Published using Google Docs
Reglement Noordelijke Jeugdcompetitie NOSBO en FSB
Updated automatically every 5 minutes

Reglement Noordelijke Jeugdcompetitie NOSBO en FSB

Versie: 3-11-2023Artikel 1

Dit reglement geldt voor de Noordelijke Jeugdcompetitie (NJC), die gezamenlijk door de NOSBO en de FSB wordt georganiseerd.

 
Artikel 2
Voorafgaand aan de start van het nieuwe NJC-seizoen wordt door de jeugdleiders van de NOSBO en FSB vastgesteld wie de competitieleider(s) is/zijn (bij voorkeur een duo-rol met vertegenwoordigers uit NOSBO én FSB). Voorafgaand aan de competitie maakt de competitieleider - in afstemming met de jeugdleiders van de NOSBO en de FSB - de opzet van de competitie bekend. Bij voorkeur geeft de competiteleider een informatiegidsje uit met praktische zaken.


Artikel 3
De wedstrijden worden gespeeld volgens de "FIDE-Regels voor het schaakspel" (Rapidschaak). Uitzondering op dit reglement is dat een onreglementaire zet niet direct leidt tot verlies van de partij. De wedstrijdleider zal bij een onreglementaire zet de speler een waarschuwing geven dat een tweede of derde onreglementaire zet kan leiden tot het verloren verklaren van de partij. Verder kan de wedstrijdleider bij een onreglementaire zet besluiten tot het toevoegen van twee minuten extra bedenktijd bij de tegenstander van de speler die de onreglementaire zet uitvoert. Een onreglementaire zet of het door de vlag gaan van een speler mag slechts geconstateerd worden door de twee spelers en door een wedstrijdleider. Teamleiders, teamleden en publiek mogen dit niet merkbaar constateren. Claimen kan conform het FIDE-reglement. Zie eerdere opmerking over tijdsclaim bij onreglementaire zet.

In het geval dat er een remiseachtige stelling is ontstaan in de fase dat één van de spelers minder dan 5 minuten op de klok heeft, kan deze speler aan de wedstrijdleiding vragen om te bewaken of er door de andere speler een winstpoging ondernomen wordt. Dit om te voorkomen dat de partij op increment te lang gerekt wordt. Het staat de wedstrijdleider dan vrij om zelf of een aangewezen persoon te controleren of er een winstpoging wordt ondernomen in een door hem genoemd tijdsperiode van minimaal 5 minuten. De wedstrijdleider of door de wedstrijdleider aangewezen onafhankelijke persoon stelt in deze periode vast of in (het vervolg van) de partij een winstpoging wordt ondernomen. De wedstrijdleider kan vervolgens een uitslag vaststellen.

Artikel 4
In principe worden alle wedstrijden op de vrijdagavond gespeeld op de datums die vooraf zijn vastgesteld door de competitieleider.


Artikel 5
Er wordt gespeeld door teams bestaande uit vier jeugdspelers, (criteria hiervoor overeenkomstig de regels van de KNSB) die ingeschreven moeten zijn bij de KNSB.

Een speler die 18 jaar is geworden mag t/m 31-12 van dat betreffende kalenderjaar nog meedoen aan de NJC (en dus niet meer aan NJC-wedstrijden van datzelfde seizoen die na 31-12 plaatsvinden).


Artikel 6
Bij voorkeur worden alle wedstrijden gespeeld in een centrale locatie. Mocht dit organisatorisch niet lukken, dan wordt een beroep op de deelnemende verenigingen gedaan om een zaal en materiaal beschikbaar te stellen voor twee of meerdere teams. Per wedstrijdlocatie wordt in overleg met de competitieleider een wedstrijdleider aangesteld.


Artikel 7
Een vaste teamsamenstelling gedurende het seizoen is niet vereist. Alle spelers die lid zijn van een vereniging mogen opgesteld worden tijdens het NJC-seizoen.


Artikel 8
Alle partijen van een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld, tenzij voorafgaand aan de wedstrijd de competitieleider toestemming geeft om een partij op een ander moment te spelen.

Artikel 9
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders de opstelling van hun
teams aan de wedstrijdleider. Uitgangspunt voor de opstelling is een aflopende speelsterkte van de spelers. De meest recente KNSB-jeugdrating wordt hierbij als leidraad gebruikt, maar hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden.

Artikel 10
Het “thuisspelende” team speelt aan de even genummerde borden met wit, het bezoekende team speelt met wit aan de oneven genummerde borden.


Artikel 11
Het speeltempo is 45 minuten plus 15 seconden per zet. Noteren van de zetten is verplicht tot de laatste 5 minuten.

Artikel 12
Alle wedstrijden beginnen - tenzij anders afgesproken - om 19.30 uur. Alle spelers en de wedstrijdleiders moeten 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

Artikel 13
Aan de winnaar van een partij wordt een bordpunt toegekend; voor een remisepartij krijgt elk van de spelers een half bordpunt.


Het team, dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, krijgt 2 wedstrijdpunten; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.

De eindstand wordt bepaald op basis van het aantal behaalde wedstrijdpunten, vervolgens het aantal bordpunten, onderling resultaat en ten slotte valt stapsgewijs het resultaat op de laagste borden af. Is de eindstand nog steeds gelijk dan zal de competitieleider, afhankelijk van het belang, een passende oplossing zoeken in overleg met de teamleiders.

Artikel 14
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier door beide teamleiders en de wedstrijdleider wordt ondertekend. De wedstrijdleider geeft de uitslag(-en) door aan de competitieleider.

Artikel 15
Bezwaren kunnen tot 48 uur na de wedstrijd ingediend worden bij de competitieleider. Deze zal na hoor en wederhoor een bindende beslissing nemen.

Artikel 16

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider.