Patvirtinta: LSŠF VK posėdyje

2019 m.  kovo mėn. 9 d.

LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS

“BREIKO” ŠOKIŲ LYGOS REGLAMENTAS

 1. Bendrosios nuostatos
 1. Lietuvos sportinių šokių federacijos “Breiko” šokių lygos (toliau LSŠF Breiko lyga - BL) yra Lietuvos sportinių šokių federacijos (toliau LSŠF) padalinys.
 2. LSŠF BL veikia laikydamasi LSŠF įstatų ir šio reglamento.
 3. LSŠF BL reglamentą tvirtina ir keičia LSŠF Vykdomasis komitetas.
 1. LSŠF BL tikslai ir funkcijos
 1. Pagrindinis BL tikslas yra vystyti breiko šokio sportą, ir tuo tikslu teikti LSŠF Vykdomajam komitetui siūlymus dėl BL veiklos ir atitinkamų įgaliojimų ribose ją vykdyti.
 2. Tikslams įgyvendinti BL vykdo šias funkcijas:
 1. Teikia LSŠF Vykdomajam komitetui siūlymus dėl Breiko lygos, čempionatų, stovyklų, seminarų organizavimo, rinktinės sudarymo.
 2. Teikia LSŠF Vykdomajam komitetui siūlymus dėl BL varžybų taisyklių reglamento, licencijavimo tvarkos ir kitų reikalingų dokumentų kūrimo bei keitimo.
 3. Rengia Breiko lygos šokių plėtojimo programas.
 4. Bendradarbiauja su kitų šalių breiko šokių organizacijomis ir klubais.
 5. Gavus atitinkamus LSŠF VK ar Prezidento įgaliojimus, atstovauja LSŠF BL interesus tarptautinėje sportinių šokių federacijoje ir kitose organizacijose.
 6. Teikia LSŠF Vykdomajam komitetui siūlymus dėl kitų šalių sportininkų atstovavimo Lietuvos Respublikai ar Lietuvos sportininkų atstovavimo kitai šaliai.
 7. Renka ir kaupia informaciją apie Breiko šokius, varžybų vykdymo sąlygas, tvarką, bei informuoja apie tai LSŠF BL narius ir LSŠF VK.
 8. Teikia LSŠF Vykdomajam komitetui siūlymus dėl Breiko lygos sportininkų ir specialistų licencijavimo, atestavimo ar egzaminavimo.
 9. Atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja LSŠF įstatams ir šiam Reglamentui.
 1. LSŠF BL dalyviai, jų teisės ir pareigos.
 1. LSŠF BL dalyviai yra sportininkai, specialistai, rėmėjai ir LSŠF nariai (klubai):
 1. BL sportininkai yra fiziniai asmenys, kultivuojantys Breiko šokius ir dalyvaujantys Breiko šokių varžybose. BL sportininkai gali dirbti šokių klubų vadovais, treneriais, bet negali gauti teisėjo licencijos ir dirbti teisėjo darbo.
 2. BL specialistai yra pilnamečiai fiziniai asmenys - treneriai, teisėjai, išlaikę nacionalinį Breiko šokių egzaminą aukščiausiu lygiu.
 3. BL rėmėjai yra juridiniai asmenys arba pilnamečiai fiziniai asmenys, remiantys BL, norintys dalyvauti BL veikloje. Jeigu rėmėjas yra juridinis asmuo, tada jį Lygoje atstovauja įgaliotas fizinis asmuo.
 4. LSŠF nariai, kurių sportininkai kultivuoja Breiko šokius. LSŠF narį (klubą) Breiko lygoje atstovauja įgaliotas fizinis asmuo.
 1. BL naujus dalyvius priima šia tvarka: asmuo pageidaujantis tapti BL dalyviu, pateikia prašymą Direktoriui, kuris per vieną mėnesį jį apsvarsto bei priima sprendimą dėl priėmimo dalyviu. Direktoriaus sprendimai dėl dalyvių priėmimo turi būti patvirtinti LSŠF VK arba kitoje atitinkamą kompetenciją turinčioje BL struktūroje. Po teigiamo sprendimo priėmimo asmuo per vieną mėnesį sumoka nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Nesumokėjęs mokesčio asmuo BL dalyviu netampa.
 2. Esant neigiamam sprendimui dėl priėmimo į BL dalyvius, asmuo turi teisę jį apskųsti LSŠF Vykdomajam komitetui, kurio priimtas sprendimas yra galutinis.
 3. BL dalyviai gali išstoti ar suspenduoti savo dalyvavimą LSŠF BL, apie tai pranešę raštu Direktoriui.
 4. Dalyvavimas BL Direktoriaus sprendimu gali būti suspenduojamas arba nutraukiamas, jeigu dalyvis nesilaiko šio reglamento ir LSŠF įstatų, materialinių įsipareigojimų ar kitaip LSŠF ar BL daro materialinę žalą ar pažeidžia dalykinę reputaciją. Šį Direktoriaus sprendimą BL dalyvis gali apskųsti LSŠF Vykdomajam komitetui, kurio priimtas sprendimas yra galutinis.
 5. LSŠF dalyvių teisės:
 1. Naudotis LSŠF BL teikiamomis paslaugomis.
 2. Dalyvauti LSŠF BL veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus.
 3. Gauti visą informaciją apie LSŠF BL veiklą.
 4. Dalyvauti ir balsuoti susirinkimuose.
 1. LSŠF BL dalyvių pareigos:
 1. Laikytis šio reglamento ir LSŠF įstatų.
 2. Vykdyti Susirinkimo ir Direktoriaus sprendimus ir nutarimus.
 3. Susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir nario mokesčius.
 4. Neužsiimti veikla, kenkiančia LSŠF ar BL ar jos nariams ir dalyviams.
 1. LSŠF BL valdymo organai.
 1. Visuotinis dalyvių susirinkimas:
 1.  Susirinkimas yra aukščiausias BL organas. Susirinkimai gali būti:
 1. Eilinis susirinkimas, šaukiamas kartą kalendoriniuose metuose,
 2. Ataskaitinis – rinkiminis, šaukiamas per mėnesį po LSŠF rinkiminės -         ataskaitinės konferencijos.
