PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

 

Institut Lluís Companys

TORDERA

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


1. EL CENTRE        4

1.1. Ubicació        4

1.2. Característiques socioeconòmiques de l’entorn i l’alumnat        4

1.3. Ensenyament        4

1.4. Aspectes socials        5

1.5. Tipologia Escolar de l’Institut.        6

1.5.1. ESO        6

1.5.2. Ensenyaments postobligatoris        6

1.5.3. Professorat        6

1.5.4. Personal d’Administració i Serveis        7

1.6. Infraestructura        7

2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL        7

2.1 Missió        7

2.2. Visió        7

2.3. Valors        7

3. TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI        8

4. PLANTEJAMENT EDUCATIU        9

4.1. Línies d’actuació prioritàries        9

4.1.1.   Desenvolupament de les Competències Bàsiques        9

4.1.2.  Atenció a la diversitat        12

4.1.3. Participació de la Comunitat Educativa en les activitats del centre        12

4.2. Objectius  del  centre        13

4.3. Projecte lingüístic        13

4.4. Projecte Escola Verda (L’educació envers la sostenibilitat)        13

4.5. Projecte de socialització i reutilització        14

5. EL CURRÍCULUM        14

5.1 Criteris d'organització pedagògica        14

5.2.  Desplegament curricular        14

5.3.  L’avaluació i la promoció        15

5.3.1.  L’avaluació        15

5.3.2.  La promoció        15

6. L’ORGANITZACIÓ        15

6.1. Criteris que defineixen l‘estructura organitzativa        16

6.2. Organigrama        16

6.3. Lideratge i equips de treball        17

7. LA INCLUSIÓ        17

7.1. L’atenció a la diversitat        17

8. LA CONVIVÈNCIA        18

8.1.  El règim disciplinari de l’alumnat        19

9. ORIENTACIÓ i TUTORIA        19

9.1.  Objectius de l’orientació i seguiment dels alumnes        19

9.2.  Pla d’acció tutorial        19

10. LA PARTICIPACIÓ        19

10.1. Carta de compromís educatiu        20

10.2. Òrgans de participació. Estructura organitzativa        20

11. L’AVALUACIÓ INTERNA. INDICADORS DE PROGRÉS        20

11.1. Indicadors de context        20

11.1.1. Demanda        20

11.1.2. Mobilitat        21

11.1.3. Absentisme        21

11.1.4. Identificació        21

11.1.5. Diversitat significativa        22

11.1.6. Ajuts        22

11.1.7. Participació de les famílies        22

11.2. Indicadors de resultats        22

11.2.1. Resultats acadèmics        22

11.2.2. Evolució dels resultats acadèmics        23

11.3. Indicadors de processos        23

11.3.1. Processos d’ aula        23

11.3.2. Processos de centre        24

11.4. Indicadors de recursos        25

11.4.1. Econòmics        25

11.4.2. Materials        26

11.4.3. Humans        26

12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ ATENCIÓ A L’ USUARI        26

12.1. Principis de servei  i atenció al públic        26

12.1.1. La relació amb les famílies        26

12.2. Relacions amb institucions públiques        27

12.3. Relacions amb els centres escolars.        27

13. NORMATIVA DE REFERÈNCIA        27


1. EL CENTRE

1.1. Ubicació

L’Institut Lluís Companys està situat a Tordera, en concret al carrer Joan Maragall s/n.

Tordera és un poble perifèric i situat a 35 Km del centre de Mataró.

1.2. Característiques socioeconòmiques de l’entorn i l’alumnat

Població:  Tordera. (Maresme).  Aprox: 16.000 habitants.

Distribució demogràfica irregular: Nucli població + Tres barris diferenciats + Diverses urbanitzacions, a vegades molt allunyades del nucli urbà + Veïnats disseminats pel municipi.

Sectors econòmics:        Indústria tèxtil. Construcció. Metall. Tallers d’automoció.  Càrniques. Agricultura. Ramaderia. Restauració. Comerç.    

Equipaments municipals: CAP i Sala de Rehabilitació. Centre de Formació Artística (Teatre Clavé), Instal·lacions esportives diverses, amb el nou Pavelló poliesportiu municipal. Local social “Emili Vendrell”. Llar d’Infants i Biblioteca municipal. Parc “Prudenci Bertrana”. Diverses zones humides protegides (PEIN).

