Empowering vizitka 3 jen logo.jpg

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2017

Business & Professional Women CR, z.s.

je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spis. značkou L 21044
se sídlem palác Fenix, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, IČO 228 21 431, DIČ: CZ22821431
bankovní spojení: FIO, číslo účtu: 2101289965/2010

Osnova

  1. Poslání Business & Professional Women ČR
  2. Hlavní cíle na rok 2018 / 2019
  3. Členská základna
  4. Tým BPW
  5. BPW v regionech
  6. Equal Pay Day
  7. Akce
  8. Projekty
  9. Partneři a fundraising  
  10. Hospodaření organizace

1. Poslání Business & Professional Women CR

Business & Professional Women CR z.s. je již od počátku roku 2010 součástí mezinárodní federace Business and Professional Women (BPW International), která se za více než 85 let své existence stala nejvlivnější sítí žen profesionálek, která má své zastoupení v 95 zemích na pěti kontinentech a sdružuje více než 45 tisíc žen.

Mezi naše cíle patří podpora profesionálního rozvoje žen na všech úrovních tak, aby měly možnost stát se ekonomicky nezávislými. Propojujeme zkušené ženy s těmi, které vyhledávají různé formy svého osobního rozvoje a tomu přizpůsobujeme naše aktivity. Jedná se zejména o programy, které pomáhají ženám k návratu na pracovní trh, k rozvoji jejich kariéry, podporují začátky i rozvoj jejich podnikání. Našimi projekty pomáháme chránit práva žen, překonávat různá omezení a pečujeme o vzdělávání a osobní rozvoj. Za hlavní nástroj, který hojně využíváme, pokládáme mentoring.

Naší vizí je rovné zapojení žen a mužů do rozhodovacích pozic a velkou prioritu vidíme v odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Tuto vizi se snažíme naplňovat prostřednictvím našeho největšího projektu Equal Pay Day -  ŽENY SOBĚ, který se během osmi ročníků, které jsme již uspořádaly, stala velmi vyhledávaným setkáním žen, jež o rozvoj své kariéry nebo podnikání pečují s těmi, které jsou ve svých oborech pokládány za odbornice.

Cílovou skupinou jsou ženy, které se zajímají o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společnosti, které podporují přijetí vlastní zodpovědnosti za rozvoj společnosti a které podporují rozvoj přátelství, pochopení a spolupráce mezi pracujícími ženami celého světa.

Většiny aktivit organizace se mohou účastnit i ženy, které nejsou členkami organizace, vítáni jsou
i muži, kteří se ztotožňují s cíli naší organizace a chtějí v toto téma podpořit.

2. Hlavní cíle pro rok 2018/2019

Příprava a úspěšné oslavy 10. ročníku konference Equal Pay Day

Konference EPD je každým rokem výrazně úspěšnější, než předchozí ročníky, zejména jejím narůstajícím mezinárodním přesahem. Zvyšujeme nejen počet zahraničních hostů, ale na 9. ročníku se nám také podařilo zaujmout i zahraniční návštěvníky konference.

Další novinkou je, že ženy důvěřují kvalitě naší akce a proto se nám daří vstupenky prodávat již před koncem roku 2017. Zvyšuje se počet vstupenek prodaných do firem a objem tržeb ze vstupenek se již stává významným zdrojem financování celé akce.

V roce 2019 zažijeme výroční 10. ročník konference, do kterého bychom rády zapojily všechny organizace a účastnice, kteří již v minulosti akci podpořili, budou oslavovat úspěch spolu s námi a ponesou myšlenku rovnosti platů do další éry.

Rozšíření mentoringu a speed mentoringu do dalších organizací a korporací

V této oblasti máme největší rezervy, chybí nám zejména kapacity. Již pravidelně organizujeme malé konference například ve společnosti Wunderman a kromě úspěšných HR Days, kam každoročně vysíláme podporu 20 mentorek, jsme nedávno ujednaly mentoringovou spolupráci s All festivalem. Pravidelné  rozšíření speed mentoringu do firem se pokusíme znovu implementovat od září 2018.