 3. Neeiliniai susirinkimai, šaukiami Direktoriaus, arba pareikalavus ne         mažiau kaip 1/5 BL dalyvių.  
 1. Dalyviams apie Susirinkimo datą, vietą ir darbotvarkę pranešama paskelbiant LSŠF tinklapyje ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki jo pradžios. Papildomai dalyviai gali būti informuojami registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
 2. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė BL dalyvių. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu gauta daugiau balsų „už“, negu „prieš“. Susirinkimo sprendimai dėl klausimų, numatytų šio reglamento 4.1.7.1. punkte priimami ne mažesne kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių LSŠF BL dalyvių balsų dauguma. Direktoriaus ar kito valdymo organo atšaukimas ar perrinkimas nepasibaigus kadencijos laikui priimami absoliučia visų dalyvių balsų dauguma.
 3. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi LSŠF BL dalyviai. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi LSŠF BL dalyviai. Vienas dalyvis turi vieną balsą. Perduoti balso ar pavaduoti dalyvį negalima.
 4. Jeigu Eiliniame ar Ataskaitiniame – rinkiminiame Susirinkime nėra kvorumo, per vieną mėnesį nuo neįvykusio susirinkimo dienos šaukiamas pakartotinas Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, jeigu jame dalyvauja ¼ BL dalyvių. Jeigu Neeiliniame Susirinkime nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu.
 5. Susirinkimas svarsto tik tuos klausimus, kurie buvo pateikti darbotvarkėje, t.y. dėl ko buvo sušauktas. Susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
 6. Susirinkimo kompetencija yra:
 1. Teikti siūlymus dėl reglamento keitimo LSŠF Vykdomajam komitetui.
 2. Nustatyti pagrindines LSŠF BL veiklos kryptis.
 3. Rinkti ir atšaukti Direktorių, jeigu reikalinga, nustatyti jo atlyginimą.
 4. Priimti sprendimus dėl BL administracijos struktūros , t.y. sekretoriaus pareigybės, visuomeninės tarybos, komisijų sudarymo ir pan.
 5. Nustatyti  LSŠF BL dalyvių stojamųjų įnašų ir dalyvių sportininkų, specialistų licencijų dydį, jų mokėjimo tvarką.
 6. Patvirtinti LSŠF BL veiklos sąmatą.
 1. LSŠF BL direktorius (toliau Direktorius):
 1.  Susirinkimas penkerių metų kadencijai išrenka Direktorių. Jo kadencija baigiasi kartu su LSŠF VK kadencija. Maksimalus direktoriaus kadencijų skaičius yra keturios.
 2.  Direktorius atstovauja BL ir yra BL vyriausias vykdantysis asmuo.
 3.  Direktorius asmeniškai atsako už BL sąskaitoje esančių lėšų panaudojimą.
 4.  Direktorius vykdo šias funkcijas:
 1. Organizuoja kasdieninę LSŠF BL veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus.
 2. Naudoja ir tvarko LSŠF BL lėšas, sutinkamai su LSŠF BL veiklos tikslais, pagrindiniais principais, Susirinkimo sprendimais.
 3. Atstovauja LSŠF BL valstybinėse institucijose, jeigu turi LSŠF VK ar         Prezidento įgaliojimą.
 4. Atsako už savalaikį Susirinkimų sušaukimą ir rengimą.
 5. Per mėnesį nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Susirinkimui praėjusių finansinių metų LSŠF BL veiklos ataskaitą.
 6. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą.
 7. Rengia ir teikia LSŠF VK tvirtinti BL renginių sąmatas.
 8. Vykdo kitas Susirinkimo ir šio reglamento numatytas funkcijas.
 1. Direktorius atsako už:
 1. BL veiklos sąmatos sudarymą.
 2. Pranešimą LSŠF BL dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LSŠF BL veiklai.
 3. LSŠF BL veiklos organizavimą.
 4. LSŠF BL dalyvių apskaitą.
 1. Turtas ir lėšos, jų panaudojimas
 1. BL sąskaita yra LSŠF sąskaita, kurią pagal įgaliojimą valdo ir už joje esančių lėšų panaudojimą atsako Direktorius.
 2. LSŠF BL turtą ir lėšas sudaro:
 1. Stojamieji ir dalyvių licencijų mokesčiai;
 2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;
 3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (aukotos) lėšos;
 4. Rėmėjų įnašai (LSŠF gali gauti paramą);
 5. Kitos teisėtai gautos lėšos.
 6. Visos dovanotos ar paramos lėšos yra gaunamos LSŠF vardu į BL sąskaitą.
 1. LSŠF BL lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę vykdo LSŠF revizijos komisija.
 2. Direktorius iki Eilinio susirinkimo turi parengti ir pateikti LSŠF Revizijos komisijai ir Susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų BL veiklos ataskaitą ne vėliau kaip mėnuo iki Susirinkimo. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu BL turi sudaryti sąlygas Federacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
 3. Direktorius pateikia finansinę ataskaitą eiliniam LSŠF Vykdomojo komiteto posėdžiui šiam pareikalavus.
 1. LSŠF BL dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka.

Susirinkimo ir Direktoriaus sprendimų, nutarimų ar pranešimų skelbimo tvarką nustato Susirinkimas.

Paruošė: P.Sangavičius