Comunicacions: RENFE (línia Barcelona i Girona), Bus a Barcelona i Girona. Incipient transport municipal a barris i algunes urbanitzacions. N-II (35 Km de Girona, 75 km de Barcelona). C-32 a 3 km. AP-7 a 11 km. GI600 de Tordera a Blanes, i comarcals a Hostalric per Maçanes i per Fogars de la Selva.        

1.3. Ensenyament

Centres Públics:

Centres Privats (concertats):

        

Aproximadament cada Centre integra entre 300 i 500 alumnes, amb excepció de l’Escola d’Hortsavinyà i de l’Escola d’adults.

Serveis Municipals relacionats amb l'ensenyament.

 1. 1.4. Tipologia Escolar de l’Institut.

Institut de titularitat pública. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials de Barcelona-Vallès Oriental.

Línia de transport escolar: matí.  No hi ha servei de menjador escolar.

 

A nivell d’ESO, l’alumnat prové de forma quasi exclusiva dels alumnes que finalitzen primària dels Centre Públics. La major part són fills de treballadors/res. A destacar un augment significatiu en els últims anys d’alumnes que provenen d’altres localitats (canvi de lloc de residència dels pares).

De moment, és reduït el nombre d'alumnes d'incorporació tardana que provenen d'altres països.

 1. 1.4.1. ESO

Consolidats entre 2 i 3 línies d’ESO.

L'alumnat prové d'àmbits geogràfics heterogenis: centre, barris, urbanitzacions i rural.

Excepte en l'ús escrit de la llengua, que es fa normalment en català, són majoritaris els alumnes amb ús social del castellà.

 1. 1.4.2. Ensenyaments postobligatoris

Consolidades 3 modalitats de Batxillerat: Científic, Tecnològic i Humanístic-Social. (en total, 2 línies)

A nivell d’Ensenyaments Postobligatoris (Batxillerat i CFGM), l’alumnat prové aprox. en un 40 % d’alumnes de l’Institut, i el 60% restant provenen dels Centres del municipi i, també, d’altres (Hostalric, Palafolls, Malgrat, Blanes,...)

Equilibri entre l'ús social del català i del castellà, i predomini del català en usos escrits.

 1. 1.4.3. Professorat

La major part de la plantilla de l'Institut té continuïtat.

 1. 1.4.4. Personal d’Administració i Serveis

1 Auxiliar administrativa i 2 Conserges, que han mantingut continuïtat a l'Institut.  

 1. 1.5. Infraestructura

Edifici inaugurat l’any 1991. Presenta en general un bon estat malgrat que ara ja s’hi han d’anar fent millores.

S’ha realitzat una remodelació i ampliació de l’antiga casa del conserge per a ubicar-hi els cicles formatius.

Zona de patis adequada.

Espais insuficients per a aules, despatxos per a tutories, i per als departaments i seminaris. Material pedagògic adequat i suficient: (laboratoris, Informàtica, tecnologia, biblioteca..). S'inverteix contínuament en la seva reposició, manteniment i millora.

2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

2.1 Missió

Som un centre públic d'educació d’educació secundària obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius amb un caràcter inclusiu, laic i respectuós amb la diversitat. Som un Institut català i  la nostra missió és formar persones responsables, autònomes, competents en valors i coneixements i compromeses amb la societat.

2.2. Visió

Volem ser un centre que aprèn i ensenya. Volem esdevenir un centre amb prestigi institucional i social i per aconseguir-ho cerquem la  implicació, el compromís i la satisfacció individual i col·lectiva de tota la comunitat escolar.

2.3. Valors

L’acció educativa al nostre institut es fonamenta en els següents valors:

3. TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

Com a Comunitat Educativa definim el nostre Institut prioritzant els següents trets d’identitat:

4. PLANTEJAMENT EDUCATIU

Fem una aposta per ser un centre  de qualitat, capaç d’adaptar-se als temps presents, que cerca la millora de tots els alumnes en un entorn d’equitat. Com que a més a més tenim la convicció que l'Institut és una eina més en l'educació de l’alumnat,  creiem que és necessària i imprescindible la implicació de les famílies en el procés d'ensenyament dels seus fills/es.

Per això les nostres línies d’actuació prioritàries pivoten sobre tres grans eixos:

 1. L’adquisició de les competències bàsiques.
 2. L’atenció a la diversitat per garantir un entorn educatiu equitatiu.
 3. La participació de la Comunitat Educativa en el desenvolupament de les activitats ordinàries del centre.

4.1. Línies d’actuació prioritàries

4.1.1.   Desenvolupament de les Competències Bàsiques

Prioritzem  l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat d’ESO per sobre de l’adquisició indiscriminada de continguts.

En aquest sentit, tenint en compte les necessitats dels nostres alumnes, creiem que les nostres línies bàsiques d’actuació en relació amb el desenvolupament de les Competències Bàsiques han de centrar-se bàsicament en dos grans blocs:

Desenvolupament de la competència lingüística

La competència lingüística és la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees. Per això, el desenvolupament d’aquesta competència esdevé l’eix central del nostre PEC.

La base del nostre projecte és un enfocament comunicatiu i funcional del treball de la llengua  i hem fet una aposta decidida per vehicular tot el procés de desenvolupament lingüístic de l’alumnat al voltant de la Dimensió literària. En aquest sentit, a l’institut es prioritzen tres grans aspectes en relació amb l’adquisició de les competències lingüístiques per part de l’alumnat:

Desenvolupament de la competència de tractament de la informació i competència digital

Una altra fita que com a institut ens proposem és el de posar a l’abast dels nostres alumnes la possibilitat d’ampliar els esquemes previs de coneixement a partir de noves informacions que poden presentar-se en diferents suport. En una societat com la nostra és important ser capaç de gestionar de manera eficaç tota la informació que ens arriba per diferents mitjans i, en tant que volem que el nostre alumnat formi part activa de la societat que l’envolta, pensem que el desenvolupament d’aquesta competència és fonamental. No només és necessari que els nens i les nenes sàpiguen accedir a la informació sinó que és també imprescindible que sàpiguen analitzar-la críticament, sintetitzar-la, reorganitzar-la i transmetre-la d’una manera adequada.

A més a més de prioritzar l’adquisició d’aquests dos grans blocs competencials,  tenim com a objectius desenvolupar prioritàriament aquests altres:

Competència d’aprendre a aprendre

Com a centre ens proposem que l’alumnat aprengui a gestionar el seu propi aprenentatge, que arribi a ser conscient de les seves capacitats i que pugui identificar les seves necessitats, fent  a la vegada que sigui capaç de construir un sentiment de competència personal que el motivi davant l’aprenentatge.

Dins d’aquesta competència s’inclou  la curiositat per saber, el pensament estratègic (planificació), la capacitat de cooperar i d’autoavaluar-se però  també s’inclou el foment d’un pensament creatiu que permeti abordar la presa de decisions davant els problemes plantejats d’una manera racional i crítica analitzant tota la informació disponible.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

El nostre Institut es planteja promoure l’adquisició de tot un conjunt de valors com la responsabilitat, la perseverança, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat de triar, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos... Volem alumnes capaços de triar amb criteri propi, d’imaginar projectes i de portar-los a la pràctica, ja sigui de manera individual o col·lectiva.

Desenvolupament de la competència social i ciutadana

Per a nosaltres és important fer dels nostres alumnes individus socialment competents de manera que puguin participar d’una manera activa i crítica en la societat a la qual pertanyen.

Pretenem que el nostre alumnat adquireixi les habilitats i les actituds necessàries per poder participar, prendre decisions, triar i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. Volem alumnes que siguin elements actius en la construcció d’una societat democràtica, solidària i tolerant.

4.1.2.  Atenció a la diversitat

Com a centre volem donar resposta als diferents interessos i ritmes d’aprenentatge per tal que tot l’alumnat disposi, finalment,  d’un nucli de continguts comuns i d’experiències semblants. Per aconseguir aquesta fita  l’Institut opta per una pràctica que parteix dels coneixements previs de l’alumnat, que té en compte els seus diferents processos cognitius, que considera les seves motivacions i que contempla les dificultats individuals per assolir els objectius prefixats.

És el nostre objectiu personalitzar al màxim les experiències d’ensenyament- aprenentatge, de manera que cada alumne en pugui formar part independentment de les seves dificultats personals i de la manera més normalitzada que sigui possible.

4.1.3. Participació de la Comunitat Educativa en les activitats del centre

L’Institut es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevol de les tasques organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el diàleg com a base de la convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta participació.

