STATUTUL ASOCIAȚIEI SPEOLOGICE “PRUSIK” TIMIȘOARA

CAPITOLUL 1.- DENUMIREA ASOCIAȚIEI, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, DURATA DE FUNCȚIONARE, SCOPUL ASOCIAȚIEI.

Art. 1

 Denumirea Asociației este ASOCIATIA SPEOLOGICE “PRUSIK” TIMISOARA.

Art. 2

Asociația se constituie pe baza acordului liber exprimat de membrii fondatori și este persoana juridica română în condițiile Legii 21/1954 și ale Decretului 31/1954. Asociația este persoana juridica română, de drept privat, non-profit, independentă de instituțiile publice de stat sau private.

Art. 3

Sediul social al Asociației este România, Timișoara Str. Mureș nr. 2 sc D apt. 10 jud. Timiș.

Asociația își poate înființa sucursale, filiale, birouri sau reprezentante în țară sau în străinătate cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 4

Durata de funcționare este pe termen nelimitat.

Art. 5

Scopul Asociației este de a uni toate persoanele care practica și studiază speologia, disciplinele conexe și alte activități, precum și de a contribui activ la ocrotirea naturii.


Art. 6

Asociația își realizează scopul prin următorul obiect de activitate:

a)      Inventarierea obiectivelor speologice cunoscute;

b)      Descoperirea și explorarea de noi obiective;

c)      Executarea unor planuri de detaliu și de ansamblu ale peșterilor, complexelor și regiunilor carstice;

d)      Investigarea elementelor complexe în domeniul subteran;

e)      Realizarea unor materiale documentare și ilustrative asupra fenomenelor carstice;

f)       Cunoașterea unor obiective carstice prin vizitarea organizată;

g)      Lucrări de dezobstructii subterane prin mijloace naturale și artificiale;

h)      Organizarea de expoziții, conferinte, simpozioane;

i)        Semnalarea degradărilor produse în zonele carstice de factori naturali și artificiali;

j)        Protejarea pesterilor de interes major prin custodie, cu mijloace aferente;

k)      Desfășurarea unei activități educative în rândul publicului și turiștilor pentru conservarea și protejarea mediului subteran;

l)        Dezvoltarea relațiilor cu organizațiile de profil din țară și din străinătate și a altor organizații care pot să își aducă contribuția la îndeplinirea scopului Asociației;

m)                Desfășurarea de alte activități sportive… (propunere)

Asociația își poate populariza activitatea prin :

a)      Expoziții de arta, proiecţie de diapozitive si filme;

b)      Presa, radio și televiziune;

c)      Referate sau comunicari stiintifice;

d)      Conferinte, simpozioane, seminarii, cursuri, expoziții;

e)      Tiparituri și publicații proprii;

Asociația va desfășura activități în următoarele domenii:

 1. Arheologie subterană;
 2. Biospeologie;
 3. Canioane;
 4. Carstologie;
 5. Cartografie; topografie;
 6. Cultural- artistic;
 7. Ecologie subterana;
 8. Explorare;
 9. Fotografie, audio video;
 10. Paleontologie subterana;
 11. Protecția mediului subteran;
 12. Salvaspeo;
 13. Scufundări, sport, științe în domeniul speologic, tehnica de speologie alpine, ciclism, alpinism.

CAPITOLUL II - Drepturile și Îndatoririle membrilor asociați.

Art. 6

Membrii Asociației au următoarele obligații:

a)      Sa respecte statutul Asociației;

b)      Sa achite cotizatia lunara stabilita;

c)      Sa sesizeze nereguli în legătură cu administrarea fondurilor Asociației;

d)      Sa participe la adunarea generala a Asociației și să-și exprime în mod liber părerile în legătură cu activitatea acesteia;

e)      Sa aleagă și a fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

Calitatea de asociat este personală și inalienabila, ea nu poate trece la succesori.

Asociatul este de drept autorizat a ieși oricând din Asociație, cu condiția de a comunica hotărârea sa organelor de conducere ale Asociație.

Asociații care se retrag sau sunt excluși sunt obligați a achita cotizatiile pe tot timpul cât au fost asociați.

Asociația este constituită din membrii fondatori, onorifici, activi, aderenți, simpatizanți, susținători și corespondenți.

Membrii Asociației sunt:

a)      Fondatori - sunt persoanele care susțin și sprijină fondarea Asociației;

b)      Onorifici – sunt persoanele, instituții sau organizații cu autoritate recunoscută sau care și-au adus o contribuție deosebită Asociației;

c)      Activi – sunt persoanele care se implica direct în desfășurarea activității Asociației, beneficiind de toate drepturile oferite de prezentul statut;

d)      Aderenți – sunt persoanele care se afla în perioada de pregătire teoretică și practica, aderând la activitatea Asociației;

e)      Simpatizanți - sunt persoanele care susțin benevol activitatea Asociației;

f)       Corespondenți – sunt persoanele cu domiciliul în țară sau străinătate împuternicite să stabilească relații între persoane și sau asociații de profil.                


CAPITOLUL III.           Organele de Conducere și atribuțiile Ior

                Art. 7

Organele de conducere ale Asociației sunt:

a)      Adunarea Generala;

b)      Consiliul Director;

Atribuțiile acestora se vor stabili separat în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației care se va elabora după înregistrarea Asociației ca persoana juridica.

Art. 8

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociație, care se va întruni cel puțin o data pe an.

Adunarea Generala va fi convocata de persoana căreia i se încredințează convocarea de consiliul director al Asociație.

Convocarea va avea loc obligatoriu în cazurile prevăzute de statut, oricând se va hotărî de consiliul director și oricând se va cere în scris și motivat consiliului director de cel puțin o treime din numărul membrilor.

Convocarea va trebui sa cuprindă locul și data convocării, precum și ordinea de zi.

Art. 9

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a)      Asupra modificării statutului;

b)      Asupra admiterii și excluderii asociatilor;

c)      Asupra normelor de convocare a adunării generale;

d)      Asupra modului de votare;

e)      Asupra cvorumului și majorității cu care se vor lua hotărârile;

f)       Asupra numirii consiliului director și comisiei de cenzori;

g)      Asupra determinării atribuțiilor consiliului director și ale comisiei de cenzori;

h)      Să controleze activitatea și gestiunea consiliului director și a comisiei de cenzori;

i)      De a revoca individual sau colectiv mandatele membrilor consiliului director  și comisiei de cenzori, când prin culpa lor ar periclita interesele Asociației.

Art. 10

Toți membrii activi au drept de vot egal.

In afara de excepțiile mai jos stabilite și în lipsa de alte dispoziții exprese, nu se va putea lua nicio decizie decât dacă vor fi răspuns convocării cel puțin jumătate plus unu (majoritate absoluta) din numărul membrilor activi ai asociației.

Deciziile pentru dizolvarea Asociației sau transformarea scopului social  trebuie să întrunească cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.

Asociația va deveni funcțională în termen de 1 luna de la obținerea aprobărilor necesare pentru a funcționa.

Art. 11

În mod accesoriu asociația va putea face întreprinderi economice, în baza art.48 din Ordonanța nr. 26/2000, întrucât acestea sunt în legătură cu scopul principal al Asociației.

Art. 12

Consiliul Director al Asociației exercita conducerea și răspunde de activitatea sa fata de Adunarea Generala.

Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. desemnează președintele;
 2. asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale în realizarea scopului Asociației;
 3. controlează activitatea personalului angajat;
 4. repartizează funcțiile în cadrul consiliului director.

Consiliul Director se alege pe o durata de 4 ani și se întrunește în ședințe de lucru la propunerea președintelui ori de cate ori este cazul.

Ședințele consiliului sunt legal constituite cu participarea tuturor membrilor consiliului director.

Consiliul director adopta decizii cu majoritate simplă de voturi a celor prezenți.

Consiliul director se constituie din:

Componenta consiliului de conducere este prevăzută în anexa 2 la prezentul statut și actul de constituire al Asociației și face parte integranta din acesta.

ART. 13

Președintele are următoarele atribuții:

CAPITOLUL IV. Comisia de Cenzori

Art.14

Întreaga activitate financiara a Asociației este supusă controlului comisiei de cenzori alcătuită din 2 persoane desemnate în mod expres de către consiliul director pe o perioada de 4 ani, din cadrul membrilor săi, dintre care cel puțin unul are studii superioare financiar-contabile.

Comisia de cenzori se întrunește ori de cate ori este nevoie dar cel puțin o data pe an și răspunde de activitatea sa în fața Adunării Generale a Asociației.

Comisia de cenzori a Asociației este cuprinsa în anexa 3 la prezentul statut și act de constituire al Asociației și face parte integranta din acesta.

 


CAPITOLUL V - Patrimoniul Asociației

Art 15

Asociația își constituie patrimoniul și deschide cont în banca din cotizațiile membrilor Asociației, donațiile făcut de membrii sai, persoane particulare, instituții, asociații din țara și străinătate și prin autofinanțare pe baza unor activități lucrative.

La data constituirii patrimoniul Asociației este de 1 000 000 Lei destinați de fondatori prin Actul de Constituire.

Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești.

Donațiile pot fi condiționate sau necondiționate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul și activitatea Asociației.

Patrimoniul Asociației este dedicat exclusiv scopului descris în articolul 5 din prezentul statut.

Art. 16

In situația dizolvării Asociației Adunarea Generala va hotărâ și asupra patrimoniului.

În caz de dizolvare a Asociației bunurile rămase după dizolvare vor trece în patrimoniul asociatiunii sau fundației de drept privat cu scop similar sau analog.

Art 17

Asociația are propriul însemn propriu și sigiliu precum și cont bancar deschis în condițiile legii.

Art 18

Asociația are dreptul sa angajeze personal pentru buna funcționare și administrare.


Capitolul VI - Dizolvarea Lichidarea

Art. 19

Asociația își pierde personalitatea juridica când adunarea generala decide dizolvarea.

Asociația își pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

Art. 20

În cazul de dizolvare lichidarea patrimoniului Asociației se va face de către organele de direcție și administrația sau de persoanele numite de Adunarea Generala Lichidarea Asociației se face în condițiile Art 54 și următoarele din Legea 21/1924.

Art. 21

Hotărârile privind reorganizarea, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociației pot fi luate în Adunarea Generala cu o majoritate de  din membrii Adunării Generale.

Art. 22

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile cu caracter general cuprinse în legea 21/ 8 feb 1924 pentru persoanele Juridice.

Prezentul Statut s-a redactat în 7 exemplare și este semnat de membrii fondatori ai prezentei Asociatiuni cuprinși în Anexa 1 la prezentul Statut și care face parte integranta din acesta.

Oprin Adrian

Sain Nicolae

Costescu Ioan

Rognean Adrian

Puscas Radu

Novac Traian

Oprin Simona

Palkovacs Attila

Damian Daniela

Csergo Attila Levente

Dumbrava Razvan

Caprariu Nicusor Iosif

Petrovai Nelu

Paulescu Aurel

Todor Adriana

Cotuna Radu Vasile

Ciherean Danut Ioan

Toma Octavian

Dan Cristina

Crainic-Florin Ion

Tudor Ioan