kategorii, jestliže se turnaj odehrál systémem dvojitého KO. V případě, že pro malý počet přihlášených se turnaj odehraje systémem každý s každým, může předat pohár jen vítězi turnaje.

E.11. Pokud se do soutěže přihlásí 6 a méně hráčů (dvojic), pak hrají ve skupině systémem každý s každým s možností tzv. finálové dohrávky (viz F10). V případě, že se do turnaje nepřihlásí alespoň 3 hráči dané kategorie, je možné kategorie sdružit. Tzn., že např. mohou hrát ženy s muži, dvojice ženy s dvojicemi mužskými apod. Do turnajů RM nelze sdružit dvojici, resp. dvojice mixové. Při sdružení turnajů si všichni účastníci připíší body dle umístění v turnaji, aniž by docházelo ke zpětné redukci pořadí s ohledem na jednotlivé kategorie.  

 1. E.A. TOP RM v soutěžích jednotlivců

E.A.1. Pořádání turnaje kategorie TOP RM je volbou jednotlivých krajů, resp. pořadatelů RM. Kraje, které se rozhodnou pro uspořádání TOP RM pak mohou volit mezi pořádáním TOP RM v kat. mužů i v kat. žen nebo jen v kat. mužů.

E.A.2 Právo účasti v historicky 1. TOP RM v kraji

a) 8 (4) nejlépe umístěných mužů (žen) z posledního RM

b) dalších 8 (4) nejlépe umístěných mužů (žen) v krajském žebříčku + 4 (2) náhradníci z tohoto žebříčku

E.A.3. Právo účasti v běžné TOP RM

a) 6 (3) nejlépe umístěných mužů (žen) z poslední TOP RM

b) 6 (3) nejlépe umístěných mužů (žen) z posledního Nominačního RM

c) 4 (2) nejlépe umístění muži (ženy) + 4 (2) náhradníci z průběžného aktuálního pořadí krajského žebříčku nenominovaní podle kritéria a) a b)

E.A.4. Pro nominaci do TOP RM při 2. – 5. RM podle aktuálního pořadí krajského žebříčku a pro nasazování do základních skupin je rozhodující pořadí v centrálním PC vždy v 10:00 hod. druhé pondělí před konáním příslušného turnaje TOP RM. Pro nominaci do TOP RM při 1. RM je rozhodující konečné pořadí krajského žebříčku předešlé sezóny (při krajské sezóně jednotlivců kopírující sezónu UŠO).  

E.A.5. Nominovaní hráči a hráčky včetně náhradníku budou informování zveřejněním seznamu nominovaných

na příslušných krajských stránkách www.sipky.org . Složení základních skupin musí být zveřejněno alespoň 5 dnů před příslušným turnajem TOP RM tamtéž.

E.A.6. V každém TOP RM turnaji činí startovné Kč 10

0 Kč za jednoho hráče. Hráči, kteří nepostoupí ze základních skupin, mají právo účasti v turnaji Nominační RM jednotlivců, ve kterém startovné již neplatí.

 1. E.A.7. Herní systém TOP RM mužů

E.A.7.1. Hraje se ve 4 skupinách (A, B, C, D) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do tabulky. Hráči jsou do skupin nasazeni podle konečného pořadí krajského žebříčku (Mistrovství kraje) předešlé sezóny (v 1. TOP RM sezóny) nebo podle redukovaného průběžného pořadí krajského žebříčku z kvalifikovaných hráčů (ve 2. - 5. TOP RM sezóny). Skupina A - 1+ 8+ 9+16, B - 2+7+10+15, C – 3+6+11+14, D - 4+5+12+13

E.A.7.2. V případě, že po zveřejnění složení základních skupin odstoupí nominovaný hráč, nastupuje na jeho místo náhradník. V případě, že odstoupí nebo se neprezentuje dva a více hráčů, nastupuje nejvýše postavený náhradník v redukovaném pořadí za nejvýše postaveného odstupujícího hráče, atd.

E.A.7.3. Ze skupiny postupují do Play Off tři nejlepší. Vítězové skupin jsou nasazeni přímo do čtvrtfinále.

E.A.7.4. V Play Off se hraje jednostranný KO pavouk. Zápas play off a utkání o 3. místo se hraje na 5 vítězných legů. V utkáních o 5. – 6. místo resp. 7. – 8. místo se hraje na 4 vítězné legy.

E.A.7.5. Nasazení v Play Off  - nasazuje se do KO pavouka od shora dolů (pozice č. 1 nahoře, č.16 zcela dole):

P1 (pozice 1) - A1xvolný los; P2-B2xD3; P3-C1xvolný los; P4-D2xB3;  P5-B1xvolný los; P6-A2xC3; P7-D1xvolný los; P8-C2-A3

E.A.7.6. Hráči jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. 4., 5. - 6., 7. - 8. 9. - 12.

 1. E.A.8. Herní systém TOP RM ženy

E.A.8.1. Hraje se ve 2 skupinách (A, B) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do tabulky. Hráčky jsou do skupin nasazeny podle konečného pořadí krajského žebříčku (Mistrovství kraje) předešlé sezóny (v 1. TOP RM sezóny) nebo podle redukovaného průběžného pořadí krajského žebříčku z kvalifikovaných hráčů (ve 2. - 5. TOP RM sezóny). Skupina A - 1+ 4+ 5+ 8, B - 2+ 3+ 6+ 7,

E.A:8.2. V Play Off a v utkání o 3. místo se hraje na 4 vítězné legy. Vítězky skupin postupují přímo do semifinále.

E.A.8.3. Nasazení v Play Off  - nasazuje se do KO pavouka od shora dolů (pozice č. 1 nahoře, č.8 dole):

P1 (pozice 1) - A1xvolný los; P2-B2xA3; P3-B1xvolný los; P4-A2xB3;  

E.A.8.4. Hráčky jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. 4., 5. – 6

E.A.8.5. Ostatní podmínky a postupy odpovídají podmínkám a postupům dle turnaje TOP RM mužů.

E.A.9. Hráči a hráčky, kteří nepostoupí ze skupin, jsou automaticky nasazeni do pavouka Nominačního RM. V případě, že se v Nominačním RM nasazuje, pak jsou tito vypadnuvší nasazeni dle aktuálního pořadí v žebříčku ČP na pozice 5 - 8 muži a 3 - 4 ženy.

E.A.10. Po ukončení soutěže je organizátor povinen sestavit výsledkovou listinu, kterou na místě zveřejní a odešle ji do 3 dnů na sekretariát UŠO.

E.A.11. Odměny za umístění v TOP RM mají 2 složky. Hlavní složka je dána výše zveřejněným klíčem dle počtu přihlášených hráčů do RM (součet RM a TOP RM) se stanovenými minimy:

Muži:                                Ženy:
1. min. 1.000 Kč                        1. min. 650 Kč
2. min. 650 Kč                        2. min. 450 Kč
3. min. 450 Kč                        3. min. 300 Kč
4. min. 300 Kč                        4. min. 200 Kč        5. min. 200 Kč
7. min. 100 Kč

Druhá složka jsou kredity využité v play off konkrétním hráčem. Na tuto složku mají nárok všichni hráči nastoupivší v play off.

E.A.12. Odměny v Nominačním RM hraném souběžně s TOP RM:

Muži:                                                        Ženy:

1. místo - odměna jako u 4. hráče TOP RM, min. 500 Kč         1. - odměna jako u 3. hráčky TOP RM, min.400 Kč

2. místo - jako 5. hráč TOP RM, min. 350 Kč                 2. - jako 4. hráčka TOP RM, min. 300 Kč

3. místo - jako 7. hráč TOP RM, min. 250 Kč                 3. - jako 5. hráčka TOP RM, min. 200 Kč
4. místo - jako 9. hráč TOP RM

F. Nominační Republikové Grand Prix turnaje UŠO (RGP)

F.1. Turnajů kat. RGP se mohou zúčastnit jen licencovaní hráči UŠO. Pro potřeby RGP je možné využít krátkodobou jednorázovou licenci platnou jen pro potřeby turnajů jedné konkrétní RGP (mimo turnaje TOP), kterou si lze zajisti v dějišti RGP. Hráč-host se RM zúčastnit nemůže. RGP mládeže se může zúčastnit registrovaný hráč splňující věková kritéria bez platné licence

F.2. V každém programu RGP mládeže, pořádané alespoň 1 x v sezóně, vždy organizátoři uspořádají a stanoví:

- turnaj žáků, žákyň, juniorů, juniorek, dvojice mládeže

- startovné se neplatí, kredity se nevhazují

F.3. V každém programu RGP dospělých vždy organizátoři uspořádají a stanoví:

- Turnaje TOP RGP mužů a žen

- Nominační RGP mužů a žen, RGP dvojic mužů, dvojic žen, dvojic mixů kat. RGP

- Malou RGP mužů, žen, dvojic mužů, dvojic žen a dvojic mixů 

- Startovné 250,- Kč za hráče v turnajích jednotlivců TOP a v Nominačních RGP a 300,- Kč za dvojici v turnajích RGP dvojic

- Startovné v Malých RGP se neplatí

- kredity za jednotlivé hry se nevhazují

- v soutěžích se hrají hry:

501 DO na 15 kol a 3 HL - základní skupiny turnajů TOP

501 DO na 15 kol a 7 VL - play off turnaje TOP 24 (muži)

501 DO na 15 kol a 5 VL - play off turnaje TOP 12 (ženy), semifinále a finále mužů Nominační RGP

501 DO na 15 kol a 4 VL – finálová část Nominační RGP mužů a žen (vyjma semifinále a finále mužů Nominační RGP)

501 DO Liga (team) na 15 kol a 3 VL – finálová část RGP dvojice mix, dvojice muži, dvojice ženy

 (v případě, že se do turnajů dvojic mužů a žen přihlásí dohromady více dvojic, než je 3,3 násobek funkčních turnajových terčů, hrají se úvodní kola na 2 VL a nejlepších 64 mužských párů a 32 ženských párů pak hraje na 3VL; je-li počet přihlášených menší, pak se na 3 VL hrají všechna utkání)

501 DO na 15 kol a 2 VL – Malá RGP mužů a žen

501 DO Liga (team) na 15 kol a 2 VL, Malá RGP dvojic mužů, žen a mixů

501 DO na 15 kol a 2 VL – kvalifikace Nominačních RGP
501 DO Liga (team) – kvalifikace RGP dvojic

501 SO Liga (team) na 15 kol a 2 VL - dvojice mládeže

501 MO na 15 kol a 2 VL - junioři
301 MO na 10 kol a 2 VL - juniorky

301 SO na 10 kol a 2 VL - žáci a žákyně

- soutěže jednotlivců mládeže a kvalifikační část turnajů RGP jednotlivců a dvojic dospělých se hrají systémem DKO

- turnaje TOP v kvalifikačních skupinách systémem každý s každým

- dvojice mládeže, play off turnajů TOP a finálové části všech dalších soutěží RGP dospělých se hrají systémem KO

- Malou RGP dvojic hrají jen ty dvojice, které byly poraženy v RGP dvojic v prvních dvou úplných kolech a případně v předkole

- Malou RGP jednotlivců hrají jen ti hráči a hráčky, kteří byli poraženi v Nominační RGP v prvních dvou kolech

- Hráči a hráčky se do Malé RGP nepřihlašují, do turnajů jsou řazeni automaticky po vypadnutí v hlavním turnaji.

F.4. Nominační RGP a RGP dvojic (dospělých) se hrají ve dvou stupních. První, tzv. kvalifikační se hraje modelem DKO. Druhá, tzv. finálová, se hraje KO modelem. Kvalifikační část vždy končí finálovými zápasy (počet finálových zápasů je dán počtem postupujících do finálové KO), ve kterých vždy nastupuje hráč levé strany proti hráči pravé strany (herního plánu DKO). Hráč z levé strany potřebuje k postupu, resp. k vítězství v kvalifikaci, porazit svého finálového soupeře z pravé strany 2x.

F.5. Počet postupujících z kvalifikační části do části finálové:

F.6. Do republikových turnajů se obvykle nasazuje podle plovoucích žebříčků pro nasazování do turnajů podle následujícího klíče:

 

 

F.7. Po ukončení prezentace zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a v případě, že v seznamu není uveden, uplatní tuto skutečnost neprodleně u rozhodčího. Po této době rozhodčí zahájí turnaj. Po zahájení turnaje nelze již protestovat proti seznamu přihlášených.

F.8. Po ukončení soutěže je organizátor povinen sestavit výsledkovou listinu, kterou obvykle na místě zveřejní a odešle ji do 3 dnů na sekretariát UŠO.

F.9. Organizátor soutěže nejpozději 30 minut po skončení posledního finálového zápasu z programu konkrétní RGP předá finanční prémie hráčům (dvojicím). Odměny lze vyzvednout nejpozději na nejbližší následující akci kategorie RGP nebo MČR jednotlivců a dvojic.

F.10. Finanční odměny:

Nominační
RGP MUŽI

Nominační
RGP ŽENY

1.  místo

4. 000 Kč

2 500 Kč

2.místo

2. 500 Kč

1 500 Kč

3.- 4. místo

1. 500 Kč

1 000 Kč

5.- 8. místo

800 Kč

500 Kč

9.- 16. místo

500 Kč

250 Kč

17.-32. místo

250 Kč

CELKEM

18.700 Kč

7.500 Kč

RGP
dv. ŽENY

RGP
dv. MIX

RGP
dv. MUŽI

1. místo

5.500 Kč

7.500 Kč

10.000 Kč

2. místo

2.800 Kč

4.000 Kč

5.000 Kč

3.- 4. místo

1.300 Kč

2.000 Kč

2.500 Kč

5. - 8. místo

600 Kč

800 Kč

1.200 Kč

9. - 16. místo

400 Kč

600 Kč

CELKEM

13.300 Kč

21.900 Kč

29.600 Kč

F.11. Pořadatel je povinen zajistit předání pohárů, resp. trofejí ve všech kategoriích do 3. místa.

F.12. Pokud se do soutěže přihlásí 6 a méně hráčů (dvojic), pak hrají systémem každý s každým s tzv. finálovou dohrávkou.

F.13. Finálová dohrávka je utkáním o vítězství v turnaji (1. a 2. ze základní skupiny), resp. o třetí místo (3. a 4. ze základní skupiny). Tato utkání se hrají na jeden (jestliže zvítězí lépe umístěný hráč v základní skupině) nebo na dva zápasy (jestliže v prvním utkání zvítězí hůře umístěný hráč). V případě, že je finálová dohrávka dvouzápasová, pak vítězem dohrávky je vítěz druhého utkání.

 1. F.A. Republikové Grand Prix UŠO TOP 24 a TOP 12 v soutěžích jednotlivců

F.A.1. Turnaje kategorie TOP jsou licencovanými soutěžemi UŠO a může se jich zúčastnit pouze licencovaný hráč UŠO (pro turnaje TOP neplatí jednorázová krátkodobá licence) dle Všeobecných sportovních pravidel.  

F.A.2 Právo účasti v 1. RGP TOP 24 v sezóně

a) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední TOP RGP 24

b) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední RGP

c) 4 nejlépe umístění muži z MČR UŠO. V případě shody jmen s a) nebo b) přechází nominace na d)

d) doplnění do počtu 24 (+4 náhradníci) z nejlépe umístěných mužů v ČP předcházející sezóny,

 nenominovaných podle kritéria a), b) a c).

F.A.2.1. Právo účasti ve 2. a 3. RGP TOP 24

a) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední TOP RGP 24

b) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední RGP

c) 8 nejlépe umístěných mužů (+ 4 náhradníci) z průběžného aktuálního pořadí ČP nenominovaných podle kritéria a) a b)

F.A.3. Právo účasti v 1. RGP TOP 12 v sezóně  

a) 4 nejlépe umístěné ženy z poslední TOP RGP 12

b) 4 nejlépe umístěné ženy z poslední RGP

c) 2 nejlépe umístěné ženy z MČR UŠO. V případě shody jmen s a) nebo b) přechází nominace na d)

d) doplnění do počtu 12 (+2 náhradnice) z nejlépe umístěných žen v ČP předcházející sezóny,

 nenominovaných podle kritéria a), b) a c)

F.A.3.1. Právo účasti ve 2. a 3. RGP TOP 12  

a) 4 nejlépe umístěné ženy z posledního TOP RGP (bez ohledu na sezóny)

b) 4 nejlépe umístěné ženy z posledního RGP (bez ohledu na sezóny)

c) 4 nejlépe umístěné ženy (+ 2 náhradnice) z průběžného aktuálního pořadí ČP, nenominované podle kritéria a) a b)

F.A.4. Pro nominaci podle aktuálního pořadí ČP a pro nasazování do základních skupin je rozhodující pořadí v centrálním PC vždy v pondělí (v 10,00 hodin), předcházející konání TOP RGP nebo v případě 1. TOP 24 resp. 12 konečné pořadí ČP jednotlivců v sezóně předcházející.

F.A.5. Nominovaní hráči a hráčky včetně náhradníku budou informování zveřejněním seznamu nominovaných na www.sipky.org nejpozději následující den po uzavření nominací. Zároveň s tím bude zveřejněno složení základních skupin.

F.A.6. V každém TOP RGP turnaji činí startovné Kč 250 Kč za jednoho hráče a kredity za jednotlivé hry se nevhazují. Hráč, který nepostoupí ze základních skupin má právo účasti v turnaji RGP jednotlivců, ve kterém startovné již neplatí.

