Published using Google Docs
2020.06.21 Privacy Notice - idrettsgledeforalle.no - Norwegian

 

Personvernerklæring

idrettsgledeforalle.no

Sist oppdatert: 21. juni 2020

 1. Oversikt

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup ("BSK" eller "vi") for å gi deg informasjon om hvordan, hvorfor og på hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med idrettsgledeforalle.no, samt idrettsarrangementene og -tilbudene som leveres i tilknytning til denne nettsiden. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du som registrert har etter EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) og den norske personvernlovgivningen (sammen "Personvernlovgivningen").

 1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person eller en mindre gruppe av mennesker (også kalt den "registrerte"). Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger, er navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysninger kan også omfatte særlige kategorier (tidligere kalt "sensitive") personopplysninger, slik som blant annet opplysninger om helsetilstand, religiøs overbevisning, etnisk opprinnelse eller opplysninger om en persons seksuelle forhold eller orientering.

Med behandling av personopplysninger, mener vi innsamling, lagring, sammenstilling, sletting og enhver annen bruk av personopplysninger.

 1. Behandlingsansvarlig

BSK er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne erklæringen. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter etter Personvernlovgivningen, herunder din rett til å få informasjon om hvordan dine opplysninger behandles. 

 1. Hvilke Personopplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende personopplysninger i tilknytning til idrettsarrangementene og -tilbudene som vi yter i tilknytning til idrettsgledeforalle.no

 1. Hva er behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene beskrevet ovenfor fordi det er nødvendig for å levere våre tjenester/tilbud til deg (det vil si, nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg). Vi behandler også de ovennevnte personopplysningene basert på vår berettigede interesse i å levere idrettsarrangementer og -tilbud til deg.

 1. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende, og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

 1. Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

 1. Hvilke rettigheter har du?

Dersom vi behandler dine personopplysninger har du etter Personvernlovgivningen en rekke rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor oss.

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, herunder rett til å motta en kopi av disse. Dersom du mener opplysningene vi har registrert om deg er uriktige har du rett til å be om at de rettes. Du har rett til å be om at dine opplysninger slettes fra våre systemer, noe vi er pålagt å etterkomme såfremt videre lagring ikke er strengt nødvendig. Dersom du har innsigelser mot vår behandling av dine opplysninger, men ikke vil at de skal slettes av hensyn til pågående prosesser, kan du be om begrensning av behandlingen. I slike tilfeller vil vår behandling begrenses til kun nødvendig lagring. Der vår behandling av dine opplysninger har grunnlag i berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen. Dersom du protesterer skal vi stanse den aktuelle behandlingen, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner for å fortsette behandlingen. Der vår behandling av dine opplysninger har grunnlag i ditt samtykke eller vår avtale med deg, har du rett til å få disse opplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, enten til deg selv eller direkte til en annen tredjepart.

Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en av dine rettigheter overfor oss, ber vi deg ta kontakte oss (se kontaktopplysningene i punkt 11 nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom vi kan ha behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

 1. Datatilsynet, klagemuligheter og gjeldende Personvernlovgivning

Datatilsynet er ansvarlig for å føre kontroll med personvernregelverket og tilsyn med norske selskapers behandling av personopplysninger. Du kan kontakte oss dersom du har noen spørsmål eller klager knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet eller en tilsynsmyndighet i EU/EØS-land der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, her. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

Den til enhver tid gjeldende versjon av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Personopplysningsloven og GDPR finner du her.

 1. Endringer

Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen, eksempelvis som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra datoen som er angitt innledningsvis.

 1. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på:

Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup
Ekebergveien 101

1178 OSLO
jens@idrettsgledeforalle.no

Ved: Jens Naas-Bibow (personvernansvarlig #idrettsgledeforalle)

* * *

14298737/1