Algemene Voorwaarden Training

Opdrachtnemer: Secured by Design B.V., verder te noemen Secured by Design.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt
Opdrachtgever: de organisatie, die de cursist afvaardigt

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle trainingen, georganiseerd door Secured by Design. Wanneer u zich aanmeldt voor een training, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.


Art. 1 Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmeldingen voor trainingen van Secured by Design geschiedt bij voorkeur door het digitaal versturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
 2. De cursist heeft MBO werk en denkniveau liefst IT gerelateerd. Voor de EHS training is  IT basiskennis, kennis van netwerken en IP netwerken vereist.

Art. 2 Overeenkomst en annulering

 1. De overeenkomst komt tot stand via uw schriftelijke aanmelding voor de training. Secured by Design reserveert dan voor u een plaats in de training.

 1. Na ondertekening van het inschrijvingsformulier heeft u, tenzij de cursus reeds is aangevangen, 14 dagen om uw deelname aan de training zonder opgave van redenen af te zeggen via mail aan training@securedbydesign.nl.
 2. Een annulering van een inschrijving, dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail (training@securedbydesign.nl). Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of email datum. Het niet verschijnen op de eerste dag van de training, wordt aangemerkt als annulering. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. Bij verhindering is het toegestaan een vervanger te sturen. De oorspronkelijke cursist dient dit voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk, per email of telefonisch door te geven. Bij het niet of deels niet verschijnen van de cursist worden de volledige kosten in rekening gebracht

 1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 48 uur beantwoord. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien er sprake is van een aanmelding voor een training met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
  Bij een annulering tot 2 maanden voor aanvang van de training: 10 % van de overeengekomen prijs;

Annulering tussen 2 en 1 maand: 25 % van de overeengekomen prijs;
Annulering gelijk aan of korter dan 30 werkdagen voor de aanvangsdatum: 50 % van de training prijs;

Annulering gelijk aan of korter dan 14 dagen voor aanvangsdatum: 100 % van de training prijs;

Niet verschijnen op de eerste training dag: 100 % van de training prijs.

Art. 3 Annuleringskosten of tussentijdse beëindiging door Secured by Design.

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft Secured by Design het recht een training te annuleren en/of te verzetten naar een andere datum.
 2. Secured by Design behoudt zich ten alle tijde het recht voor een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te worden aan vergoeding van schade of kosten.
 3. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de training in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Secured by Design het recht de training tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van de schade of kosten.
 4. Bij afzegging of annulering vanuit Secured by Design worden reeds betaalde cursusgelden geretourneerd.

Art. 4 Extra studietijd en/of labtijd

Secured by Design biedt cursisten de mogelijkheid om de leerperiode en de digitale leeromgeving (labtijd) te verlengen met één maand. De cursist heeft bij verlenging 30 dagen extra de tijd om gebruik te maken van de labomgeving (digitale leer en oefen omgeving). Hiervoor wordt een bedrag van € 500,- per maand extra in rekening gebracht.

Art. 5 Examen & Certificate of Achievement

Indien er een examen wordt afgenomen dient de cursist  binnen 6 maanden na het afronden van de training zelf het examen aan te vragen (via training@securedbydesign.nl).  De cursist heeft zelf de vrijheid om een dag/tijdstip uit te kiezen om het examen te maken, echter hanteren wij een maximum van 3 examens/cursisten per dag. Indien de dag/tijdstip al gereserveerd is voor andere cursisten dient een nieuwe dag uitgekozen te worden.  Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist het Certificate of Achievement.

Art. 6 Herexamen

Indien de cursist is gezakt voor het examen zal hij hierover worden geïnformeerd via de mail. De cursist krijgt dan de keuze om een herexamen aan te vragen. Dit herexamen dient binnen 3 maanden na de examenuitslag te worden aangevraagd en de kosten hiervan bedragen € 250,-.

Art. 7 Certificate of Participation

Indien de cursist gezakt is voor het examen, geen examen wenst te doen of geen examen heeft aangevraagd binnen 6 maanden na het afronden van de training dan zal de cursist het Certificate of Participation (certificaat van deelname) per post ontvangen.

Art. 8 Betaling

Betaling van de training dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te zijn voldaan, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen. De prijs van de training is inclusief het bijbehorende lesmateriaal, maar zonder gebruik van apparatuur. De cursist dient zelf een laptop mee te nemen. De betaaltermijn is 30 dagen.


Art. 9 Wijzigingen in aanbod

Secured by Design behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof. Secured by Design is daarnaast gerechtigd in voorkomende gevallen wijzigingen aan te brengen in het lesrooster, waarbij in acht wordt genomen dat aan de cursist dit minimaal een dag vooraf wordt medegedeeld en het gehele aantal dagen van de training niet vermindert.

Art. 10 Aansprakelijkheid

Secured by Design is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houd met de deelname aan de training, de annulering door Secured by Design haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Secured by Design te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Secured by Design gebruik is gemaakt.

Art. 11 Vertrouwelijkheid

Secured by Design, haar medewerkers en/of voor Secured by Design werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Secured by Design conformeert zich daarbij aan de geldende privacyregelgeving.

Art. 12 Persoonsgegevens

Secured by Design verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Secured by Design. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Secured by Design.

Art. 13 Auteursrecht
Het verstrekte trainingsmateriaal (hardcopy) wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het trainingsmateriaal en overige bij de training verstrekte materialen berust bij Secured by Design. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Secured by Design mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Art. 14 Wijziging (aantal) trainer(s)
Secured by Design behoudt zich te allen tijde het recht voor trainers, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainers en tevens af te wijken van het eerder aangegeven aantal begeleidende trainers, indien de omstandigheden hier aanleiding toe geven

Art. 15 Wijziging accommodatie

Secured by Design behoudt zich te allen tijde het recht voor om een training of opleiding te verplaatsen naar een andere accommodatie dan eerder aangegeven, in welk geval de cursists daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Art. 16 Permanente Educatie
De cursist van de trainingen voor wie PE punten van toepassing zijn gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens van de cursist aan de betreffende organisatie kan worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen audits te kunnen uitvoeren.

Secured by Design B.V. - Manuscriptstraat 1a, 1321 NP Almere - 036 20 52 096 - info@securedbydesign.nl

securedbydesign.nl Pagina  van