 1. F.A.7. Herní systém TOP 24

F.A.7.1. Hraje se ve 4 skupinách (A, B, C, D) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do tabulky. Hráči jsou do skupin nasazeni podle redukovaného pořadí plovoucího žebříčku pro nasazování do turnajů z kvalifikovaných hráčů. Skupina A - 1+ 8+ 9+16+17+24, B - 2+7+10+15+18+23, C – 3+6+11+14+19+22, D - 4+5+12+13+20+21

F.A.7.2. V případě, že po zveřejnění složení základních skupin odstoupí nominovaný hráč, nastupuje na jeho místo náhradník. V případě, že odstoupí nebo se neprezentuje dva a více hráčů, nastupuje nejvýše postavený náhradník v redukovaném pořadí za nejvýše postaveného odstupujícího hráče, atd.

F.A.7.3. Ze skupiny postupují do Play Off čtyři nejlepší.

F.A.7.4. V Play Off se hraje jednostranný KO pavouk na 7 vítězných legů.

F.A.7.5. Nasazení v Play Off  - nasazuje se do KO pavouka od shora dolů (pozice č. 1 nahoře, č.16 zcela dole):

P1 (pozice 1) - A1xC4  (vítěz skupiny A x čtvrtý ze skupiny C); P2-B2xD3; P3-C1xA4; P4-D2xB3;  P5-B1xD4; P6-A2xC3; P7-D1xB4; P8-C2-A3

F.A.7.6. Hráči jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. - 4., 5. - 8., 9. - 16.

 1. F.A.8. Herní systém TOP 12

F.A.8.1. Hraje se ve 2 skupinách (A, B) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do tabulky. Hráčky jsou do skupin nasazeni podle redukovaného pořadí plovoucího žebříčku pro nasazování do turnajů z kvalifikovaných hráčů. Skupina A - 1+ 4+ 5+ 8+ 9+ 12, B - 2+ 3+ 6+ 7+10+ 11,

F.A:8.2. V Play Off se hraje jednostranný KO pavouk na 5 vítězných legů.

F.A.8.3. Nasazení v Play Off  - nasazuje se do KO pavouka od shora dolů (pozice č. 1 nahoře, č.8 dole):

P1 (pozice 1) - A1xB4 (vítězka skupiny A x čtvrtá ze skupiny B); P2-B2xA3; P3-B1xA4; P4-A2xB3;  

F.A.8.4. Hráčky jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. - 4., 5. - 8.

F.A.9. Po ukončení soutěže je organizátor povinen sestavit výsledkovou listinu, kterou na místě zveřejní a odešle ji do 3 dnů na sekretariát UŠO.

F.A.10. Organizátor soutěže nejpozději 30 minut po skončení posledního finálového zápasu z programu konkrétní TOP RGP předá finanční prémie hráčům. Odměny lze vyzvednout nejpozději na nejbližší následující akci z kategorie RGP nebo MČR jednotlivců a dvojic.

F.A.11. Odměny za umístění

TOP 24 / 12

MUŽI

    ŽENY

1.místo

16.000 Kč

8.000 Kč

2.místo

8.000 Kč

4.000 Kč

3. – 4. místo

4000 Kč

2.000 Kč

5. – 8. místo

2.000 Kč

1.000 Kč

9. – 16. místo

1.000 Kč

CELKEM

48.000 Kč

20.000 Kč

F.A.13. Odměny za účast (tzv. ošatné) - každý hráč má nárok na odměnu 500,- Kč v případě, že se turnajů TOP účastní poprvé, splní podmínky čl. F.A.16. a turnaj TOP regulérně dohraje. Uplatnit nárok na odměnu pro nováčka může jen v kalendářním roce, ve kterém v turnaji TOP nastoupil poprvé.

F.A.14. Hráči i hráčky musí v turnajích TOP nastupovat vhodně společensky oděni. Za vhodnou je považována černá společenská obuv, černé společenské dlouhé kalhoty, košile, resp. polokošile (vždy s límečkem) – může být dres, je-li alespoň v podobě polokošile. Další nespolečenské doplňky jsou obvykle považovány za nevhodné (čepice, kšiltovky, šály, ledvinky, …). Výjimky jsou přípustné jen v případě zdravotních důvodů, které musí hráč na žádost rozhodčích vhodným způsobem doložit. Hráč je povinen o výjimku požádat před zahájením turnaje!

F.A.15. Posouzení vhodnosti oděvu je v kompetenci určeného rozhodčího, Jeho rozhodnutí jsou závazná. Každý hráč může být v průběhu turnaje jedenkrát oficiálně napomenut. V takovém případě mu bude stanovena lhůta na nápravu stavu. V případě, že k nápravě nedojde nebo v průběhu turnaje dojde ke změně, která povede k dalšímu napomenutí, bude hráč z turnaje vyloučen.  

G. Mistrovství UŠO České republiky jednotlivců, dvojic

G.1. Turnaje kategorie MČR jsou licencovanými soutěžemi UŠO (vyjma turnajů mládeže) a může se jich zúčastnit pouze licencovaný hráč UŠO (pro turnaje MČR neplatí jednorázová krátkodobá licence) dle Všeobecných sportovních pravidel.

G.2. Hráč již registrovaný v UŠO si může zakoupit dlouhodobou licenci na MČR. Zaregistrování hráče na místě možné není.

G.3. MČR juniorů a žáků se mohou zúčastnit všichni registrovaní hráči splňující věková kritéria i bez platné licence.

G.4. O tituly Mistr UŠO České republiky a body do ČP se soutěží v kategoriích a modelem:

a) muži jednotlivci (501 DO) – hra 501 DO na 3 VL na pravé straně kvalifikační DKO části a na 2 VL na straně levé kvalifikační části, případná obě finále kvalifikace se hrají na 3 VL; ve finálové KO části se hraje na 5 VL a v semifinále a finále na 6 VL

b) ženy jednotlivkyně (501 DO) - hra 501 DO na 3 VL na pravé straně kvalifikační DKO části a na 2 VL na straně levé kvalifikační části, případná obě finále kvalifikace se hrají na 3 VL; ve finálové KO části na 4 VL a v semifinále a finále na 5 VL

c) dvojice muži, dvojice ženy, dvojice mix – hra 501 DO liga (team) na 2 VL v kvalifikační DKO části, případná obě finále kvalifikace se hrají na 2 VL; ve finálové KO části na 3 VL

d) junioři, juniorky – hra 501 MO na 2 VL modelem DKO

e) žáci a žákyně – hra 301 SO na 2 VL modelem DKO

f) dvojice mládeže – hra 501 SO liga (team) na 2 VL (není kategorií ČP) modelem KO

g) muži a ženy (cricket) – hra cricket na 2 VL v kvalifikační DKO části, případná obě finále kvalifikace se hrají na 2 VL; ve finálové KO části na 3 VL

G.5. Počet postupujících z kvalifikační části do části finálové:

G.5. Součástí programu jsou doprovodné turnaje hrané KO modelem:

- Mistr Double In mužů a žen - hra 501 DI na 3 VL

- Mistr Double In dvojic mixů - hra 501 DI na 3 VL

- Mistr Double In dvojic mužů a dvojic žen - hra 501 DI na 3 VL

- Mistr No Score – hra cricket no score na 3 VL

G.6. V každém turnaji MČR vždy organizátoři stanoví:

- startovné 300,- Kč za hráče v MČR jednotlivců 501 DO, 200 Kč v MČR v Cricketu a 400 Kč za dvojici v MČR dvojic, 50 Kč v doprovodných turnajích 

- kredity za jednotlivé hry se nevhazují

G.7. Turnaje MČR (mimo turnajů v cricketu a dvojic mládeže) jsou bodově nejhodnotnějšími turnaji v jednotlivých kategoriích ČP. V turnajích kategorie MČR se obvykle nasazuje podle aktuálního plovoucího žebříčku pro nasazování do turnajů příslušné kategorie dle tohoto klíče:

G.8. Organizátor soutěže nejpozději 30 minut po skončení posledního finálového zápasu z programu MČR jednotlivců a dvojic předá finanční prémie hráčům. Odměny lze vyzvednout nejpozději na I. RGP následující sezóny.

G.8. Odměny na MČR (PP = počet přihlášených hráčů v turnaji)

236.700 Kč

(bez cricketu)

Muži
501 DO

Ženy
501 DO

Dvojice

ženy

Dvojice    mix

Dvojice muži

Cricket

muži

Cricket

ženy

1.

30.000 Kč

12.000 Kč

7.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

PP x 40 Kč

PP x 50 Kč

2.

12.000 Kč

6.000 Kč

4.000 Kč

5.000 Kč

7.000 Kč

PP x 22 Kč

PP x 28 Kč

3.- 4.

6.000 Kč

3.500 Kč

2.200 Kč

3.000 Kč

4.000 Kč

PP x 12 Kč

PP x 15 Kč

5.- 8.

3.000 Kč

1.500 Kč

800 Kč

1.200 Kč

1.500 Kč

PP x 6 Kč

PP x 8 Kč

9.- 16.

1.400 Kč

700 Kč

500 Kč

500 Kč

PP x 3 Kč

17.- 32.

600 Kč

CELKEM

86.800 Kč

36.600 Kč

 18.600 Kč

29.800 Kč

39.000 Kč

Mistr DI
muži

Mistryně DI

ženy

Mistryně DI

dv. žen

Mistr DI dv. mixů

Mistr DI

dv. mužů

Mistr

No Score

Mistryně

No Score

1.

PP x 12 Kč

PP x 16 Kč

PP x 22 Kč

PP x 16 Kč

PP x 16 Kč

PP x 16 Kč

PP x 22 Kč

2.

PP x 8 Kč

PP x 10 Kč

PP x 14 Kč

PP x 10 Kč

PP x 10 Kč

PP x 10 Kč

PP x 14 Kč

3.- 4.

PP x 5 Kč

PP x 6 Kč

PP x 7 Kč

PP x 6 Kč

PP x 6 Kč

PP x 6 Kč

PP x 7 Kč

 5.- 8.

PP x 3 Kč

PP x 3 Kč

PP x 3 Kč

PP x 3 Kč

PP x 3 Kč

9.- 16.

PP x 1 Kč

 CELKEM

100% ze start.

100% ze start.

100% ze start.

100% ze start.

100% ze start.

100% ze start.

100% ze start.

H. Bodování jednotlivých typů turnajů

Např.:

MO
(DKO)

MO
(KO)

RM

Ženy - Muži

RM s TOP Ženy - Muži

TOP RM
Ženy - Muži

TOP RGP

Poč. hráčů

16

64

64

48

96

24

48

6

12

12

24

Poč. hráčů

1. místo

170

230

240

1150

1350

950

1150

1150

1350

4500

5300

1. místo

2.

150

230

205

1150

1350

950

1150

1050

1250

4100

4900

2.

3.

130

210

170

1050

1250

850

1050

950

1150

3700

4500

3.

4.

110

190

170

950

1150

750

950

850

1050

3700

4500

4.

5.-6.

90

170

135

850

1050

650

850

750

950

3300

4100

5.-6.

7.-8.

70

150

135

750

950

550

750

650

850

3300

4100

7.-8.

9.-12.

50

130

100

650

850

450

650

550

750

3700

9.-12.

13.-16.

30

110

100

550

750

350

550

3700

13.-16.

17.-24.

90

65

450

650

250

450

17.-24.

25.-32.

70

65

350

550

350

25.-32.

33.-48.

50

30

250

450

250

33.-48.

49.-64.

30

30

350

49.-64.

65.-96.

250

65.-96.

Za účast

30

30

30

250

250

250

250

550

750

2700

3200

Za účast

Body za posun o pozici v pořadí v turnajích hraných DKO systémem: MO 20 bodů; RM 100 bodů; RGP 200 bodů; MČR 300 bodů (za poslední místo v turnaji je vždy základní počet bodů).

Body za posun o pozici v pořadí v turnajích hraných KO systémem mimo turnaje TOP: RGP dvojic 400 bodů (za poslední místo v turnaji je vždy základní počet bodů).

MO – boduje se od spodu (30 b. základ + 20 b. za každou pozici DKO, resp. 35 b. za pozici v KO) a maximální počet získaných bodů v turnaji je omezen na 230 b. za turnaj v DKO, resp. 240 b. v KO.

RM – boduje se od spodu (250 b. základ + 100 b. za každou pozici) a maximální počet získaných bodů je omezen na 1.350 b. za turnaj v kategorii mužů a 1150 b. v kategorii žen.

TOP RM - boduje se 12 mužů a 6 žen. Každé pořadí v TOP RM má pevné body dle tabulky.

RM hraný zároveň s TOP RM - boduje se od spodu (250 b. základ + 100 b. za každou pozici) a maximální počet získaných bodů je omezen na 1.150 b. za turnaj v kategorii mužů a 950 b. v kategorii žen.

RGP jednotlivců a dvojic - boduje se od spodu (500 b. základ + 200 b. za každou další pozici v kvalifikační části a 400 bodů za každou pozici ve finálové části) a maximální počet získaných bodů za turnaj není omezen.

TOP RGP - boduje se 16 mužů a 8 žen. Každé pořadí v TOP RGP 24, resp. 12 má pevné body dle tabulky.

MČR - boduje se od spodu (750 b. základ + 300 b. za každou další pozici v kvalifikační části a 600 bodů za každou pozici ve finálové části) a maximální počet získaných bodů není omezen.

MČR mládeže - boduje se od spodu (750 b. základ + 300 b. za každou další pozici) a maximální počet získaných bodů není omezen.

CH. Odměny Český pohár jednotlivců a dvojic

Muži

Ženy

Dvojice muži

Dvojice MIX

Dvojice ženy

1.

9.999 Kč

Pohár

4.000 Kč

Pohár

1.

6.000 Kč

Pohár

5.000 Kč

Pohár

4.000 Kč

Pohár

2.

7.000 Kč

Pohár

3.000 Kč

Pohár

2.

4.500 Kč

Pohár

3.500 Kč

Pohár

2.500 Kč

Pohár

3.

4.000 Kč

Pohár

2.000 Kč

Pohár

3.

3.500 Kč

Pohár

2.500 Kč

Pohár

1.800 Kč

Pohár

4.

3.000 Kč

Trofej

1.500 Kč

Trofej

4.

2.500 Kč

Trofej

2.000 Kč

Trofej

1.200 Kč

Trofej

5.

2.500 Kč

Trofej

1.000 Kč

Trofej

5.

2.000 Kč

Trofej

1.500 Kč

Trofej

600 Kč

Trofej

6.

2.000 Kč

Trofej

800 Kč

Trofej

6.

1.600 Kč

Trofej

1.000 Kč

Trofej

400 Kč

Trofej

7.

1.500 Kč

Trofej

600 Kč

Trofej

7.

1.200 Kč

Trofej

600 Kč

Trofej

8.

1.200 Kč

Trofej

500 Kč

Trofej

8.

1.000 Kč

Trofej

400 Kč

Trofej

9.

1.000 Kč

Trofej

400 Kč

Trofej

9.

700 Kč

Trofej

10.

800 Kč

Trofej

300 Kč

Trofej

10.

400 Kč

Trofej

11.

700 Kč

Trofej

12.

600 Kč

Trofej

13.

500 Kč

Trofej

14.

400 Kč

Trofej

15.

300 Kč

Trofej

35.500 Kč

14.100 Kč

23.400 Kč

16.500 Kč

10.500 Kč

I. Juniorské a žákovské soutěže

Platí všechna uvedená ustanovení Sportovních pravidel s těmito výjimkami:

I1. Šipkové přístroje - pro soutěže mládeže se mohou používat jakékoliv elektronické terče, které jsou vybaveny ukazatelem stavu a kol.

I2. V soutěžích mládeže se kredity neplatí.

I3. V soutěžích mládeže se finanční odměny nevyplácejí.

I4. V soutěžích dvojic mládeže nemohou v jedné dvojici nastoupit 2 junioři.

I5. Kategorie pro soutěže jednotlivců jsou stanoveny takto:

a) Žákovské kategorie – hráči, kteří v kalendářním roce (dle označení sezóny) nedovrší 15 let věku.

b) Juniorské kategorie – hráči, kteří v kalendářním roce (dle označení sezóny) dovrší max. 18 let věku a         nesplňují již kritéria pro žákovské kategorie.

J. Doplňující ustanovení

J.1. Jsou-li v doplňkových turnajích z programu RGP a MČR vypsány odměny mimo hlavní kategorii, pak v případě, že se hráč(i) umístil na pozici s odměnami a trofejemi i v hlavní kategorii, pak má právo na trofeje z hlavní i vedlejší kategorie a na jednu odměnu, která je vyšší. Na nižší odměnu získává nárok další hráč(i) v pořadí mimo hlavní kategorii.

J.2. Pro určení nejlepšího hráče v doplňkové kategorii, v případě, že jich je více na totožné pozici, je rozhodující lepší umístění soupeře, který je z turnaje vyřadil. V případě že je v tomto shoda, pak rozhoduje lepší umístění soupeře, který je poslal na levou stranu pavouka.

K. Všeobecná Sportovní pravidla a Disciplinární řád

K.1. Všeobecná sportovní pravidla a Disciplinární řád je publikovány v samostatných oddílech.

K.2. Všeobecná sportovní pravidla a Disciplinární řád jsou nedílnou součástí těchto sportovních pravidel pro soutěže družstev.


zpět na rozcestník

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

pro soutěže družstev platná od 1. 7. 2019

Obecná ustanovení

 1. Soutěže družstev se hrají podle předem stanovených sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO pro danou hráčskou sezónu, které schvaluje VV UŠO na návrh SDK UŠO.
 2. Soutěže lze hrát pohárovým (vyřazovacím) nebo ligovým způsobem, nebo kombinací těchto systémů.
 3. UŠO pořádá, resp. může pořádat:

HLS = Hlavní ligovou soutěž je licencovanou soutěží UŠO – soutěže se mohou zúčastnit hráči bez omezení věku a pohlaví

LSŽ = Ligovou soutěž žen je licencovanou soutěží UŠO – soutěže se mohou zúčastnit jen ženy bez ohledu na věk

LSM = Ligovou soutěž mládeže – soutěže se mohou zúčastnit jen hráči, kteří splňují věkové limity pro soutěže mládeže bez ohledu na pohlaví

LPU = Ligový pohár UŠO je licencovanou soutěží UŠO - soutěže se mohou zúčastnit jen družstva HLS

SL = Superliga je licencovanou soutěží UŠO a je nejvyšší soutěží HLS – soutěže se mohou zúčastnit hráči bez omezení věku a pohlaví

 1. Soutěžní utkání se smějí hrát pouze na hracích místech a terčích schválených krajským sekretariátem.
 2. Domácí družstvo musí v soutěžních utkáních zajistit, aby tým soupeře měl k dispozici minimálně čtyři místa k sezení s výhledem na terč pro utkání HLS a LPU, tři místa pro utkání LSŽ a LSM. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje příslušný sekretariát. Ostatní technické propozice řeší všeobecné podmínky a Soutěžní řád UŠO.
 3. Domácí tým musí umožnit hostujícím hráčům, aby měl alespoň 15 minut před utkáním přístup k terči k tréninku. Tato lhůta se úměrně zkracuje, či ruší v případě zpoždění hostujícího týmu.
 4. Čekací doba na tým, nestanoví-li kraj jinak, je v týmových ligových a pohárových soutěžích hraných neturnajovým způsobem 15 minut.  
 5. Za zahraničního hráče není považován hráč:
 1. který je občanem České republiky
 2. který vlastní povolení k dlouhodobému pobytu v České republice
 3. hráč, kterému je přiznán statut naturalizovaného hráče
 1. Naturalizovaný hráč – hráč, kterého za naturalizovaného vyhlásil příslušný sekretariát z důvodu, že hráč v příslušném kraji skutečně žije či pracuje nebo je, resp. byl pravidelným účastníkem ligových soutěží jako plnohodnotným člen ligového družstva, přestože má trvalé bydliště mimo ČR (např. v příhraničních lokalitách, zahraniční studenti, apod.). Statut naturalizovaného hráče musí být uveden u hráče na soupisce. Sekretariát, může hráči statut naturalizovaného hráče kdykoliv odejmout, pominou-li důvody pro jeho udělení.
 2. K soutěžnímu utkání družstev v krajích a v základní části Superligy. Může nastoupit zahraniční hráč v jednom týmu pouze na jedné pozici v průběhu celého utkání. V utkání bez určení pozice hráče (např. dvojice, týmová hra) může nastoupit pouze jeden zahraniční hráč.
 3. Krajský sekretariát může v soutěžích (jež spravuje) zmírnit kvótu pro zahraniční hráče. Toto zmírnění musí platit pro všechny týmy ve správě daného kraje. Pro akce republikového charakteru ve správě UŠO (MČR, Ligový pohár UŠO, Superliga) není jakákoliv úprava přípustná.
 4. Do utkání MČR družstev, Velkého a Malého finále Ligového poháru může nastoupit zahraniční hráč jen v případě, že odehrál alespoň 50% všech možných ligových utkání družstva v probíhající ligové sezóně. Počet nastoupivších hráčů splňujících tuto podmínku není již omezen.
 5. Hráči a hráčky mladší 15 - ti let mohou hrát soutěžní utkání jen za doprovodu svých rodičů nebo jimi pověřených zástupců

Soutěže družstev 

A. Pravidla a podmínky vzniku a existence a organizační struktura ligových klubů a družstev

A.1. Podmínky pro vznik (zánik) a existenci ligových klubů a družstev

A.1.1. Ligový klub může vzniknout těmito způsoby:

a) Jako volné sdružení registrovaných hráčů UŠO zaregistrované přes příslušný sekretariát v evidenčním systému UŠO splňující podmínky pro existenci ligového klubu, jsou-li vypsány.

b) Jako odnož a součást klubu, který je občanským sdružením podle příslušného zákona s vlastním IČ a tím i s právní subjektivitou. Stanovy a právní vztahy v rámci klubu nejsou pro UŠO rozhodující a závazné a UŠO je obvykle neposuzuje. V evidenci UŠO je veden pouze ligový klub, splňuje-li podmínky pro existenci ligového klubu, jsou-li vypsány.

c) Jiným způsobem schváleným VV UŠO.

A.1.2. Členové ligového klubu se musí sdružit min. do jednoho a max. do čtyř družstev příslušných jednomu ligovému klubu (výjimku může povolit jen příslušný sekretariát)

A.1.3. V nejvyšší krajské ligové soutěži mohou startovat maximálně dvě družstva jednoho ligového klubu. V Superlize může startovat jen jedno družstvo jednoho ligového klubu.

A.1.4. S přihláškou do soutěže je družstvo, resp. ligový klub povinen poskytnout jména a kontaktní údaje (doručovací poštovní adresu, email a tel. číslo) na předsedu klubu, vedoucí družstev a hrací místa družstev.

A.1.5. Všechna družstva, resp. ligové kluby se přihláškou do soutěže UŠO zavazují respektovat podmínky, propozice, pravidla a soutěžní řád pro danou soutěž vyhlášenou UŠO.

A.1.6. Zaniklé družstvo - pokud se družstvo, nepřihlásí do SL, HLS, LSŽ nebo LSM, nebo je ze soutěží vyloučeno, považuje se automaticky za zaniklé pro danou soutěž.

A.1.7. Družstvo je vyloučeno ze soutěží UŠO (a zaniká):
a) odmítne-li postup, resp. doplnění družstva do příslušné ligové skupiny v příslušné krajské soutěži, dle stanoveného klíče
b) na základě rozhodnutí v rámci disciplinárního řízení
c) ukončí-li činnost v průběhu rozehrané soutěže

A.1.8. Za nástupnická družstva zaniklého týmu se považuje družstvo stejného, či téměř stejného, názvu nebo družstvo, na jehož soupisce budou min. 3 hráči z původního zaniklého družstva, bez ohledu na jeho název.
A.1.9. Družstvo vyloučené ze soutěží UŠO a jeho případné nástupnické družstvo nemůže dohrát žádnou ze soutěží UŠO daného ligového ročníku, ve které došlo k vyloučení družstva.

A.1.10. Nástupnická družstva zaniklého týmu se nemohou zúčastnit nejbližšího řádného ligového ročníku HLS UŠO. Výjimky může v odůvodněných případech povolit příslušný sekretariát.

A.1.11. Pokud ligový klub nepřihlásí do soutěže alespoň jedno družstvo, považuje se z pohledu této soutěže za zaniklý.

A.1.12. Hráči zaniklého družstva jsou volnými hráči jen z pohledu dalších družstev mateřského ligového klubu dané soutěže, a to až s nabytím účinnosti nejbližšího přestupního termínu.

A.1.13. Hráči zaniklého ligového klubu jsou volnými hráči z pohledu všech družstev a ostatních ligových klubů dané soutěže až s nabytím účinnosti nejbližšího přestupního termínu.

A.2. Názvosloví a evidence ligových klubů a družstev

A.2.1. Názvy ligových klubů a družstev, pod kterými chtějí tyto vystupovat v soutěžích UŠO nesmí obsahovat vulgární výrazy a jejich význam nesmí snižovat váhu šipkového sportu a nepatřičně ho spojovat s konzumací návykových látek apod. Název družstva, resp. ligového klubu podléhá schválení příslušným sekretariátem.

A.2.2. Názvy družstev v Superlize, v nejvyšších krajských soutěžích a družstev nominujících se do jakýchkoliv republikových nadstaveb (VF, MČR, …) musí obsahovat název ligového klubu a obce nebo městské části hracího místa. V případě, že má ligový klub více družstev, musí se druhá a další družstva odlišovat v názvu buď doplňkovým abecedně řazeným označením B, C, D nebo římskou číselnou řadou II, III, IV. V odůvodněných případech může výjimku povolit příslušný sekretariát.

A.2.3. V případě, že kluby resp. družstva splní podmínky stanovené v bodech A.2.1. a A.2.2., není oficiální název dále regulován s výjimkou evidence v systémech UŠO, kde jsou názvy družstev evidovány bez interpunkčních znamének (např. tečky ve zkratkách, uvozovky, apod.), bez přívlastků typu team, tým apod. a bez zkratek typu DC, SK, TJ apod., jestliže by název družstva neobsahoval pouze název obce, resp. městské části.

 

B. Členové ligových klubů, družstev a zodpovědné osoby

B.1. Členové ligového klubu a družstev, volní hráči

B.1.1. Členem ligového klubu může být kdokoliv, splňující podmínky dané pravidly a soutěžním řádem UŠO a s jehož členstvím souhlasí předseda příslušného ligového klubu.

B.1.2. Jakákoliv osoba může být zároveň členem jen jednoho ligového klubu a může být na soupisce jen jednoho družstva příslušného typu ligové soutěže. A to i v případě, že je v kraji dovoleno hostování.

B.1.3. Členem družstva může být jen člen mateřského ligového klubu nebo hostující hráč jiného ligového klubu po dobu hostování, je-li hostování v dané soutěži povoleno.

B.1.4. Volný hráč – za volného hráče je považován hráč, který není minimálně od posledního přestupního termínu členem žádného toho času existujícího a evidovaného družstva, resp. ligového klubu. 

B.2. Soupisky ligových klubů a družstev

B.2.1. Soupiska ligového klubu a družstva musí být zaregistrována na příslušném krajském sekretariátu UŠO v daném termínu a v dané hráčské sezóně. Platnou se soupiska stává po zavedení soupisky do soutěžního programu Leguán. Soupisku si lze ověřit prostřednictvím webových stránek  www.sipky.org .

B.2.2. Na úplných soupiskách družstev, resp. ligových klubů mohou být evidování jen registrovaní hráči bez ohledu na platnost licence.

B.2.3. Na soupiskách pro soutěžní utkání mohou být uvedeni jen registrovaní hráči se zaplacenou licencí UŠO pro danou sezónu s výjimkou LSM.

B.2.4. K soutěžnímu utkání může nastoupit pouze člen družstva, který je v den utkání na soupisce příslušného družstva, a který je zároveň licencovaným hráčem UŠO (tj. hráč, který má zaplacenou licenci UŠO a zároveň není licencovaným hráčem jiného národního svazu).

B.2.5. Soutěžní soupiska družstva pro soutěžní utkání musí u každého hráče obsahovat jméno, registrační číslo a reálnou portrétovou fotografii, která umožní snadnou a jasnou identifikaci hráče.

B.2.6. Min. počet hráčů na soutěžní soupisce, nejpozději k datu rozlosování soutěže, musí být u HLS a LPU čtyři a u LSŽ a LSM tři.

B.2.7. Úplné soupisky týmů se uzavírají před zahájením čtvrtého kola před koncem dané soutěže. Tj. čtyři kola před koncem části hrané systémem každý s každým. Po tomto datu může být pouze ukončeno hostování, jestliže daná krajská soutěž hostování povoluje.

B.2.8. Doplacení licence hráči z úplné soupisky družstva není považováno za doplnění hráče na soupisku.

B.2.9. V případě, že zveřejněná soupiska je v rozporu s podklady dodanými krajskému sekretariátu a tato soupiska neodpovídá pravidlům a neumožňuje regulérně odehrát ligové utkání, je družstvo (resp. ligový klub) povinno informovat o těchto skutečnostech nadřízený republikový sekretariát.

B.3. Předseda ligového klubu

B.3.1. Předseda ligového klubu je nejvyšším představitelem ligového klubu a řídí činnost ligového klubu i jeho družstev.

B.3.2.Předsedou ligového klubu může být jen člen daného ligového klubu s výjimkou, kdy ligový klub je součástí klubu, který je občanským sdružením podle příslušného zákona a má vlastní právní subjektivitu. V takovém případě nemusí být předseda klubu (je-li veden i jako předseda ligového klubu), evidovaným členem ligového klubu, přestože má pravomoci předsedy ligového klubu v plném rozsahu.

B.3.3. Jedna osoba může být předsedou jen jednoho ligového klubu.

B.3.4. Souhlas, popř. žádost předsedy ligového klubu je třeba k veškerým úkonům v rámci UŠO, jako jsou - přestup hráče, přijetí hráče, uvolnění hráče, vyřazení hráče z ligového klubu nebo družstva, přihlášení klubu a jeho družstev do klubových soutěží, změny názvu ligového klubu a družstev, změny hracího místa, přenechání pozice družstva v ligové soutěži, hostování hráče apod.

B.3.5. Předseda ligového klubu koordinuje celou působnost ligového klubu a družstev v UŠO a zároveň je zodpovědný za činnost a funkčnost ligového klubu a družstev v rámci soutěží UŠO.

B.3.6. Předseda ligového klubu má právo na název ligového klubu, na názvy jednotlivých družstev a na pozice družstev v dané ligové soutěži.

B.3.7. Předseda ligového klubu jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých družstev a zároveň může sám plnit funkci vedoucího družstva i kapitána.

B.3.8. Souhlas předsedy ligového klubu může být nahrazen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech rozhodnutím krajského sekretariátu, resp. SDK UŠO.

B.3.9. Předsedou ligového klubu může být pouze člen UŠO (tzn., že musí mít platnou licenci UŠO), který je v systému evidován včetně portrétové fotografie a poskytl do evidence kontaktní mail a tel. číslo.

B.4. Vedoucí družstva:

B.4.1. Vedoucí družstva nemusí být členem družstva, ale musí být registrovaným členem ligového klubu, jehož součástí je dané družstvo.

B.4.2. Jedna osoba může být vedoucím více družstev jen v případě, že se jedná o družstva totožného ligového klubu.

B.4.3. Vedoucí družstva je odpovědný za činnost družstva, spolupracuje s příslušným sekretariátem a ostatními vedoucími družstev.

B.4.4. V případě schválených výjimek nebo změn v průběhu soutěže (změna hracího místa, přeložení zápasu apod.) informuje vedoucího družstva soupeře o těchto změnách.

B.4.5. Plní funkci kapitána, je-li licencovaným hráčem a je přítomen na utkání, popřípadě určuje kapitány pro jednotlivá soutěžní utkání.

B.4.6. Ručí za práci jím určených kapitánů a zejména za jejich znalost Sportovních pravidel a Soutěžního řádu UŠO.

B.4.7. Za svoji práci se zodpovídá předsedovi ligového klubu a krajskému, resp. republikovému sekretariátu.

B.4.8. Vedoucím ligového družstva může být pouze člen UŠO (tzn., že musí mít platnou licenci UŠO), který je v systému evidován včetně portrétové fotografie a poskytl do evidence kontaktní mail a tel. číslo.

B.5. Kapitán družstva

B.5.1. Společně s kapitánem soupeře řídí ligové utkání a plní funkci rozhodčího v případě, že utkání nemá rozhodčího delegovaného příslušným sekretariátem, resp. SDK UŠO. Povinností kapitána domácího týmu je před zahájením utkání zajistit způsobilost hracího prostoru včetně přeměření vzdálenosti odhodové čáry apod.

B.5.2. Určuje nasazení hráčů svého družstva pro utkání jejich zapsáním do zápisu z utkání. V tomto zápisu viditelně označí kapitána družstva.

B.5.3 Je přítomen po celý průběh ligového utkání. V případě opuštění ligového utkání určí svého zástupce, na kterého přecházejí práva o povinnosti kapitána, a do zápisu z utkání změnu kapitána zaznamená.

B.5.4. Zodpovídá za správnost zápisu z utkání.

B.5.5. Za svou práci se zodpovídá vedoucímu družstva, předsedovi klubu a krajskému, resp. republikovému sekretariátu.

C. Rozhodování v soutěžních utkáních

C.1. Rozhodčí pro ligové utkání může jmenovat příslušný sekretariát UŠO nebo SDK UŠO.

C.2. V případě, že rozhodčí není jmenován dle bodu C.1., stávají se rozhodčími kapitáni družstev.

C.3. Rozhodčí je povinen zkontrolovat před zahájením utkání způsobilost družstev nastoupit k utkání (tj. zkontrolovat především platnost soupisek družstev a oprávněnost startu hráčů uvedených v zápise z utkání), případně ověřit další náležitosti vyplývající ze sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO. Tato kontrola musí vždy proběhnout před utkáním nebo při dopisování hráče do zápisu z utkání v průběhu utkání (čtvrtý hráč nebo náhradníci).

C.4. V průběhu utkání dbá na dodržování sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO a jeho rozhodnutí v případě sporů nebo v případě porušení pravidel ze strany účastníků utkání nesmí odporovat duchu Sportovních pravidel a soutěžnímu řádu UŠO.

C.5. Pokud se kapitáni nedohodnou na řešení případného sporu a utkání není dohráno, uvedou oba kapitáni do zápisu důvody, proč utkání není dohráno a stvrdí to svým podpisem. Zápis neprodleně doručí na příslušný sekretariát.

C.6. Příslušný sekretariát má právo kontroly průběhu utkání a to i zpětně, např. kontrolou zápisu utkání apod..

D. Organizace a evidence ligové soutěže

D.1. Strukturu soutěží a počty týmů v každé soutěži určuje příslušný sekretariát.

D.2. V názvu každé krajské ligové soutěže musí být jasné a nezpochybnitelné označení výkonnostní úrovně soutěže.
D.3. K označení výkonnostní úrovně se využívají velká písmena řazená v abecedním pořadí, počínaje písmenem A pro nejvyšší krajskou soutěž (A = nejvyšší ligové soutěže v kraji, B = všechny druhé nejvyšší soutěže v kraji, C = všechny třetí nejvyšší soutěže v kraji, atd.). Výkonnostní označení Superligy je AA).

D.4. V nadstavbových či doplňkových soutěžích hraných po výkonnostních kategoriích může být označení výkonnostní kategorie doplněno o „ + “ (slovy plus) nebo „ – “ (slovy minus). Označení + (plus) nahrazuje dovětek „a nižší“ a označení – (mínus) dovětek „a vyšší“.

D.5. Současně s podáním přihlášky do ligové soutěže UŠO zaplatí družstva, resp. kluby, poplatek na jednu ligovou sezónu.

D.6. Pro Superligu je stanovena výše poplatku na 5.000 Kč, pro nejvyšší krajské soutěže 1.000 Kč. Výši poplatku pro ostatní ligové úrovně stanovuje příslušný sekretariát.

D.7. Sekretariáty mohou stanovit vratnou kauci.  Kauce je splatná s ligovým poplatkem a její výše nemůže převýšit ligový poplatek. Kauce slouží k úhradě pokut např. za kontumace, nenahlášení výsledků apod. Kauce je převoditelná mezi sezónami. V případě, že se družstvo nepřihlásí do nové sezóny, je tato kauce vratná v plné, popřípadě zůstatkové výši.  V případě vyloučení družstva ze soutěže kauce v plné výši propadá. V případě, že se družstvo odhlásí ze soutěže, pak je kauce vratná jen v případě, kdy k odhlášení ze soutěže došlo ještě před rozlosováním této soutěže.

E. Systém ligové soutěže

E.1. V ligových utkáních jsou základní hry stanoveny takto:

Nejvyšší krajské soutěže - 501 Double Out, na dva vítězné legy

Nejnižší soutěže – 301 Double Out nebo 301 Master Out nebo 301 Single Out na dva vítězné legy

Výjimky povoluje SDK na žádost oblastního sekretáře.

E.2. Ligová utkání se hrají v základní části ve skupinách systémem každý s každým, podzim – jaro. Finálová část např. ve formě play off, finálových skupin apod. je přípustná.

E.3. Rozpis jednotlivých utkání, ustanovení termínů a časů určuje příslušný sekretariát. Soutěže, ze kterých se týmy nominují do nadstavbových soutěží UŠO republikového charakteru musí být zahájeny nejpozději do 15. prosince příslušného roku a minimální počet zápasů daných rozpisem pro jednotlivý tým je osm.

E.4. Ke změně termínu ligového utkání může dojít pouze s písemným souhlasem vedoucích obou družstev. Zásadně platí, že přeložená utkání se především předehrávají. Výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, a to nejpozději tak, aby nedošlo ke zpochybnění regulérnosti soutěže. Změna termínu musí být nahlášena a schválena předem příslušným sekretariátem. Každý tým může požádat souběžně pouze o jednu dohrávku a jednou může vyhovět žádosti o dohrávku soupeři.  Do odehrání takto přeloženého, resp. přeložených zápasu nemůže žádat o další přeložení, tedy o další dohrávku jiného utkání. Výjimky v odůvodněných případech povoluje výhradně příslušný sekretariát.

E.5. Poslední dvě ligová kola soutěže, případně každé části soutěže, která rozhoduje o postupu do další části soutěže (jako jsou finálové skupiny, play off, …), nesmí být dohrávána po stanoveném termínu. Změna termínu se povoluje jen v případě vyššího principu UŠO.

E.6. V případě, že klub má v jedné soutěži více družstev, musí vzájemná utkání odehrát nejpozději den před zahájením čtvrtého kola před koncem, a to bez ohledu na rozlosování. Krajské sekretariáty mohou ve svých soutěžích tuto normu ještě zpřísnit.

F. Vyšší princip UŠO

F.1. Bez ohledu na krajská ustanovení, resp. ustanovení tohoto soutěžního řádu, mohou události tzv. vyššího principu UŠO být příčinou zákonného porušení pravidel.

F.2. Vyšším principem UŠO jsou např. ME EDU a jiné reprezentační akce, kvalifikace, Velké finále Ligového poháru UŠO, MČR, RGP, Turnaj Mistrů apod.

F.3. Družstva, která by vzhledem k účasti svého hráče na akci vyššího principu byla v den konání soutěžního utkání oslabena, mohou uplatnit právo na přesun utkání. Toto právo musí uplatnit alespoň 7 dní před původně stanoveným termínem na krajském sekretariátu. Příslušný sekretariát je povinen stanovit náhradní termín soutěžního utkání tak, aby dopad na regulérnost soutěže byl minimalizován.

G. Nadstavbová část

G.1. Za nadstavbovou část z pohledu tohoto soutěžního řádu je považováno play off, baráže, kvalifikace, krajské mistrovství a MČR ve všech kategoriích.

G.2. Tzv. sestupové, resp. postupové, či finálové skupiny vzniklé rozdělením základních skupin na nové skupiny se za nadstavbu nepovažují.

H. Přenechání pozice družstva v ligové soutěži

H.1. Přenechání pozice družstva je mimo Superligu možné jen v rámci jednoho kraje.

H.2. Přenechat pozici v ligové soutěži lze pouze družstvu, které odehrálo poslední ročník v dané ligové soutěži nebo družstvu, které sice vzniklo nově, ovšem z hráčů (min. 3 hráči), kteří v uplynulém ročníku hráli ligovou soutěž. Pozici nemůže tedy získat nově vzniklé družstvo složené z nováčků ligové soutěže.

H.3. Přenechání pozice v Superlize podléhá správnímu poplatku 5.000 Kč a souhlasu republikového sekretariátu.

H.4. Přenechání pozice v nejvyšší krajské soutěži podléhá správnímu poplatku 2.500 a souhlasu příslušného krajského sekretariátu.

H.5. Stanovení a výši poplatku v nižších soutěžích si může kraj upravit. Správní poplatek nesmí být ovšem vyšší než poplatek pro nejvyšší krajskou soutěž.

 

I. Ligové utkání HLS v nejvyšších krajských soutěžích, v Superlize a v ostatních soutěžích, jestliže kraj nestanovil vlastní dílčí podmínky pro nižší soutěže

I.1. K ligovému utkání nastupují 4 hráči základní sestavy a až 4 náhradníci.  Ve výjimečných případech je přípustné, aby k ligovému utkání nastoupili jen 3 hráči. V tomto případě je vždy neobsazen v zápisu z utkání hráč č. 4. Kapitáni uvedou tuto skutečnost vždy do zápisu.  

I.2. Nastoupí-li družstvo jen se třemi hráči, pak zápasy hráče (singly), který chybí, vyhrává soupeř kontumačně 2:0 a získává pro svůj tým jeden dílčí bod. V zápase dvojic prohrává družstvo jen příslušný leg. V zápasech, kdy nenastoupí hráč na obou stranách, se zapíše do zápisu výsledek 0:0 a nikdo nezískává dílčí bod. V utkání dvojic ztrácí obě družstva po jednom legu.

I.3. Základní ligové utkání se skládá z 16 řádných zápasů jednotlivců a 2 zápasů dvojic hraných na 2 vítězné legy a případně 1 týmové hry. K týmové hře nastupují vždy 4 hráči jednoho týmu, po dvou na dva displeje a na stroji se nastaví hra dvojic, je-li stav utkání po osmnácti zápasech nerozhodný.

I.4. V případě, že tým dohrává utkání ve třech a do týmové hry nemůže postavit čtyři hráče, prohrává týmovou hru kontumačně. Jestliže dohrávají ve třech oba týmy, pak se týmová hra nehraje a utkání nemá vítěze a dodatkový bod nezískává žádný tým.

I.5. O využití týmové hry v krajských soutěžích si rozhoduje kraj.

I.6. V utkáních jednotlivců se hraje hra 501 DO. V prvním utkání dvojic se hraje hra 501 DO Liga, ve druhém pak hra Cricket Cut Throat Liga. V týmové hře UŠO se hraje 701 DO Liga na jeden vítězný leg. V případě, že terč neumožňuje nastavení hry 701, pak se hraje hra 501 DO liga také na jeden vítězný leg.

I.7. Oba zápasy dvojic se hrají modelem tzv. týmové hry EDU (souběžně 2 zápasy dvojic 501 DO liga na 1 leg, při výhře obou dvojic jednoho týmu je stav utkání 2:0, resp. 0:2, je-li stav 1:1, hrají vítězné dvojice rozhodující leg a utkání končí 2:1 resp. 1:2 na legy).

I.8. Cricket Cut Throat liga se hraje podle zvyklostí dané oblasti, resp. možnosti terče (15 nebo 20 kol, ukončení hry při zavření jedním nebo oběma hráči). Při MČR se hraje na 20 kol s nutností zavření obou hráčů z dvojice. Vítězem utkání je dvojice, která uzavře oběma hráči všechna čísla na displeji a má stejně nebo méně bodů, než soupeř. V případě, že se tak nestane, je vítězem dvojice s menším počtem bodů (bez dodatečného dopočítávání přístrojem apod.). V případě bodové shody rozhoduje rozhoz na střed.

I.9. V případě, že terč neumožňuje odehrání cricketu na 20 kol, resp. když neumožňuje uzavření hry oběma hráči, je domácí tým povinen na tyto skutečnosti upozornit soupeře pře zahájením hry.

I.10. Pořadí dílčích zápasů je dáno rozpisem v zápise z utkání.  Jakékoliv změny v pořadí zápasů mohou být provedeny jen se souhlasem obou kapitánů.

I.11. V ligovém utkání se musí odehrát všechny zápasy dle rozpisu, nejde-li o utkání v play off.

I.12. Do jednotlivých zápasů jsou hráči nasazeni dle rozpisu s výjimkou zápasů dvojic a týmové hry.
I.13. K zápasu dvojic a do týmové hry nastupují hráči výhradně dle rozhodnutí kapitána. Ten může sestavit dvojice nejen z hráčů základní sestavy, ale i z náhradníků, aniž by toto bylo považováno za střídání. Utkání dvojic tak není omezeno žádným předem daným rozpisem.

I.14. Složení dvojic se nemůže v obou zápasech dvojic opakovat. Jeden hráč může nastoupit jen v jedné dvojici v jednom ligovém zápase dvojic.

I.15. Zahájení ligového utkání dvojic (čtyřhry): Kapitáni zapíší do zápisu 4 hráče (2+2), kteří se utkání zúčastní. Kdokoliv z této čtveřice může jít provést rozhoz na střed (v případě, že první hráči nerozhodnou, rozhazuje se na střed další hráč ze zbylé trojice, ale již v opačném pořadí – takto a střídavě až do vyčerpání všech „volných“ hráčů a případně i opakovaně dokud se nerozhodne). Tým, který rozhoz na střed vyhrál, určuje, zda jeho tým bude zahajovat první a třetí leg nebo leg druhý. První leg je vždy ten, který hrají dvojice uvedené v zápise jako první, druhý leg pak ten, který hrají dvojice uvedené v zápise jako druhé. Třetí leg se hraje jen v případě, že je stav 1:1 a hrají jej proti sobě vítězné dvojice obou týmů. O složení jednotlivých dvojic, resp. dvojic pro týmovou hru rozhoduje kapitán, což stvrdí uvedením v zápisu. Pořadí hráčů (uvedené v zápisu) ve dvojici není pro zápas závazné a může se v každém novém legu lišit. Pořadí hráčů v každém rozehraném legu nelze během tohoto legu již měnit. Obdobně je tomu i v týmové hře.

I.16. Před utkáním kapitáni obou družstev zapíší do svých zápisů z utkání fyzicky přítomné hráče (nejméně tři) v pořadí, které si sami určí. Čtvrtého hráče a náhradníky mohou dopsat kdykoliv v průběhu utkání.

I.17. Své zápisy z utkání vyplňují kapitáni současně. Po vyplnění si je vzájemně předloží k doplnění. Po předložení zápisu utkání soupeři již nelze přehazovat hráče na jednotlivých pozicích.  

I.18. Pokud se hráč nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, po této době prohrává zápas kontumačně 2:0.

I.19. Střídání v utkání je dovoleno. Střídání není dovoleno v průběhu dílčího zápasu.

I.20. V průběhu ligového utkání může náhradník vystřídat hráče na dané pozici dle rozpisu. Tato skutečnost musí být uvedena do zápisu ligového utkání. Náhradník může střídat náhradníka.

I.21. Vystřídaný hráč může střídat zpět a to opakovaně. Do utkání se ovšem může vrátit jen na pozici hráče, ze které byl střídán.

I.22. Přerušení zápasu, resp. utkání umožňuje jakákoliv skutečnost, která odporuje pravidlům a nemohla být známa před začátkem zápasu. Ten kapitán, který žádá přerušení zápasu, resp. utkání učiní o této skutečnosti záznam do zápisu z utkání. Kapitán soupeře se k němu písemně vyjádří (doporučuje se zajistit i vyjádření nestranného svědka). Zápis předá nejpozději do dvou pracovních dnů na příslušný sekretariát, který rozhodne o oprávněnosti přerušení a o řešení do začátku dalšího ligového kola, nejpozději však do 14 dnů.

I.23. Po ukončení utkání jsou oba kapitáni povinni překontrolovat správnost zápisů z utkání a podepsat jej. Podrobný zápis z utkání – soupisky, složení čtyřher a výsledky dílčích zápasů (statistika není povinná) je kapitán domácího družstva povinen zadat prostřednictvím webu sipky.org a výsledkové brány do 24 hodin po odehrání utkání, neurčí-li příslušný krajský sekretariát jinak. Originální zápisy jsou oba týmy povinny archivovat do 30. 6. příslušné ligové sezóny a předložit je na vyžádání příslušnému orgánu. Kapitán hostů má 5 dní (od termínu utkání) na kontrolu, autorizaci či připomínkování zadaného zápisu utkání. V případě, že tak neučiní, je zadaný výsledek platný.

I.24. V případě, že výsledková brána je z jakéhokoli důvodu nefunkční více než 24 hodin od skončení utkání, doručí kapitán domácího družstva kopii řádného zápisu z utkání na sekretariát kraje nejpozději do 3 pracovních dnů od stanoveného dne utkání, neurčí-li příslušný sekretariát jinak,

J. Bodové hodnocení ligových utkání a vedení tabulek

J.1. Body za jednotlivá utkání v nejvyšších krajských soutěžích a v Superlize jsou do tabulky započítávány takto:

vítězství = +3 body

vítězství v prodloužení = +2 body

prohra v prodloužení = +1 bod

remíza v základní době, nehraje-li se v soutěži prodloužení = +1 bod

prohra v základní době = 0 bodů

kontumace = -3 body.

technická kontumace = 0 až -3 body

J.2. V průběhu soutěže se ligové tabulky řadí obvykle užívaným způsobem. Tzn., že při shodě bodů se družstva řadí v tabulce přednostně podle skóre.

J.3.Řazení týmů podle Všeobecných pravidel bod B.9. se uplatní až v průběhu posledního kola příslušné soutěže. A to po zadání alespoň poloviny všech utkání posledního kola. Toto pořadí je pak pro danou soutěž rozhodující.

K. Přestupový řád

K.1. Přestupy

K.1.1. Přestupy hráčů mezi jednotlivými družstvy se mohou uskutečnit jen v přestupních termínech na základě podání vyplněného přestupního lístku příslušnému sekretariátu.

K.1.2. Zimní přestupní termíny jsou pro všechny soutěže HLS jednotné. V krajských soutěžích všech úrovní určuje přestupní termín krajský sekretariát. V případě, že tak krajský sekretariát neučiní, platí pro soutěže níže uvedený letní přestupní termín. V případě, že kraj určí vlastní přestupní termín, pak tento musí být vždy ukončen nejpozději den před zahájením ligové soutěže v kraji: Letní přestupní termín pro Superligu končí 30 dnů po posledním hracím dnu MČR družstev, jestliže se tento konal po 31. 5. příslušného roku. V opačném případě platí níže uvedený letní přestupní termín i pro Superligu.

Letní (hlavní) přestupní termín:

1. 6. - 30. 6.         Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín

doručení)

do 20. 7.         Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty

1. 8.                 Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

Zimní přestupní termín

1. 12. - 15. 1.         Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín doručení)

16. 1.                 Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

K.1.3. V případě změn v družstvech v rámci jednoho klubu v letním přestupním termínu, tj. před zahájením nové ligové sezóny, se nejedná o přestup. Takovéto změny nejsou zpoplatněny. Změny v rámci klubu v zimním přestupním termínu již přestupem jsou.

K.1.4. Mimořádný přestup mimo přestupní termín je možný jen ve zcela výjimečných případech, jakým může být např. stěhování apod. Hráč, který využil ustanovení o mimořádném přestupu po zimním přestupním termínu, nemůže za nový tým nastoupit v Superlize a v žádných nadstavbách republikového charakteru (MČR, VF, …).

K.1.5. Správní poplatek za přestup je 200 Kč a za mimořádný přestup 500 Kč.

K.1.6. S každým přestupem hráče musí souhlasit hráč a předsedové obou klubů, tj. klubu, ze kterého hráč přestupuje i klubu, do kterého přestupuje.

K.1.7. Ukončení členství v klubu

K.1.7.1.  Žádost o ukončení členství v klubu, je-li podepsána předsedou klubu i žádajícím hráčem, může být podána kdykoliv v průběhu sezóny. Účinnosti ovšem nabývá až dnem nabytí účinnosti nejbližšího přestupního termínu. Tzn., že žadatel do nabytí účinnosti zůstává nadále členem mateřského klubu. Žadatel je povinen se žádostí složit správní poplatek ve výši poplatku za přestup. Dnem nabytí účinnosti se hráč stává volným hráčem a při dopsání na soupisku nového klubu již žádný další správní poplatek neplatí.

K.1.7.2. Členství v klubu a zároveň v družstvu automaticky zaniká vždy k 1. 8. daného roku, jestliže od 1. 7. roku předešlého neměl hráč po celou tuto dobu platnou hráčskou licenci (nevztahuje se na jednorázovou turnajovou licenci). Dnem takto zaniklého členství se hráč stává hráčem volným.

K.1.8. Ukončení členství v klubu bez souhlasu předsedy klubu

K.1.8.1. V případě, že předseda ligového klubu s ukončením členství nesouhlasí, hráč může podat písemnou žádost o „Ukončení členství v klubu bez souhlasu předsedy“, včetně složení správního poplatku ve výši odpovídající správnímu poplatku za přestup.

K.1.8.2. Dnem podání, resp. doručení žádosti na KS běží 6 měsíční blokační lhůta, po kterou je hráč blokován ve všech úkonech spojených s klubem, resp. družstvem (tzn., že nesmí nastoupit v soutěžním utkání, nesmí realizovat přestup, hostování apod.). Po uplynutí této blokační lhůty je hráč vyvázán z klubu, resp. družstva, a stává se volným hráčem.

K.1.8.3. Porušení tohoto pravidla ze strany hráče bude považováno za nedovolený start hráče s disciplinárními důsledky. Žádost bude zneplatněna a hráč se stane opět hráčem původního klubu.

K.1.8.4. Sekretariát je po řádném podání žádosti povinen:

a) informovat předsedu klubu o podání žádosti

b) zrušit hráči příslušnost k družstvu dnem přijetí žádosti

c) zadat ukončení klubové příslušnosti s datem šesti měsíců po datu přijetí žádosti

d) do poznámek v kartě hráče zadat informaci

K.1.8.5. V případě, že hráč v době 6 měsíční blokace projeví zájem o zrušení žádosti o uvolnění, musí tak opět učinit písemně a po přijetí žádosti sekretariátem bude opět uvolněn pro činnost v mateřském klubu.

K.2. Přestup - doplnění

K.2.1. V případě, že se do soutěže přihlásí nový tým, může doplnit tým o hráče jiných týmů i mimo přestupní termín, aniž by to bylo považováno za mimořádný přestup. Správní poplatek za přestup-doplnění činí 200 Kč.

K.2.2. Pravidlo o přestupu - doplnění lze uplatnit pouze do prvního soutěžního utkání daného nového družstva.

K.2.3. Ostatní podmínky, jako nutný souhlas obou předsedů apod., platí stejně, jako u standardního přestupu.
K.2.4. Aplikace pravidla o doplnění je vždy podmíněna souhlasem sekretariátu.

K.3. Hostování

K.3.1. Hostování v Superlize, v Ligovém poháru UŠO a mezi družstvy z různých krajských soutěží není dovoleno.

K.3.2. Možnost hostování v rámci jedné krajské soutěže řeší příslušné sekretariáty v krajském doplnění pravidel a soutěžního řádu UŠO.

K.3.3. Hostující hráč nemůže za tým, ve kterém hostuje, nastoupit v žádné nadstavbové soutěži, či v nadstavbové části soutěže a ani v Ligovém poháru UŠO.

K.4. Střídavý start

K.4.1. Pravidlo střídavého startu je určeno výhradně pro Superligovou soutěž.

K.4.2. Střídavý start lze uplatnit jen v rámci jednoho klubu. Jde o hráčskou výpomoc v rámci klubu, kdy za tým hrající Superligu může nastoupit k jednomu superligovému utkání jen jeden hráč z jiného týmu příslušného klubu.

K.4.3. Tým, který chce v utkání využít hráče na střídavý start, musí při kontrole soupisek předložit obě soupisky. Soupisku superligového týmu a soupisku mateřského týmu, ze kterého je hráč nastupující v rámci střídavého startu. V zápise z utkání u hráče, který nastupuje v rámci střídavého startu, zřetelně uvede tuto skutečnost.

K.4.4. Superligový tým může v turnaji MČR kat. ELITE využít na střídavý start hráče družstva, které se zúčastní MČR družstev (bez ohledu na kategorii) dané sezóny, jen v případě, že tento hráč nezasáhne do žádného zápasu mateřského družstva z programu MČR.

K.4.5. V případě, že by hráč nastoupil na střídavý start v SL týmu i za mateřské družstvo v jakémkoliv jiném utkání programu MČR družstev, ztrácí SL tým nárok na odměnu a bude vyloučen z play off nebo bude vyloučen z play out a skončí na posledním sestupovém místě. Mateřské družstvo v nižší kategorii nebude nijak postiženo. Případné sankce mají zpětnou účinnost. Uplatněny mohou být nejpozději do 31. 7. příslušného kalendářního roku.  

L. Ostatní podmínky

L.1. Hráči družstev Superligy jsou povinni v soutěži nastupovat výhradně v jednotném týmovém dresu (horní část oděvu) s názvem družstva, resp. klubu. Porušení pravidla může být klasifikováno jako neoprávněný start.

L.2. Hráči nejvyšších krajských soutěží jsou povinni nastupovat v těchto soutěžích a v turnaji MČR v jednotném týmovém dresu. Porušení tohoto pravidla při MČR může být klasifikováno jako neoprávněný start. Porušení tohoto pravidla v nejvyšších krajských soutěžích je disciplinárním prohřeškem podléhající finanční sankci 100 Kč.

L.3. Pravidla a správní poplatky za nevynucenou změnu názvu družstva (klubu) a nevynucenou změnu hracího místa:

Změna názvu družstva mimo sezónu (nejpozději do zveřejnění rozlosování) – 0 Kč

Změna názvu družstva v sezóně (resp. po zveřejnění rozlosování) – 1.000 Kč

Změna hracího místa v průběhu sezóny (resp. po zveřejnění rozlosování) – 4.000 Kč

Změna hracího místa mimo sezónu (nejpozději do zveřejnění rozlosování) – 2.000 Kč

Změna hracího místa z důvodu zásahu vyšší moci (zrušení hracího místa apod.) – 0 Kč

M. Sestupový a postupový řád

M.1. Sestupový a postupový řád pro všechny krajské soutěže vydává příslušný sekretariát na začátku ligové sezóny a je pro všechny družstva příslušných krajských soutěží všech úrovní závazný.

M.2. Dodatkový postupový klíč - v případě potřeby může být ligová skupina doplněna do příslušného počtu týmů. Doplnění týmů do ligových skupin se provádí podlé níže uvedeného klíče:

1. Družstva postupující dle vypsaných sestupových a postupových řádů pro dané soutěže
2. Družstva do 3. místa nižší soutěže (včetně)
3. Družstva na sestupových místech z vyšší soutěže (mimo poslední tým soutěže), v pořadí dle umístění v dané soutěži
4. Družstvo na 4. místě z nižší soutěže
5. Družstvo na posledním místě vyšší soutěže
6. Družstva na 5. a dalším místě nižší soutěže

M.3. V případě, že na jedno místo je více kandidátů stejného pořadí z různých ligových skupin totožné úrovně, pak rozhodujícím kritériem pro určení pořadí takovýchto týmů je procentuální úspěšnost jednotlivých týmů v konkrétní ligové soutěži.

N. Prémiový řád

N.1. Za účast v ligové soutěži a umístění v tabulce po skončení ligové soutěže mohou obdržet družstva odměny.

N.2. Výši odměn vyhlašují pro každou ligovou soutěž příslušné sekretariáty. Výši odměn na MČR stanoví VV UŠO.

N.3. Prémie za ligovou soutěž se vyplácejí po skončení ligové soutěže.

N.4. O odebrání nebo krácení prémií pro jednotlivá družstva může v odůvodněných případech rozhodnout příslušný sekretariát či SDK UŠO.

O. Soutěž ženských družstev

O.1. Pro ligovou soutěž žen platí všeobecně výše uvedená ustanovení s těmito změnami a odchylkami:

O.2. Družstvo musí k utkání nastoupit nejméně v počtu 2 hráček. V zápise z utkání zůstává neobsazena pozice č.3.

O.3. Utkání MČR tvoří 10 zápasů ve hře 501 DO na dva vítězné legy.  Devět singlů systémem každá s každou a jeden zápas dvojic – liga, ve kterém může dvojice nastoupit v jakémkoliv složení včetně náhradnic, aniž by to bylo považováno za střídání. Utkání končí buď ziskem vítězného 6. bodu (jak play off, tak ve skupinách) nebo ve skupině může skončit nerozhodně 5:5. V play off v případě nerozhodného stavu rozhodne o vítězi, resp. postupu, týmová hra 701 DO na 1 leg.

O.4. Utkání v nejvyšších krajských soutěžích tvoří 10 zápasů ve hře 501 DO, jestliže SDK UŠO neudělí kraji výjimku. Utkání tvoří devět singlů (každá s každou) a jeden zápas dvojic – liga, ve kterém může dvojice nastoupit v jakémkoliv složení včetně náhradnic, aniž by to bylo považováno za střídání. Kraj si může zvolit model zápasů:

O.5. Na MČR se mohou nominovat jen družstva z dlouhodobých ženských soutěží. Min. počet družstev pro dlouhodobou soutěž jsou 3.

O.6. Dlouhodobá soutěž se může odehrát i turnajovým způsobem v případě, že se uskuteční alespoň dva turnaje v první polovině a dva ve druhé polovině sezóny. I pro turnajový model platí, že soutěž musí být zahájena nejpozději 15. prosince příslušného roku, a že rozpis utkání včetně termínů musí být veden v systému Leguán a k nahlédnutí na www.sipky.org.

P. Ligová soutěž mládeže

P.1. Platí pravidla uvedená v ligové soutěži žen s následujícími výjimkami.

 1. Na soupiskách družstev mohou být společně hráči splňující věková kritéria pro soutěže mládeže.
 2. Žáci a junioři mohou být i na soupisce družstva v hlavní ligové soutěži. Žákyně a juniorky mohou být jak na soupisce družstva v hlavní ligové soutěži, tak navíc i na soupisce v ligové soutěži žen
 3. Kluby a družstva mládeže neplatí žádné startovné, hráči nemusí vlastnit licenci hráče.
 4. V ligovém zápasu vždy musí být přítomna dospělá osoba na obou stranách – nehrající kapitán nebo pověřený rozhodčí, kteří utkání řídí a kontrolují správnost zápisu a dodržování pravidel
 5. Ve všech ligách se hraje hra 301 SO nebo 301 MO na dva vítězné legy. V utkání mohou nastoupit max. dva junioři v základní sestavě.  
 6. Poplatky za přestup, hostování, změny názvu klubů a družstev a hrací místo se neplatí. Prémiový řád se ruší.

Q. 1. Mistrovství UŠO ČR kat. Elite - Superliga (SL)

Q.1.1. Superliga družstev UŠO v moderních šipkách je celostátní soutěž hraná modelem podzim-jaro, konferenčně-divizním systémem každý s každým (1x – 3x) a následným play off.

Q.1.2. SL je nejvyšší ligovou úrovní Hlavní ligové soutěže UŠO. Vítěz Superligy je tudíž Mistrem UŠO ČR kat. Elite pro danou sezónu.

Q.1.3. SL je dvanáctičlenná. Ze SL sestupují 2 týmy vzešlé z play out, do kterého zasáhnou týmy na 5. - 6. místech v jednotlivých konferencích. Týmy sestupují do jim příslušných krajských soutěží.

Q.1.4. Rozdělení družstva - nováčkové SL mohou uplatnit právo na rozdělení týmu. Tzn., že v případě, že mají dostatečný počet hráčů, mohou tým rozdělit na dvě nezávislá družstva. Družstvo, které bude hrát SL a družstvo, které si zachová pozici v příslušné krajské soutěži.

Q.1.5. Všichni účastníci získávají pamětní listy, trofeje a finanční odměny:

1.         40.000 Kč + pohár + startovné do Champions League (500€)                
2.         30.000 Kč + pohár                                
3.        23.000 Kč + pohár
4.        17.000 Kč + trofej                                
5. - 6.         13.000 Kč + trofej
7. - 8.        10.500 Kč + trofej
-----------------------------------

9.          6.000 Kč
10.           5.000 Kč
11.          4.000 Kč

12.          4.000 Kč

Q.1.6. V základních kolech a v play off se hrají utkání na 19 zápasů a zápasy na 2 VL. Play off se hraje modelem DKO. Do prvního hracího dne se nominuje 8 týmů (po čtyřech z každé konference). Do druhého hracího dne se nominují 3 nejlepší týmy z play off.

Q.1.7. V play out se hrají utkání na 19 zápasů a zápasy na 3 VL (jednotlivci), 2 VL (dvojice) a 1 VL (týmová hra). Q.1.8. Zápasy play off, play out a tzv. mezikonferenční zápasy se nedohrávají a končí ziskem 10. Bodu. Zápasy konferenční a divizní se dohrávají.

Q.1.9. Nasazení do1. kola play off – A1xB4; B2xA3; A2xB3; B1xA4 .

Q.1.10. Nasazení do play out – A5xB5 (vítěz končí 9.); A6xB6 (poražený končí 12.). Vítěz utkání A6xB6 hraje s poraženým ze zápasu A5xB5 o 10., resp. 11. místo.

Q.1.11. V případě, že nedojde k úplnému naplnění ligové skupiny SL pro novou sezónu z týmů, které ze SL nesestoupily a týmů, které se umístily v MČR HLS (kat. A) na 1. – 16. místě, soutěž zaniká a týmy se zařazují do příslušných nejvyšších krajských ligových soutěží (A ligy).                                

Q.3. Mistrovství UŠO ČR – kat. A  

Q.3.1. Mistrovství je určeno týmům z nejvyšších krajských soutěží (A ligy).

Q.3.2. Mistrovství se může zúčastnit až 40 týmů. Garantovaná kvóta pro každý kraj je 3. Mateřský kraj obhájce titulu získává jednu bonusovou pozici.

Q.3.3. Týmy se utkají v 8 skupinách po 5. Dva týmy postupují do play off. Základní skupiny a první kolo play off se odehrají první hrací den. Do druhého hracího dne postupuje 8 nejlepších týmů.

Q.3.4. V základních skupinách se hrají utkání na 10 zápasů a dohrávají se (remíza je přípustná). V play off pak na 19 zápasů a utkání se nedohrávají (10. bod je vítězný). Vždy se hraje na 2 VL, s výjimkou týmové hry, která se hraje na 1 VL.

Q.3.5. Právo účasti v dalším ročníku Superligy získávají minimálně oba finalisté. Týmy na 3. – 16. místě jsou náhradníky. Osloveni budou dle tzv. redukovaného pořadí (3. je tým poražený v semifinále mistrem, 4. je poražený vicemistrem atd.).

Q.3.6. Každý účastník získává pamětní list. Nejlepší týmy postoupivší do play off pak finanční odměny a trofeje.

1.         12.000 Kč + pohár + garantovaný postup do SL

2.           8.000 Kč + pohár + garantovaný postup do SL

3. - 4.          5.000 Kč + pohár

5. - 8.           3.000 Kč + trofej

9. - 16.          1.000 Kč

Q.4. Mistrovství UŠO ČR – kat. B

Q.4.1. Mistrovství je určeno týmům z druhých nejvyšších krajských soutěží (B ligy).

Q.4.2. Kraj získává za každou dohranou skupinu B ligy právo na jednu pozici v mistrovském turnaji.

Q.4.3. Týny se obvykle utkávají ve čtyř, či tříčlenných skupinách s postupem minimálně 2 týmů do play off. Přesný počet skupin, počty týmů v nich a postupový klíč pro play off se určuje až po ukončení prezence týmů do mistrovského turnaje. Mistrovský turnaj je jednodenní.

Q.4.4. Utkání se hrají na 9 zápasů (4 singly, čtyřhra, 4 singly). V základních skupinách se dohrávají, v play off se nedohrávají a 5. bod je vítězný. Vždy se hraje na 2 VL hra 501 DO.

Q.4.5. Každý účastník získává pamětní list. Nejlepší pak finanční odměny a trofeje.

1.                   3.500 Kč + pohár

2.           2.500 Kč + pohár

3. - 4.          1.500 Kč + pohár

5. - 8.              500 Kč

Q.5. Mistrovství UŠO ČR – kat. C

Q.5.1. Mistrovství je určeno týmům z třetích nejvyšších krajských soutěží (C ligy).

Q.5.2. Kraj získává za každou dohranou skupinu C ligy právo na jednu pozici v mistrovském turnaji.

Q.5.3. Týny se obvykle utkávají ve čtyř, či tříčlenných skupinách s postupem minimálně 2 týmů do play off. Přesný počet skupin, počty týmů v nich a postupový klíč pro play off se určuje až po ukončení prezence týmů do mistrovského turnaje. Mistrovský turnaj je jednodenní.

