ПРОГРАМА НА КУРС: ”ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА”, учебна 2017-2018 г.

проф. д-р Невяна Кръстева

Асистенти: Алексей Потебня, Натанаил Стефанов

Зала 300, събота 13.00

7 октомври

1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВ МИКС

1.1. Същност и определения за маркетинг

1.2. Основни маркетингови функции

1.3. Ролята на маркетинга във фирмата

2. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

2.1. Елементи на маркетинговата обкръжаваща среда

2.2. Маркетингови проучвания

2.3. Алгоритъм на маркетинговите проучвания

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

3.1. Обща структура на стратегическия  маркетингов план

3.2. Значение на стратегическия маркетингов план

14 октомври

4. ПРОЦЕСЪТ НА ИНОВАЦИИ

4.1. Същност на процеса на иновации

4.2. Маркетинг на високите технологии

4.3. Ефективно управление на иновациите

4.4. Организация на процеса за разработка на нови продукти

5. МАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА (СТОКОВА) ПОЛИТИКА.

5.1. Маркетингова и технико-технологична целесъобразност

5.2. Жизнен цикъл на продукта

5.3. Взаимодействие “продукт-услуга”

21 октомври

6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.

6.1. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.2. Социални фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.3. Типове потребителско поведение

7. СЕГМЕНТИРАНЕ

7.1. Същност на пазарния сегмент

7.2. Процедура по сегментиране на пазара

7.3. Избор на подходящ сегмент (целеви пазар)

7.4. Международно сегментиране

8. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА

8.1. Позициониране на продукта

8.2. Подходи за позициониране

8.3. Елементи на позицията

8.4. Формиране на пазарна позиция

28 октомври

9. МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА

9.1. Пласментна политика

9.2. Видове системи за реализация

9.3. Десетте мита за дистрибуцията

9.4. Условия, изискващи промяна на системата за реализация

10. МАРКЕТИНГОВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

10.1. Развитие на ценова стратегия

10.2. Приложение на ценовите методи

10.3. Осем принципа на ценообразуването

4 ноември

11. МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА. КОМУНИКАЦИОНЕН МИКС. ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

11.1. Взаимодействие между теория на комуникациите и теория на размяната

11.2. Комуникационен микс

11.3. Интегрирани маркетингови комуникации

12. РЕКЛАМА

12.1. Видове реклама

12.2. Правила да изработване на рекламните послания

12.3. Психология на визуалното в рекламата

13. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

13.1. Същност е цели на връзките с обществеността

13.2. Методи и средства на връзките с обществеността

13.3. Вътрешни и външни връзки с обществеността, оперативен и кризисен PR

13.4 . Маркетингови връзки с обществеността

14. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

14.1. Форми и стилове на личната продажба

14.2. Етапи на личната продажба

15. КРАТКОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

15.1. Етапи в разработването на кампания за стимулиране

15.2. Видове стимули

11 ноември

Лекция по Интегрирани маркетингови комуникации

Предварителен тест за текуща оценка на 13 януари от 13 часа в з. 300 за РЧР и СТрУ-ние. Всички студенти от др. специалности - в 14 часа в з. 300.

На предварителния изпит и на финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Литература:

1. Кръстева Н., „Маркетинг по време на рецесия” - ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”, София, 2009

2. Кръстева Н., „Маркетинг- теории, термини, тестове”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”, София, 2007

Книгите се продават в книжарница „Хеликон“, както и в книжарницата на МВБУ, ул. Винсент Ван Гог 7, тел. на книжарката: Ани - 0888565620.

Уважаеми колеги,

Започва новата учебна 2017-2018г. Предстои ни заедно да опознаем основите на маркетинга. Пред вас е програмата за курса лекции. С вашия асистент ще провеждате упражнения. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции (колоквиум). Под ръководството на П. Сеизов ще можете да участвате в маркетингова игра в Интернет.

Оценката ще се формира от:

Текущ контрол – тест - 40 точки

Упражнения - 20 точки

Курсова работа - 20 точки

Маркетингова игра -20 точки

Др. дейности (презентации) - 10 точки

Сборът е по-голям от 100, за да могат студентите да правят точки от различни елементи. Възможно е през семестъра преподавателят да поставя допълнителни задачи.

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Задание за курсова задача:

1. «Проучване на приложимостта на принципите на шведската концепция „Lagom” в маркетинга в България»; Курсовата работа на тази тема се подготвя в обем от ок. 8-10 стр. на английски език, без copy paste (работите ще минат turn it in). Студентите могат да се обединяват в групи от 2-3 души като проведат представително анкетно проучване по свой въпросник. Внимателно да се опише същността на концепцията, както и методиката на проучването. Изводите да се обосноват с резултатите от анкетата.

За студенти, които нямат упражнения трябва да подготвят още една курсова задача.

2. «Икономико-математическо моделиране в съвременния маркетинг»;

- Курсовата работа на тази тема се подготвя в обем от ок. 8-10 стр. на английски език, без copy paste (работите ще минат turn it in).

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т. – графиките и таблиците да са на български език! – не се отнася за курсовата пабота на английски език!

- правилно цитиране на източниците - 20 т. – източниците да  не са по-стари от 2012г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2011, 1 April)

- правилно оформление - 10т.

Обемът на курсовата работа да е 10-12 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента - например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора, абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва - kursova rabota marketing SU2018. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 януари 2018 г.

Забележка: 1. За студентите , които нямат упражнения точките от упражнения се трансформират в точки от двете курсови задачи – до 40 точки (всяка задача по 20 т.).

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Екипът по “Маркетинг” Ви желае успех!