GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM11-Patronatge Digital I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Tercer

Primer

Especifica

4

Departament:    Mitjans informatics

Idioma:  Català/castellà

Horari: Divendres 8:00-10:45 h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Cristina Barriga Llorente

Correu electrònic: cbarriga@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fatima Arjona

Correu electrònic: farjona @escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Patronatge  confecció

2.2. Perfil professional

Utilització del sistema informàtic dins la secció de patronatge de l’empresa. Realització dels patrons i modificacions de la col·lecció mitjançant els sistema informàtic  

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

3.2. Requisits recomanables 

Coneixer sistemes de patronatge bàsics manual.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny de moda i indumentària.

-Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i l’execució de projectes de disseny de moda i indumentària.

5. Resultats d’aprenentatge

Aprendre per diversos sistemes de patronatge les bases de dona, aplicarlos al sistema digital i aplicar-ho a la moda. Per la realització dels motlles de les prendes

6. Continguts

Tecnologia digital aplicada al patronatge. Creació i edició de patrons. Digitalització de patrons. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

Unitat d´aprenentatge I.

 • Eines de patronatge digital.
 • Creació de patrons digitals de base de dona  
 • Disseny de patronatge digital.

Unitat d´aprenentatge II.

 • Tecnología digital aplicada al patronatge.
 • Digitalització de patrons.
 • Arxius digitals.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Les activitats d’aprenentatge presencials es desenvoluparan en:

• Desenvolupament dels continguts de l’assignatura.

• Aplicacions pràctiques dels conceptes desenvolupats. Es realitzaran les pràctiques de treballs plantejats. Els estudiants plantejaran els seus dubtes i exposaran les seves idees sobre els diferents temes desenvolupats. També, permeten analitzar el grau d’assimilació dels conceptes ja explicats. La labor del professor ha de ser la de resoldre els dubtes concrets que sorgeixen al llarg de l’estudi dels temes i orientar en les dificultats que van sorgint en el procés

d’aprenentatge dels alumnes  al patronatge digital, realització del patrons base d’home i dona  en diversos sistemes de patronatge tradicional, sistema martí, sistema amador,etc. Coneixements de diversos sistemes de patronatge per sistemes informàtics i aplicació digital de les bases.

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

30 hores

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Activitats practiques de patronatge digital.

20 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula d´informàtica amb ordenadors individuals.

- Aula virtual de la assignatura.

- Projector.

- Scanner.

- Impressora.

- Pissarra.

- Hosting.

- Biblioteca del centre.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Realització de patrons base en soport digital, amb software Patroneo Key.

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

 • En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
 • En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
 • Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari

Requisits per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària i extraordinària)

A

Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Lliurar tots els treballs/projectes (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.

Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes i exercicis pràctics).

B

Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Lliurar tots els treballs/projectes  (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).

Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits seran avaluats  amb l’itinerari B.
 • L’alumne podrà elegir l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna  informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-1, CA-2, CA-3, CA-4.

10%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA06, CA07, CA08, CA10, CA 11, CA13, CA14, CA15, CA16.

60%

---

Treballs

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11 CA12, CA13, CA14, CA15, CA16

                

30%

50%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11 CA12, CA13, CA14, CA15, CA16

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

JOSÉ MARÍA PORTA MISSÉ: Sistema Martí: nuevo método de corte y confección. Instituto Central de Corte y Confección Martí, 1986

9.2. Bibliografia complementària: 

AMADOR DUARTE, Tomas Sistema de patronaje industrial Amador: Corte y confección. Sistema amador para señora, caballero y niños. Guerri, 1959

9.3. Altres recursos: 

Patroneo Key: https://www.apasarafashiontechnology.com/

Optitex: http://www.optitex.com/es

Lectra: http://www.lectra.com/en/index.html

GerberTechnology:  http://www.gerbertechnology.com/

10. Altres observacions