Q.5.4. Utkání se hrají na 9 zápasů (4 singly, čtyřhra, 4 singly). V základních skupinách se dohrávají, v play off se nedohrávají a 5. bod je vítězný. Vždy se hraje na 2 VL hra 301 DO.

Q.5.5. Každý účastník získává pamětní list. Nejlepší pak finanční odměny a trofeje.

1.                   3.000 Kč + pohár

2.           2.000 Kč + pohár

3. - 4.          1.000 Kč + pohár

5. - 8.              500 Kč

Q.6. Mistrovství UŠO ČR – kat. D

Q.6.1. Mistrovství je určeno týmům ze čtvrtých nejvyšších krajských soutěží (D ligy) a všech nižších lig.

Q.6.2. Kraj získává za každou dohranou skupinu D ligy (a nižší) právo na jednu pozici v mistrovském turnaji.

Q.6.3. Týny se obvykle utkávají ve čtyř, či tříčlenných skupinách s postupem minimálně 2 týmů do play off. Přesný počet skupin, počty týmů v nich a postupový klíč pro play off se určuje až po ukončení prezence týmů do mistrovského turnaje. Mistrovský turnaj je jednodenní.

Q.6.4. Utkání se hrají na 9 zápasů (4 singly, čtyřhra, 4 singly). V základních skupinách se dohrávají, v play off se nedohrávají a 5. bod je vítězný. Vždy se hraje na 2 VL hra 301 DO.

Q.6.5. Každý účastník získává pamětní list. Nejlepší pak finanční odměny a trofeje.

1.                   2.500 Kč + pohár

2.           1.500 Kč + pohár

3. - 4.          1.000 Kč + pohár

R. Ligový pohár UŠO družstev (LPU)

R.1.Základní ustanovení

R.1.1. Startovné se neplatí. Kredity se neplatí ve Velkém finále (VF) a ani v Malém finále (MF).

R.1.2. LPU družstev je soutěž určená pro družstva, která hrají HLS UŠO.

R.1.3. LPU družstev v moderních šipkách je celostátní soutěží hranou v krajích buď po kategoriích (AA+ a C+) nebo klasickým způsobem v jedné společné kategorii. V případě, že se v krajích hraje modelem po kategoriích, může tým hrát Ligový pohár pouze v jedné kategorii. Týmy jsou automaticky zařazeny do své příslušné kategorie. V případě, že se týmy s právem hrát v kat. C+ chtějí zúčastnit Ligového poháru kat. AA+, musí o to prokazatelně požádat příslušný krajský sekretariát před rozlosováním prvního kola jedné, či druhé kategorie.

R.1.4. V utkání LPU družstev nastupují obvykle 4 hráči a maximálně 4 náhradníci. Aby mohlo být utkání zahájeno, musí být přítomni alespoň 3 hráči každého týmu.

R.1.5. Hostování v utkáních LPU včetně Velkého finále není povoleno bez výjimky.

R.1.6. Všechna družstva hlavní ligové soutěže mají právo zúčastnit se LPU družstev.

R.1.7. Pro utkání LPU družstev platí aktuální soupiska družstva HLS s omezením dle bodu R.1.5.  Tzn., že hráč, který hostuje, nemůže nastoupit v pohárovém kole ani za mateřské družstvo (není na soupisce) a ani za družstvo ve kterém hostuje (je na soupisce, ale hostování není v soutěži povoleno).

R.1.8. V krajích se hraje herním modelem, který si určí příslušný kraj.

R.1.9. Velké i Malé finále proběhne již na jednom, společném hracím místě. VF a MF kat. AA+ obvykle v neděli po I. RGP sezóny, VF a MF kat. C+ obvykle v neděli po II. RGP sezóny.

R.1.10. Velkého i Malé finále se hraje výhradně vyřazovacím systémem na jedno vítězné utkání.

R.1.11. Pořadí zápasů a hráčů do zápasů nastupujících je dáno rozpisem v zápisu z utkání. Zápis z utkání je k dispozici ke stažení na www.sipky.org.  

R.1.12. Za vítězství v každém legu získává družstvo 1 bod. Ziskem vítězného bodu utkání končí a nedohrává se. V případě, že je po odehrání všech předepsaných povinných zápasů nerozhodný stav, rozhoduje o vítězném, resp. postupujícím týmu týmová hra.

R.1.13. Pro jednotlivé hry, nasazení hráčů do dvojic a týmové hry apod. platí pravidla jako pro HLS.

R.1.14. V případě, že k utkání nastoupí pouze 3 hráči týmu, musí být vždy neobsazen v zápisu z utkání hráč č. 4. Tato pozice a případní další náhradníci mohou být doplněni v průběhu utkání.

R.1.15. Zápasy nepřítomného hráče a nekompletní dvojice vyhrává soupeř (je-li přítomen) vždy 2:0 a získává pro svůj tým 2 dílčí body.

R.1.16. V případě, že se dle zápisu má uskutečnit utkání, v němž nemůže nastoupit zástupce, resp. kompletní dvojice ani jednoho družstva, pak se do zápisu z utkání zapíše výsledek 0:0, ale každý z týmů získá jeden bod, jako v případě remízy.

R.1.17. Tým může nastoupit k týmové hře ve 3 hráčích jen v případě, že ve 3 hráčích dohrává i soupeř. Jinak prohrává týmovou hru kontumačně. V případě, že ve 3 dohrávají oba týmy, pak se týmová hra uskuteční, protože z utkání musí vzejít vítěz. V tomto případě se hraje 701 DO na jeden displej.

R.1.18. Střídání hráčů v zápasech jednotlivců i dvojic a nasazení hráčů do zápasů dvojic se řídí pravidly pro ligové utkání HLS.

R.1.19. Pohárová utkání se v základní části obvykle odehrávají na jednom šipkovém přístroji. Pokud je umístěno v provozovně více šipkových přístrojů, mohou zápasy z rozhodnutí domácího kapitána probíhat současně na 2 přístrojích. Na více než dvou přístrojích mohou zápasy probíhat jen se souhlasem obou kapitánů. Při Velkém finále o počtu přístrojů pro daný zápas rozhoduje výhradně hlavní rozhodčí.

R.1.20. Po ukončení utkání jsou oba kapitáni povinni překontrolovat správnost zápisů z utkání a podepsat jej. Výsledek utkání je vždy povinen hlásit na příslušný sekretariát kapitán nebo jim pověřený zástupce domácího družstva do 24 hodin po odehrání utkání, neurčí-li příslušný krajský sekretariát jinak. V případě, že tak neučiní, může být utkání kontumováno v prospěch hostů.

R.2. Skladba hry v pohárových utkáních
R.2.1. Hry a v utkáních po kategoriích:        

Kat. AA+  –   501 DO (utkání jednotlivců a druhé dvojice) + cricket cut throat (první dvojice)

Kat. C+     –   301 DO (utkání jednotlivců a druhé dvojice) + cricket cut throat (první dvojice)

R.2.2. Modely pohárových utkání (jednotné pro všechny kategorie)

Základní část a Velké finále - 16x jednotlivci, 2x dvojice DO Liga, 2x dvojice cricket cut throat liga – vše na 2 HL, 21. Bod je vítězný. Domácí zahajují první legy zápasů, hosté druhé legy zápasů. O podání v případné rozhodující týmové hře rozhoduje rozhoz na střed před zahájením týmové hry.


Malé finále - 16x jednotlivci DO, 2x dvojice DO Liga, 2x dvojice cricket cut throat liga – vše na 1 HL, 11. Bod je vítězný. Domácí zahajují liché zápasy, hosté sudé zápasy. O podání v případné rozhodující týmové hře rozhoduje rozhoz na střed před zahájením týmové hry.

R.3. Termíny soutěží Ligového poháru

R.3.1. Základní část kategorie AA+ - postupující týmy musí být známy do 1. 3. příslušného roku.
R.3.2. Základní část kategorie C+ - postupující týmy musí být známy do 1.
5. příslušného roku.

R.4. Určení domácího týmu

R.4.1. Základní část

- Výhodu domácího prostředí má automaticky tým hrající nižší ligovou soutěž.

- Další kritéria pro určení domácího týmu si určuje kraj samostatně. V případě, že tak neučiní, je domácím týmem vždy tým vylosovaný ve dvojici jako první.

R.4.2. Velké a Malé finále – o tom, který tým bude domácí, rozhoduje rozhoz na střed. Jako první hraje na střed tým vylosovaný jako první.

R.5. Stanovení kvót

R.5.1. Velká finále (obou kategorií) – nominuje se max. 32 týmů. Základní kvóta = minimální kvóta pro všechny kraje je 2. Maximální pak 3 a nemůže být již navýšena, bez ohledu na splnění více doplňkových kritérií.

R.5.2. Účastníci semifinále z posledního Velkého finále příslušné kategorie získávají bonusovou pozici pro svůj kraj pro následující sezónu.

R.5.3. Zbylé volné pozice (do počtu 32) jsou přiděleny největším krajům dle počtu ligových týmů (za podmínky zachování pravidla max. kvóty).

R.5.4. Malá finále (obou kategorií) – právo účasti v Malém finále mají týmy vypadnuvší v prvním kole Velkého finále.

R.5.5. Kraje, které hrají Ligový pohár klasickým systémem bez dělení na kategorie, nemohou vyslat své zástupce na VF kat. C+ a jejich kvóty jsou obsazeny týmy z krajů, které hrají modelem po kategoriích.

R.6. Prémiový řád

R6.1. Prémiový řád Velkého a Malého finále (AA+ = bez rozdílu kategorií)

Velké finále                 Malé finále

1. 20.000 Kč                 1. 3.000 Kč
2. 9.000 Kč                 2. 2.000 Kč
3. 5.000 Kč                  3. 1.500 Kč
5. 3.000 Kč                  5. 1.000 Kč
9. 1.500 Kč                  9. 750 Kč

R.6.2. Prémiový řád Velkého a Malého finále kat. C+

Velké finále                 Malé finále

1. 4.000 Kč                 1. 1.000 Kč
2. 2.200 Kč                 2.    700 Kč
3. 1.200 Kč                  3.    500 Kč
5.    800 Kč                  
9.    500 Kč        

R.6.3. Na výplatu prémií za umístění má nárok pouze tým, který odehrál příslušný počet zápasů Velkého finále bez kontumace ve prospěch soupeře. V případě dodatečné kontumace je družstvo povinno vyplacenou prémii v plné výši vrátit.

S. Disciplinární řád

S.1. Disciplinární řád je publikována v samostatném oddílu, přesto je nedílnou součástí těchto sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO pro soutěže družstev.

T. Závěrečné ustanovení

T.1. Všeobecná pravidla a Disciplinární řád UŠO jsou nedílným doplňkem těchto pravidel.

T.2. V případech, které neřeší výše uvedená pravidla a nelze uplatnit bod U1, pak rozhoduje SDK UŠO. Její rozhodnutí jsou konečná a platná.

T.3. VV a SDK UŠO si vyhrazují právo v průběhu sezóny změnit Sportovní pravidla. V případě nejasností, je za rozhodující verzi pravidel a soutěžního řádu považována verze uvedená na oficiálních internetových stránkách www.sipky.org.


zpět na rozcestník

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD UŠO

A. Úvodní ustanovení

A.1. Disciplinární řád stanoví pravidla disciplinárního řízení v rámci UŠO.

A.2. Účelem disciplinárního řízení je projednávání a spravedlivé posouzení disciplinárního provinění. Průběh jednání i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný účinek na provinilého, ostatní hráče i na celou veřejnost.

A.3. Disciplinární řízení je obvykle dvojinstanční nebo tříinstanční, přičemž odvolání nemá odkladný účinek.

A.4. Dvojinstanční řízení - orgánem disciplinárního řízení je v první instanci krajský sekretariát, ve druhé instanci o odvolání rozhoduje SDK UŠO (v krajích bez krajské SDK). Při proviněních, ke kterým došlo na akcích republikového charakteru (RGP, MČR, Velké finále UŠO apod.) je první instancí rozhodcovská jury (rozhodování může podstoupit přímo druhé instanci), druhou instancí je SDK UŠO. Při proviněních, ke kterým došlo při reprezentačních akcích je první instancí vedoucí výpravy (rozhodování může podstoupit přímo druhé instanci), druhou instancí je SDK UŠO.

A.5. Tříinstanční řízení - orgánem disciplinárního řízení je v první instanci krajský sekretariát (rozhodování může podstoupit přímo druhé instanci), ve druhé instanci rozhoduje krajská SDK, třetí a poslední instancí je SDK UŠO.

A.6. V případě, že SDK UŠO rozhoduje v pozici první instance, je možné podat odvolání proti rozhodnutí opět k SDK UŠO.

A.7. V disciplinárním řízení se projednávají provinění jednotlivců a kolektivů pro porušení řádu a pravidel UŠO, jednání proti zásadám sportovního a společenského chování a proti zásadám sportovní etiky.

A.8. Disciplinárním řízením může být postihován jednotlivec i kolektiv přes to, že byl již za totéž provinění postižen dle soutěžního řádu.

B. Základní pojmy

B.1. Neoprávněný start – start hráče v týmovém utkání, který nesplňuje základní podmínky dané pravidly a soutěžním řádem (tzn. podmínky, při jejichž splnění a doplnění by hráč byl na platné soupisce týmu – např. chybějící reálná fotografie, nezaplacená licence, apod.).

B.2. Nedovolený start - start hráče v týmovém utkání, resp. v turnajích, který ani při splnění všech základních podmínek daných pravidly a soutěžním řádem nesmí za tým, resp. v turnaji nastoupit (hráč je členem jiného družstva, hráč se zákazem činnosti, hráč je členem jiného národního svazu s působností na území ČR, hráč je blokován z důvodu podání žádosti o uvolnění z klubu bez souhlasu předsedy, apod.).

B.3. Kontumace utkání – při kontumaci vítězí soupeř maximálním možným skóre bodů z dílčích zápasů a legů z dílčích zápasů a získává plný počet bodů započítávaných do tabulky. Potrestanému týmu je okamžitě odečten příslušný počet bodů dle podmínek daných krajskými pravidly.

B.4. Technická kontumace utkání - při technické kontumaci vítězí soupeř maximálním možným skóre bodů z dílčích zápasů a legů z dílčích zápasů a získává plný počet bodů započítávaných do tabulky. Potrestanému týmu mohou být odečteny 0 – 3 body. Tato kontumace se uplatňuje jen při technických pochybeních (např. nezadání výsledku stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu, odehrání utkání na neschváleném terči, na neschváleném hracím místě, apod.).

B.5. Odečtení bodů v probíhající sezóně – body jsou odečteny nejpozději po skončení posledního utkání soutěže, resp. příslušné části soutěže. Tabulka se přepočítá a poté je určeno konečné pořadí soutěže. Výsledky žádného utkání se nemění.

B.6. Odečtení bodů v nové sezóně – body jsou odečteny před zahájením soutěže a tento odečet je zohledněn v tabulce již od počátku sezóny.

B.7. Vyloučení ze soutěže - všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se anulují. Potrestané družstvo není v tabulce dále uváděno. Trest lze uplatnit, jestliže k vyloučení týmu dojde nejméně tři kola před koncem soutěže.
B.8. Vyloučení ze soutěže po skončení ligového ročníku – Týmu je s okamžitou platností zastavena činnost. Všechna doposud odehraná utkání a jejich výsledky se neanulují a zbylá utkání se kontumují ve prospěch soupeře. Trest nahrazuje vyloučení ze soutěže, jestliže by k němu došlo v posledních dvou kolech soutěže.

C. Druhy disciplinárních trestů

C.1. Tresty mohou být vztaženy dle rozhodnutí disciplinárního orgánu na všechny soutěže UŠO nebo jen na soutěže jednoho typu (družstva, jednotlivci) nebo na konkrétní soutěž, ve které k provinění došlo. Zároveň mohou být omezeny i územní působností disciplinárního orgánu.

C.2. Tresty ukládané jednotlivcům:

a) Veřejné napomenutí.

b) Podmínečné zastavení činnosti

c) Zákaz činnosti

d) Doživotní zákaz činnosti s podmínečným odkladem.

e) Doživotní zákaz činnosti.

f) Zákaz reprezentace – doplňkový trest

C.3. Tresty ukládané kolektivům:

a) Veřejné napomenutí.

b) Technická kontumace.

c) Kontumace utkání včetně okamžitého odečtu bodů za kontumaci (v případě, že ligová soutěž má dvě části, pak trest odečtu bodů platí pro obě tyto části, jestliže k provinění došlo v první části a výsledek utkání se započítává i ve druhé části).

d) Odečet bodů po skončení soutěže (v případě, že ligová soutěž má dvě části, pak trest odečtu bodů platí pro obě tyto části, jestliže k provinění došlo v první části).

e) Odnětí trofejí a nároku na finanční odměny.

f) Peněžitá pokuta.

g) Přeřazení do nižší soutěže.

h) Vyloučení ze soutěže.

i) Zákaz reprezentace.

D. Druhy provinění a výše trestů

D.1. Provinění hráčů:

1. Nesportovní chování - pokřikování, kritizování, úmyslné poškozování sportovního zařízení včetně hry se šipkami nesplňující max. dovolenou hmotnost (i mimo soutěžní zápasy), házení šipkami po zemi, úmyslné zdržování hry, svévolné opuštění hracího prostoru apod.:

a) veřejné napomenutí

b) podmínečné zastavení závodní činnosti na 1 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 24 měsíců

c) zastavení závodní činnosti na 1 – 6 měsíců

d) finanční pokuta 1.000 Kč – 10.000 Kč a náhrada škody (platí pro poškozování sportovního zařízení a uděluje se i jako doplňkový trest k odst. a, b, c) se zastavením činnosti do uhrazení pokuty a náhrady škody.