Zapojení členek sítě do aktivit organizace, využití jejich potenciálu a prohloubení spolupráce
s firemními členy organizace

Řada členek se postupně zapojuje do dění v organizaci, nově také díky vytvoření uzavřené skupiny na facebooku. V této oblasti ale stále máme velké rezervy. Řešení vidíme ve vytvoření několika pracovních skupin, kde budou členky společně řešit jednotlivé projekty a nosná témata organizace.

Do konce roku 2018 bychom chtěly zapojit 50% členek a firemních členů do pravidelných klubových aktivit organizace.

Navazování a rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi se společným tématem

V této oblasti jsme dosáhly řady velkých úspěchů. Prostřednictvím Asociace veřejně prospěšných organizací (dále jen AVPO) jsme vyslaly 5 členek studovat Vyšší odbornou školu žurnalistiky na 3 roky. V rámci jejich studia jsou členky zapojeny do odborné praxe v BPWCR a vzniká tak mnoho nových výstupů v oblasti PR.

Rovněž spolupráce s Českou ženskou lobby (dále jen ČŽL) se prohloubila. Do organizace jsme přivedly další nové organizace a také jsme využily několik školení v rámci jejich projektu Profesionalizace.

S Profesií pokračujeme v odborném partnerství na HR Days a s MotivemP pomáháme natáčet neokoukané MotivPTalks, jež zahrnují rozhovory mnoha našich hostů a členek organizace.

Budování organizace jako transparentní, otevřené, moderní neziskové organizace

Pro zkvalitňování naší práce jsme využily projektu Profesionalizace, kde jsme se za pomoci expertek - Marie Petrovové, Lídy Duškové, Hanky Krejčí a Jany Matouškové snažily zlepšit procesy a postupy naší organizace a proškolit zaměstnankyně v oblastech, ve kterých jsou expertky odbornicemi. Možnosti projektu jsme bohužel nevyužily v plném rozsahu a řadu činností bude nutné upravit. Nastavené změny se pokusíme implementovat v průběhu roku.

I přesto má BPWCR mezi neziskovými organizacemi vybudované velmi dobré jméno, takže v implementaci dalších opatření pokračuje. Kromě využívání CRM systému Salesforce jsme zahájily využívání nového softwaru Ofico, jež bude řídit stávající a nové projekty.

Organizace se stala vyhledávaným partnerem nejen tuzemských aktivit, ale i zahraničních vzdělávacích projektů. Pochvala a díky patří všem zmíněným.

3. Členská základna

Dlouhodobě uznáváme společné hodnoty a cíle. Naše členky:

K 31.12.2017 měla organizace celkem 115 členek.   

4. Tým BPW 

Do týmové práce se v roce 2017 zapojila Helena Dreiseitlová, Pavlína Chvalinová, Monika Klucová, Hana Krejčí, Marie Petrovová a Lída Dušková.

Do prezidia spolku byly zvoleny Lenka Kousková jako víceprezidentka, Jana Matoušková jako víceprezidentka, Lenka Šťastná jako prezidentka a Zora Hájek.  

Všechny činnosti kontroluje Kontrolní komise v čele s Lenkou Švecovou.

Od ledna na akci Equal Pay Day 2017 pracovalo 5 žen týmlídrů (Michaela Melicher, Lucie Kittlová, Jana Vašíčková, Tereza Melišová a Julie Válková) a dalších 79 dobrovolnic. Děkujeme ❤

5. BPW v regionech

BPW Roztoky

V říjnu 2014 byl v Roztokách u Prahy založen klub žen BPW, který vede Lenka Švecová, dlouholetá členka organizace. Semináře, které v Roztokách u Prahy realizujeme, mají vzdělávací charakter. Klub dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Roztoky. Členky organizace BPW často působí na akcích jako lektorky. Průměrná návštěvnost je 13  osob. V roce 2017 proběhlo sedm seminářů a workshopů, které byly zaměřeny na tyto oblasti  - výchovu dětí, vliv IT technologií na výchovu dětí a mládeže, nezapomněly jsme na důležité momenty z oblasti pracovního trhu např. jak napsat fungující životopis, jak se připravit na pohovor ve firmě, nebo oblast řízení vlastních priorit.

Pro rok 2018 máme připravena tato témata: GDPR, žena a finance, zabydlení se ve zdraví, sebevědomí člověka, vliv stresu na člověka a jeho odolnost.

BPW Mladý klub

Young klub BPW sdružuje členky klubu do 26 let. V tuto chvíli nemá klub vedoucí ředitelku, která by zapojila ostatní mladé ženy do akce a uměla by se napojit na Young BPW International, kde se dá připojit k mnoha zajímavých aktivitám, seminářům a konferencím. Členky BPW se snaží udržovat alespoň online FB kanál na sociální síti.

6. Equal Pay Day

8. ročník konference Ženy sobě v rámci Equal Pay Day se opět konal v Clarion Congress Hotel Prague, ve dnech 24. - 25. března 2017.

Závěrečnou zprávu si můžete přečíst online na webu.

Celou akci opět provázela rozsáhlá jarní kampaň s tématem rovnosti platů, která oslovila více než …. osob a osobností českého byznysu také pomocí mediálních partnerů akce. Velké díky za podporu patří hlavnímu mediálnímu partnerovi TV Nova.

Páteční konferenci zahájila její excelence Anna Viktoria Li – velvyslankyně Švédska, díky které se nám podařilo otevřít téma feminismu a realizaci žen ve firmách nebo v podnikání. Celé obsazení řečnických duetů i moderátorská dvojice ženy a muže, přesně propojila nosné téma letošního ročníku: Spolupráce žen a mužů.

V sobotu jsme v 5 hodinových blocích zaregistrovaly 2031 účastnic, jež mohly vybírat ze 106ti hodin podpory formou speed mentoringových workshopů, kde se mohly osobně setkat s 60 mentorkami v pozici role models. Generální ředitelka společnosti Mary Kay jež je naším tradičním partnerem, Barbora Chuecos, zase zmiňuje, že u jejího stolu ženy “hodně mluvily o dětech a že je krásné, jak nás vedou k většímu štěstí - jen je poslouchat.”

Fotogalerie celé akce a videozáznamy

7. Akce 

81 řádků (akcí) odhaluje letošní Kalendář akcí BPWCR, které jsme uspořádaly.

V roce 2017 jste se s námi mohli potkat na 8. ročníku konference Ženy sobě (Equal Pay Day), dále v 11 klubových kavárnách a na 10 networkingových obědech jsme propojily 273 žen, představily 10 hostů a propagovaly jsme 3 místa pro setkávání (Siddharta Café, Crystal Bar Lounge a Il Mulino restaurant).  

10 setkání z cyklu Hodně toho víme, aneb Babo raď, propojilo přes stovku žen, nevygenerovalo však žádné nové členky. Mladý klub se zapojil do příprav Billion rising March s Hankou Kynychovou a Barbora Nesvadbová nám přečetla úryvek ze své nové knihy na setkání Svátek slaví Lenky.

Jako odborný partner působilo BPWCR na akci HR DAYS 2017, konferenci Restart Myšlení, anglické konferenci Understanding Human Mind, TEDxWomen 2017 a vedla také debatu na půdě Americké Ambasády na téma ženy a podnikání.

V roce 2017 jsme také uspořádaly celkem 3 VIP setkání pro firemní členy a partnery a to VIP shopping ve FAshion Arena Prague, setkání mentorek a partnerů EPD a VIP večeři s Antonií Burell.

V Café Martin Karlín proběhl poslední kulatý stůl ve spolupráci s Osmičkou pro rodinu.

Fotogalerie z akcí

Každý měsíc je možné se sejít v neformálních kavárnách či se účastnit setkání našich členek.  

Každý měsíc tradiční networkingový oběd se zajímavým hostem slouží pro plné rozvinutí Vaší sítě kontaktů. Dostatečný počet vizitek a minutové představení je nezbytnou součástí.

Akce, kde můžeme prezentovat své aktivity (Americká Ambasáda, Francouzská ambasáda)

  Lenky mají svátek s Barbarou Nesvadbovou           Den otevřených dveří ve škole Cesta k úspěchu

Konference Young & Rubicon s Mirkou Čejkovou, p. Valovou a Lenkou Šťastnou

Křest studie rovnosti na MPSV

 

 

  Equal Pay Day - Ženy Sobě 2017

VIP Setkání partnerů a mentorek v prostorách společnosti Randstad

 

Setkání s Draganem Vujovic                                     Semináře Babo raď

  Women´s Golf Day ve Zbraslavi se Sárou Kouskovou     Den Evropy a prezentace projektů Erasmus

Naše projekty prezentujeme v médiích (TV Nova, ČT) i na konferencích (TEDxWomen, MPSV)

     

Naše rozhovory najdete v tištěných i online médiích.

 

5 našich členek studuje díky spolupráci s AVPO Vyšší odbornou školu žurnalistiky
                                                odbornice nás prováděly projektem Profesionalizace

Účast na mezinárodní konference v Tbilisi, odkud vzešla i hlavní hostka konference Maggie Semple a vzniká nový klub BPW Georgia.

Kalendář akcí 2017

datum

NÁZEV AKCE

Typ akce

4.1.2017

Ostrý rozjezd EPD

Kavárna

11.1.2017

Praktické marketingové rady (Katka Reichertová)

Babo raď

12.1.2017

Roztoky - Krása a ošklivost jako fenomén lidstva

BPW Roztoky

19.1.2017

Šárka Drozdová hostem v Budha Bar Prague

Networkingový oběd

26.1.2017

Jak mít muže, děti a podnikání a nezbláznit se s Janou Matouškovou

Osmička pro rodinu

1.2.2017

Kavárna - jak pokračují přípravy EPD

Kavárna

6.2.2017

Nacvičování tance s Hankou Kynychovou

Young BPW

8.2.2017

Jak být sama sebou a odolávat tlaku okolí i společnosti (Lenka Benešová)

Babo raď

9.2.2017

Přijmout či nepřijmout homeopatii do našich životů

BPW Roztoky

14.2.2017

Tancem proti násilí, ve spolupráci s ČZL

Young BPW

16.2.2017

Simona Weidnerová hostem v Siddharta Café

Networkingový oběd

23.2.2017

Svátek mají Lenky s Bárou Nesvadbovou, La Gallery Novesta

klubová akce BPW

1.3.2017

Kavárna - jdeme do finále! Konference EPD za dveřmi.

Kavárna

8.3.2017

Globální svět v životě ženy (Jiřina Castorena Sanchez)

Babo raď

9.3.2017

Roztoky - Na co by každá máma měla myslet především

BPW Roztoky

24.3.2017

EPD 2017 konference

EPD 2017

24.3.2017

VIP večeře Antonie Burrell

VIP akce BPWCR

25.3.2017

EPD 2017 mentoring day

EPD 2017

25.3.2017

OMLP představení projektu

OMLP

1.4.2017

Móda Fashion Days - jízdárna hradu Český Krumlov

akce u partnera

5.4.2017

Kavárna

Kavárna

12.4.2017

Zkušenosti úspěšných podnikatelek (Laďka Soukupová, Markéta Fleischerová, Markéta Raková)

Babo raď

20.4.2017

Fungující životopis, aneb jak se dostat na pohovor

BPW Roztoky

20.4.2017

Přednáška Dragan Vujovič - z tlaku dokonalosti do pohody

akce u partnera

21.4.2017

Schůzka k projektu Profesionalizace

Profesionalizace

3.5.2017

Kavárna

Kavárna

4.5.2017

Den Evropy - Střelecký ostrov

OMLP

9.5.2017

9.5. - 25.5. stážisti z Polska, Young BPW, praxe v BPW

spolupráce s ERA

10.5.2017

Korunové milionářky (Lenka Kousková)

Babo raď

11.5.2017

workshop Antonia Burrell

akce BPWCR

11.5.2017

Výchova dětí s tabletem v ruce

BPW Roztoky

12.5.2017

12-19 MAY TC Bělěhrad, Srbsko, projekt (5 členek)

GPCO

23.5.2017

Školení do projektu Profesionalizace

Profesionalizace

24.5.2017

setkání mentorek a partnerů EPD

VIP akce BPWCR

25.5.2017

Host Monika Horníká (GSK) v Siddharta Café

Networkingový oběd

26.5.2017

Understanding Human Mind s Loredanou Popasav

partner konference

6.6.2017

Den golfu pro ženy na Zbraslavi, Lenka Kousková

klubové setkání

7.6.2017

Kavárna - Projekty Erasmus plus

Kavárna

7.6.2017

Debata ženy a podnikání na Americké Ambasádě v Praze

akce u partnera

14.6.2017

Babo raď - Cestování Jinak (Adriena Černá)

Babo raď

15.6.2017

Restart Myšlení

partner konference

22.6.2017

host Kateřina Reimitzová, La Cucina Italiana

Networkingový oběd

27.6.2017

členská schůze = valná hromada BPW

akce BPWCR

11.7.2017

11-12 July Vylaďte se do pohody, dvoudenní kurz hormonální jógy s Janou Hrabalovou

akce s členkou

18.7.2017

VIP shopping afternoon ve Fashion Arena Praha

akce u partnera

20.7.2017

Host Michal Brozman, Crystal Lounge

Networkingový oběd

20.7.2017

20-27 July KIKINDA, Serbia, GPCO (5 členek Young)

projekt Erasmus

2.8.2017

Kavárna

Kavárna

9.8.2017

Setkání s Kristinou Blahnik, Pop up Academy

akce u partnera

15.8,2017

15-16 Aug Vylaďte se do pohody, dvoudenní kurz hormonální jógy

akce s členkou

17.8.2017

Lenka Nová hostem v Crystal Baru Praha

Networkingový oběd

1.9.2017

1 - 8 sept IDIS SWEDEN, Malmo, Women Equilibrum

projekt Erasmus

6.9.2017

Kavárna

Kavárna

13.9.2017

Jak zopakovat úspěch (Mirka Čejková)

Babo raď

15.9.2017

15-17 sept TBILISI, účast na konferenci

mezinárodní konference

16.9.2017

Záříme - sportovní odpoledne pro seniory PrávěTeď

akce u partnera

17.9.2017

Premiéra filmu Bosenské pyramidy s Janou Pozlovskou

akce s členkou

19.9.2017

Cesta k úspěchu - beseda k práci s nadanými dětmi

akce u partnera

20.9.2017

20-28 sept projekt COOP! Polsko (3 členky)

projekt Erasmus+

21.9.2017

Dana Hanousková hostem v Crystal Baru Praha

Networkingový oběd

27.9.2017

20th Global WINConference

mezinárodní konference

2.10.2017

Koncert Slovenští muži vrací úder

akce u partnera

4.10.2017

Kavárna + Jana Pozlovská - Skvělý zrak bez brýlí

kavárna

4.10.2017

konference Koučink centrum Talent exploring

akce s členkou

5.10.2017

5-10 říjen Zájezd do Itálie se Slow Food

akce pro členky

11.10.2017

Setkání na téma Ochrana dat (Lída Dušková)

Babo raď

12.10.2017

Jak být v pohodě s náctiletým

BPW Roztoky

19.10.2017

Viera Černá hostem v Crystal Baru Praha

Networkingový oběd

23.10.2017

The 29th BPW International Congress v Káhiře

mezinárodní konference

25.10.2017

HR Days - mentoring našich členek

akce u partnera

26.10.2017

HR DAYs - mentoring našich členek

akce u partnera

1.11.2017

Kavárna

Kavárna

2.11.2017

TEDx WOmen

partner konference

4.11.2017

4-10 NOV TC GPCO, Makedonie, Stip (5 členek)

projekt Erasmus+

8.11.2017

Osobní značka (Lenka Švecová a Pavlína Chvalinová)

Babo raď

9.11.2017

Jak řídit sama sebe

BPW Roztoky

23.11.2017

Hana Raková v Il Mulino restaurant

Networkingový oběd

6.12.2017

Kouzlo vánoc v 21. století (Vanda Vaníčková)

Kavárna + Babo raď

7.12.2017

Den otevřených dveří školy Cesta k úspěchu

akce u partnera

14.12.2017

Tereza Pokorná na vánočním obědě v Il Mulino restaurant

Networkingový oběd

8. Projekty

Wo(men) for Equilibrum, Training course Malmo, Švédsko

1 - 8. září 2017

Výměna mládeže do 30 let proběhla ve Švédském městě Malmo, kde nás zastupovalo 5 členek mladého klubu. Projektu se zúčastnili partneři ze Španělska, Itálie, ČR, Makedonie a Švédska.

Bližší témata a fotografie z akce naleznete na webu.

 

Gender in Youth Work - Challenges, Perspectives and Opportunitiesgpco logo.jpg

duben 2016 – srpen 2018

Tento projekt umožnil prohloubení spolupráce mládeže v oblasti genderových témat. Celkem poskytnul výjezd 11 osobám z ČR (převážně do 30 let) do Makedonie a Albánie, kde se mohli zúčastnit tréninkového kurzu, výměny mládeže a odborného semináře. 9 partnerů z Makedonie, ČR, Albánie, Řecka, Itálie, BaH, Chorvatska, Turecka a Srbska.

Fotogalerii, příspěvky a další informace naleznete na stránkách projektu.

Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises

(Otevřená mobilní vzdělávací platforma pro malé a střední podnikatele - OMLP)

říjen 2015 – říjen 2017

Partneři projektu dokončili mobilní aplikaci s vybranými vzdělávacími programy. Aplikaci je možné stáhnout zdarma na mobilní telefon s Android systémem na www.omlp.eu.

Jednotlivé sekce umožňují začínajícím a drobným podnikatelům proniknout do základních měkkých dovedností, které k úspěšnému podnikání budou potřebovat. Formou krátkých textů, videí, kvízů a testů se mohou vzdělávat kdekoliv a kdykoliv. Business & Professional Women CR se podílí na budování sekce mentoring, komunikační schopnosti a business networking.

Florá - handmade women across the Europe

Projekt pro ženy, které se zabývají rukodělnou činností odstartoval v prosinci 2017. Třem ženám v projektu umožní další vzdělávání a workshopy, výměnu zkušeností a napojení sítě na další partnery projektu a uskuteční školení ve Valencii, Sofii, Krakově a v Praze. Projekt skončí v prosinci 2019.

Projekt Budování kapacit a profesionalizace NNO

červenec 2016 – červen 2018

Po celý rok 2017 byla organizace v řízení projektu, který se zaměřuje na profesionalizaci neziskových organizací a jejich procesů. 7 zaměstnankyň se pokoušelo zavádět strategické dokumenty v oblastech strategického řízení, fundraisingu, PR, komunikace, kvality služeb a nástrojů SW. Cíle by měly být dosaženy vzájemnou spoluprací expertek pomocí skupinového a individuálního koučinku a mentoringu.

Věříme, že finální realizace projektu přispěje výraznou měrou k efektivnější práci zaměstnanců
s cílovou skupinou organizace.

PROJEKT Profesionalizace BPW publicita nase.jpg

 

COOP! Training Course Poland

20 - 28. září 2017, Zakopane

Týdenní intenzivní výcvik pro 3 účastnice na téma sociální podnikání.

Více informací a fotografie naleznete na webu https://bpwcr.cz/co-op/ 

9. Partneři a fundraising

Děkujeme všem firmám i soukromým osobám, firemním členům i členkám za finanční podporu našich aktivit a nosných myšlenek. Bez jejich přispění bychom naše aktivity nemohly realizovat v takovém rozsahu, jaký se nám daří.

Firemní partneři 2017

Hlavním zdrojem financování jsou výnosy z reklamy, dotace a výnosy z vlastních akcí.


Partneři konference Equal Pay Day 2017


10. Hospodaření organizace

Výsledek hospodaření organizace v roce 2017 - 108 360 Kč

Rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce jsou přiloženy jako přílohy Výroční zprávy.

V Praze dne:             10.6.2018                               

Zpracovala:         Helena Dreiseitlová

Business & Professional Women CR z.s., Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, IČO 228 21 431

www.bpwcr.cz,  www.equalpayday.cz, kontaktujte nás: bpwcr@bpwcr.cz