Uppgift historiebruk

A) Välj (minst) tre personer, händelser och eller företeelser ur listorna nedan eller hitta på egna exempel. Svara på frågorna:

  1. Vad/vem/när är det man refererar till?

Varför är denna person/händelse/företeelse viktig och eller känd?

  1. Vilken känsla vill man skapa? Vad vill man få folk att tänka?

Dvs varför använder man denna person/händelse/företeelse till att skapa denna känsla/detta sätt att tänka?

Motivera ditt svar.

  1. Vilken typ/vilka typer av historiebruk används här?

Obs att det kan vara mer än en sorts bruk.

Motivera ditt svar.

  1. Om du kan ange hur person/händelse/företeelse har använts/används på andra sätt (andra typer av historiebruk)

B)  Ge några (minst två) olika exempel på historiebruk, gärna med exempel, och förklara om och i så fall hur stor påverkan de har i dagens samhälle

Uppgiften ger er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav

E

C

A

A

Eleven kan redogöra för några historiska skeenden och händelser som använts på olika sätt samt förklara varför de använts olika.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

B

Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Enkla

Enkla

Nyanserade

Namn på vägar, gator, torg, mm

Reklam och varumärken mm

Offentlig utsmyckning