2. Nevhodné společenské chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu turnaje, či soutěžního utkání družstev:

a) veřejné napomenutí

b) podmínečné zastavení závodní činnosti na 1 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 24 měsíců

c) zastavení závodní činnosti až na 6 měsíců

3. Zvláště zavrženíhodné nesportovní chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu turnaje, či soutěžního utkání družstev (fyzické napadení, rasově motivované nesportovní chování, ...)

a) zastavení závodní činnosti na 6 – 24 měsíců

b) doživotní zákaz činnosti

4. Urážky, zesměšňování soupeře, pořadatelů, funkcionářů, diváků, znevážení soutěže a samotné UŠO, neoprávněné zpochybnění regulérnosti soutěže:

a) veřejné napomenutí a podmínečné zastavení závodní činnosti na 3 - 12 měsíců s odkladem na 6 – 24 měsíců

b) zastavení závodní činnosti 3 - 12 měsíců

5. Urážky, zesměšňování delegovaných rozhodčích:

a) zastavení závodní činnosti na 1 - 12 měsíců

b) v případě inzultace zatavení činnosti na 12 – 24 měsíců

c) doživotní zákaz činnosti

6. Neoprávněný start:

a) podmínečné zastavení závodní činnosti na 3 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 24 měsíců

b) zastavení závodní činnosti na 3 - 6 měsíců

7. Nedovolený start:

a) podmínečné zastavení závodní činnosti na 6 – 24 měsíců s odkladem na 12 - 24 měsíců

b) zastavení závodní činnosti na 6 - 24 měsíců

8. Falšování sportovně-technických dokladů s cílem neoprávněného startu:

a) zastavení závodní činnosti na 6 - 24 měsíců

b) podmínečný doživotní zákaz činnosti

9. Úmyslné ovlivňování výsledku zápasu a utkání:

a) bez úplaty nebo bez slibu úplaty: zastavení závodní činnosti na 3 - 6 měsíců

b) za úplatu nebo slib úplaty: zastavení závodní činnosti na 6 - 24 měsíců

10. Hrubé porušení sportovní etiky, zvláště hrubé či opakované porušení stanov a řádů UŠO:

a) zastavení závodní činnosti na 3 - 24 měsíců

b) podmínečný doživotní zákaz činnosti s odkladem na 60 měsíců

c) doživotní zákaz činnosti

D.2. Provinění rozhodčích a funkcionářů:

1. Nesportovní chování:

a) veřejné napomenutí a podmínečné zastavení závodní činnosti na 3 – 6 měsíců s odkladem na 6 - 12

měsíců

b) zákaz činnosti na 3 - 6 měsíců

2. Nedbalý výkon funkce, zvláště má-li za následek neregulérní průběh zápasu, utkání nebo turnaje:

a) veřejné napomenutí

b) veřejné napomenutí a zastavení činnosti nebo výkonu funkce na 6 – 12 měsíců s podmínečným odkladem na 12 - 24 měsíců

c) zákaz výkonu funkce na 6 – 12 měsíců

d) doživotní zákaz činnosti s podmínečným odkladem na 60 měsíců

3. Úmyslné ovlivňování výsledků, utkání, zápasů:

a) bez úplaty nebo bez slibu úplaty: peněžitá pokuta, podmínečný doživotní zákaz činnosti s odkladem na 60 měsíců

b) za úplatu nebo slib úplaty: doživotní zákaz činnosti

4. Úmyslné porušení stanov, pravidel, soutěžního řádu a směrnic UŠO - například umožnění neoprávněného, resp. nedovoleného startu hráči, nesprávné údaje ve sportovně-technických dokladech a jejich falšování, falšování výsledkových listin turnajů (dopisování nepřítomných hráčů, změny pořadí, úmyslná záměna hráčů apod.), nepředložení výsledku turnaje, nepředvídatelné nesportovní chování apod.:

a) veřejné napomenutí a zákaz činnosti na 6 – 12 měsíců s podmínečným odkladem na 12 - 24 měsíců

b) zákaz výkonu funkce na 6-12 měsíců a zákaz činnosti na 12-24 měsíců s podmínečným odkladem na 12-24 měsíců

c) zákaz činnosti na  6 – 24 měsíců a zákaz výkonu funkce na 6 – 24 měsíců

d) zákaz výkonu funkce na 24 měsíců a doživotní zákaz činnosti s podmínečným odkladem na 60 měsíců

e) doživotní zákaz činnosti

f) finanční pokuta - všechny tresty a) až e) mohou být doplněny o finanční pokutu v případě, že s výkonem funkce byla spojena finanční odměna, případně na ní byl nárok

D.3. Disciplinární provinění pořadatelů:

1. Nezajištění dostatečné pořadatelské služby:

a) peněžitá pokuta 500 Kč až 5.000 Kč

b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců

2. Falšování sportovně-technických dokladů:

a) peněžitá pokuta 1.000 Kč až 20.000 Kč

b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců

3. Nezajištění akcí uložených vyššími svazovými orgány:

a) peněžitá pokuta do výše 10.000 Kč

b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců

4. Nedodržení stanovených peněžitých prémií za umístění v turnaji vypsaných pořadateli či vyplývajících ze stanov UŠO :

a) dodatečné vyplacení s veřejným napomenutím a podmínečným odejmutím práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců

b) odejmutí práva pořádat sportovní akce UŠO na 1 - 12 měsíců

D.4. Disciplinární provinění družstev a jejich členů v soutěžích družstev:

1. Nesplnění technických podmínek - (nezadání výsledku stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu, odehrání utkání na neschváleném terči, na neschváleném hracím místě, apod.).

a) technická kontumace s možným odečtem 0-3 bodů

b) technická kontumace včetně finanční pokuty (300 – 5.000 Kč) s možným odečtem 0-3 bodů

c) technická kontumace s možným odečtem 0-3 bodů a vyloučení ze soutěže s podmínečným odkladem na 12 – 36 měsíců.

d) vyloučení ze soutěže

2. Nenastoupení k utkání

2.1. Nenastoupení k utkání v soutěži hrané ligovým modelem

a) kontumace utkání včetně finanční pokuty (200 – 1.000 Kč)

b) vyloučení ze soutěže (jde-li o třetí kontumaci v sezóně) v kombinaci s odst. a)

c) vyloučení ze soutěže po skončení soutěže (jde-li o třetí kontumaci v posledních dvou kolech příslušné ligové soutěže) v kombinaci s odst. a)

2.2. Nenastoupení k utkání v soutěži hraném KO nebo DKO modelem

a) kontumace utkání včetně finanční pokuty (500 – 1.000 Kč)

b) vyloučení ze soutěže (jde-li o - první kontumaci v KO modelu hraném na jedno utkání; druhou kontumaci v KO modelu hraném na více než jedno utkání nebo v DKO modelu; třetí kontumaci v celé sezóně - bez ohledu na různost oficiálních týmových soutěží UŠO v kombinaci s odst. a)

3. Nesportovní chování hráče-hráčů družstva (pokřikování, kritizování, úmyslné poškozování sportovního zařízení v průběhu soutěžního utkání, házení šipkami po zemi, úmyslné zdržování hry svévolné opuštění hracího prostoru apod., chování týmu při i po utkání, vedoucí k znevážení soutěže, či zpochybnění regulérnosti utkání, apod.):

a) podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

b) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

c) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže

d) kontumace utkání a odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže

4. Nevhodné společenské chování hráče-hráčů družstva v hracím prostoru i mimo něj po dobu a v

přiměřené časové míře před i po soutěžním utkání:

a) podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

b) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

c) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže

d) kontumace utkání a odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

5. Zvláště zavrženíhodné skupinové nesportovní chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu a v přiměřené časové míře před i po soutěžním utkání:

a) odečtení 7 - 12 bodů po skončení soutěže

b) kontumace utkání a odečtení 7 – 12 bodů po skončení soutěže

c) přeřazení do nižší výkonnostní úrovně po skončení soutěže bez práva účasti v turnaji MČR a VF v následujícím ligovém ročníku

d) vyloučení ze soutěže

6. Urážky, zesměšňování soupeře, pořadatelů, funkcionářů, diváků:

a) Veřejné napomenutí

b) podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

c) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

d) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže

e) kontumace utkání a odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

7. Urážky, zesměšňování delegovaných rozhodčích:

a) podmínečné odečtení 1– 12 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

b) kontumace utkání a podmínečné odečtení 1 – 2 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

c) odečtení 1 – 12 bodů po skončení soutěže

d) kontumace utkání a odečtení 1 – 2 bodů po skončení soutěže, s odkladem na 6 – 12 měsíců

e) při fyzickém napadení - přeřazení do nižší výkonnostní úrovně po skončení soutěže nebo vyloučení ze soutěže

8. Neoprávněný start kmenového hráče družstva, volného hráče apod.:

a) kontumace utkání

b) odečtení 1 – 6 bodů po skončení soutěže

c) kontumace utkání a odečtení 1 - 6 po skončení soutěže

9. Nedovolený start:

a) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže

b) kontumace utkání a odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže

c) přeřazení do nižší soutěže bez práva účasti v turnaji MČR a VF v následujícím ligovém ročníku

d) doplňkový trest k trestům a) – c) : zákaz činnosti s podmínečným odkladem na 6 – 12 měsíců hráčům, kteří vědomě svojí účastí v utkání na straně týmu naplňující podstatu neoprávněného, či nedovolenému startu, tomuto hrubému porušení pravidel napomohli.

10. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání:

a) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže nebo v novém ročníku soutěže

b) přeřazení do nižší soutěže

c) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže nebo v novém ročníku soutěže a přeřazení do nižší soutěže

d) vyloučení ze soutěže

e) doplňkový trest k trestům a) – c) vyloučení ze soutěže s podmínečným odkladem na 12 – 24  měsíců

11. Hrubé porušení sportovní etiky, zvláště hrubé či opakované porušení stanov a řádů UŠO:

a) odečtení 6 – 18 bodů po skončení soutěže nebo v novém ročníku soutěže, přeřazení do nižší soutěže a vyloučení ze soutěže s podmínečným odkladem na 24 – 60 měsíců

d) vyloučení ze soutěže

12. Nedodržení systému ligové soutěže dle bodu E.6 Sportovních pravidel pro soutěže družstev (odehrání vzájemných utkání v rámci ligového klubu v závěru soutěže)

a) Odečet bodů získaných v utkání porušující uvedený bod pravidel (výsledek utkání se nemění)

E. Disciplinární řízení

E.1. Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární orgán a provinilý jednotlivec, případně kolektiv, prostřednictvím svého zástupce – zástupců.

E.2. Prvoinstanční disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak učinit z vlastního nebo cizího podnětu. Nezpochybnitelné zahájení řízení musí příslušný prvoinstanční orgán učinit nejpozději do 30 dnů od písemného podání podnětu a složení správního poplatku, je-li vyžadován. Rozhodnutí musí tentýž orgán učinit nejpozději do 60 dnů od podání podnětu.

E.3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění do doby zjištění disciplinárním orgánem uplynula doba delší než 15 měsíců. Výjimku tvoří případy, kdy provinění je zároveň předmětem trestního řízení nebo má-li na provinění vliv falšování dat narození, rodného čísla apod. Má-li provinění charakter dlouhodobé působnosti, pak 15 měsíční „promlčecí“ lhůta začíná běžet dnem, kdy provinění ztratilo účinnost.

E.4. Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou podat důležité informace a vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, popř. další důkazní materiály. Provinilému musí být dána možnost vyjádřit se k projednávaným skutečnostem. Osobní účast provinilého při řešení první instancí je vhodná, ale není nezbytně nutná. Jestliže nebyl provinilý přizván na jednání první instance, musí být v případě odvolání proti rozhodnutí první instance osobně pozván na jednání instance druhé. Při závažnějších proviněních je třeba k jednání přizvat zástupce klubu, jehož je provinilý členem. Jestliže se provinilý na disciplinární řízení nedostaví, přestože mu byla dána možnost účasti, může disciplinární orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Projednává-li se provinění kolektivu, mohou se přizvat jen ti jeho členové, jejichž účast považuje disciplinární orgán za důležitou pro zjištění pravdy a spravedlivé posouzení případu.

E.5. Jsou-li dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán může rozhodnout, že od potrestání upouští. Dospěje-li k závěru, že samotný průběh disciplinárního řízení splnil svůj výchovný účel, a že s ohledem na osobu provinilého a povahu provinění není uložení trestu třeba. Ukáže-li se, že k provinění nedošlo, disciplinární orgán vydá rozhodnutí o tom, že se disciplinární řízení zastavuje.

E.6. Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Je-li provinilý přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s podstatnými důvody a poučí ho o právu podat odvolání. Rozhodnutí disciplinárního orgánu se oznamuje písemnou formou provinilému, klubu, jehož je provinilý členem, jakož i tomu, kdo dal podnět k zahájení disciplinárního řízení. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.

F. Protesty

F.1. Každý účastník soutěžního utkání jednotlivců, dvojic a družstev může podat protest proti regulérnosti utkání, turnaje, soutěže apod.

F.2. Protest se podává vždy písemně. Protesty proti soutěžím a turnajům pořádaných v rámci kraje se podávají na příslušné krajské sekretariáty nebo na místě sboru rozhodčích. Protesty proti soutěžím a turnajům republikového charakteru se podávají buď k SDK UŠO nebo na místě sboru rozhodčích. Jestliže sbor rozhodčích není schopen protest řešit, podstoupí jej neprodleně příslušné SDK.

F.3. Podání protestu je podmíněno složením správního poplatku – kauce nejpozději s podáním protestu. Protestující musí buď složit kauci při podání protestu nebo musí doložit adekvátním dokladem, že kauce byla složena na příslušný účet.

F.4. V případě, že je protestu vyhověno, je kauce v plné výši vrácena. Jestliže protestu vyhověno není, pak kauce propadá UŠO, resp. příslušné krajské organizaci UŠO. V případě, že je protestu vyhověno jen z části, může orgán zabývající se protestem zvážit i částečné vrácení kauce.

F.5. Výše poplatku – kauce a termíny na podání protestů jsou pro jednotlivé soutěže a turnaje stanoveny takto: Soutěže jednotlivců a dvojic

200 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie MO (Podání protestu nejpozději 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)

500 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie RM (Podání protestu nejpozději 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)

1.000 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie RGP (Podání protestu nejpozději 2 pracovní dny po zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)

2.000 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie TOP (Podání protestu nejpozději 2 pracovní dny po zveřejnění výsledků na webu www.sipky.org.)

3.000 Kč - protest proti regulérnosti turnaje kategorie MČR a reprezentační kvalifikace (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání turnaje)

1.000 Kč - protest proti regulérnosti krajských žebříčků, mistrovství kraje apod. (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání finálového turnaje, resp. po zveřejnění konečného pořadí žebříčku v dějišti

konání)

3.000 Kč - protest proti regulérnosti Českého poháru jednotlivců a dvojic podaný v průběhu sezóny

5.000 Kč - protest proti regulérnosti Českého poháru jednotlivců a dvojic podaný v průběhu MČR nebo po jeho

skončení (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání finálového turnaje v dějišti konání)

Soutěže ligových družstev

500 Kč - protest proti regulérnosti ligového utkání (Podání protestu nejpozději 48 hodin po odehrání utkání)

1.000 Kč - protest proti regulérnosti utkání krajského finále (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání utkání)

2.000 Kč - protest proti regulérnosti utkání při VF Ligového poháru UŠO a MČR družstev (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání utkání)

5.000 Kč - protest proti regulérnosti krajského finále (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání)

10.000 Kč - protest proti regulérnosti VF Ligového poháru UŠO a MČR družstev (Podání protestu nejpozději 30 minut po odehrání posledního utkání)

500 Kč – protest určený krajské SDK proti rozhodnutí krajského sekretariátu

1.000 Kč – protest určený republikovému sekretariátu, proti rozhodnutí krajského sekretariátu

1.500 Kč – protest určený republikové SDK proti rozhodnutí krajského sekretariátu, resp. krajské SDK

2.000 Kč – protest určený republikové SDK proti rozhodnutí republikového sekretariátu

G. Odvolání

G.1. Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance může účastník disciplinárního řízení podat odvolání,

a to písemně do 15 dnů ode dne doporučení rozhodnutí.

G.2. Odvolání se podává odvolacímu orgánu písemně a doporučeně. V opise se zasílá disciplinárnímu orgánu první instance.

G.3. Podání odvolání je podmíněno složením poplatku - kauce. Protestující musí buď složit kauci při podání protestu nebo musí doložit adekvátním dokladem, že kauce byla složena na příslušný účet.

G.4. Disciplinární orgán, který rozhodoval v první instanci, je povinen zaslat do 15 dnů po obdržení kopie odvolání odvolacímu orgánu všechny písemné doklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, spolu se svým

stanoviskem.

G.5. Výše poplatku – kauce je stanovena takto:

300 Kč - odvolání jednotlivce (dvojice, týká-li se odvolání soutěže dvojic) ke krajské SDK

1.000 Kč - odvolání jednotlivce (dvojice, týká-li se odvolání soutěže dvojic) k SDK UŠO

700 Kč - odvolání kolektivu ke krajské SDK

2.500 Kč - odvolání kolektivu k SDK UŠO

G.6. Odvolací orgán nezpochybnitelně zahájí řízení ve věci odvolání nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání s tím, že rozhodnutí musí učinit nejpozději do 90 dnů od podání odvolání. Odvolací orgán přezkoumá postup o rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance. Vychází při tom z podkladových materiálů disciplinárního řízení v první instanci. V případě potřeby je doplní vlastním šetřením. V případě, že je odvolání vyhověno, je kauce v plné výši vrácena. Jestliže odvolání vyhověno není, pak kauce propadá UŠO, resp. příslušné krajské organizaci UŠO. V případě, že je odvolání vyhověno jen z části, může orgán zabývající se protestem zvážit i částečné vrácení kauce.

G.7. Odvolací orgán:

a) odvolání bez projednání odmítne, jestliže je odvolání podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. V těchto případech se poplatek za odvolání nevrací

b) odvolání neprojednává, není-li do doby zahájení jednání předložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání

c) potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že rozhodnutí je odůvodněné a správné

d) zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že v projednávaném případu nedošlo k disciplinárnímu provinění

e) změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest

H. Evidence disciplinárních trestů

H.1. Disciplinární tresty eviduje SDK UŠO a zveřejňuje na webu www.sipky.org.

H.2. Disciplinární komise je povinna informovat pořadatele o všech trestech, které se vztahují k pořádanému turnaji.

I. Zkrácení a odpuštění disciplinárních trestů

I.1. Po odpykání nejméně poloviny nepodmíněného trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu funkce lze zbytek trestu prominout. O prominutí rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností, a to na základě písemné žádosti potrestaného.

I.2. Po odpykání pěti let z nepodmíněného trestu doživotního zákazu činnosti lze zbytek trestu podmínečně prominout s odkladem na 60 měsíců, a to na základě písemné žádosti.

I.3. V případě, že žádosti dle bodu I.2. není vyhověno, může další písemnou žádost o podmínečné prominutí trestu žadatel podat po uplynutí tří let od podání poslední žádosti.

J. Závěrečná ustanovení

J.1. Výklad disciplinárního řádu provádí Sportovně disciplinární komise UŠO.


zpět na rozcestník

DODATEK K PRAVIDLŮM

platný pro Královéhradecký kraj od 1. 7. 2019

1. HLAVNÍ LIGOVÁ SOUTĚŽ A LIGOVÝ POHÁR

A. Doplnění resp. upřesnění všeobecných pravidel:

viz bod A.2.2. Podmínky pro schvalování názvů družstev jsou platné i pro B a nižší soutěže.

viz bod B.2.7. Pravidlo o uzávěrce úplných soupisek je platné i pro B a nižší soutěže.

viz bod D.6. Výše poplatku (startovného) do B a nižších soutěží je stanovena na 1000 Kč.

viz bod H.5. Přenechání pozice družstvu v B a nižších soutěží podléhá správnímu poplatku 2.000,- Kč.

viz bod I. Pravidla o systému ligového utkání platí i pro B a nižší soutěže až na drobné výjimky uvedené v bodu B. tohoto dodatku).

viz bod J. Pravidlo o bodovém hodnocení utkání a pořadí družstev v tabulce platí i pro B a nižší soutěže.

viz bod K.1.2. Hlavní (letní) termín pro podání přestupních lístků je od 1. 7. do 31. 8. (přestup nabývá účinnosti dnem podání nejdříve však 1. 7. nejpozději 31. 8.).

viz bod L.3. Doplnění správních poplatků: změna hracího času nebo dne v sezóně (resp. po zveřejnění rozlosování) - 100 Kč, mimo sezónu (nejpozději do zveřejnění rozlosování) - 0 Kč

viz bod R.1.3. Ligový pohár se hraje po kategoriích obvykle systémem oboustranného pavouka (kategorie C+) respektive KO systému (kategorie AA+). Konkrétní hrací systém bude v obou kategoriích stanoven po uzávěrce přihlášek do Hlavní ligové soutěže.

B. Hry v jednotlivých úrovních:

B.1. V ligových utkáních se hrají následující hry vždy na 2 vítězné legy (výjimky povoluje sekretariát):

- ligová kategorie A a B - 501 Double Out a 10. dílčí zápas Cricket Cut Throat Liga

- ligová kategorie C - 301 Double Out a 10. dílčí zápas Cricket Cut Throat Liga

- ligová kategorie D - 301 Master Out a 10. dílčí zápas Cricket Cut Throat na 1. displej (pokud v oblasti není D liga nejnižší soutěží hraje se 301 Double Out)

- ligová kategorie E a nižší - 301 Master Out bez Cricketu

B.2. V případě, že je v oblasti jediná ligová úroveň hraje se hra 301 Double Out a 10. dílčí zápas Cricket Cut Throat na 1. displej (výjimky povoluje sekretariát).

B.3. Cricket Cut Throat Liga se hraje dle typu terče respektive jeho nastavení (na typu Diamond Dart Vofotronix v některých případech zavření jedním hráčem; na typech Löwen, Cyberdine apod. vždy zavření oběma hráči) vždy ale maximálně na 20 kol.

B.4. V prodloužení se ve všech soutěžích hraje na 1 vítězný leg hra 701 Liga (Double, Master nebo Single Out dle zvyklosti dané ligové skupiny) vždy na 20 kol.

C. Ligové a pohárové utkání na 2 terčích:

C.1. Ligová utkání se odehrávají obvykle na 1 šipkovém přístroji. Pokud je v provozovně umístěno více šipkových přístrojů, zápasy mohou probíhat na 2 přístrojích současně (musí být umístěny v jedné místnosti), pokud tak před zápasem rozhodne domácí kapitán a učiní o tom poznámku v zápise z utkání.

C.2. Všechna utkání finálové části Extraligy o titul se odehrávají na 2 terčích.

C.3. Všechna utkání Extraligy sever, kde mezi hracími místy jejich aktérů je vzdálenost větší nebo rovna 40 km, se odehrávají na 2 terčích (vyjma hracího místa týmu Cukrárna Náchod, kde o případné hře na 2 terčích rozhoduje hostující kapitán). V případech, kdy k této situaci dojde, je minimálně jeden z aktérů dotčeného utkání povinen na tuto skutečnost upozornit písemnou formou krajský sekretariát a to minimálně 5 dní před termínem utkání. Pokud se tak nestane může být utkání odehráno na 1 terči.

C.4. Pokud se na hracím místě hrají 2 utkání ve stejný den, mezi nimiž je časový rozdíl do 4 hodin, a zároveň jsou v místě umístěny 2 funkční přístroje, pak v případě, že v prvním hraném utkání není za 2,5 hodiny od oficiálního času jeho zahájení odehráno 10 dílčích zápasů, utkání pokračuje počínaje 11. zápasem povinně na 2 terčích. Toto pravidlo je platné pouze pro severní část kraje.

D. Počet družstev na jednom hracím místě (pravidlo platné pouze pro severní část kraje od sezóny 2018/2019 pak pro obě oblasti):

D.1. Na jednom hracím místě (v jedné provozovně) je možné zaregistrovat maximálně 4 družstva (pokud zároveň budou splněny podmínky z bodů D.2. a D.3.)

D.2. Pouze 2 družstva z jednoho hracího místa mohou mít stejný hrací den a čas zahájení domácích zápasů. Případná další družstva musí mít den resp. čas odlišný (rozdíl mezi časy zahájení zápasů družstev hrajících ve stejný den musí být minimálně 4 hodiny).

D.3. Aby mohl být uplatněn bod D.1. musí být v provozovně umístěny minimálně 2 šipkové přístroje (výjimku povoluje v odůvodněných případech krajský sekretariát).

E. Hostování (doplnění bodu K.3. pravidel pro soutěže družstev):

E.1. Hostování musí být vždy nahlášeno na předepsaném formuláři na krajském sekretariátu oblasti mateřského klubu. V žádosti o hostování musí být vždy uvedeno o jaký časový úsek se jedná, a to nejdéle do konce ligové soutěže.

E.2. Se zahájením hostování musí souhlasit předsedové obou klubů. K ukončení hostování je třeba souhlas, resp. žádost pouze předsedy mateřského klubu.

E.3. Hostování je povoleno během celé sezóny kromě posledních 4 kol, kdy je povoleno pouze ukončení hostování. Limit 4 kol platí pro obě družstva.

E.4. Hostování je povoleno vždy na dobu nejméně 4 ligových utkání, po dobu hostování nesmí hráč hrát za své mateřské družstvo.

E.5. Po ukončeném hostování může hráč opět hostovat až po 2 ligových kolech soutěže mateřského klubu.

E.6. Hostování není povoleno pro nadstavbová utkání (play off, baráže, kvalifikace, MČR klubů apod.).

E.7. Hostování musí být povoleno v termínu před zahájením 4. ligového kola od konce soutěže. Ukončit hostování před uplynutím doby jeho platnosti nelze pokud družstvo, ve kterém hráč hostuje, již odehrálo všechny zápasy sezóny. Dále o hostování nelze žádat, když skončí ligová skupina mateřského družstva.  

E.8. Správní poplatek za povolené hostování je 200 Kč. Správní poplatek za ukončení hostování před uplynutí doby  (nejméně po čtyřech kolech) je 100 Kč. Poplatek za prodloužení hostování je 50 Kč za každé ligové kolo.

E.9. Hostování v rámci jednoho šipkového klubu a jedné oblasti, při splnění bodu E.10., není zpoplatněno.

E.10. Podmínkou pro hostování bez poplatku je totožný název družstev jednoho klubu obsahující i název obce, rozlišený pouze písmenem A, B, C, D nebo číslovkou 1,2 (event. I, II, ...).

E.11. V každém družstvu může hostovat vždy jen jeden hráč.

F. Vratné kauce (doplnění bodu D.4. pravidel pro soutěže družstev platné pouze pro severní část kraje):

F.1. Výše vratné kauce je pro všechna družstva bez rozdílu ligové úrovně stanovena na 1000 Kč.

F.2. Druhy sankcí odečítané z kaucí nebo z případných finančních odměn:

1. Pozdě uhrazené poplatky potřebné pro start v soutěži (HLS) = sankce 100 Kč

2. Pozdě vyplněný elektronický formulář pro úplnou registraci družstva (HLS) = sankce 100 Kč

3. Kontumace utkání (HLS i LPU) = sankce 200 až 1000 Kč

4. Opakované nezadání/nenahlášení výsledku/zápisu ve stanoveném termínu (HLS i LPU) = sankce 50 až 300 Kč

5. Další možné tresty řeší Disciplinární řád UŠO

F.3. Sankce se neprodleně odečítají z vratné kauce. Pokud ta klesne pod 50% své výše je družstvu pozastavena činnost a to až do doby, kdy dojde k jejímu vyrovnání na původní hranici. V době pozastavené činnosti nemůže družstvo nastoupit v žádné soutěži.

F.4. Veškeré vybrané sankce z bodů 1. - 5. se obvykle přesouvají do tzv. prémie HLS. Prémii obdrží na konci sezóny losovaný tým (týmy), který nebude uveden na listině disciplinárních trestů.

F.5. Sankce, prohřešky, přestupky a tresty (jednotlivců i týmů) jsou evidovány na listně disciplinárních trestů, která bude po celou sezónu uveřejněna na oficiálních stránkách kraje.

2. LIGOVÁ SOUTĚŽ ŽENSKÝCH DRUŽSTEV

A. Technické podmínky:

A.1. Soutěž se obvykle hraje turnajovým systémem. Konkrétní hrací model, skladba zápisu z utkání a další pravidla jsou stanovena vždy po uzávěrce registrací a uveřejněna společně s rozlosováním soutěže.

A.2. Startovné a kauce se v soutěží neplatí, kredity se vhazují.

B. Prémie a ceny

B.1. Postup na MČR družstev žen minimálně pro vítězný tým (o přesném počtu rozhodne SDK UŠO po 30. 9.)

B.2. Poháry pro 1. – 3. družstvo, věcné ceny

3. MISTNÍ OPEN TURNAJE (doplnění bodu D.2. pravidel pro soutěže jednotlivců a dvojic platné pouze pro severní část kraje):

A. Technické podmínky:

A.1. Každý turnaj typu místní Open, který má být započítán do krajských a republikových žebříčků, musí řídit proškolená osoba - rozhodčí.

A.2. Rozhodčí musí být fyzicky přítomen po celý průběh turnaje (nahradit/vystřídat ho může pouze osoba se stejnou kvalifikací).

A.3. Rozhodčí ručí za správnost a regulérnost turnaje a je zodpovědný za včasné odevzdání výsledkové listiny i uhrazení stanovených správních poplatků.

A.4. Výsledovka turnaje musí být odeslána na krajský sekretariát do 2 dnů po termínu konání (nejpozději však 1. prosince do 12:00) a to výhradně prostřednictvím online aplikace Varan. Správní poplatek, vyčíslený krajským sekretariátem zpravidla 1x za měsíc, je splatný v termínu uvedeném ve vyúčtování. Veškeré informace týkající se vyúčtování potažmo plateb jsou k dispozici na internetové na stránce www.navrchol.cz/rozhodci.

B. Správní poplatky:

B.1. Za každého hráče v turnaji činí správní poplatek 20 Kč (hlavní turnaj dne) respektive 10 Kč (případný doplňkový turnaj, tj. druhý a další turnaj odehraný ve stejný termín).

B.2. Poplatek je určen na administrativu spojenou s organizací turnaje/seriálu, kdy 50% jeho výše je poplatek za správu místního žebříčku respektive zápočet turnaje do krajských a republikových žebříčků a případná zbylá část je odměnou pro rozhodčího daného turnaje.

C. Tresty a sankce rozhodčím:

C.1. V případě nedbalého výkonu funkce může být rozhodčí potrestán dle disciplinárního řádu nebo například následujícími finančními sankcemi:

        1) Nesplnění termínu pro odeslání výsledovky turnaje stanoveném krajskými pravidly = sankce 100 Kč + 20 Kč za každý další den prodlení a žlutá karta

        2) Neodeslání nebo odeslání výsledovky až po termínu stanoveném republikovými pravidly, kdy dle pravidel nemůže být turnaj již započítán = 1000 Kč a červená karta

        3) Nesplnění termínů pro uhrazení správních poplatků = sankce 200 Kč + 20 Kč za každý další den prodlení a žlutá karta

        4) Neuhrazení správních poplatků do 3 pracovních dnů po 1 upomínce = červená karta; neuhrazení správních poplatků do 3 pracovních dnů po 2 upomínce = černá karta

        5) Sekretariát může udělit za neplnění povinností i jiné druhy sankcí (např. viz Disciplinární řád)

6) Černá karta = odebrání licence rozhodčího; 2 červené karty = karta černá; 3 žluté karty = karta červená; platnost každé karty je 12 měsíců od udělení (černé 24 měsíců); v případě udělení černé karty musí po uplynutí         lhůty její platnosti potrestaný absolvovat znovu školení rozhodčích

C.2. Sankce se neprodleně odečítají z odměny (konta) rozhodčího. Pokud konto klesne pod nulovou hranici je rozhodčímu pozastavena činnost a to až do doby, kdy dojde k vyrovnání konta. Pokud konto není vyrovnáno do 15ti dnů od pozastavení činnosti rozhodčího může dojít i k zastavení jeho závodní činnosti.

4. REGIONÁLNÍ MASTERY (úprava a doplnění bodu E.A. pravidel pro soutěže jednotlivců a dvojic):

A. Doplnění resp. upřesnění všeobecných pravidel TOP RM:

A.1. Pro nominaci, určení náhradníků i pro nasazení do základních skupin je rozhodující pořadí v tom Mistrovství, v jehož oblasti se daný turnaj TOP koná (tzn. např. pokud hrací místo TOP turnaje geograficky patří pod severní část kraje, pak se pro uvedené účely používá žebříček Mistrovství SVČ apod.).

A.2. Při rovnosti bodů v žebříčcích o pořadí rozhoduje: a) umístění ve finálovém turnaji krajského žebříčku (platí pouze pro 1. TOP), b) lepší umístění v turnajích TOP Master v oblasti, c) lepší umístění v Nominačních Masterech v oblasti, d) lepší umístění v turnajích Double Open v oblasti, e) lepší umístění v turnajích Open v oblasti (lepším umístěním se vždy rozumí více prvních míst, v případě shody více druhých míst atd. v dané sezóně).

A.3. Hráči a hráčky musí v turnajích TOP Master nastupovat vhodně společensky oděni. Za vhodnou je považována tmavá uzavřená obuv, dlouhé kalhoty (nikoli tepláky), košile nebo polokošile (v případě dresu je žádoucí dres klubu registrovaného v UŠO). Další nespolečenské doplňky jsou obvykle považovány za nevhodné (čepice, kšiltovky, šály, ledvinky, …). Výjimky jsou přípustné jen v případě zdravotních důvodů, které musí hráč na žádost rozhodčích vhodným způsobem doložit. Hráč je povinen o výjimku požádat před ukončením prezence!

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A. V případech, které neřeší výše uvedený dodatek k pravidlům rozhoduje SDK KHK UŠO. Proti jejímu rozhodnutí je možno se odvolat dle disciplinárního řádu k SDK UŠO.

B. Složení SDK KHK UŠO a disciplinární komise KHK UŠO: Bernard Vladimír, Mlejnek Eduard (předseda), Uhříček Břetislav, Velínský Václav, Vylíčil Ondřej.

C. SDK KHK UŠO si vyhrazuje právo v průběhu sezóny změnit, upravit či doplnit krajská pravidla. V případě nejasností, je za rozhodující verzi pravidel považována verze uvedená na oficiálních internetových stránkách kraje.

 z