Державна бібліотека України для юнацтва. Електронний каталог

Краще з нових надходжень за липень 2019 року.

Y:\обробка\Сайт липень\1.jpg

659.4:32

П65  Почепцов, Г.Г.

         Пропаганда 2.0 [Текст] / Г.Г. Почепцов. - Харьков : Фолио, 2018. - 796 с.

          Пропаганда присутня у будь-якому суспільстві і за будь-яких часів. Вона може бути політичною, а може рекламувати здоровий спосіб життя, правильне харчування або моду. У різні історичні періоди пропаганда приходить разом з релігією або ідеологією.

Найчастіше ми стикаємося з політичною пропагандою, наприклад, всередині СРСР або за часів «холодної війни», коли пропаганда стає основною зброєю. Інформаційні війни, про які сьогодні заговорив увесь світ, також використовують інструментарій пропаганди. Вона присутня й у виборчих технологіях, тобто всюди, де великі маси людей підпадають під вплив. Інформаційні операції, психологічні, операції впливу – все це входить до арсеналу дій сучасних держав, які організують власну атаку чи захист від чужої атаки.

Про це та багато іншого йдеться у нашій книжці, яка призначена для студентів і викладачів гуманітарних дисциплін, також її можна використовувати при навчанні медіа грамотності у середній школі.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\10.jpg

657:368.03(075.8)

Л46  Лень, В.С.

       Облік і аудит у страхових організаціях [Текст] : навч. посіб. / В.С. Лень, О.О. Сидоренко. - 3-є вид., випр. і допов. - Київ : Каравела, 2018. - 460 с.

        Посібник розраховано для підготовки студентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію бухгалтерського обліку та фінансовий облік.

У посібнику висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків.

Актуалізовано нормативну базу та приведено до неї і доповнено текст посібника.

Особливістю посібника є те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, містяться завдання для самопідготовки, практичні завдання та тести з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях.

Y:\обробка\Сайт липень\11.jpg

620.92:621.311.245(075.8)

С40  Сиротюк, С.В.

        Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру [Текст] : навч. посіб. / С.В. Сиротюк, В.М. Боярчук, В.П. Гальчак. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 182 с.

       У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну.

Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітрової енергії.

Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та експлуатаційників обладнання вітроенергетики.

Y:\обробка\Сайт липень\12.jpg

004.9:338.48(075.8)

І-74          Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М.М. Скопень, М.К. Сукач, О.П. Будя та ін. - Київ : Ліра-К, 2018. - 764 с.

                Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв’язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб’юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo)

та систем on-line бронювання (Vitiana), а також інших систем (ТІТБІТ) в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Підручник дозволить читачеві сформувати достатньо повне уявлення та отримати професійні навички із застосування офісних та спеціалізованих систем і технологій у галузі.

Розрахований на студентів усіх форм навчання спеціальностей Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Y:\обробка\Сайт липень\13.jpg

006:002:02:655.4/.5(075.8)

П14  Палеха, Ю.І.

        Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Палеха, І.В. Смоловик, М.В. Геращенко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 220 с.

       У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній,

бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Посібник містить короткі описи найважливіших нормативно-технічних документів (міжнаціональних, національних та галузевих стандартів) у документально-інформаційній галузі.

Для керівників та працівників інформаційних організацій, служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто має справу з інформаційними ресурсами як у традиційному, так і в електронному форматі й цікавиться стандартизацією в документально-інформаційній сфері.

Y:\обробка\Сайт липень\14.jpg

35.077.1(075.8)

П14  Палеха, Ю.І.

         Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. - Вид. 4-е, випр., допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 624 с. - (Серія посібників з культури діловодства).

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.

Y:\обробка\Сайт липень\2.jpg

657(075.8)

Б94           Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник/ [А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин]. - 4-е вид., доопрац. і допов. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 280 с.

Розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлено принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації,

формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних положень (стандартів) обліку.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Y:\обробка\Сайт липень\3.jpg

161/162(075.8)

П42  Повторєва, С.М.

 Логіка [Текст] : навч. посіб. / С.М. Повторєва. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 188 с.

У навчальному посібнику основні питання курсу логіки розглядаються з урахуванням нових тенденцій логічної науки. Значну увагу приділено історичним аспектам розвитку логіки, що становитиме певний інтерес як для представників гуманітарних спеціальностей, так і для тих, хто навчається на технічних та природознавчих факультетах.

У посібник включено тести і вправи, що дозволяє практично перевірити і зміцнювати отримані з логіки знання.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також всіх тих, хто прагне вдосконалювати свої розумові здібності.

Y:\обробка\Сайт липень\4.jpg

005.51:005.584:658(075.8)

П37           Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / [ М.О. Данилюк, Р.М. Бойчук, Б.В. Гречаник, В.П. Гречаник] ; за ред. М.О. Данилюка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).

              У навчальному посібнику розглянуто питання теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислових підприємств.

Докладно розкрито форми, методи та процеси планування і контролю на підприємстві, особливості маркетингових досліджень для складання планів збуту продукції та матеріально-технічного забезпечення виробництва, механізм розробки фінансового плану підприємства і контролю за його виконанням, а також планування організаційно-технічного розвитку та складання бізнес-планів.

Призначений для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та післядипломної освіти, а також може бути корисним для фахівців промислових підприємств та організацій.

Y:\обробка\Сайт липень\5.jpg

657.6(075.8)

С89  Сук, Л.К.

        Облік і звітність суб‘єктів малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук, О.В. Данілочкіна ; за заг. ред. П.Л. Сука. - Київ : Каравела, 2018. - 372 с.

       Принципи обліку єдині для всіх юридичних осіб. Але в малому підприємстві менша кількість і обсяг господарських операцій, немає чисельного штату працівників бухгалтерії.

     

 У посібнику розглянуто питання ведення обліку і складання звітності суб’єктів малого бізнесу, а саме: організаційно-правові форми господарювання, організація обліку, план рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, проста і спрощена форми бухгалтерського обліку, облік у приватного підприємця, порядок підготовки та подання фінансової і податкової звітності.

Призначений для студентів, які вивчають бухгалтерський облік, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів та інших спеціалістів економічного профілю.

Y:\обробка\Сайт липень\6.jpg

004:16(075.8)

М33  Матвієнко, М.П.

           Комп‘ютерна логіка [Текст] : підручник / М.П. Матвієнко. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 324 с.

У підручнику викладено основні поняття комп’ютерної логіки і методи побудови різноманітних комп’ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду.

Зібрано як загально відомий матеріал, так і розроблений останніми роками, а також подано і частково новий.

Підручник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні та комп’ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки і автоматики, а також окремі розділи можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів.

Y:\обробка\Сайт липень\7.jpg

005.3:658.5(075.8)

О-60         Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, В.О. Желябін та ін. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 438 с. - (Вища освіта в Україні).

                У навчальному посібнику дається аналіз операційного менеджменту як дисципліни, науки, нового наукового напряму про концепції, методи, процедури, технології створення та функціонування операційної системи на виробничому підприємстві, виконання необхідних операційних функцій для процвітання бізнесу.

Операційний менеджмент, аналогічний управлінню виробництвом, охоплює широке коло проблем і реалізується в усіх без винятку організаціях, тому для виконання його функцій потрібні операційні менеджери.

Навчальний посібник буде корисним тим, хто займається перетвореннями як у великій корпорації, так і в невеликому бізнесі, який виростає із торгової палатки. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців, бізнесменів, фахівців, керівників підприємств.

Y:\обробка\Сайт липень\8.jpg

342.1(100)(091)(075.8)

Х76  Хома, Н.М.

         Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Хома. - 3-є вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 474 с. - (Вища освіта в Україні).

        Історія держави та права зарубіжних країн – одна з найоб’ємніших юридичних дисциплін, яка вивчає процеси становлення, розвитку, занепаду державності та правових систем упродовж усієї історії.

Пропонований навчальний посібник написаний на основі прочитаних автором курсів лекцій і має за мету сприяти набуттю читачами упорядкованих знань зі загальної історії держави та права.

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до 2002 р.

Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією держави та права.

Y:\обробка\Сайт липень\9.jpg

025.2(075.8)

Д64  Долбенко, Т.О.

         Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань. - Київ : Ліра-К, 2018. - 348 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу.

До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

                               Адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua