PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE    JOIERIA (LOGSE)

MÒDUL   JOI11-FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

PRIMER

ANUAL

2

----

Departament:   Ciències socials i jurídiques

Professorat responsable:

IDOIA RIBAS MARINO

Correu electrònic: iribas@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

JAUME ENRIC RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Capacitar a l'alumnat per l'accés a la feina, com a professional autònom o assalariat, i fomentar l'esperit emprenedor i la formació al llarg de la vida, facilitant informació sobre els aspectes organitzatius, econòmics, jurídics i de seguretat que incideixen en l'exercici professional, en les relacions laborals i en l'àmbit empresarial del sector professional corresponent.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Requisits d’accés al cicle formatiu

2. Normativa de referència

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre)

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Real Decreto 1574/1996, de 28 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de la Joyería de Arte

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny a les escoles d’art per al curs 2018-2019. (Resolució del Conseller d’Educació i Universitat de 29 de juny de 2018)

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

- Saber el marc legal de treball, i conèixer els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals.

- Conèixer el marc legal de la salut laboral i de la prevenció dels riscos laborals, tant de forma genèrica com aplicada al seu àmbit laboral.

- Utilitzar les eines de recerca i les vies d’accés a la feina, i les ajudes i millores de la formació per part d’organismes i institucions d’àmbit local, autonòmic, estatal i comunitari.

- Dur a terme tasques associatives amb actituds de cooperació i de treball en grup.

- Organitzar una petita o mitjana empresa, comercialitzar els seus productes i conèixer els seus aspectes jurídics i sociolaborals.

- Identificar i manejar correctament els instruments jurídics propis de l’especialitat.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

Blocs temàtics

Continguts

Càrrega lectiva (en hores)

1. El marc jurídic de les relacions laborals: Estatut del treballadors.

Introducció. L’ordenament jurídic. L’organització de l’Estat i la Unió Europea.

Les relacions laborals, els contractes de treball, l’Estatut dels Treballadors i els Convenis Col·lectius.

La protecció del treballadors. El sistema general de la Seguretat Social.

30 hores

2. Mesures de seguretat i higiene en el treball.

El marc legal de la Salut i la prevenció de riscos laborals. Mesures específiques a l’àmbit professional.

18 hores

3. Sistemes d’accés a la feina. Tècniques i organismes que presten suport a la inserció laboral.

Situació socioeconòmica i laboral en els dintints àmbits geogràfics i professionals.

Sistemes de formació acadèmica i professional.

Sistemes d’accés a la feina. Eines de recerca de feina.

12 hores

4.2. Distribució temporal

1 sessions de 2 hores a la setmana.

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

1

2

8

8

4

6

2

2

6

8

4

3

2

8

2

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Legislació en vigor, estatal i autonòmica.

José Carlos González Acedo & Rosario Pérez Aroca, Formación y orientación laboral, Madrid, Ediciones Paraninfo (5ª Edición), 2018

5.2. Bibliografia complementària

La que calgui en cada moment, depenent de l’evolució tant de la legislació vigent com del curs.

5.3. Altres recursos

Fotocòpies, ordinadors, internet, vídeos, suport audiovisual, diaris, BOE, BOIB, llibres específics.

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats presencials: classe presencial, presentació de treballs, classes pràctiques a l´aula de grup, exàmens.

Activitats no presencials: treballs teòrics, treballs pràctics, estudi teòric.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions i material del centre.

6.4. Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil professional del títol. Segons el Decret 165/2003 (BOIB núm. 134, 25-09-2003), l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’aquests estudis ha de permetre comprovar el grau d’assoliment del objectius generals i específics d’aquest ensenyament i, per tant, l’avaluació es realitzarà tenint en compte els criteris bàsics que es determinen en aquest apartat.

El Departament de Ciències socials i legislació ha acordat l’exigència d’un 80% d’assistència a les activitats presencials per aplicar l’avaluació contínua.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Aquests estudis són presencials i l’aplicació del procés d’avaluació contínua, segons el criteri d’avaluació general del departament de Ciències socials i legislació, exigeix de l’alumnat una assistència mínima del 80% a les activitats lectives i a la resta d’activitats programades. A més, per superar l’assignatura en JUNY, l’alumnat haurà de lliurar correctament tots els exercicis proposats, i superar unes proves objectives parcials i finals amb una qualificació mínima de 5 (aprovat)

Així mateix, el BOE estableix els següents criteris de valoració:

Se valorarán los siguientes términos:

CA1: Capacidad de asimilación de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques temáticos.

CA2: Interés por la materia.

CA3: Utilización correcta de una terminología específica en torno a los contenidos económicos, laborales, de marketing y mercadotecnia, jurídicos o empresariales.

CA4: Valoración razonada de la normativa específica por la que se rige este campo profesional.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA2

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA2, CA3

20%

---

Carpeta d’aprenentatge

NR

CA2, CA3, CA4.

50%

---

Treballs i projectes

R

CA1, CA2, CA3, CA4.

---

50%

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3, CA4.

25%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

El mòdul de FOL joieria 1 és de llarga duració, per tant no contempla avaluació extraordinaria.

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

------------------------