Per tal que la participació sigui un fet s’estableixen diferents òrgans de participació que recullen informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de decisions consensuades. Per això es comparteixen les funcions i les responsabilitats i es posa en pràctica un lideratge distribuït.

Per altra banda pretenem implicar  els diferents estaments en el desenvolupament, seguiment i avaluació del PEC.

4.2. Objectius  del  centre

Tenint en compte les línies d’actuació prioritàries, com a centre definim els següents dos grans objectius en relació amb la nostra tasca:

4.3. Projecte lingüístic

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’Institut.

La concreció del tractament de les llengües al nostre institut es pot consultar al  Projecte lingüístic de centre.

4.4. Projecte Escola Verda (L’educació envers la sostenibilitat)

En un altre ordre d’interessos, es procurarà tenir present una educació relativa a la preservació del medi-ambient, mitjançant polítiques que fomentin el reciclatge dels materials, la conscienciació en el respecte i defensa del nostre patrimoni natural i una adequada  justificació de la necessitat d'un "desenvolupament  sostenible" hauran d'estar presents en el fet educatiu diari.  Aquest projecte i els seus objectius es recullen dins el programa general d’Escoles Verdes i estarà desenvolupat al PES (Projecte Educatiu Sostenible)

4.5. Projecte de socialització i reutilització

Dins del Projecte de Socialització s’inclouen el sistema de reutilització de llibres i la tarifa plana  de material, llibres i sortides. Aquest projecte parteix de la idea d’equitat i de compensació de les desigualtats que pensem que ha de tenir qualsevol organització de caràcter públic

La concreció d’aquest projecte  es pot consultar al  Projecte de Socialització.

5. EL CURRÍCULUM

Actualment  el nostre Currículum està definit tenint en compte el  DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

5.1 Criteris d'organització pedagògica

Com a criteris generals seguim les estipulacions que marca el Departament d’Ensenyament tant en relació amb l’organització de les etapes educatives com en relació amb l’organització dels cicles. Així mateix seguim el marc legal a l’hora d’agrupar l’alumnat i de definir els seus  horaris lectius, els del  professorat i, si s’escau, el d’altres membres de la comunitat educativa.

La concreció del desenvolupament dels criteris d’organització pedagògica   als documents corresponents ( Desplegament curricular, Document d’atenció a la diversitat, NOFC...)

5.2.  Desplegament curricular

Com a criteris essencials del desplegament curricular al nostre centre podem assenyalar l’acompliment del currículum establert en els decrets a través dels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments i la integració dels coneixements amb el desenvolupament de les competències bàsiques mitjançant una metodologia activa que afavoreix el desenvolupament integral de l’alumnat i no només l’adquisició de continguts.

La concreció del desenvolupament curricular al nostre Institut es pot consultar al  Projecte curricular  de centre.

5.3.  L’avaluació i la promoció

5.3.1.  L’avaluació

L’institut segueix els criteris d’avaluació que marca el currículum  al DECRET 187/2015. Paral·lelament, l’autonomia de centre permet adequar aquests criteris al desenvolupament curricular del centre i es concreten en cadascuna de les programacions d’aula.

L’avaluació és reguladora de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge i ha de servir per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació), però també ha de ser utilitzada com a eina de revisió de la pràctica docent.

5.3.2.  La promoció

Les decisions sobre la promoció de l’alumnat s’han de prendre promovent l’acord amb la família i seguint els criteris establerts en el document de promoció de l’alumnat, elaborat pel propi centre i amb la supervisió de la Inspecció.

La concreció dels criteris i dels procediments per a la promoció es recullen al Document de Promoció de l’alumnat que s’inclou al Projecte Curricular del centre.

6. L’ORGANITZACIÓ

6.1. Criteris que defineixen l‘estructura organitzativa

Tal com es contempla a l’article 20 del Decret d’autonomia de Centres en l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu.

6.2. Organigrama

En el nostre centre, l’estructura organitzativa es concreta en els següents òrgans de govern, coordinació i participació:

6.3. Lideratge i equips de treball

Al centre es fomentarà un lideratge distribuït, de manera que els diferents membres de la Comunitat Educativa s’impliquin en el disseny d’activitats, en la seva implementació i avaluació i facin un retiment de comptes als òrgans competents, no obstant el lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumirà en darrera instància l'equip directiu, el qual farà propostes i en recollirà d'altres procedents dels diferents equips de treball, Claustre o Consell Escolar.

La concreció dels criteris i procediments organitzatius del centre es recullen a les NOFC.

7. LA INCLUSIÓ

Tenint en compte la nostra filosofia, el nostre centre defineix els següents principis rectors en relació amb la inclusió:

7.1. L’atenció a la diversitat

Com a centre estem convençuts que la millor manera d’atendre la diversitat és a partir de la implementació de metodologies actives on l’alumnat és el protagonista i regulador del seu propi aprenentatge. Creiem també que la possibilitat de realitzar agrupaments diferents als ordinaris afavoreix també l’atenció a les necessitats individuals.

No obstant, tenint present que hi ha alumnes amb necessitats educatives especials que requereixen d’actuacions extraordinàries és necessari establir d’una manera més concreta els criteris d’atenció a la diversitat de l’institut. En aquest sentit, correspon a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels  recursos de què disposa el  centre i de les  mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats  educatives especials i específiques i  la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix.

Com a criteris generals s’estableix la prioritat d’atenció a aquells alumnes amb NEE greus i permanents (amb o sense dictamen/informe de l‘EAP) i a aquells que manifestin problemes de personalitat i/o comportament.

La concreció dels criteris i dels procediments d’atenció a la diversitat de l’institut es recullen al Document d’Atenció a la Diversitat del centre.

8. LA CONVIVÈNCIA

L’Institut educa en els valors de la pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg.

La convivència al centre gira al voltant de tres eixos fonamentals:

• La construcció de la pròpia identitat,

• La relació amb les altres persones

• La pertinença a la comunitat.

S’utilitza la mediació com un procés de gestió positiva de conflictes. S’intenta arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts.

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte es desenvolupen competències relacionades amb la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg. I també, les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació.

8.1.  El règim disciplinari de l’alumnat

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i la concreció en quant a les actuacions està recollida a les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC).

La concreció dels criteris i dels procediments referits a la Convivència es recullen al Projecte de Convivència  del centre.

9. ORIENTACIÓ i TUTORIA

9.1.  Objectius de l’orientació i seguiment dels alumnes

L’orientació educativa té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat, amb la implicació de les famílies i ha de permetre a l’alumnat assolir una maduresa en el seu procés de formació personal i integració en la societat.

9.2.  Pla d’acció tutorial

L’acció tutorial estableix els mecanismes per garantir que el professorat faci un seguiment individual del procés educatiu de cada alumne i el seguiment col·lectiu del grup classe. També ha de garantir la coordinació de tots els professors que intervenen en un grup classe i ha d’afavorir les línies de comunicació amb les famílies.

Els objectius de la tutoria es defineix al Pla d’Acció Tutorial del Centre.

10. LA PARTICIPACIÓ

Tenint en compte que la participació de la Comunitat educativa és un dels objectius fonamentals de la nostra línia d’actuació com a centre, cal definir uns objectius clars que permetin guiar les actuacions i fer-ne una valoració posterior.

Com a grans objectius de centre ens proposem dinamitzar els Òrgans de participació col·legiats (Consell escolar i Claustre). Establir vies de comunicació efectives amb les famílies, alumnes i professors emprant tots els mecanismes disponibles (circulars, correu electrònic, app...). Afavorir la participació de la Comunitat educativa en les activitats ordinàries del centre i afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta

10.1. Carta de compromís educatiu

La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’institut per potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre el centre i les famílies en l’educació dels nens i les nenes. Els continguts de la carta de compromís són aprovats pel consell escolar i  revisats i actualitzats periòdicament en els terminis que acordi el centre.

Consultar el model de Carta de Compromís del Centre.

10.2. Òrgans de participació. Estructura organitzativa

Els Òrgans de participació del centre, les seves funcions i l’estructura organitzativa de l’institut es defineixen i recullen a les NOFC.

11. L’AVALUACIÓ INTERNA. INDICADORS DE PROGRÉS

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es concreten en la programació general anual, a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció. Han de ser revisables periòdicament.

11.1. Indicadors de context

11.1.1. Demanda

Índex de demanda  de places escolars  a 1r ESO (>1)

Fórmula: Divisió entre les sol·licituds de Preinscripció  a 1r ESO i les places escolars ofertades

Font d’informació: Indicadors de Centre

**Per calcular aquest indicador no es tindrà en compte la Matrícula Viva.

11.1.2. Mobilitat

 1. De l’alumnat

Índex de mobilitat de l’alumnat del centre (<5%)

Fórmula: Nombre d’alumnes que causen alta o baixa al centre cada curs/nombre total d’alumnes del centre*100

Font d’informació: Indicadors de Centre

 1. Del professorat

Índex de mobilitat del professorat  (<13%)

Fórmula: Nombre de professors que causen alta o baixa al centre cada curs/nombre total d’alumnes del centre*100

Font d’informació: Indicadors de Centre

**Per calcular aquest indicador no es tindran en compte les baixes per malaltia, jubilació, permisos....que es produeixin durant el curs.

11.1.3. Absentisme

Índex d’absentisme cronificat o sistemàtic regular de l’alumnat (<1,7%)

Índex d’absentisme  sistemàtic  esporàdic, puntual o intermitent de l’alumnat (<3,4%)

Fórmula: Nombre d’alumnes absentistes/nombre total d’alumnes del centre*100

Font d’informació: Registre d’assistència del centre

**Per calcular aquest indicador no es tindrà en compte l’alumnat amb faltes d’ assistència degudes a una causa justificada com malaltia,  visites mèdiques, gestió de documentació..., a no ser que siguin molt reiteratives (en aquesta situació s’analitzarà cas per cas).

Per calcular aquest índex es tindran en compte els tipus d’absentisme definits al Protocol corresponent per l’Ajuntament de Terrassa:

- Absentisme cronificat: Mitjana igual o superior a quatre dies per setmana (> 45 dies lectius/trimestre)

- Absentisme sistemàtic:

- Absentisme puntual: Absències que s'observen en un moment donat sense que hi hagi continuïtat però que, pel seu nombre total, superen les tolerables. (> 6 dies lectius/trimestre)

- Absentisme intermitent (> 15 hores no consecutives lectives/trimestre)

11.1.4. Identificació

Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera (%)

Fórmula: Nombre d’alumnes matriculats/des d’altres països/ nombre total d’alumnes del centre*100

Font d’informació: Registre de matrícula del centre/Indicadors de centre

**Es tindrà en compte la procedència de l’alumnat i la nacionalitat dels pares (si els dos pares són estrangers es considerarà que els seus fills/es també ho són tot i que siguin nascuts al país)

Índex d’alumnes d’altres ètnies (%)

Fórmula  Nombre d’alumnes d’altres ètnies/Nombre d’alumnes matriculats*100

Font d’informació: Registre de matrícula del centre/Indicadors de centre

11.1.5. Diversitat significativa

Índex d’alumnat amb NEE-A (%)

Fórmula: Nombre d’alumnes amb NEE/alumnat matriculat*100

Font d’informació: Registre de la CAD

**Es consideraran alumnes amb NEE aquells que tinguin un PII i rebin suport d’Educació Especial i/o un dictamen/ informe de l’EAP.

Índex d’alumnat amb Necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides NEE-B  (%)

Fórmula: Nombre  d’alumnes amb NEE-B/alumnat matriculat al centre*100

Font d’informació: Registre del centre

**Es consideraran alumnes amb NEE-B els inclosos a la taula que es lliura anualment a l’assistent social de  l’EAP.

11.1.6. Ajuts

Índex de morositat de les famílies (<5%)

Fórmula: Nombre de famílies que a final de curs tenen algun deute amb el centre (material, llibres, sortides i colònies)/Nombre de famílies de l’escola *100

Font d’informació: Indicadors de Centre

**Es tindran en compte les famílies que reben ajuts del PAME, la MINA, Departament d’Ensenyament...

Índex d’usuaris  que reben ajuts de menjador

Fórmula: Nombre d’usuaris que tenen beca de menjador/ Nombre total d’usuaris del servei*100

Font d’informació: Ajuntament de Terrassa

** Tenint en compte que al llarg del curs hi ha altes i baixes d’alumnes i ampliació de beques per valorar aquest indicador es tindran en compte les dades que facilita el PAME a principi de curs.

11.1.7. Participació de les famílies

Índex de famílies associades a l’ AFA

Fórmula: Nombre de famílies associades a l’ AFA/ Nombre de famílies del centre*100

Font d’informació: Junta de l’ AFA

Índex de famílies que fan aportacions econòmiques  per activitats extraescolars

Fórmula: Nombre de famílies que fan aportacions econòmiques extraescolars/ Nombre de famílies del centre*100

Font d’informació: Junta de l’ AFA i empresa encarregada de la gestió d’ extraescolars

11.2. Indicadors de resultats

11.2.1. Resultats acadèmics

>80% de l’alumnat de 4t ESO superi les Proves d’Avaluació externa

Fórmula: Alumnes de 4t ESO que supera les proves de C.B. / alumnat de 4t ESO *100

Font d’informació: Proves d’Avaluació Competències Bàsiques

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb NEE amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni a alumnes que s’incorporin al centre a 4t d’ESO.

>85% de l’alumnat superi les proves d’Avaluació interna

Fórmula: Alumnat  de cada nivell que supera les proves d’Avaluació interna / alumnat de cada nivell *100

Font d’ informació: Proves Avaluació interna

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb NEE,  amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni a alumnes de nova incorporació al centre (< 1 curs complert).

>85% de l’alumnat superi els diferents estudis

Fórmula: Alumnat  que supera el ESO/ alumnat d’ESO *100

                 Alumnat que supera el Baxillerat/alumnat de Batxillerat* 100

                 Alumnat que supera el Cicles Formatius/alumnat de cicles Formatius*100

Font d’ informació: Actes de final d‘estudis

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb NEE,  amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni a alumnes de nova incorporació al centre (< 1 curs complert).

11.2.2. Evolució dels resultats acadèmics

>3% d’ increment  anual de millora en els resultats de les proves de CB

Fórmula: % de superació de les proves de CB - % de superació de les proves de CB del curs anterior

Font d’ informació: Comparativa anual de Proves dAvaluació de CB realitzada pel centre

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb NEE,  amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni a alumnes de nova incorporació al centre (< 1 curs complert).

>85% de l’alumnat millori anualment els resultats a les proves d’Avaluació interna

Fórmula: Alumnat  de cada nivell que millora els resultats a les proves d’Avaluació interna respecte al curs anterior / alumnat de cada nivell *100

Font d’ informació: Comparativa anual de Proves Avaluació interna realitzada pel centre

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb NEE,  amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni a alumnes de nova incorporació al centre (< 1 curs complert).

11.3. Indicadors de processos

11.3.1. Processos d’ aula

 1. Metodologia

Els recollits al Desplegament curricular

 1. Atenció a la diversitat

Els recollits al Pla d’Atenció a la diversitat

 1. Activitats

Les activitats s’analitzaran i s’avaluaran cada curs al Pla Anual del Centre i a la Memòria

11.3.2. Processos de centre

 1. Satisfacció

Índex de satisfacció dels usuaris (famílies) >90% entre 3 i 4

Fórmula: Famílies que han respost 3 o 4 a l’enquesta de satisfacció/ famílies que han contestat l’enquesta*100

Font d’ informació: Enquesta de satisfacció elaborada pel centre

Índex de satisfacció dels usuaris (alumnes) >90% entre 3 i 4

Fórmula: Alumnes que han respost 3 o 4 a l’enquesta de satisfacció/ alumnes que han contestat l’enquesta*100

Font d’ informació: Enquesta de satisfacció elaborada pel centre

Índex de satisfacció dels mestres >90% entre 3 i 4

Fórmula: Mestres que han respost 3 o 4 a l’enquesta de satisfacció/ mestres que han contestat l’enquesta*100

Font d’ informació: Enquesta de satisfacció elaborada pel centre.

 1. Convivència

Els recollits al Projecte de Convivència del centre

 1. Acollida

Els recollits al Pla d’acollida del centre

 1. Participació

Índex de participació de les famílies a les  reunions de pares de principi de curs >75%

Fórmula: Famílies assistents a les reunions d’inici de curs/ famílies del centre*100

Font d’ informació: Tutors/es

Índex de participació de les famílies a les  tutories individuals >90%

Fórmula: Famílies assistents a les tutories individuals/ famílies del centre*100

Font d’ informació: Tutors/es

Índex de participació de les famílies a les eleccions al Consell Escolar >40%

Fórmula: Votants a les eleccions del CE/cens de votants  del centre*100

Font d’ informació: Eleccions al CE

 1. Activitats, sortides i colònies

Índex de participació  a les activitats del centre organitzades per entitats externes  =100%

Fórmula: Alumnes participants a les diferents activitats/alumnes del centre*100

Font dinformació: Tutories i entitats

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni els alumnes malalts.

Índex de participació  a les sortides  > 90%

Fórmula: Alumnes participants a les diferents sortides/alumnes del centre*100

Font d’informació: Tutories

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni els alumnes malalts.

Índex de participació  al Viatge  de 4t ESO 70 > %

Fórmula: Alumnes de 4t d’ESO participants al Viatge/alumnes de 4t d’ESO *100

Font d’informació: CASE

**En aquests  indicadors no es tindran en compte els alumnes amb absentisme cronificat o sistemàtic regular ni els alumnes malalts.

 1. Planificació i lideratge

A la Memòria del Pla Anual es farà una estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia amb que els diferents responsables de direcció, coordinació, tutoria i especialitat fan les seves activitats i assoleixen els seus objectius

 1. Organització

Els recollits a les NOFC

 1. Relació amb l’entorn

Índex d’assistència a les reunions de Coordinació Primària/Secundària = 100%

Fórmula: Reunions a les que s’ha assistit/ nº de reunions convocades*100

Font d’ informació: Direcció

Índex d’assistència a les reunions de Xarxa = 100%

Fórmula: Reunions a les que s’ha assistit/ nº de reunions convocades*100

Font d’ informació: Direcció

 1. Relació amb altres institucions

Presencia anual d’alumnes de Pràctiques al centre

Fórmula: Alumnes de pràctiques i procedència

Font d’ informació: Coordinació de pràctiques del centre

11.4. Indicadors de recursos

11.4.1. Econòmics

Aprovació  del pressupost anual del centre per part del CE

Aprovació  de la memòria econòmica anual del centre per part del CE

Índex d’increment del pressupost del centre

Fórmula: Evolució dels ingressos en anys successius

Font d’ informació: Pressupostos del centre

**En aquest  indicador  es tindran en compte els ingressos provinents del Departament d’ Ensenyament i les aportacions de les famílies. No es tindran en compte els ingressos extraordinaris.

11.4.2. Materials

Elaboració de l’inventari dels recursos materials del centre

**Quan parlem d’inventari dels recursos materials ens estem referint al mobiliari i al material didàctic

11.4.3. Humans

Ràtio alumnes/grup <30

Fórmula: Nº alumnes de cada grup

Font d’ informació: Dades de matrícula del centre

12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ ATENCIÓ A L’ USUARI

12.1. Principis de servei  i atenció al públic

En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999,   la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie de drets que afecten la seva relació amb l’Administració.

Els principis pels quals es regeix aquesta relació són: el principi d’igualtat, que      impedeix    qualsevol     mena de     discriminació en  l’actuació de  l’Administració;  el dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte i el dret  a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat, ajudant-la  en tot el que sigui possible.

12.1.1. La relació amb les famílies

Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a l’escolaritat de llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques , personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a.

El centre ha de disposarà d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip directiu, com dels tutors i altres mestres i també altre personal que tingui atenció directa amb els alumnes. Aquests horaris es concretaran el en Pla Anual de cada curs i se’n farà publicitat a través dels canals establerts per l’escola.

Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat.

12.2. Relacions amb institucions públiques

És objectiu del centre afavorir la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Tordera, els centres i les entitats de la zona educativa i amb totes les entitats que estiguin dins dels Plans Socioeducatius que afectin al centre.

Així mateix, per afavorir el contacte amb la innovació educativa ens sumem als centre de Formació d’alumnat en pràctiques de la zona.

12.3. Relacions amb els centres escolars.

Els equips directius dels instituts i les escoles d’on procedeixi l’alumne planificaran  la realització de sessions de coordinació necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la coherència dels procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne, acordant criteris d’actuació comuns i compartits.

13. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Article 2 : Principis rectors

Article 93: Caràcter propi del centre

Article 37: Règim disciplinari

Article 20: Organització dels centres

Article 15: Orientació educativa

Aquest Projecte Educatiu ha estat presentat al Claustre el dia 4 de novembre de 2019 i avaluat pel Consell Escolar el dia 6 de novembre de 2019.

CODI: PEC

Elaborat: Equip Directiu, Claustre        

VERSIÓ: 2.0

Revisat:         Equip Directiu, Claustre, Consell Escolar

DATA:  04/11//2019

Aprovat:         Direcció

Pàgina: /

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès