PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2019/2020

GRAU SUPERIOR

Estimat/da participant,

El present document explica el procés de selecció Erasmus 2019/2020 i els seus criteris d’elegibilitat.

La convocatoria està dividida en els següents apartats:

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Fases del procés de selecció.

 1. Fase 1: Inscripció al procés de selecció.
 2. Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selecció del/les participants.
 5. Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus i elecció de l’opció de gestió

 1. OPCIONS DE GESTIÓ:

 1. Alumnes Participants de Grau Superior

Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció.

Opció 2: Gestió portada pel centre d'estudis.

Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció

 1. CALENDARI ERASMUS  2019/2020.

 1. PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

         

Per el present es convoquen 12 places per la mobilitat d’alumnes de grau superior pel curs acadèmic 2019/2020.

Podran formar part els estudiants de grau superior de Religiosas de María Inmaculada - INS López Vicuña pel projecte aprovat pel SEPIE en  la convocatòria del Programa Erasmus+ Educació any 2019 amb número 2019-1-ES01-KA103-061370.

PLACES CONVOCADES DESTINADES ALS/LES ALUMNES:

El número de places destinada als/les alumnes és 12.

Els alumnes podran triar entre les següents destinacions, en funció dels quals l’import de la beca serà diferent, tal com estableix el SEPIE.

 

Países de destí

Import de la beca per alumne/a per mes (suport individual)

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtestein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

400 euros

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal

350 euros

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia

300 euros

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

 

 1. Fase  1:   Inscripció al procés de selecció a través d’aquest FORMULARI online.
 2. Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).
 3. Fase 3: Entrevista personal ( només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
 4. Fase 4 : Selecció dels/les participants (llistats).
 5. Fase 5 : Aceptació de la Beca Erasmus i selecció de l’opció de gestió.

A continuació es pot trobar tota la informació més detallada de cada fase:

1-  Fase 1: Inscripció al procés de selecció

1.1 La inscripció i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest FORMULARI online.

1.2 Els/les alumnes poden expressar les seves preferències respecte a 3 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del coordinador/a del projecte, previ acord amb el interessat i  es determinarà segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d´altres.

2- Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1 Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, revisa tota la informació que es solicita en el mail, que és la següent:

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina EUROPASS).
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
 4. IBAN (número de compte internacional).
 5. Carta de Compromís, Drets d’Imatge i Cessió de dades (les dues cares) omplerts i signats. (El document estarà adjunt al correu electrònic de benvinguda)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació, un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari descrit en el punt 1.1.

2.2  La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2020.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE): degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONEN. L’accès a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació que heu rebut en el vostre correu electrònic.

2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris serà motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció.

3- Fase 3 : Entrevista Personal.

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos/no admesos, es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i en la seva pàgina web.

3.2 Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la página web del  centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes.

3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació del procés de selecció, excepte si té una situació de força major i está degudament justificada.

3.4 Tots els horaris están expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

4- Fase 4 : Selecció del/les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP, i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual). 

Fase 5:  Acceptació de la Beca Erasmus.

5.1 La persona participant rebrà un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email es demanarà a la persona participant que “accepti o renuncïi” a la subvenció que se li ha assignat.

5.2 La persona participant ha d’indicar en el mateix document quina opció de gestió de la beca tria. (Les opcions es detallen en el apartat B).

5.3  Aquesta documentació s'haurà d'incloure de nou, a la carpeta DRIVE on s’ha pujat tota la documentació.

5.4 No acceptar o no respondre amb la documentació que es solicita en 7 dies naturals des de la recepció del email, comportarà la renúncia automàticament de la beca otorgada. Donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera  del llistat definitiu.

B)  OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions les persones participants rebran la subvenció en el compte corrent (IBAN) que hagin facilitat a la fase de inscripció. Una vegada rebuda, la persona participant actuarà en conseqüència a l’elecció escollida durant la Fase 5.

 

1) Alumnes Participants de Grau Superior. 

Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció:

L’alumne/a podrá escollir l’opció de buscar i comprar per sí mateix tots els serveis del Erasmus. És a dir,  l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta  justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitzi l’informe final del projecte i l'Agència Nacional dictamini que no es correcta la seva justificació.

Si es selecciona aquesta opció hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca, com la gestió, com la documentació i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l'especialitat de l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre.

Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció:

Fer la gestió mitjançant una entitat intermediària, entitat sense ànim de lucre.

Escollint aquest opció, es contempla que amb la subvenció que el programa Erasmus otorga, no és posible cobrir tots els serveis, per la qual cosa la persona participant ha de cofinançar una part de la seva mobilitat.

Depenent del lloc de destinació, el participant rebrà una quantitat diferent (estipulada en l’apartat A d’aquesta convocatòria) i cofinançar la resta. La quantitat a cofinançar s’estableix a continuació.

Els preus establerts inclouen el següents serveis:

El participant haurà de cobrir el transport internacional d’anada i tornada ja que la beca no otorga fons per a aquesta fi.

En cap cas, els serveis podrán ser contractats per separat.

Tots els preus establerts a continuació s’estipulen per a mobilitats de dos mesos.

 1. FRANÇA:

CIUTAT: PAU

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

700€

400€

160€

20€

1280€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

580€

CIUTAT: BAYONA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

800€

400€

200€

20€

1420€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

720€

CIUTAT: LYON

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

744€

450€

Inclòs en la tutorització

Inclòs en la tutorització

1194€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

494€

 1. ITÀLIA

CIUTAT: FORLÌ

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

798€

400€

45€

45€

1288€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

588€

CIUTAT: AREZZO

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

700€

200€

76€

30€

1006€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

306€

CIUTAT: FLORÈNCIA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

910€

450€

35€

1395€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

695€

CIUTAT: PÀDUA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

610€

460€

157€

70€

1297€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

597€

CIUTAT: CAMPOBASSO

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

900€

200€

80€

1180€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

480€

 1. PORTUGAL

CIUTAT: LISBOA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

837€

350€

110€

70€

1367€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

667€

 1. POLÒNIA

CIUTAT: WROCLAW

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

850€

550€

60€

20€

1480€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

600€

880€

 1. GRÈCIA

CIUTAT: ATENES

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

800€

100€

60€

50€

1010€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

310€

 1. ESLOVÈNIA

CIUTAT: MARIBOR

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

400€

500€

80€

150€

1130€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

600€

530€

 1. ROMANIA

CIUTAT: ARAD

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

400€

200€

Inclòs en l’allotjament

70€

670€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

600€

70€

 1. PAÏSOS BAIXOS

CIUTAT: LEEUWARDEN

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

700€

100€

Bicicleta

20€

820€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

120€

 1. MACEDONIA DEL NORD

CIUTAT: SKOPJE

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

400€

200€

60€

30€

690€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

600€

90€

 1. REGNE UNIT / IRLANDA

CIUTAT: DERRY, LETTERKENNY, DUBLIN, SLIGO

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

1000€

400€

-

-

1400€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

800€

600€

 1. BULGÀRIA

CIUDAD: SOFÍA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

810€

280€

80€

35€

1205€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

605€

 1. BULGÀRIA

CIUDAD: SOFÍA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

810€

280€

80€

35€

1205€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

605€

 1. ALEMANYA

CIUTAT: BERLIN

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

1000€

350€

140€

-

1490€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

790€

C) CALENDARI  ERASMUS 2019/ 2020

Fase 1: Inscripció al procés de selecció:

Fase 2  LLiurament de la documentació obligatòria:

Fase 3: Entrevistes personals

Fase 4:  Selecció del/les participants.

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus i tria de l´opció de gestió.

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el día 20/12/2019.

D)      PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Criteri intern

30%

 

L'equip docent valorarà la preparació i compromís del participant tenint en compte:

 1. Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3. Expedient acadèmic de l'alumne / a.

Entrevista

40%

 

El tribunal que realitzi l'entrevista valorarà les competències i aptituds del participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

 

 1. Iniciativa, adaptabilitat,
 2. Mentalitat oberta, socialització
 3. Capacitat de comunicació
 4. Maduresa i coneixement d'una / o mateixa / o
 5. Idioma estranger
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives

Documentació lliurada

30%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Es valorarà la presentació i el contingut. A la carta de motivació es valorarà també la motivació i l'originalitat.

Certificats de llengua: 5%

 

Es valorarà positivament si l'estudiant té un certificat que acrediti el seu nivell d'idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra-acadèmics: 5%

 

Es valorarà positivament si l'estudiant ha certificats que acreditin altres estudis.

PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS+ 2019/2020

GRADO SUPERIOR

Estimada/o participante

En el presente documento se explica el proceso de selección del programa Erasmus+ 2019/2020 y sus criterios de elegibilidad.

La convocatoria está dividida en los siguientes apartados:

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Fases del proceso de selección

 1. Fase 1: Inscripción al proceso de selección
 2. Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selección de los/las participantes.
 5. Fase 5: Aceptación de la beca Erasmus y selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

      B) OPCIONES DE GESTIÓN:

 1. Alumnos/as participantes de Grado Superior

Opción  1: Gestión autónoma de la subvención

Opción 2: Gestión por parte del centro de estudios

Opción 3: Gestión externalizada de la subvención

     C) CALENDARIO ERASMUS  2019/2020.

     D)  PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

A) INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

         

Para el presente se convocan 12 plazas para la movilidad de estudiantes de grado superior para el  curso académico 2019/2020.

 

Podrán formar parte los/as estudiantes de grado superior del Religiosas de María  Inmaculada - INS López Vicuña para el proyecto aprobado por el SEPIE en la convocatoria del Programa Erasmus + Educación año 2019 con número 2019-1-ES01-KA103-061370..

PLAZAS CONVOCADAS DESTINADAS A  ALUMNO/AS:

El número de plazas destinadas al alumnado es 12.

Los/as alumnos/as podrán elegir entre los siguientes destinos, en función del cual el importe de la beca es diferente, tal y como establece el SEPIE.

 

País de destino

Importe de la beca por alumno/a al mes

 (Apoyo individual)

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia

400 euros

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal

350 euros

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, Turquía

300 euros

 Fases del proceso de selección:

 

 1. Fase 1:  Inscripción al proceso de selección a través de este FORMULARIO.
 2. Fase 2: Entrega de los documentos obligatorios (a través de la carpeta Drive personal de cada estudiante).
 3. Fase 3: Entrevista personal (para los que hayan entregado  todos los documentos obligatorios) y hayan superado las dos primeras fases.
 4. Fase  4: Selección del  los/las participantes. (listados).
 5. Fase  5: Aceptación de la beca Erasmus y selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

A continuación puedes encontrar información más detallada sobre cada fase:

1-  Fase 1: Inscripción al proceso de selección:

1.1 La inscripción  (primera acción de todas) se realizará rellenando el siguiente FORMULARIO.

1-2  Los/as estudiantes pueden expresar sus preferencias respecto a 3 destinos, pero la decisión final siempre es competencia del centro educativo o del coordinador del proyecto Erasmus previo acuerdo con la persona interesada y se determinará según los criterios de disponibilidad de lugar de prácticas y otros motivos.

2-  Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.

2.1-  Una vez completado el formulario, el participante recibirá un email al correo que hayas indicado en la primera fase. Llegados a  este punto, por favor, revisa la información que se solicita en el correo, que es la siguiente:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  EUROPASS).
 2.  Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado (documento válido para poder viajar fuera del país).
 4. IBAN (número de cuenta internacional)
 5. Carta de compromiso, Derechos de Imagen y Cesión de datos . Ambas caras deben estar rellenadas y firmadas. (El documento estará adjunto al correo electrónico de bienvenida)

Esta documentación se deberá proporcionar en formato digital y subirse a la carpeta compartida del Google Drive (recordamos que el/la participante recibirá  este enlace a través del correo electrónico de confirmación una vez inscrito usando el formulario descrito en el punto 1.1.

2.2 - La documentación será aceptada únicamente si está debidamente sellada y/o firmada  y tiene vigencia hasta el 31 de Agosto del 2020.

¡Cuidado¡  

Todos los documentos deben  ser entregados en formato digital en la carpeta  (DRIVE):  debidamente escaneados y subidos en SU RESPECTIVA CARPETA. A esta carpeta personal puedes acceder desde el link que encontrarás en el email de confirmación.

2.3 - No entregar  alguno de los  documentos obligatorios requeridos será motivo de descalificación del/ la alumno/a del proceso de selección.

 

3- Durante la Fase 3: Entrevista Personal.

3.1-  Una vez finalizada la fase 2, se revisará la documentación y se publicará en el listado de los alumnos/as admitidos/as y excluidos/as  del proceso. Además del horario de las entrevistas (siguiente fase). Este listado saldrá publicado en el tablón de anuncios del centro educativo al que perteneces y en su página web.

3.2-  Los/as participantes  serán convocados a través de la web del centro educativo con un mínimo de 24 horas de antelación. Eventualmente, puede darse el caso que se avise además por correo electrónico pero la información de la página web será la que prevalecerá en todo momento. En este anuncio se hará saber también el lugar donde se van a efectuar las entrevistas.

3.3-  No presentarse a la entrevista personal supone la  descalificación del proceso de selección, excepto si la ausencia es por fuerza mayor y está debidamente justificada.

3.4 - Todos los horarios están expresados  en GMT + 1 (horario de Madrid).

3.5- El / la participante se deberá de presentar con 30 minutos de antelación a la entrevista convocada. No presentarse a la entrevista a la hora programada podría ser motivo de descalificación del proceso.

4- Fase 4: Selección de los/las participantes.

4.1 - Tendrán prioridad aquellos estudiantes que no hayan participado anteriormente en alguna movilidad Erasmus  destinadas a estudiantes de FP  y también aquellos que estén en el último año académico de su ciclo formativo.

4.2- Todas las cantidades y destinos del listado son susceptibles a cambios por causas ajenas a nuestro control durante el proceso.

Las cantidades y destinos definitivos serán comunicados individualmente a los alumnos/as una vez se publiquen las listas definitivas con los destinos finales y a la hora de la firma del convenio de subvención individualmente.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus y elección de la opción de gestión

5.1 La persona participante recibirá un email por parte de la persona coordinadora del proyecto. En este  email se solicitará la aceptación o renuncia a la subvención asignada.

5.2 La persona participante debe indicar en el mismo documento qué opción de gestión de la beca elige. (Las opciones se detallan en el apartado B).

5.3 Esta documentación se deberá de incluir también de nuevo en la carpeta DRIVE donde se ha subido toda la documentación.

5.4 No aceptar o no contestar con la documentación que se solicita en 7 días naturales desde la recepción del correo electrónico, conlleva la renuncia automática de la beca otorgada. Dando la oportunidad a la primera persona en la lista de espera del listado definitivo.  

B)  OPCIONES DE GESTIÓN

En todas las siguientes opciones, las personas participantes recibirán la subvención en la cuenta corriente (IBAN) que hayan facilitado en la fase de inscripción. Una vez recibida, la persona participante actuará en consecuencia a lo elegido durante la fase 5.

1) Alumnos/as Participantes de Grado Superior.

Opción 1: Gestión Autónoma de la subvención:

El/la alumno/a  podrá elegir  la opción de buscar y comprarse por sí mismo todos los servicios del Erasmus. Es decir, el alojamiento, los vuelos, las empresas para hacer las prácticas en un país elegible para el proyecto presentado por el centro, y será el/la encargado/a de justificar adecuadamente todo lo necesario para la beca Erasmus.

En este caso , el/la alumno/a cobrará la totalidad de la subvención y será el/la responsable de la correcta justificación o devolución de la subvención en caso que ésta no esté bien justificada.

En caso de que la utilización de la subvención no esté bien justificada, el Ministerio de Educación (SEPIE) puede hacer la reclamación de la subvención hasta 2 años después de la finalización de la  movilidad, es decir, cuando se realice el informe final del proyecto y la Agencia Nacional dictamine que no es correcta su justificación.

Si se selecciona esta opción habrá un seguimiento por parte del centro educativo mediante el  tutor de las prácticas del centro y por parte del/la Coordinador/a Erasmus, pero será responsabilidad de el/la alumno/a tanto la búsqueda, como la gestión , como la documentación y el correcto funcionamiento de todas las partes del proyecto.

Opción 2: Gestión  por parte del centro  educativo:

En función del destino y de la especialidad de el/la alumno/a, el centro educativo tiene algunos acuerdos de colaboraciones a nivel internacional. El/la alumno/a podría optar a algún tipo de movilidad en esta línea, gestionada directamente por el centro como ente de contacto entre el/la alumno/a y la empresa. El seguimiento en este caso se realizará directamente en el país de destino con un/ coordinador/a homólogo/a a el/la del centro educativo.

Para saber exactamente qué ofertas y condiciones hay disponibles se deberá de hablar directamente con el/la coordinador/a Erasmus de tu instituto.

Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:

Hacer la gestión por medio de una entidad intermediaria, entidad sin ánimo de lucro.

Eligiendo esta opción, se contempla que con la totalidad de la subvención que el programa Erasmus otorga no es posible cubrir todos los servicios, por lo que la persona participante debe cofinanciar una parte de su movilidad.

Dependiendo del lugar de destino, el participante recibirá una cantidad diferente (estipulada en el apartado A de esta convocatoria) y cofinanciar el resto. La cantidad a cofinanciar se establece a continuación.

Los precios establecidos incluyen los siguientes servicios:

El participante tendrá que cubrir el transporte internacional de ida y vuelta ya que la beca no otorga fondos para este fin.

En ningún caso, los servicios se pueden contratar por separado.

Todos los precios establecidos a continuación se estipulan para movilidades de dos meses.

 1. FRANCIA:

CIUDAD: PAU

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

700€

400€

160€

20€

1280€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

580€

CIUDAD: BAYONA

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

800€

400€

200€

20€

1420€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

720€

CIUDAD: LYON

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

744€

450€

Inclòs en la tutorització

Inclòs en la tutorització

1194€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

494€

 1. ITALIA

CIUDAD: FORLÌ

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

798€

400€

45€

45€

1288€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

588€

CIUDAD: AREZZO

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

798€

400€

45€

45€

1288€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

588€

CIUDAD: FLORENCIA

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

910€

450€

35€

1395€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

695€

CIUDAD: PADUA

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

610€

460€

157€

70€

1297€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

597€

CIUDAD: CAMPOBASSO

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

900€

200€

80€

1180€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

480€

 1. PORTUGAL

CIUDAD: LISBOA

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

837€

350€

110€

70€

1367€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

667€

 1. POLONIA

CIUDAD: WROCLAW

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

850€

550€

60€

20€

1480€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

880€

 1. GRECIA

CIUDAD: ATENAS

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

800€

100€

60€

50€

1010€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

310€

 1. ESLOVENIA

CIUDAD: MARIBOR

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

400€

500€

80€

150€

1130€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

530€

 1. RUMANÍA

CIUDAD: ARAD

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

400€

200€

Inclòs en l’allotjament

70€

670€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

70€

 1. PAISES BAJOS

CIUDAD: LEEUWARDEN

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

700€

100€

Bicicleta

20€

820€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

700€

120€

 1. MACEDONIA DEL NORTE

CIUTAT: SKOPJE

ALOJAMIENTO

TUTORIZACIÓN

TRANSPORTE LOCAL

TRANSPORTE AEROPUERTO

TOTAL

400€

200€

60€

30€

690€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

90€

 1. REGNE UNIT / IRLANDA

CIUTAT: DERRY, LETTERKENNY, DUBLIN, SLIGO

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

1000€

400€

-

-

1400€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

800€

600€

 1. BULGÀRIA

CIUDAD: SOFÍA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

810€

280€

80€

35€

1205€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

605€

 1. BULGÀRIA

CIUDAD: SOFÍA

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

810€

280€

80€

35€

1205€

TOTAL BECA

A COFINANCIAR

600€

605€

 1. ALEMANYA

CIUTAT: BERLIN

ALLOTJAMENT

TUTORITZACIÓ

TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT DE L’AEROPORT

TOTAL

1000€

350€

140€

-

1490€

TOTAL BECA

A COFINANÇAR

700€

790€

C) CALENDARIO  ERASMUS 2019/ 2020

Fase 1: Inscripción al  proceso de selección:

Fase 2 Entrega de la documentación obligatoria:

Fase 3: Entrevistas personales

Fase 4 :  Selección de los/as participantes.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus y elección de la opción de gestión.

La Publicación de la resolución definitiva de seleccionados/as y destinaciones será el día 20/12/2019

D)      PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Criterio interno

30%

 

El equipo docente valorará la preparación y compromiso del participante teniendo en cuenta:

 1. Asistencia a clase.
 2. Actitud en clase.
 3. Expediente académico  del alumno/a.

Entrevista

40%

 

El tribunal que realice la entrevista valorará las competencias y aptitudes del participante y su idoneidad para el proceso, teniendo en cuenta:

 

 1. Iniciativa, adaptabilidad,
 2. Mentalidad abierta, socialización
 3. Capacidad de comunicación
 4. Madurez y conocimiento de una/o misma/o
 5. Idioma extranjero
 6. Resolución de conflictos.
 7. Motivación y expectativas

Documentación entregada

30%

CV y Carta de motivación: 20%

 

Se valorará la presentación y el contenido. En la carta de motivación se valorará también la motivación y la originalidad.

Certificados de idioma: 5%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene un certificado que acredite su nivel de idiomas y lo sube a la carpeta compartida.

Certificados extra-académicos: 5%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene certificados que acrediten otros estudios.