Všeobecné obchodní podmínky

Greenwood Ents s.r.o.

Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 03376532

(dále jen „poskytovatel“)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“), platné od 24. 5. 2018, upravují vztahy

při poskytování služeb integrace propojující eshopovou platformu Shopify a platební bránou Gopay a souvisejících služeb poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou

závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

Zakladní ustanovení

Odesláním formuláře na stránce http://ceskeshopify.cz/gopay-na-shopify/, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Smlouva o poskytování služeb vzniká nainstalováním a zprovozněním integrace ze strany poskytovatele, smlouva zaniká žádostí o ukončení nebo odstraněním integrace z obchodu.

Cena za službu je stanovena na stránce http://ceskeshopify.cz/gopay-na-shopify/

Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy zde https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRemyjZoRVJ6E8tbVps41WxIcx6uO6FZg3aEocDbMGpfvj6LuTMQxYf-C4bvpGtEDB8k9xcYAAHMT3j/pub

Provoz

Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném,

zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných

uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu,

pomocí e-mailu.

Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími

chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi

vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou

zejména:

Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně

může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše

30% z ceny dodávky, ohledně níž došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná

rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele.

Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným

zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na

vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit,

resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

Vyšší moc:

Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost,

jsou míněny:

O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou

stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností.

Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou

stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce

uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové

stránce.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:


1. Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním formuláře na stránce http://ceskeshopify.cz/gopay-na-shopify/ potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní

povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6

odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro

účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění služby používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele

webhostingu (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích). Subdodavatelé jsou prověřeni z

hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a

povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a

uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 1 roku od ukončení smluvního

vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl.

15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18

GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.

Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na

přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

1.11.1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání

obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a

přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele, ne však častěji, než 1x měsíčně, a

zároveň

1.11.2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou

reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám

informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

1.11.3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na

treebeard@ents.co.

2. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28

GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke

kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené formou odsouhlasení

všeobecných obchodních podmínek ve stejném dokumentu uzavřené s Uživatelem ke dni

zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem

stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované.

Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče

informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje

zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

1. běžné osobní údaje které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování

integrace propojující eshopovou platformu Shopify a platební bránu Gopay. Uživatel je

ve smluvním stavu s firmou Gopay s.r.o.

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho

subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to

vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2

měsíců).

2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele

podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace. Uživatel dále uděluje

Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů,

Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách

týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli

možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým

subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu

osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména

následujícím způsobem:

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů

Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování integrace

propojující eshopovou platformu Shopify a platební bránu Gopay.

2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu

zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo

nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby

byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny

veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí

nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb

zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě

fyzických či technických incidentů.

4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním

bezpečnostním předpisům Poskytovatele.

5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a

subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem

stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude

přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto

podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel

zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po

skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a

organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti

reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při

zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění

povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto

podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit

Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí,

prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by

mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na

a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto

podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím

internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky

přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez

zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách,

popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: treebeard@ents.co

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.